Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие част от предложенията на главния инспектор по проект на Наредба за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник – председател на съд

21 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие част от направените от главния инспектор предложения по проекта на Наредба за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия,  председател и заместник – председател на съд. Промяната е във връзка с атестирането на съдия, който е бил изборен член на Съвета, главен инспектор или инспектор в Инспектората към ВСС, за работата му в тези органи.

Проектът на Наредба регламентира критериите, показателите, компетентните органи, реда и начина за атестиране на съдия, председател и заместник – председател на съд, както и документите, които следва да се изготвят при атестирането. Атестирането се дефинира като обективна оценка на професионалните, деловите и нравствените качества на съдия, председател и заместник – председател на съд, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. То гарантира професионалното самоусъвършенстване, равни и справедливи възможности за кариерно израстване на съдиите, като се основава на принципите на законност, равнопоставеност, обективност и прозрачност.

Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, публикуван в „Държавен вестник“, бр. 62/09.08.2016 г. се въвеждат два нови вида атестиране – предварително и извънредно. Също в съответствие с измененията периодичното атестиране ще се извършва на всеки 5 години. Проектът на Наредба въвежда предвидения в ЗСВ нов критерий „спазване правилата за етично поведение“ при всички видове атестации, което е дефинирано като съобразено с основните принципи на дължимо поведение на съдията във и извън службата; както и други предвидени в закона изменения в атестирането.

Актуализирания проект на Наредбата за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник – председател на съд ще бъде внесен в заседание на Пленума на ВСС на 23.02.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд