Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на граждански и търговски дела, образувани през 2014 г. и 2015 г. в Окръжен съд – Враца

21 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по образуването, движението и приключването на граждански и търговски дела, образувани през 2014 г. и 2015 г. в Окръжен съд – Враца.

Съдийската колегия препоръча на Министерството на правосъдието да възложи на Инспектората към него да извърши проверка на дейността на синдиците, назначавани по дела за несъстоятелност в Окръжен съд – Враца.

На ИВСС бе възложено да направи проверка на образуването и движението на търговските дела в съдилищата на страната за периода 2014 – 2016 г.

Комплексната планова проверка на Инспектората към ВСС в Окръжен съд – Враца, е направена в изпълнение на Заповед на Главния инспектор на Инспектората към ВСС от 16.06.2016 г. Обхватът й включва образуването, движението и приключването на гражданските дела за посочените години, извършване на цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на съда, проверка на организацията по образуването и движението на гражданските, търговските и въззивните дела и приключването им в установените срокове, анализ на приключилите дела, констатиране на противоречива практика, установяване на реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за резултати от предходна проверка, извършена през 2010 г. Направени са изводи, че съдиите са постигнали много добри резултати при организацията на административната дейност и на работата по образуването, движението и приключването на гражданските и търговските дела в законоустановените срокове. Констатирани са нарушения и са дадени препоръки на председателя на Окръжен съд – Враца, да предприеме мерки по отношение на разпределението на въззивните търговски дела, на данните, отразявани в книгите за открити съдебни заседания, при спазването на сроковете за постановяване на съдебните актове, предвидени в чл. 235, ал. 5, изречение първо от ГПК и чл. 316 от ГПК, както и други.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд