Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи за 23.02.2017 г. обсъждането и приемането на наредби по чл. 209 б от ЗСВ.

16 февруари 2017 година

Пленумът на ВСС отложи за 23.02.2017 г. обсъждането и приемането на наредби по чл. 209 б от ЗСВ. Наредбите  регламентират показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд, както и за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следовател и на административни ръководители и техните заместници. В тази връзка бе отложено и запознаването с решение на Гражданския съвет към ВСС относно проектите на двете наредбите по чл. 209б от ЗСВ.

Пленумът на ВСС удължи до 17.02.2017 г. срокът, в който могат да се правят предложения за изменения и допълнения в проектите на наредбите. До решението се стигна след като главния инспектор г-жа Теодора Точкова постави въпрос за механизма за отчитане на оценката за изпълнението на длъжността главен инспектор и инспектор в ИВСС при определяне на оценката като магистрат за периода преди встъпването в изборна длъжност, както и реда за провеждане на атестирането.

Коментиран бе нереално краткият срок определен с наредбите за изготвяне на комплексна оценка за придобиване на несменяемост – един месец от постъпване на предложението за атестиране. Като проблем бе посочено, че извършваната от ИВСС в тези случаи проверка на декларацията за имущество и интереси на атестирания е с прогнозен срок за приключване около три месеца.

Чрез наредбите ще се гарантират ясни, обективни и справедливи правила за кариерна оценка и развитие посредством адекватен и подкрепящ инструментариум. Ще бъде усъвършенстван атестационният процес и ще бъде преодолян формализма, стереотипността и липсата на аналитичност и съдържателност при формиране на комплексните оценки. 

Новопостъпилите предложения ще бъдат обсъдени от Работните групи в началото на следващата седмица с оглед прецизиране и допълване с конкретни текстове на изготвените проекти.

Наредбите по чл. 209б от ЗСВ са изцяло нови нормативни актове, които са изготвени от Работни групи, чиито поименен състав е определен със съответни решения на Комисиите по атестирането и конкурсите към двете колегии на ВСС. Залегналите в проектите норми отговарят напълно на измененият в ЗСВ, Препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа за статута на съдиите, прокурорите и следователите, Препоръките в докладите на ЕК относно напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.

В периода на публичните консултации по публикуваните проект на наредбите на интернет сайта на ВСС са постъпили предложения от следните организации и органи на съдебната власт: Общото събрание на съдиите от Апелативен съд гр. Бургас, чрез Гражданския съвет към ВСС от Българска асоциация Вещи лица и експерти, заместник-председателя на Окръжен съд – Кюстендил П. Братанова, Общото събрание на съдиите от Административен съд – Разград, Гражданския съвет към ВСС, Общото събрание на съдиите от Административен съд – Перник, Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Ловеч, съдии от Административен съд София-град и Административен съд – Монтана, Асоциация „Форум”, Гражданския съвет към ВСС, Камарата на следователите, Главния прокурор на Република България, Асоциация на прокурорите в България, Апелативна прокуратура гр. София, Окръжна прокуратура гр. Добрич и Окръжна прокуратура Велико Търново, ИВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд