Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 36

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 19 СЕПТЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Зинаида Златанова – Заместник министър-председател и Министър на правосъдието и Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВА: проф. Лазар Груев

/Откриване на заседанието – 9, 50 ч./

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т.т. 31 и 32 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1.Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Ямбол за назначаване на Васил Маринов Петков – административен ръководител на Районен съд
гр. Ямбол, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Ямбол.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Своге за извънредно периодично атестиране на Гергана Иванова Кратункова – съдия в Районен съд
гр. Своге, /на основание § 129, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ/.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по заявлението на Деница Николаева Урумова – съдия в Районен съд гр. Благоевград, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Видин за периодично атестиране на Петя Петрова Алексиева – съдия в Районен съд гр. Видин, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за периодично атестиране на Илиана Валентинова Станкова – съдия в Районен съд гр. Ихтиман, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по заявлението на Александър Велинов Ангелов – съдия в Районен съд гр. Монтана /командирован в Софийски районен съд/, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по заявлението на Елисавета Георгиева Деянчева – съдия в Районен съд гр. Оряхово, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ и нова комплексна оценка, изготвена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 34/12.09.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по заявлението на Райна Георгиева Стефанова – съдия в Районен съд гр. Петрич, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за освобождаване на Любка Спасова Бакърджиева от заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд и за поощряване с парична награда.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по заявлението на Мария Йорданова Дучева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ и нова комплексна оценка, изготвена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 33/31.07.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Варна за периодично атестиране на Сияна Генадиева Генадиева – прокурор в Районна прокуратура
гр. Варна, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по заявлението на Цветелина Руменова Стамболиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен /командирована в Софийска районна прокуратура/, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсна комисия във връзка с провеждане на конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия” в районен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложение за назначаване на младши съдии на длъжност „съдия” в районни съдилища, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по влязло в сила отменително решение № 9988/03.07.2013 г. на ВАС – VІ отделение, образувано по жалба на Димитър Христов Гальов срещу решения по т. 3.1 и 3.2 от протокол № 9/07.03.2013 г., с които е извършено второ класиране за първоначално назначаване на длъжност „съдия” в Районен съд гр. Стара Загора.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по проведена процедура по повторно заявяване на желания от одобрените кандидати за младши съдии във връзка с приетия отказ на Щерю Радев Радев
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по искането на председателя на Върховен административен съд за увеличаване на бюджетната сметка на съда за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Силистра за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” при условията на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
20. Проект на решение относно проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Внася: Комисия по правни въпроси
21. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договорите за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и прокурори в Националния институт на правосъдието.
Внася: Комисия по правни въпроси
22. Проект на решение за упълномощаване на експерт от дирекция „Правна” на Висшия съдебен съвет за процесуално представителство.
Внася: Комисия по правни въпроси
23. Проект на решение за съгласуване на нови учебни програми на Националния институт на правосъдието.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
24. Проект на решение относно обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за І-вото полугодие на 2013 г.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
25. Проект на решение относно преразглеждане на решение на ВСС по т. 38 от Протокол № 16/25.04.2013 г.
Внася: Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Ихтиман
Кандидати:
- Десислава Иванова Стоименова - и.ф.административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Ихтиман, с ранг „прокурор в АП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №25/27.06.2013г., т.12.1 – комплексна оценка от атестацията „много добра”/;
- Аделина Любомирова Банкова - прокурор в Районна прокуратура-гр. Ихтиман /Атестирана с решение на ВСС по Протокол №52/06.12.2012 г, т. 24.2. – комплексна оценка от атестацията „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 14 /четиринадесет/ гласа „за”, 5 /пет/ „против” и 5 /пет/„въздържали се” за Десислава Иванова Стоименова, и 10 /десет/ гласа „за”, 11 /единадесет/ „против” и 3 /три/ „въздържали се” за Аделина Любомирова Банкова, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Десислава Иванова Стоименова - и.ф.административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Ихтиман, с ранг „прокурор в АП” на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура - гр. Ихтиман, с ранг „прокурор в АП” с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

2. ОТНОСНО: Изслушване на Мариета Христова Райкова – Пашова – съдия в Софийски районен съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ Мариета Христова Райкова – Пашова – съдия в Софийски районен съд, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
2.2. УВАЖАВА възражението на Мариета Христова Райкова – Пашова – съдия в Софийски районен съд, по изготвената й комплексна оценка.
2.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Мариета Христова Райкова – Пашова – съдия в Софийски районен съд.
3.ОТНОСНО: Изслушване на Емил Димитров Божков – съдия в Районен съд – гр. Разлог, с ранг „съдия в АС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ /Поканен, не се явява/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. Оставя без уважение възражението на Емил Димитров Божков – съдия в Районен съд – гр. Разлог, с ранг „съдия в АС”, по изготвената му комплексна оценка.
3.2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Емил Димитров Божков – съдия в Районен съд – гр. Разлог, с ранг „съдия в АС”
3.3. ПРИЕМА, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ МНОГО ДОБРА” – 88 точки на Емил Димитров Божков – съдия в Районен съд – гр. Разлог, с ранг „съдия в АС”.
4.ОТНОСНО: Изслушване на Мирослав Архангелов Йорданов – съдия в Районен съд – гр. Русе, с ранг „съдия в АС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Мирослав Архангелов Йорданов – съдия в Районен съд – гр. Русе, с ранг „съдия в АС”, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка.
4.2. УВАЖАВА възражението на Мирослав Архангелов Йорданов – съдия в Районен съд – гр. Русе, с ранг „съдия в АС”, по изготвената му комплексна оценка.
4.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Мирослав Архангелов Йорданов – съдия в Районен съд – гр. Русе, с ранг „съдия в АС”.
5. ОТНОСНО: Изслушване на Кремена Тодорова Стамболиева – Байнова – съдия в Районен съд – гр. Свиленград, с ранг „съдия в ОС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Кремена Тодорова Стамболиева – Байнова – съдия в Районен съд – гр. Свиленград, с ранг „съдия в ОС”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
5.2. Оставя без уважение възражението на Кремена Тодорова Стамболиева – Байнова – съдия в Районен съд – гр. Свиленград, с ранг „съдия в ОС”, по изготвената й комплексна оценка.
5.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кремена Тодорова Стамболиева – Байнова – съдия в Районен съд – гр. Свиленград, с ранг „съдия в ОС.
5.4. ПРИЕМА, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ДОБРА” – 84 точки на Кремена Тодорова Стамболиева – Байнова – съдия в Районен съд – гр. Свиленград, с ранг „съдия в ОС.
5.5. Кремена Тодорова Стамболиева – Байнова – съдия в Районен съд – гр. Свиленград, с ранг „съдия в ОС”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
6.ОТНОСНО: Изслушване на Константин Илиев Сулев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Константин Илиев Сулев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев/командирован в СРП/, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка.
6.2. УВАЖАВА възражението на Константин Илиев Сулев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев командирован в СРП/, по изготвената му комплексна оценка.
6.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Константин Илиев Сулев – прокурор в Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев командирован в СРП/.
7.ОТНОСНО: Изслушване на Антония Христова Енева – Спасова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

7.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Антония Христова Енева – Спасова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
7.2. Оставя без уважение възражението на Антония Христова Енева – Спасова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП”, по изготвената й комплексна оценка.
7.3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Антония Христова Енева – Спасова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП”.
7.4. ПРИЕМА, на основание чл.206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ДОБРА” – 83 точки на Антония Христова Енева – Спасова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП”.
7.5. Антония Христова Енева – Спасова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Казанлък, с ранг „прокурор в ОП”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
8.ОТНОСНО: Изслушване на Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Сандански/командирована в РП – Благоевград/, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Сандански/командирована в РП – Благоевград/, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
8.2. УВАЖАВА възражението на Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Сандански/командирована в РП – Благоевград/по изготвената й комплексна оценка.
8.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура – гр. Сандански/командирована в РП – Благоевград/.

КОНКУРСИ

9. ОТНОСНО: Конкурс за повишаване в длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ПРИЕМА, че е налице опорочаване на процедурата при провеждане на събеседването в конкурса за повишаване преместване в длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, обявен с решение на ВСС по Протокол № 10/14.03.2013 г.
9.2.ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗСВ, конкурса за повишаване и преместване в длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура.
10. ОТНОСНО: Преразпределяне на незаети длъжности „съдия” в административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Административен съд гр. Варна с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
10.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд гр. Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.
10.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Административен съд гр. Търговище с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
10.4. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд гр. Бургас, считано от датата на вземане на решението.
10.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т. 5 от ЗСВ, щатната численост на Административен съд гр. Русе с 1 (една) щатна длъжност за „заместник на административния ръководител – заместник председател”, считано от датата на вземане на решението.
10.6. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд гр. Русе, считано от датата на вземане на решението.
10.7. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т. 5 от ЗСВ, щатната численост на Административен съд гр. Благоевград с 1 (една) щатна длъжност за „заместник на административния ръководител – заместник председател”, считано от датата на вземане на решението.
10.8. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Административен съд гр. Благоевград, считано от датата на вземане на решението.
11. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности „съдия” в апелативните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал.1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал.1 и чл. 190 от ЗСВ, 22 (двадесет и две) свободни длъжности за "съдия" в апелативните съдилища, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:

Орган на съдебната власт Свободни длъжности за съдия в АС Конкурс за повишаване
в длъжност и преместване

Конкурс за първоначално назначаване - 20% Апелативен съд гр. София – Гражданска колегия 4 3 1 Апелативен съд гр. София – Наказателна колегия 7 5 2 Апелативен съд гр. София – Търговска колегия 7 5 2 Апелативен съд гр. Пловдив – Гражданска колегия 1 1 0 Апелативен съд гр. Пловдив – Търговска колегия 1 1 0 Апелативен съд гр. Бургас – Наказателна колегия 1 1 0 Апелативен съд гр. Варна – Търговска колегия 1 1 0

11.2. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
12. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности „съдия” в административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал.1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал.1 и чл. 190 от ЗСВ, 14 (четиринадесет) свободни длъжности за "съдия" в административните съдилища, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:

Орган на съдебната власт Свободни длъжности за съдия в АдмС Конкурс за повишаване
в длъжност и преместване

Конкурс за първоначално назначаване - 20% Административен съд София – град 5 4 1 Административен съд гр. Благоевград 1 1 0 Административен съд гр. Кюстендил 1 1 0 Административен съд гр. Перник 1 1 0 Административен съд гр. Бургас 4 3 1 Административен съд гр. Велико Търново 1 0 1 Административен съд гр. Русе 1 1 0


12.2. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
13.ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности „прокурор” в апелативните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал.1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал.1 и чл. 190 от ЗСВ, ОБЯВИ 16 (шестнадесет) свободни длъжности за "прокурор" в апелативните прокуратури, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:

Орган на съдебната власт Свободни длъжности за прокурор в АП Конкурс за повишаване
в длъжност и преместване

Конкурс за първоначално назначаване - 20% Апелативна специализирана прокуратура 3 2 1 Апелативна прокуратура гр. София 7 6 1 Апелативна прокуратура гр. Пловдив 3 3 0 Апелативна прокуратура гр. Велико Търново 2 2 0 Апелативна прокуратура гр. Варна 1 0 1


13.2. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
14.ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :


14.1. На основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ОБЯВЯВА КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на 17 (седемнадесет) свободни длъжности за „съдия” в апелативните съдилища, както следва:
- Апелативен съд – София – ГР.К. – 3 /три/ свободни длъжности;
- Апелативен съд – София – Н.К. – 5 /пет/ свободни длъжности;
- Апелативен съд – София – Т.К. 5 /пет/ свободни длъжности;
- Апелативен съд – Пловдив – ГР.К. – 1 /една/ свободна длъжност;
- Апелативен съд – Пловдив – Т.К. – 1 /една/ свободна длъжност;
- Апелативен съд- Бургас – Н.К. – 1/една/ свободна длъжност;
- Апелативен съд- Варна – Т.К. – 1 /една/ свободна длъжност.
14.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
14.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.
14.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
14.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
14.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
15.ОТНОСНО:Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. На основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ОБЯВЯВА КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на 11 (единадесет) свободни длъжности „съдия” в административните съдилища, както следва:
- Административен съд – София-град –4 /четири/ свободни длъжности;
- Административен съд – Благоевград – 1 /една/ свободна длъжност;
- Административен съд- Кюстендил – 1 /една/ свободна длъжност;
- Административен съд-Перник – 1 /една/ свободна длъжност;
- Административен съд – Бургас – 3 /три/ свободни длъжности;
- Административен съд – Русе- 1 /една/ свободна длъжност.
15.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
15.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.
15.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
15.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
15.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Забележка: На основание чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.
16. ОТНОСНО:Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. На основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ, ОБЯВЯВА КОНКУРС за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на 13 (тринадесет) свободни длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури, както следва:
- Апелативна специализирана прокуратура–2/две/ свободни длъжности;
- Апелативна прокуратура-София- 6 /шест/ свободни длъжности;
- Апелативна прокуратура-Пловдив – 3 /три/ свободни длъжности;
- Апелативна прокуратура - Велико Търново -2 /две/ свободни длъжности.
16.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
16.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.
16.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
16.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
16.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Забележка: На основание чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.
17. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС, за периода 03.10.2012 г. - 31.07.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА отчета за дейността на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи към ВСС, за периода 03.10.2012 г. - 31.07.2013 г.

СЪДИЛИЩА

18. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител на Административен съд София - град за повишаване на Весела Александрова Андонова – съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия в АС” на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 234 от ЗСВ.
19. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Георги Тодоров Попиванов от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Видин, считано от 24.09.2013 г.
20. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Георги Тодоров Попиванов - съдия в Окръжен съд гр. Видин, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове в съответния орган на съдебна власт.
20.1. ОТЛАГА вземането на решение по предложението в частта относно поощрение с парична награда в размер на основното месечно възнаграждение.
21. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Цанка Дончева Минкова от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Габрово, считано от 23.09.2013 г.
22. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Цанка Дончева Минкова – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.
23. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Минко Недялков Минков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд гр. Габрово, с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
24. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ във вр. чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България, Сийка Николова Сеизова от заеманата длъжност „Административен ръководител - председател” на Районен съд гр. Троян, както и от длъжността „съдия” в Районен съд гр. Троян, считано от 07.10.2013 г.

ПРОКУРАТУРИ

25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Боянка Андреева Михайлова - прокурор в Районна прокуратура гр. Елена, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Огнян Стоянов Стоянов от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор ВКП и ВАП”, считано от 23.09.2013 г.
27. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Невена Георгиева Стоева от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор ВКП и ВАП”, считано от 11.10.2013 г.
28. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Невена Георгиева Стоева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.
29. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Петър Георгиев Петров от заеманата длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор ВКП и ВАП”, считано от 01.10.2013 г.
30. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Петър Георгиев Петров - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Монтана, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ


31. /ОТТЕГЛЕНА/
32. /ОТТЕГЛЕНА/
33. ОТНОСНО: Възнаграждения на членове на конкурсните комисии в обявени конкурси за първоначално назначаване за заемане на длъжността „съдия" във Върховен касационен съд - търговска колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

33.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на писмен изпит за първоначално назначаване за заемане на длъжността „съдия" във Върховен касационен съд - търговска колегия, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
33.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения" с 280 лв., съгласно приложения списък неразделна част от решението.
33.3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка" за 2013 г. с 280 лв.
33.4. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия в размер на 70 лв., следва да се изплати от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., съгласно приложения списък.
34.ОТНОСНО: Възнаграждения на членове на конкурсните комисии в обявени конкурси за първоначално назначаване за заемане на длъжността „съдия" във Върховен административен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на писмен изпит за първоначално назначаване за заемане на длъжността „съдия" във Върховен административен съд, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
34.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения" с 360 лв., съгласно приложен списък неразделна част от решението.
34.3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка" за 2013 г. с 360 лв.
34.4. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия в размер на 90 лв., следва да се изплати от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., съгласно приложения списък.
35.ОТНОСНО Възнаграждения на членове на конкурсните комисии в обявен конкурс за първоначално назначаване за заемане на длъжността „съдия" в Специализиран наказателен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

35.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на писмен изпит и събеседване за първоначално назначаване за заемане на длъжността „съдия" в Специализиран наказателен съд, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
35.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения", съгласно приложения списък неразделна част от решението.
35.3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка" за 2013 г. с 440 лв.
35.4. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия в размер на 120 лв., следва да се изплати от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., съгласно приложения списък.
36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Върховен административен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" със 142 лв., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за възстановяване мълниезащитата на сградата на съдебната палата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Сливен за 2013 г. по § 52-03 „Доставка на други машини и съоръжения" с 3 920 лв. за доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на пожароустойчива врата на архив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Разград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 1 800 лв. за доставка и монтаж на пожароустойчива врата за архив.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
39. ОТНОСНО: Извлечение от решение по т. 4 от протокол № 31/23.07.2013 г. на КБФ и писмо от Административен съд гр. Търговище с вх. № 11-11-221/22.07.2013 г. с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение" с цел осигуряване на средства за изплащане на дължимо обезщетение по чл. 225 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Търговище за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" със 76 024 лв. за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за подмяна на дограма, ремонт на две съдебни зали и обзавеждането им

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1. НЕ ДАВА съгласие за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Елхово за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт" с 20 000 лв. за подмяна на дограма.
.
40.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Елхово за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 16 900 лв. за ремонт на съдебни зали и тяхното обзавеждане.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кула за осигуряване на средства за ремонт на покрив и подмяна на външна врата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кула за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт" с 26 750 лв. за ремонт на покрив.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт.
42. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Мадан № 546 от 21.08.2013 г., с приложени оферти съгласно Решение по т. 23 от протокол № 31/23.07.2013 г. на комисия „Бюджет и финанси"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

42.1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Мадан за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 1 180 лв. за доставка и монтаж на климатик за сървърно помещение.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
42.2. ОТЛАГА вземането на решение за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд гр. Мадан по § 10-00 „Издръжка" с 1 560 лв. за доставка и монтаж на копирна машина до приключване на деветмесечието и анализ на изпълнението на бюджета през периода.
43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за закупуване на захранващ блок на детектор

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови пазар за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 2 350 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за закупуване на захранващ блок за метален детектор.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Попово за осигуряване на допълнителни средства за непредвидени работи по покрива на сградата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Попово за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт" със 723 лв. за извършване на непредвидени ремонтни работи по покрива на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за покриване на разход във връзка с настъпило застрахователно събитие

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Самоков за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 5 420 лв. /застрахователно обезщетение/.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой климатик модел MUZ/ MSZ GA 60 VA за нуждите на сървърното помещение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

46.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА" на Висш съдебен съвет с 3 279 лв.
46.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА" на Районен съд гр. Стара Загора с 3 279 лв., за закупуване на 1 брой климатик модел MUZ/ MSZ GA 60 VA за нуждите на сървърното помещение на Районен съд гр. Стара Загора.
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Чепеларе за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 10 112 лв., за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
48. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати", § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" и § 10-00 „Издръжка”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати" с 21 757 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 97 500 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 119 257 лв., съгласно Приложение № 1.
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за възстановяване на разходи на магистрат участвал в изпитна комисия за провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдии в Специализиран наказателен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Търговище за 2013 г., както следва:
49.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 899 лв.
49.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Окръжен съд гр. Търговище с 899 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи по командироването на участник в изпитна комисия за провеждане на конкурс за първоначално назначаване на съдии в Специализиран наказателен съд.
50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по Протокол № 10/04.03.2009 г.,
50.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати" с 6 993 лв.
50.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Плевен за 2013 г. по § 01-00 „Заплати" с 6 993 лв.
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка със закупуване на 3 броя компютри

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Съгласно възприетия стойностен праг на същественост до 1 000 лв. /Протокол № 17/16.04.2008 г. на ВСС, материалните активи под тази стойност, независимо от факта, че са с дългосрочен характер, следва да бъдат класифицирани и отчитани като краткотрайни активи. При определяне прага на същественост не се вземат в предвид ДДС и други данъци.
51.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Габрово за 2013 г., с цел закупуване на 3 /три/ броя компютри с единична стойност 800 лв. с ДДС, както следва:
51.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА" с 2 400 лв.
51.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" с 2 400 лв.
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка със закупуване на програмен продукт „JES" за нуждите на съдебно изпълнителна служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Елена за 2013 г., както следва:
52.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА" на Висш съдебен съвет със 720 лв.
52.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА" на Районен съд гр. Елена със 720 лв. за закупуване на програмен продукт „JES" за нуждите на съдебно изпълнителна служба.
53. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 31/30.07.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Севлиево с вх. № 11-07-1098/17.07.2013 г. с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя принтери и 2 броя персонални UPS

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Севлиево за 2013 г., както следва:
53.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА" на Висш съдебен съвет с 690 лв.
53.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Районен съд гр. Севлиево с 690 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя принтери HP LJ PRO P и 2 броя UPS SWEEX PP P1102.
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
54. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Варна за даване на съгласие за обявяване на конкурс и назначаване на съдебни служители на длъжности: „съдебен деловодител", „съдебен секретар" и „призовкар" по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяване на конкурс и назначаване на съдебни служители на длъжности: „съдебен деловодител", „съдебен секретар" и „призовкар" по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Окръжен съд гр. Варна.
55. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Димитровград за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

55.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяване на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар в Районен съд гр. Димитровград.
55.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар" по чл.68, ал.1, т.4 от КТ в Районен съд гр. Димитровград.
56. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Радомир за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач" по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач" по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районен съд гр. Радомир.
57. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Силистра за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар" по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар" по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районен съд гр. Силистра.
58. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Смолян за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител СИС" по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител-СИС" по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районен съд гр. Смолян.
59. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Чирпан за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител" по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

59.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяване на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител" в Районен съд гр. Чирпан.
59.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител" по чл.68,ал.1,т.4 от КТ в Районен съд гр. Чирпан.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

60. ОТНОСНО: Командироване на представители на съдебната система в симпозиум на тема „Обучение на членовете на съдебната власт за ефективно и ефикасно правосъдие", който е организиран от Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Турция и ще се проведе в периода 23 - 25 октомври 2013 г., Анталия, Турция

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

60.1. КОМАНДИРОВА за участие в симпозиум на тема „Обучение на членовете на съдебната власт за ефективно и ефикасно правосъдие", който е организиран от Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Турция и ще се проведе в периода 23 - 25 октомври 2013 г., за периода 22 - 26 октомври 2013 г., Анталия, Турция, както следва:
1. Румен Георгиев - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" ;
2. Драгомир Йорданов - директор на Националния институт на правосъдието;
61. ОТНОСНО: Командироване на Вероника Николова - съдия в Апелативен съд- гр. София за участие в заседание на работната група към Съвета на ЕС „Гражданско право" (формат „Несъстоятелност"), което ще се проведе на 24 и 25 септември в гр. Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

61.1. КОМАНДИРОВА Вероника Николова - съдия в Апелативен съд -гр. София за участие в заседание на работната група към Съвета на ЕС „Гражданско право" /формат „Несъстоятелност"/ (24-25 септември), за периода 23-28 септември 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия.
*Забележка : На 27 септември 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия ще се проведе и 47-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, в която съдия Вероника Николова също ще вземе участие.
62. ОТНОСНО: Командироване на националното лице за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела и представители на съдебната власт за участие в 47-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 27 септември 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.1. КОМАНДИРОВА Вероника Николова - съдия в Апелативен съд - гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, за участие в 47-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 27 септември 2013 г. в Брюксел, Белгия.
Периодът на командироване на Вероника Николова 23-28 септември 2013 г. е уточнен в предходното решение на ВСС във връзка с участието й в заседание на работната група към Съвета на ЕС „Гражданско право" формат „Несъстоятелност".
62.2. КОМАНДИРОВА Дарина Костова - съдия в Окръжен съд, гр. Бургас и член на Националната съдебна мрежа за участие в 47 -мата редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела за периода 26-28 септември 2013 г. в гр.Брюксел, Белгия.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Ямбол за назначаване на Васил Маринов Петков – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в ОС”, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Ямбол и ръководител на гражданско отделение.
2. ПРОВЕЖДА извънредно периодично атестиране, на основание § 129, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.), на Гергана Иванова Кратункова – съдия в Районен съд гр. Своге.
2.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА", на Гергана Иванова Кратункова – съдия в Районен съд гр. Своге.
3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Деница Николаева Урумова - съдия в Районен съд гр. Благоевград.
3.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Деница Николаева Урумова - съдия в Районен съд гр. Благоевград.
4. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Петрова Алексиева – съдия в Районен съд гр. Видин.
4.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Петрова Алексиева – съдия в Районен съд гр. Видин.
5. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Илиана Валентинова Станкова – съдия в Районен съд гр. Ихтиман.
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Илиана Валентинова Станкова – съдия в Районен съд гр. Ихтиман
6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, да на Александър Велинов Ангелов - съдия в Районен съд гр. Монтана, командирован в Софийски районен съд.
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Александър Велинов Ангелов - съдия в Районен съд гр. Монтана, командирован в Софийски районен съд.
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл.196, т.2 от ЗСВ, на Елисавета Георгиева Деянчева – съдия в Районен съд-гр.Оряхово.
7.1. ПРИЕМА, на основание чл.206 във вр. чл.205 , ал.3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” – 89 (осемдесет и девет) точки, на Елисавета Георгиева Деянчева – съдия в Районен съд-гр.Оряхово.
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Райна Георгиева Стефанова - съдия в Районен съд гр. Петрич, с ранг „съдия в АС”.
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Райна Георгиева Стефанова - съдия в Районен съд гр. Петрич, с ранг „съдия в АС”
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Любка Спасова Бакърджиева, от заеманата длъжност „съдия” в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 01.10.2013 г.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ, на Мария Йорданова Дучева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206, във вр. с чл. 205, ал.3 от ЗСВ, определената комплексна оценка «МНОГО ДОБРА» - 86 (осемдесет и шест) точки от периодичното атестиране на Мария Йорданова Дучева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Сияна Генадиева Генадиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Сияна Генадиева Генадиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП“
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цветелина Руменова Стамболова - прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен (командирована в СРП от 01.11.2012 г.).
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветелина Руменова Стамболова - прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен (командирована в СРП от 01.11.2012 г.).
13. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от член на конкурсна комисия във връзка с провеждане на конкурс за първоначално назначаване на длъжност „съдия” в районен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий доц. д-р Веселина Манева – хабилитиран преподавател гражданско право, за резервен член на конкурсната комисия за първоначално назначаване на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища на мястото на проф. д-р Георги Стефанов Иванов.
14. ОТНОСНО: Предложение за назначаване на младши съдии на длъжност „съдия” в районните съдилища след изтичане срока по чл. 240 от ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Ловеч с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.

14.1.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
14.1.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ Александър Емилов Ангелов - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Национална следствена служба с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
14.2.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
14.2.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Виолета Стоянова Парпулова - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.3. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Националната следствена служба с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
14.3.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
14.3.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Делян Любомиров Дилков - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Силистра с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
14.4.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
14.4.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Деница Иванова Цветкова - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.5. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Благоевград с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
14.5.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
14.5.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Елена Димитрова Розалинова - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.6. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Сливен с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
14.6.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
14.6.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Елена Светлинова Шипковенска - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.7. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Плевен с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
14.7.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
14.7.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Емилия Атанасова Колева - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.8. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Плевен с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
14.8.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
14.8.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Катина Миткова Минева - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.9. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен съд гр. Сливен с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
14.9.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
14.9.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Кирил Георгиев Димитров - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.10. На основание чл. 240, ал. 2 от Закона за съдебната власт ПРОДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА НАЗНАЧЕНИЕТО на Зорница Ангелова Езекиева - младши съдия в Софийски градски съд, до 31.12. 2013 г., считано от 02.10.2013 г.
14.11. На основание чл. 240, ал. 2 от Закона за съдебната власт ПРОДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА НАЗНАЧЕНИЕТО на Иванина Иванова Пъстракова - младши съдия в Софийски градски съд, до 31.12.2013 г., считано от 02.10.2013 г.
14.12. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен съд гр. Видин с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от 24.09.2013 г.
14.12.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от 24.09.2013 г.
14.12.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Васил Крумов Петров - младши съдия в Софийски градски съд на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.13. На основание чл. 240, ал. 2 от Закона за съдебната власт ПРОДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА НАЗНАЧЕНИЕТО на Моника Пламенова Добринова - младши съдия в Софийски градски съд, до 31.12.2013 г., считано от 02.10.2013 г.
14.14. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Емилия Великова Дончева - младши съдия в Окръжен съд гр. Благоевград на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Сандански, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 21.10.2013 г.
14.15. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Катя Георгиева Стайкова - младши съдия в Окръжен съд гр. Благоевград на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Сандански, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 23.10.2013 г.
14.16. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен съд гр.Силистра с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
14.16.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.
14.16.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Десислава Георгиева Манасиева - Жекова - младши съдия в Окръжен съд гр. Варна на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.17. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен съд гр.Плевен с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
14.17.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.
14.17.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Николай Свиленов Стоянов - младши съдия в Окръжен съд гр. Варна на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.18. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
14.18.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.
14.18.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Камелия Диянова Василева – Георгиева - младши съдия в Окръжен съд гр. Добрич на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.19. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Хасково с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
14.19.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.
14.19.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Геновева Пламенова Илиева - младши съдия в Окръжен съд гр. Разград на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.20. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура гр. Пловдив с 1 (една) щатна длъжност за „следовател”, считано от датата на вземане на решението.
14.20.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, считано от датата на вземане на решението.
14.20.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Магдалена Колева Давидова – Янева - младши съдия в Окръжен съд гр. Разград на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Варна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.21. НАЗНАЧАВА, На основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Анна Йорданова Димова - младши съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Велико Търново, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.22. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Районен съд гр. Свищов с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
14.22.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.
14.22.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Димо Георгиев Колев - младши съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Велико Търново, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 16.10.2013 г.
14.23. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Районен съд гр. Видин с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
14.23.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
14.23.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Иван Емилов Георгиев - младши съдия в Окръжен съд гр. Видин на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 14.10.2013 г.
14.24. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Илина Велизарова Златарева - младши съдия в Окръжен съд гр. Враца на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Враца, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 23.10.2013 г.
14.25. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Васил Венелинов Ставрев - младши съдия в Окръжен съд гр. Габрово на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Габрово, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 23.10.2013 г.
14.26. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Миглена Северинова Кавалова – Шекирова - младши съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Дупница, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 13.11.2013 г.
14.27. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Владислава Александрова Цариградска – Бировска - младши съдия в Окръжен съд гр. Ловеч на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Луковит, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 24.09.2013 г.
14.28. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Ваня Борисова Иванова - младши съдия в Окръжен съд гр. Плевен на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Плевен, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 08.10.2013 г.
14.29. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Веселин Пламенов Атанасов - младши съдия в Окръжен съд гр. Пловдив на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пловдив, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 15.10.2013 г.
14.30. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Дафина Николаева Арабаджиева - младши съдия в Окръжен съд гр. Пловдив на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пловдив, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 15.10.2013 г.
14.31. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Доника Илиева Тарева - младши съдия в Окръжен съд гр. Пловдив на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Пловдив, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 15.10.2013 г.
14.32.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен съд гр. Русе с 1 (една) щатна длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
14.32.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Русе, считано от датата на вземане на решението.
14.32.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Милен Иванов Бойчев - младши съдия в Окръжен съд гр. Русе на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Русе, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 21.10.2013 г.
14.33. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т. 5 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен съд гр. Ямбол с 1 (една) щатна длъжност за „заместник на административния ръководител”, считано от датата на вземане на решението.
14.33.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1 т.3 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия” в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
14.33.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Мирослав Тодоров Петров - младши съдия в Окръжен съд гр. Силистра на длъжността "съдия" в Софийски районен съд, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 30.09.2013 г.
14.34. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Красимира Делчева Кондова - младши съдия в Окръжен съд гр. Сливен на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Сливен, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 16.10.2013 г.
14.35. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Силвия Стефанова Хазърбасанова - младши съдия в Окръжен съд гр. Сливен на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Сливен, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 16.10.2013 г.
14.36. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Гюлфие Мехмедова Яхова - младши съдия в Окръжен съд гр. Смолян на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Златоград, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 21.10.2013 г.
14.37. На основание чл. 240, ал. 2 от Закона за съдебната власт ПРОДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА НАЗНАЧЕНИЕТО на Ангелина Колева Боева - младши съдия в Софийски окръжен съд, до 31.12.2013 г., считано от 15.10.2013 г.
14.38. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Христо Николов Христов - младши съдия в Софийски окръжен съд на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Ботевград, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 15.10.2013 г.
14.39. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Минка Иванова Китова - младши съдия в Окръжен съд гр. Хасково на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Харманли, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 30.09.2013 г.
14.40. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Стела Светлинова Шипковенска - младши съдия в Окръжен съд гр. Шумен на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Шумен, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 07.10.2013 г.
14.41. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във вр. с чл. 243 от ЗСВ, Димчо Генев Димов - младши съдия в Окръжен съд гр. Ямбол на длъжността "съдия" в Районен съд гр. Нова Загора, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от 02.10.2013 г.
14.42. ВЪЗЛАГА на младшите съдии да довършат възложените им дела.
15. ОТНОСНО: Влязло в сила отменително Решение № 9988/03.07.2013 г. На ВАС – VІ отделение, образувано по жалба на Димитър Христов Гальов срещу решения № 3.1. и № 3.2 от Протокол № 9 от заседание на ВСС, проведено на 07.03.2013 г., с които е извършено второ класиране за първоначално назначаване на длъжността «съдия» - Районен съд – гр. Стара Загора

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Димитър Христов Гальов – съдия в Районен съд гр. Карлово на длъжност «съдия» в Районен съд гр. Стара Загора, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вастъпване в длъжност.
16. ОТНОСНО: Проведена процедура по повторно заявяване на желания от одобрените кандидати за младши съдии във връзка с приетия отказ на Щерю Радев Радев

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Изменя решение на ВСС по Протокол № 28/17.07.2013г. с което е приет окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии, от № 17 както следва:
17. Людмила Людмилова Митрева - Окръжен съд гр. Пловдив
18. Борислава Петрова Борисова - Окръжен съд гр. Варна
19. Ели Димитрова Анастасова - Окръжен съд гр. Пловдив
20. Камелия Георгиева Ненкова - Окръжен съд гр. Бургас
21. Лилия Иванова Колева - Окръжен съд гр. Хасково
22. Кристина Янкова Табакова - Окръжен съд гр. Варна
23. Ива Анастасиос Анастасиадис - Окръжен съд гр. Варна
24. Евгения Димитрова Мечева - Окръжен съд гр. Варна
25. Теодора Пламенова Шишкова – Окръжен съд гр. Варна
17. ОТНОСНО: Писмо от Върховен административен съд с вх. № 11-02-085/13.09.2013 г., с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до министъра на финансите, с приложение за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г., в размер на 70 000 лв., за нуждите на Върховен административен съд, във връзка с предстоящото честване на юбилея по случай навършването на 100 години от създаването на Върховния административен съд.
19. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Силистра за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител" при условията на чл. 343, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител", при условията на чл.343, ал. 2 от ЗСВ в Районен съд гр. Силистра.
20. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 31 от ЗСВ дава положително становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
21. ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договорите за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и прокурори в Националния институт на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова - представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договорите за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори в Националния институт на правосъдието.
22. ОТНОСНО: Упълномощаване на експерт от дирекция „Правна” на Висшия съдебен съвет за процесуално представителство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА Мартин Димитров Величков – старши експерт-юрисконсулт в отдел „Нормативна дейност и процесуално представителство” в дирекция „Правна” да представлява Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт.
23. ОТНОСНО: Съгласуване на нови учебни програми на Националния институт на правосъдието

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

СЪГЛАСУВА новите учебни програми на Националния институт на правосъдието за обучение на магистрати в дистанционна форма:
• „Патентно право”
• „Тежестта на доказване в гражданския процес”.
24. ОТНОСНО: Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за І-во полугодие на 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за І-во полугодие на 2013 г.
24.2. Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за І-во полугодие на 2013 г. ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на Интернет-страницата на ВСС, в раздел Съдебна статистика.
25. ОТНОСНО: Проект на решение относно преразглеждане на решение на ВСС по т. 38 от протокол № 16/25.04.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет, на Комисията по правни въпроси и на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет да проведат среща – разговор с оспорващите решението на ВСС по т. 38 от протокол № 16/25.04.2013 г., по което е образувано адм.д. № 11948/2013 г. на ВАС, за обсъждане на повдигнатите оплаквания по решението, след което да предложат на ВСС проект на решение.

/Закриване на заседанието – 16.10 ч/

Публикуван на:
20.09.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд