Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 35

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 17 СЕПТЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Зинаида Златанова – Заместник министър-председател и Министър на правосъдието
ОТСЪСТВАТ: проф. Лазар Груев, Георги Колев, Сотир Цацаров

/Откриване на заседанието – 11.15 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение по предложение за допълване на чл. 27 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по заявлението на Щерю Радев за оттегляне на заявено желание за назначаване на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1.ОТНОСНО: Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2014г. и актуализирани прогнози за 2015г. и 2016г., внесени от Министъра на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1.ПРИЕМА внесеният от министъра на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт за 2014 г. и прогнози за 2015 и 2016 г., с доклад и приложение към него.
1.2. Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2014 г. и прогнози за 2015 и 2016 г., ведно с приложенията, да бъдат внесени в Министерство на финансите в указания срок за включване в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Предложение за допълване на чл. 27 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Допълва чл. 27, ал. 12 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи (Правилата), както следва:
„В случай, че одобрен кандидат откаже да заеме избраната от него длъжност, при липса на заявления от кандидатите по чл. 186, ал. 6, от ЗСВ, тя се обявява за заемане чрез нов конкурс по реда на чл. 2”.
1.2. Създава ново изречение второ в чл. 27, ал. 12 от Правилата:
„При наличието на заявление за длъжността на отказалия се кандидат, КПА кани всички класирани кандидати след него, за заявяване на ново желание по чл. 186, ал. 6 от ЗСВ”.
1.3. Създава нова ал. 13 в чл. 27 от Правилата:
„Разпоредбата на ал. 12, изр. 2 се прилага до започване на обучението на класираните кандидати в Националния институт по правосъдие.
1.4. Създава §1 от ПЗР от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи: „Допълнението на ал.12 и новата ал.13 на чл.27 от Правилата влиза в сила от датата на приемане на настоящото решение.”
2. ОТНОСНО: Заявление на Щерю Радев за оттегляне на заявено желание за назначаване на длъжност „младши съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. На основание чл. 27, ал. 12 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи (Правилата), ПРОДЪЛЖАВА административното производство по приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии по съответните длъжности, съобразно заявеното им желание, в частта считано от т. 17 от приетия окончателен списък на ВСС по Протокол № 28/17.07.2013 г., поради отказа на Щерю Радев Радев за заемане на длъжността „младши съдия” в Окръжен съд гр. Пловдив, както и депозираните молби.
2.2. КАНИ отново кандидатите, считано от т. 17 от приетия окончателен списък на ВСС по Протокол № 28/17.07.2013 г., на 18 септември 2013 г., сряда, от 13,00 часа, в сградата на Висш съдебен съвет, зала № 107, да заявят желание за назначаване на длъжността „младши съдия”, по поредността, съобразно класирането им.

/Закриване на заседанието – 12,00 ч/

Публикуван на:
17.09.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд