Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

21 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди и прие за сведение Доклад – анализ на основанията, на които съдилищата вземат мярка за неотклонение „домашен арест“, и на които изменят мярката за неотклонение „задържане под стража“ в „домашен арест“. Той е изготвен от Аналитичното звено на Наказателната колегия на Върховния касационен съд въз основа на представени до 09.12.2016 г. доклади от апелативните съдилища.

В анализа се прави извод, „че не е налице противоречива или неправилна практика на съдилищата“. Установено е инцидентно и изолирано неправилно приложение на закона, като „не са налице основания за тълкувателна дейност на ВКС по въпроси, свързани с прилагането на мярката за неотклонение „домашен арест“. Посочва се, че в няколко районни съда в страната неправилно е определена мярка за неотклонение „домашен арест“, без да са налице доказателства за съпричастност на обвиняемия към престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Друго отклонение от правилното прилагане на Наказателно-процесуалния кодекс са случаи, когато въпреки наличието на изискуемите хипотези за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, тя не се определя и се постановява „домашен арест“ с аргументи за липса на реална опасност от укриване и извършване на друго престъпление. Според Аналитичното звено „преодоляването на констатираните неправилни произнасяния може да бъде осъществено чрез разглеждане и анализ на практиката по райони и по пътя на специализирани обучения“.

По решение на Съдийската колегия Докладът – анализ ще бъде изпратен на председателите на апелативните съдилища, които да запознаят с него съдиите от съответния апелативен район, и на административните ръководители – председатели на Военно-апелативния съд и Апелативния специализиран наказателен съд, за запознаване с него на съдиите от военните съдилища и от Специализирания наказателен съд. Той се изпраща също на Националния институт на правосъдието, за да го съобрази при организирането на програмите за първоначално и текущо обучение на магистратите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд