Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд - Шумен и одобри плана за действие за изпълнение на дадените препоръки

16 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Шумен, одобри плана за действие, изготвен от и.ф. административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за изпълнение на дадените препоръки и одобри изпълнението на останалите препоръки, съгласно предоставената информация.

Изпълненият одитен ангажимент в Окръжен съд – Шумен е част от годишния план за дейността по вътрешен одит за 2016 г. на дирекция „Вътрешен одит”  във ВСС и има за цел оценка на адекватността и ефективността на вътрешния контрол по отношение на: управлението на риска в одитираните процеси, надеждността и всеобхватността на финансово-счетоводната информация, опазването на активите и съответствието с нормативните изисквания и утвърдените вътрешни правила и процедури при осъществяването на бюджетния процес; съответствието с нормативните изисквания, вътрешни правила и процедури при управление на човешките ресурси и при изпълнение на одитираните процеси в специализираната администрация.

Въз основана резултатите от одитния ангажимент може да се даде увереност, че планирането на бюджетния ресурс и администрирането на бюджетните разходи на съда е в съответствие с нормативните изисквания. Установените несъответствия и слабости при изплащането на възнагражданията на вещи лица, съдебните заседатели и извършената инвентаризация са с предимно нискорисков характер и не оказват съществено влияние върху дейността на съда, но предприемането на коригиращи мерки ще ограничи възможността от проявлението им. В съответствие с нормативните изисквания е организирано отчитането на бюджетния ресурс и управлението на човешките ресурси.

Установените слабости по отношение  процесите на управление на риска са основно от ниско рисков или среднорисков характер До момента на докладване на резултатите от ангажимента от дадените 16 бр. препоръки по установените несъответствия, 12 бр. са изцяло изпълнени, 1 бр. частично изпълнена, а три броя не са изпълнени. Неизпълнените препоръки изискват по-голям обем от действие и време, за които и.ф. административният ръководител на окръжния съд е изготвил План за действие.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд