Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 37

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 26 СЕПТЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Зинаида Златанова – Министър на правосъдието и Соня Найденова – Представляващ ВСС

/Откриване на заседанието – 10.00 ч. /

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТГЕЛЯ точка 15 от “Допълнителни точки”.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски районен съд за периодично атестиране на Георги Стоянов Георгиев – съдия в Софийски районен съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ и нова комплексна оценка, изготвена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 34/12.09.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по заявлението на Мариета Христова Райкова - Пашова – съдия в Софийски районен съд, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ и нова комплексна оценка, изготвена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 36/19.09.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по заявлението на Силвия Андреева Житарска - Димитрова – административен ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ и нова комплексна оценка, изготвена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 33/31.07.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за периодично атестиране на Мария Атанасова Пейчева – заместник на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен за периодично атестиране на Стефан Александров Димитров – военен следовател в Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по заявлението на Константин Илиев Сулев – прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев /командирован в Районна прокуратура гр. гр. Благоевград/, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ и нова комплексна оценка, изготвена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 36/19.09.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по заявлението на Димитър Георгиев Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Дряново /командирован в Районна прокуратура гр. Бургас/, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Карнобат за периодично атестиране на Галина Ненкова Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Карнобат, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по заявлението на Благовест Димитров Вангелов – прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград /командирован в Районна прокуратура гр. Средец/ за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Нови Пазар за периодично атестиране на Любомир Боянов Петров – прокурор в Районна прокуратура гр. Нови Пазар, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по заявлението на Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ и нова комплексна оценка, изготвена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 36/19.09.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Смолян за периодично атестиране на Здравко Сабинов Делиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по заявлението на Станчо Костадинов Станчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по заявлението на Дияна Любенова Илиева - Стоянова – прокурор в Районна прокуратура гр. Троян /командирована в Районна прокуратура гр. Плевен/, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ и нова комплексна оценка, изготвена в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 36/19.09.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм относно Работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, 16-18 октомври 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение относно разпоредбата на чл. 313, ал. 3 от ЗСВ.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
17. Проект на решение по предложението на Инспектората към Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Димитър Димитров – съдия в Районен съд гр. Поморие.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
18. Проект на решение по предложението на Инспектората към Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Ивайло Бъчваров – съдия в Районен съд гр. Поморие.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Вихър Недялков – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура
Кандидати:
- Ваня Илиева Илиева – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг “прокурор във ВКП и ВАП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 9/7.3.2013 г., т. 3.2. – комплексна оценка от атестацията „много добра”/;
- Руси Викторов Алексиев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг “прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № о0/23.05.2013 г., т. 26.2. – комплексна оценка от атестацията „много добра”/
- Бойко Йорданов Атанасов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг “следовател в НСлС” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 26/4.7.2013 г., т. 6.1. – комплексна оценка от атестацията “много добра/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 5 гласа “за”, 7 гласа “против” и 13 гласа “въздържали се” за Ваня Илиева Илиева, 4 гласа “за”, 10 гласа “против” и 11 гласа “въздържали се” за Руси Викторов Алексиев и 3 гласа “за”, 14 гласа “против” и 8 гласа “въздържали се” за Бойко Йорданов Атанасов, И СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ между Ваня Илиева Илиева и Руси Викторов Алексиев и получен резултат: 4 гласа “за”, 7 гласа “против” и 14 гласа “въздържали се” за Ваня Илиева Илиева и 4 гласа “за”, 11 гласа “против” и 10 гласа “въздържали се” за Руси Викторов Алексиев, НЕ ИЗБИРА “Административен ръководител – градски прокурор” на Софийска градска прокуратура.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

КОНКУРСИ

2. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване, на основание чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ, свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОБЯВЯВА на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
2.1.1. Административен ръководител – председател на Административен съд – София – област – вакантна;
2.1.2. Административен ръководител – председател на Административен съд – Добрич – вакантна;
2.1.3. Административен ръководител – председател на Административен съд – Плевен - вакантна;
2.1.4. Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пазарджик – вакантна;
2.1.5. Административен ръководител – председател на Районен съд – Елин Пелин – вакантна;
2.1.6. Административен ръководител – председател на Районен съд – Смолян – вакантна;
2.1.7. Административен ръководител – председател на Районен съд – Свиленград – вакантна;
2.1.8. Административен ръководител – председател на Районен съд – Асеновград – вакантна;
2.1.9. Административен ръководител – председател на Районен съд – Кула – вакантна;
2.1.10. Административен ръководител – председател на Районен съд – Троян– вакантна;
2.1.11. Административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София – вакантна;
2.1.12. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Бургас – вакантна;
2.1.13. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Дупница – вакантна;
2.1.14. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Трън – вакантна.
2.2. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 2-4 от ЗСВ), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или осигурителна книжка; концепция за работата им като административен ръководител /която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане/; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от ВСС и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
2.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
3. ОТНОСНО: Възражение от Деница Добрева Добрева за недопускане до участие в конкурс за заемане на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища и „прокурор” в районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА вземането на решение по възражението от Деница Добрева Добрева за недопускане до участие в конкурс за заемане на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища и „прокурор” в районните прокуратури.

СЪДИЛИЩА

4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Красимира Керанова Иванова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите на „административен ръководител – председател” на Административен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Полина Христова Богданова - Кучева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите на „административен ръководител – председател” на Административен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
6. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Емил Любчов Димитров – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд София-област, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите на „административен ръководител – председател” на Административен съд София – област, с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Димитров Коев – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Биляна Магделинова Славчева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

9. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2013 г.
9.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
10. ОТНОСНО: Корекция на бюджетните сметки за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на РБългария, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България за 2013 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.
11. ОТНОСНО: Корекция на бюджетната сметка за дейността на почивните и учебни бази на Върховния касационен съд, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетната сметка за дейността на почивните и учебни бази на Върховния касационен съд за 2013 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Върховния касационен съд, съгласно приложението.
12. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо № 04-13-467/02.09.2013 г. на Министерство на финансите във връзка с осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Сандански и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Сандански по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо № 04-13-467/02.09.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
12.1.1. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) - НЕТО с 2 414 лв.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) - 2 414 лв.
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) - 2 414 лв.
12.1.2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с 2 414 лв.
в т.ч. по параграфи, както следва:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – 2 414 лв.
12.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г., както следва:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – 2 414 лв.
Средствата са за сметка на предоставения допълнителен трансфер по бюджета на съдебната власт в размер на 2 414 лв., съгласно писмо на Министерство на финансите с изх. № 04-13-467/02.09.2013 г. /вх. № 04-14-086/05.09.2013 г./.
13. Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
13.1.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски апелативен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски апелативен съд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 294 лв., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 74 235 лв., за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за извършване на строително ремонтни работи за отстраняване на щети.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново по § 10-30 „Текущ ремонт” с 943 лв., от които за кабинет № 92 на Районна прокуратура в съдебната палата – 190 лв., на архивно помещение на ВТОС – 153 лв., на окачени тавани в деловодството на ВТОС и стая № 1 на Районен съд в сутерен – 48 лв. и ремонт на кабинет № 4 на Апелативен съд в сутерен на съдебната палата – гр. Велико Търново.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за корекция по бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” – застрахователно обезщетение.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 641 лв. /застрахователно обезщетение/.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка” по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии и увеличение по § 10-00 „Издръжка”, поради общ недостиг.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.5.1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
13.5.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 2 394 лв.
13.5.1.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен Специализиран наказателен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 3 704 лв.
13.5.1.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 6 098 лв.
13.5.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със 7 000 лв., за текущи разходи.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 12 076 лв., за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 02-08 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения” и по § 10-00 „Издръжка”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.7.1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Шумен за 2013 г. по § 02-08 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения” с 2 296 лв., за изплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 от ЗСВ на основание решение на ВКС № 167/24.07.2013 г. на ГК, III г.о.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.7.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Шумен за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 321 лв. за изплащане на законна лихва и лихва за забава.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ботевград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 600 лв., за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бяла за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 007 лв., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 935 лв., за изплащане на обезщетение по КТ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Силистра за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 313 лв., за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
13.12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Чепеларе за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 000 лв., за текущи разходи.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
14. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
14.1. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-91 „Други разходи за СБКО” с 30 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение” с 30 000 лв.
14.2. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № 33-00-0098/13.09.2013 г. с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения, вноски за задължително обществено и здравно осигуряване на кандидат младши магистрати съгласно чл. 258 от ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на кандидат младши магистрати и вноски за задължително обществено и здравно осигуряване за периода 23.09.2013 г. – 31.12.2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със 138 336 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Националния институт на правосъдието със 138 336 лв.
14.3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии и първите три дни болничен от работодател.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.3.1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009г.,
14.3.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 6 976 лв.
14.3.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 6 976 лв.
14.3.2. В изпълнение на изискванията на чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
14.3.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 1 000 лв.
14.3.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.
14.4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 1 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с 1 500 лв.
14.5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Хасково за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 690 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с 690 лв.
14.6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 8 316 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Кюстендил за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 8 316 лв.
14.7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт ТРЗ, Личен състав, Каса и Човешки ресурси.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Военен съд гр. Пловдив за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 317 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 53-01 „Придобиване на програмни продукти” на Военен съд гр. Пловдив с 317 лв. за придобиване на програмен продукт ТРЗ, Личен състав, Каса и човешки ресурси.
14.8. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 4 454 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 21 254 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 25 708 лв., съгласно Приложение № 1.
14.9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, първите три дни болничен от работодател и суми за СБКО.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.9.1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009г.,
14.9.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 666 лв.
14.9.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Враца за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 666 лв.
14.9.2. В изпълнение на изискванията на чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
14.9.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Враца за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 1 793 лв.
14.9.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Враца за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 793 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.
14.9.3. В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
14.9.3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Враца за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 000 лв.
14.9.3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Враца за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 000 лв.
14.10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Перник за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 4 940 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Трън за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 4 940 лв.
14.11. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 32/10.09.2013 г. от заседание на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и писмо от Районен съд гр. Ямбол с вх. № 11-07-1245/09.09.2013 г., с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на сървър.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Ямбол за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 5 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Ямбол с 5 000 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър.
15. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
16. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно писмо от Главния прокурор на РБ за безвъзмездно придобиване на движимо имущество за нуждите на НСлС от МВР.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Национална следствена служба да получи безвъзмездно движими вещи от Министерство на вътрешните работи по приложения опис, след комплектоване на преписката съгласно разпоредбата на чл. 11 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

17. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски градски съд за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” в Софийски градски съд.
18. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски градски съд за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” в Софийски градски съд.
19. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Айтос за даване на съгласие за съвместяване на функции и дейности от съдебен служител, като на същият се определи допълнително възнаграждение до 50 % от основната заплата на съвместяваната длъжност.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за съвместяванe на длъжност и определяне на допълнително възнаграждение на съдебен служител за съвместяваната длъжността „съдебен деловодител” в Районен съд гр. Айтос.
20. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Бургас за даване на съгласие за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители: 2 щатни длъжности за „призовкар”; 1 щатна длъжност за „съдебен деловодител; 1 щатна длъжност за „съдебен секретар.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на съдебни служители на длъжности: 2 щатни длъжности за „призовкар”; 1 щатна длъжност за „съдебен деловодител; 1 щатна длъжност за „съдебен секретар в Районен съд гр. Бургас, при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1, от КТ.
21. ОТНОСНО: Предложение за трансформиране на свободната длъжност „младши експерт-юрисконсулт” в дирекция „Международна дейност” в длъжност „младши експерт” в дирекция „Международна дейност”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 32/26.07.2013 г., т. 41, като същото се чете:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на свободната длъжност „младши експерт-юрисконсулт” в дирекция „Международна дейност” в длъжност „младши експерт” в дирекция „Международна дейност” в АВСС.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяване на конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Международна дейност в АВСС и назначаване на съдебен служител.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

22. ОТНОСНО: Предложение за командироване на Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд, и.ф. председател на НО и зам.председател на СОС - участник в проекта на съдебната мрежа за Европейската заповед за арест, за участие в работна среща по проекта, която ще се проведе на 15-16 октомври 2013 г. в гр. Лондон.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. ОДОБРЯВА участието на Татяна Валентинова Грозданова - Чакърова в работна среща по проекта, свързан с Европейската заповед за арест.
22.2. КОМАНДИРОВА Татяна Валентинова Грозданова - Чакърова за участие в работна среща по проекта, свързан с Европейската заповед за арест, за периода 14-17 октомври 2013 г. в гр. Лондон, Великобритания,
22.3. Разходите за път, нощувки, дневни и медицинска застраховка на командированото лице са за сметка на ВСС.
23. ОТНОСНО: Доклад от участието на Мария Кузманова – член на ВСС, Богдана Желявска - член на Националната съдебна мрежа и Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, в 46-тата среща на лицата за контакт на ЕСМГТД.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от участието на Мария Кузманова - член на Висшия съдебен съвет, Богдана Желявска, член на националната съдебна мрежа и Вероника Николова - национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, в 46-тата среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена в гр. Дъблин, Ирландия.
23.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” да публикува доклада на интернет-страницата на ВСС - Раздел – Международно сътрудничество – Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела и в раздел „Доклади от международни срещи”.
24. ОТНОСНО: Доклад от участието на Богдана Желявска – зам.председател на СГС и съдия от международната Хагска мрежа в среща на Международната Хагска мрежа, организирана от Перманентното Бюро на Хагската конференция по Международно частно право, проведена в гр. Лондон, Великобритания в периода 17-19 юли 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от участието на Богдана Желявска – зам.председател на СГС и съдия от международната Хагска мрежа в среща на Международната Хагска мрежа, организирана от Перманентното Бюро на Хагската конференция по Международно частно право, проведена в гр. Лондон, Великобритания в периода 17-19 юли 2013 г.
24.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов – директор на дирекция „ИС” да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - Раздел „Доклади от международни срещи”.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

25. ОТНОСНО: Заповед на Бойко Найденов – директор на НСлС, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Петко Стефанов Петков – заместник – директор на НСлС.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

25.1. Приема за сведение Заповед № з.1311/16.08.2013 г. на Бойко Найденов – директор на НСлС, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Петко Стефанов Петков – заместник – директор на НСлС.
25.2. Прилага Заповед № з.1311/16.08.2013 г. на Бойко Найденов – директор на НСлС към кадровото досие на магистрата.
25.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
26. ОТНОСНО: Заповед на Боряна Димитрова – председател на Окръжен съд гр. Бургас, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Мъгърдич Мелкон Мелконян – съдия в Окръжен съд гр. Бургас.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

26.1. Приема за сведение Заповед № 583/21.08.2013 г. на Боряна Димитрова – председател на Окръжен съд гр. Бургас, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Мъгърдич Мелкон Мелконян – съдия в Окръжен съд гр. Бургас.
26.2. Прилага Заповед № 583/21.08.2013 г. на Боряна Димитрова – председател на Окръжен съд гр. Бургас към кадровото досие на магистрата.
26.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
27. ОТНОСНО: Заповед на Красимир Семов – председател на Районен съд гр. Монтана, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Румен Петков – съдия в РС гр. Монтана.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

27.1. Приема за сведение Заповед № 220/05.08.2013 г. Красимир Семов – председател на Районен съд гр. Монтана, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Румен Петков – съдия в РС гр. Монтана.
27.2. Прилага Заповед № 220/05.08.2013 г. Красимир Семов – председател на Районен съд гр. Монтана към кадровото досие на магистрата.
27.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане.
28. ОТНОСНО: Заповед на Антон Стоянов – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свиленград, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Маргарит Илиев Камбуров – прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

28.1. Приема за сведение Заповед № РП-14/26.08.2013 г. на Антон Стоянов – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свиленград, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Маргарит Илиев Камбуров – прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград.
28.2. Прилага Заповед № РП-14/26.08.2013 г. на Антон Стоянов – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свиленград към кадровото досие на магистрата.
28.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1.1.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Георги Стоянов Георгиев - съдия в Софийски районен съд (НО), с ранг „съдия във ВКС и ВАС.
1.2.ПРИЕМА, на основание чл. 206, във вр. чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА” - 83 (осемдесет и три) точки, на Георги Стоянов Георгиев - съдия в Софийски районен съд (НО), с ранг „съдия във ВКС и ВАС.
2.1.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мариета Христова Райкова - Пашова - съдия в Софийски районен съд.
2.2.ПРИЕМА, на основание чл. 206, във вр. чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” - 94 (деветдесет и четири) точки, на Мариета Христова Райкова - Пашова - съдия в Софийски районен съд.
3.1.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Силвия Андреева Житарска - Димитрова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС".
3.2.ПРИЕМА, на основание чл. 206, във вр. чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” - 131 (сто тридесет и една) точки, на Силвия Андреева Житарска - Димитрова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС".
4.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Атанасова Пейчева - заместник на административния
ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”.
4.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Атанасова Пейчева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”.
5.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стефан Александров Димитров - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП"
5.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стефан Александров Димитров - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП"
6.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Константин Илиев Сулев - прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев (командирован в СРП).
6.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 във вр. с чл. 205, ал. 3 от ЗСВ определената комплексна оценка от атестирането «МНОГО ДОБРА» - 86 (осемдесет и шест) точки на Константин Илиев Сулев - прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев (командирован в СРП).
7.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Георгиев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Дряново (командирован в РП-Бургас).
7.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Георгиев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Дряново (командирован в РП-Бургас).
8.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галина Ненкова Георгиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Карнобат.
8.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Ненкова Георгиева - прокурор в Районна прокуратура гр. Карнобат.
9.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Благовест Димитров Вангелов - прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград (командирован в РП-Средец).
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Благовест Димитров Вангелов - прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград (командирован в РП-Средец).
10.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Любомир Боянов Петров - прокурор в Районна прокуратура гр. Нови Пазар.
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Любомир Боянов Петров - прокурор в Районна прокуратура гр. Нови Пазар.
11.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански (командирована в РП – Благоевград).
11.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 във вр. с чл. 205, ал. 3 от ЗСВ определената комплексна оценка от атестирането «МНОГО ДОБРА» - 92 (деветдесет и две) точки на Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански (командирована в РП – Благоевград).
12.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Здравко Сабинов Делиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян, с ранг „прокурор в АП“.
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Здравко Сабинов Делиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян, с ранг „прокурор в АП“.
13.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Станчо Костадинов Станчев - прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян.
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Станчо Костадинов Станчев - прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян.
14.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Дияна Любенова Илиева - Стоянова - прокурор в Районна прокуратура гр. Троян (командирована в РП-Плевен).
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Дияна Любенова Илиева - Стоянова - прокурор в Районна прокуратура гр. Троян (командирована в РП-Плевен).
15. /ОТТЕГЛЕНА/
16. ОТНОСНО: Решение на Комисия по дисциплинарните производства на ВСС относно разпоредбата на чл. 313, ал. 3 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

16.1. При образуване на дисциплинарно производство да бъдат обявявани имената на вносителя на предложението за налагане на дисциплинарно наказание, привлеченото към дисциплинарна отговорност лице и членовете на дисциплинарния състав.
16.2. Решенията на ВСС, с които се приемат за сведение заповедите по чл. 327 от ЗСВ, както и решенията, с които се приемат за сведение влезлите в сила съдебни актове по оспорването им, се обявяват.
17. ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към ВСС за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Димитър Димитров – съдия в Районен съд гр. Поморие.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Димитър Димитров – съдия в Районен съд гр. Поморие.
17.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Калин Калпакчиев, Румен Боев и Незабравка Стоева.
18. ОТНОСНО: Предложение от Инспектората към ВСС за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Ивайло Бъчваров – съдия в Районен съд гр. Поморие.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Ивайло Бъчваров – съдия в Районен съд гр. Поморие.
18.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Мария Кузманова, Ясен Тодоров и Камен Иванов.
19. ОТНОСНО: Предложение от Димитрия Ганчева – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Вихър Стоичков Недялков – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Вихър Стоичков Недялков – завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
19. 2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Елка Атанасова, Даниела Костова и Светла Петкова.
Допълнителни точки по реда на чл. 37, ал. 2 от ПОДВССНА
1. ОТНОСНО: Предложение от дисциплинарния състав по дисциплинарно дело №23/2013г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 232 от ЗСВ ОТСТРАНЯВА временно от длъжност Камен Ситнилски – член на ВСС, за срок от 6 месеца, считано от датата на вземане на решението.
2. ОТНОСНО: Избор на нови членове на дисциплинарните състави, по д.д. № 18/2013 г и д.д. №21/2013 г. на мястото на Камен Ситнилски

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ИЗБИРА чрез жребий Калин Калпакчиев за нов член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 18/2013 г., на мястото на Камен Ситнилски.
2.2. ИЗБИРА чрез жребий Галя Георгиева за нов член на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 21/2013 г. на мястото на Камен Ситнилски.

/Закриване на заседанието – 16,30 ч/

Публикуван на:
27.09.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд