Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

13.05.2017 г. и  20.05.2017 г.

ПОКАНА за свикване на Общо събрание
СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИТЕ СЛЕДОВАТЕЛИ по реда на чл. 29 д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите прокурорите и следователите (Публикуван на 23.02.2017 г.)
 
Решение на Избирателната комисия и протоколи на Избирателна секция №1 и Избирателна секция №2 от проведения избор за член на ВСС от квотата на следователите

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА ИЗБОРЕН ЧЛЕН НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ
КВОТАТА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ

Име, презиме, фамилия Заемана длъжност в ОСВ Предложение
1 Евгени Диков Диков Директор на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването ВСС-2627/20.02.2017г.
/публикувано на 21.02.2017г./

Заповед на главния секретар на ВСС за определяне на квестори

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд