Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 38

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 3 ОКТОМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Соня Найденова – Представляващ ВСС, Зинаида Златанова – Заместник министър-председател и Министър на правосъдието, и Васил Петров – член на ВСС
ОТСЪСТВАЩИ: Георги Колев, Елка Атанасова, Каролина Неделчева, Незабравка Стоева, Мария Кузманова

/Откриване на заседанието – 9.30 ч. /

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТГЕЛЯ т. 53 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за поощряване на Костадинка Петрова Арсова – съдия във Върховен касационен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Костадинка Петрова Арсова от заеманата длъжност „съдия” във Върховен касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на Георги Великов Чамбов – административен ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на председателя на Апелативен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Цветана Тодорова Михова – заместник на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на председателя на Окръжен съд гр. Перник за периодично атестиране на Бисер Цветанов Петров – съдия в Окръжен съд гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съдгр. Смолян за периодично атестиране на Петя Райчева Оджакова – съдия в Районен съд гр. Смолян, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на Севдалина Колева Станева – административен ръководител на Районна прокуратура
гр. Несебър за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по възражението на Деница Добрева Добрева за недопускането й до участие в конкурс за заемане на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища и „прокурор” в районните прокуратури.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм относно Работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, 16-18 октомври 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение за упълномощаване на Милка Здравкова Варнова – Итова – член на ВСС и ръководител на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС”, сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег.№ КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на председателя на Върховния административен съд за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, считано от 01.10.2013 г.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
12. Проект на решение по искането на председателя на Върховния административен съд за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
13. Проект на решение за упълномощаване на експерти от дирекция „Атестиране на магистрати” на Висшия съдебен съвет за процесуално представителство.
Внася: Комисия по правни въпроси
14. Предложение от председателя на Върховния касационен съд за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Апелативен съд-гр.Варна.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител –апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура
Кандидати:
- Даниела Иванова Попова – и.ф. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП” /Атестирана с Решение на ВСС по Протокол № 5/04.02.2010г. – комплексна оценка от атестацията „много добра/;
- Светлозар Костадинов Костов – административен ръководител на Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП” /Атестиран с Решение на ВСС по Протокол № 27/09.07.2010г. – комплексна оценка от атестацията „добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Избира комисия по провеждане на избора: Милка Итова, Юлиана Колева, Юлия Ковачева.
1.2. ИЗСЛУШВА КАНДИДАТИТЕ И ПРОВЕЖДА ИЗБОР за назначаване на административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура, в който вземат участие кандидатите: Даниела Иванова Попова – и.ф. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура и Светлозар Костадинов Костов – административен ръководител на Специализирана прокуратура.
1.3. След проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат: с 19 гласа “за”, „против” няма, „въздържали се” няма за Даниела Иванова Попова, и 0 гласа „за”, 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържали се” за Светлозар Костов, на основание чл. 194б, ал.4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Даниела Иванова Попова – и.ф. административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативната специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП” на длъжност “административен ръководител- апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура” с ранг „прокурор във ВКП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Подобряване взаимодействието между Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и останалите комисии към Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ЗАДЪЛЖАВА комисиите към Висшия съдебен съвет, при постъпването или наличието на данни по смисъла на чл. 30а, ал. 2 от ЗСВ, касаещи професионалната квалификация на съдия, прокурор и следовател, да ги предоставят своевременно на Комисията по предложенията и атестирането с препис – извлечение от съответното заседание.
КОНКУРСИ
3. ОТНОСНО: Назначаване на младши прокурори на длъжност „прокурор” в Районни прокуратури, с изтичащ срок по чл.240 от ЗСВ на 08.10.2013г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Таня Паунова Катрева – младши прокурор в Районна прокуратура, гр. Велико Търново, на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Велико Търново, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
3.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Георги Николов Кърпаров – младши прокурор в Районна прокуратура, гр. Кърджали на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Кърджали, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
4. ОТНОСНО: Предложение за второ класиране в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура-гр.Лом

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ОТКАЗВА да назначи, на основание чл. 186а, ал.6 във вр. с чл.162, т.3 от ЗСВ, Ивайло Петров Николов на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура-гр.Лом, поради отрицателно становище на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията при ВСС.
4.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл.160 от ЗСВ, Николинка Лазарова Крумова – прокурор в Районна прокуратура-гр.Видин, на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура-гр.Лом, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5. ОТНОСНО: Предложение за трето класиране в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура-гр.Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Ивелина Петкова Стоянова на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.

СЪДИЛИЩА

6.ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Алексей Боянов Трифонов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Владимир Тотев Христов - съдия във Военен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Владимир Тотев Христов - съдия във Военен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Гергана Димитрова Стоянова - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”.
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Гергана Димитрова Стоянова - съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в ОС”.
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Красимир Тодоров Василев - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красимир Тодоров Василев - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мая Веселинова Нанкинска - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мая Веселинова Нанкинска - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Росица Антонова Тончева - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
11.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росица Антонова Тончева - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Магдалина Стефанова Иванова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Магдалина Стефанова Иванова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Наталия Денева Георгиева - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Наталия Денева Георгиева - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Татяна Валентинова Грозданова - Чакърова - съдия в Окръжен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Татяна Валентинова Грозданова - Чакърова - съдия в Окръжен съд гр. София, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Георги Гочев Георгиев - съдия в Окръжен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС”.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Гочев Георгиев - съдия в Окръжен съд гр. Хасково, с ранг „съдия в АС”.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Теодора Енчева Димитрова - съдия в Окръжен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС".
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Теодора Енчева Димитрова - съдия в Окръжен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС".
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Радостина Петкова Иванова - съдия в Районен съд гр. Бургас.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радостина Петкова Иванова - съдия в Районен съд гр. Бургас.
18. НЕ ПРОВЕЖДА периодично атестиране на Ивайло Христов Родопски – съдия в Районен съд гр. Костинброд.
18.1. ВРЪЩА преписката на Комисията по предложения и атестиране за ново произнасяне.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Вяра Атанасова Атанасова - съдия в Районен съд гр. Мездра, с ранг „съдия в АС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Вяра Атанасова Атанасова - съдия в Районен съд гр. Мездра, с ранг „съдия в АС”.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Екатерина Стефанова Роглекова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС".
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Екатерина Стефанова Роглекова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС".
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Таня Яворова Букова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС".
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Таня Яворова Букова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС".
22.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мирослав Архангелов Йорданов - съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС”.
22.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206, във вр. чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” - 91 (деветдесет и една) точки, на Мирослав Архангелов Йорданов - съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС”.
23. НЕ ПРОВЕЖДА периодично атестиране на Димитър Маринов Димитров – съдия в Районен съд гр. Поморие.
23.1. ВРЪЩА преписката на Комисията по предложения и атестиране за ново произнасяне.
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Жанет Марчева Христова - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в ОС”.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Жанет Марчева Христова - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в ОС”.
25. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Тома Иванов Манушев, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Добрич, считано от 07.10.2013 г.
26. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Тома Иванов Манушев – съдия в Окръжен съд гр. Добрич, с отличие „личен почетен знак втора степен – сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове и по повод навършване на 65 - годишна възраст.

ПРОКУРАТУРИ

27. ПОВИШАВА, на основание чл.234 от ЗСВ, Виктор Бисеров Чаушев – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Валентин Антов Виденов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура-гр.Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валентин Антов Виденов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура-гр.Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Илчо Димитров Илчев - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура-гр.Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Илчо Димитров Илчев - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура-гр.Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
30. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Катерина Йорданова Лещакова – прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Катерина Йорданова Лещакова – прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Велико Търново, с ранг „прокурор в АП”.
31. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Владимир Иванов Мицов – прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Кюстендил, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Владимир Иванов Мицов – прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Кюстендил, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
32. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Ангелов Ангелов – прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
32.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Ангелов Ангелов – прокурор в Окръжна прокуратура-гр.Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ, на Николинка Лазарова Крумова – прокурор в Районна прокуратура-гр.Видин.
33.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николинка Лазарова Крумова – прокурор в Районна прокуратура-гр.Видин.
34. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Диана Минчева Давидкова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диана Минчева Давидкова – прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
35. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ралица Петрова Мравкова – прокурор в Районна прокуратура-гр.Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
35.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ралица Петрова Мравкова – прокурор в Районна прокуратура-гр.Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

36. ОТНОСНО: Възнаграждения на членове на конкурсна комисия в обявен конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „прокурор” в Специализираната прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

36.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжност „прокурор” в Специализираната прокуратура, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
36.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” с 1 450 лв., съгласно приложения списък неразделна част от решението.
36.3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с 1 450 лв.
37. ОТНОСНО: Възнаграждения на членове на конкурсните комисии в обявени конкурси за първоначално назначаване за заемане на длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Специализирана прокуратура; „следовател” в следствен отдел на Специализирана прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

37.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за писмен изпит и събеседвания с кандидатите за първоначално назначаване за заемане на длъжността „прокурор” във Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Специализирана прокуратура и „следовател” в следствен отдел на Специализирана прокуратура, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
37.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” с 2 080 лв., съгласно приложените списъци неразделна част от решението.
37.3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с 2 080 лв.
37.4. Възнагражденията на хабилитираните членове на конкурсните комисии в размер на 610 лв., следва да се изплатят от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., съгласно приложените списъци.
38. Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013г.
38.1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на завърнал се след продължително боледуване съдебен служител и назначени служители по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Ловеч за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 215 лв., във връзка с изплащането на суми за облекло на завърнал се след продължително боледуване съдебен служител и назначени служители по чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ със срок на изпитване 1 година.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
38.2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на работна заплата на съдебен служител завърнал се след изтичане на платен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 “Заплати” с 3 436 лв. за изплащане на работна заплата на съдебен служител завърнал се след изтичане на платен отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
38.3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 378 лв., за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
38.4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за подмяна на дограма, инсталиране на пожароизвестителна и звукооповестителна система и изграждане на газова отоплителна инсталация

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дупница за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” със 130 000 лв. за подмяна на дограмата.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
38.5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдия изпълнител, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Мадан за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 769 лв., за изплащане на облекло на съдия изпълнител, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ до завръщане на титуляра от отпуск по майчинство.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
38.6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Малко Търново за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 8 000 лв., за текущи разходи.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
38.7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Плевен за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 11 634 лв., за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
38.8. ОТНОСНО: Писма от председателя на Районен съд гр. Свиленград за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Свиленград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 16 000 лв., за текущи разходи.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
39. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013г.
39.1. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
39.1.1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 3 300 лв., съгласно Приложение № 1.
39.1.2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със 17 265 лв., съгласно Приложение №1.
39.1.3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 20 565 лв., съгласно Приложение № 1.
39.2. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 33/17.09.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от председателя на Районен съд гр. Дряново, с искане за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Дряново за 2013 г., както следва:
39.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със 720 лв.
39.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” на Районен съд гр. Дряново със 720 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт JES за съдебно изпълнителната служба.
39.3.ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 33/17.09.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от председателя на Районен съд гр. Никопол, с искане за осигуряване на средства за закупуване на сървър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Никопол за 2013 г., както следва:
39.3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 5 000 лв.
39.3.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Никопол с 5 000 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър.
39.4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пирдоп за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател и закупуване на гориво

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.4.1. ПРЕПОРЪЧВА искането за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Пирдоп за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 9 000 лв. за закупуване на гориво, да бъде подновено след анализ на изпълнението на бюджета към деветмесечието на 2013 г.
39.4.2. В изпълнение на изискванията на чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
39.4.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Пирдоп за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 695 лв.
39.4.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Пирдоп за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 695 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.
40. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
41. Одитни доклади
ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1308 в Окръжен съд гр. Благоевград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

41.1.1. Приема резултатите от одитния ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Окръжен съд гр. Благоевград.
41.1.2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
41.1.3. Одобрява предприетите действия и изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация по т. 1 и т. 2 от плана за действие.
41.2. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно представена от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград, г-н Иван Маринов информация за изпълнение на препоръки по утвърден план за действие, съгласно решение на ВСС по протокол № 20/23.05.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Одобрява изпълнението на препоръките по т. 7, т. 8, т. 10, т. 13 и т. 14 от плана за действие, дадени в одитен доклад № ОАУ – 1302 за извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Димитровград.
41.3. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1322 в Районен съд гр. Крумовград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

41.3.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент.
41.3.2. Одобрява изпълнението на препоръките за подобряване на одитираните процеси в Районен съд гр. Крумовград, съгласно представената писмена информация.
41.4. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС относно представен от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора, г-н Росен Чиликов утвърден план за действие във връзка с дадените препоръки по одитен доклад за извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Стара Загора, съгласно решение на ВСС по протокол № 32/26.07.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за изпълнение на препоръките дадени в одитен доклад № ОАУ – 1304/02.07.2013 г. за извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Стара Загора.
41.5. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1313 в Районен съд гр. Харманли

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

41.5.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Харманли.
41.5.2. Одобрява план за действие, както и изпълнението на препоръките по време на извършване на одита по т. 1, от т. 4 до т. 10, т. 12 и т. 13, посочени в таблицата с препоръките в одитния доклад, съгласно предоставената писмена информация.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

42. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на РБългария за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Информационен център на Прокуратура на РБългария.

43. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на РБългария за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Районна прокуратура гр. Габрово

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Районна прокуратура гр. Габрово.

44. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на РБългария за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „куриер-пазач невъоръжена охрана” в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Добрич

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „куриер-пазач невъоръжена охрана” в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Добрич.
45. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски апелативен съд за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители на длъжности: „съдебен помощник” и „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители на длъжности: „съдебен помощник” и „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Софийски апелативен съд, считано от 01.10.2013 г.
46. ОТНОСНО: Заявление от зам. председателя на Окръжен съд гр. Добрич за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда” – гр. Добрич по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ на председателя на Окръжен съд гр. Добрич да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда” - гр. Добрич по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”, за приемане на лица с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции.
47. ОТНОСНО: Заявление от председателя на Окръжен съд гр. Ловеч за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ловеч по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ на председателя на Окръжен съд гр. Ловеч да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда” - гр. Ловеч по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”, за приемане на лица с трайни увреждания за изпълнение на определени трудови функции.
48. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Кнежа за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител-СИС”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител-СИС” в Районен съд гр. Кнежа.
49. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Разград за увеличаване щатната численост на съда с една длъжност за „касиер” и становище от Комисия „Бюджет и финанси” от 11.09.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Разград с една длъжност за „касиер”.
50. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Хасково за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен администратор” по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен администратор” по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ в Районен съд гр. Хасково.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

51. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания при администрацията на Президента на РБългария, за изразяване на мнение и мотивирано становище по реда на чл. 98, т. 12 от Конституцията на РБългария, ведно с мотивирано становище

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

51.1. ВЪЗРАЗЯВА срещу опрощаване на държавно вземане на Районен съд - гр. Малко Търново, представляващо дължима от Община Малко Търново държавна такса по граждански дела, тъй като не са налице основания за това
51.2. Решението на Висшия съдебен съвет, ведно с мотивираното становище, да се изпрати на Администрацията на Президента на Република България, по компетентност.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИКА

52. ОТНОСНО: Сигнал от „Карма Интернешънъл” АД

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 30, ал. 1, т. 18 от ЗСВ ВЪЗЛАГА на Инспектората към ВСС да извърши проверка, извън годишната си програма, по Сигнала от „Карма Интернешънъл” АД.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

53. /ОТТЕГЛЕНА/

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

54. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 10/2013г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА произнасянето по решението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело №10/2013г. за заседанието на Висшия съдебен съвет на 31.10.2013г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Костадинка Петрова Арсова – съдия във Върховен касационен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.
2. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Костадинка Петрова Арсова от заеманата длъжност „съдия” във Върховен касационен съд, считано от 07.10.2013 г.
3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Георги Великов Чамбов - административен ръководител - председател на Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
3.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Великов Чамбов - административен ръководител - председател на Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
4. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цветана Тодорова Михова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
4.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветана Тодорова Михова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
5. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Бисер Цветанов Петров - съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС”.
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Бисер Цветанов Петров - съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС”.
6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Райчева Оджакова - съдия в Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС”.
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Райчева Оджакова - съдия в Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС”.
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ, на Севдалина Колева Станева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Несебър.
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” на Севдалина Колева Станева – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Несебър.
8. ОТНОСНО: Възражение от Деница Добрева Добрева за недопускане до участие в конкурс за заемане на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища и „прокурор” в районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПУСКА Деница Добрева Добрева до участие в конкурс за заемане на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища и „прокурор” в районните прокуратури.
9. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова - член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм относно Работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, 16 - 18 октомври 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. КОМАНДИРОВА за участие в работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 на проект “Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, за периода 15 – 19 октомври 2013 г., в гр. Страсбург, Република Франция:
- Калин Иванов Калпакчиев – член на ВСС и председател на Комисия по анализа и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт;
- Елка Живкова Атанасова – член на ВСС и зам.-председател на КАОСНОСВ;
- Камен Василиев Иванов – член на ВСС и КАОСНОСВ;
- Юлиана Генчева Колева - член на ВСС и КАОСНОСВ;
- Веселин Димитров Хаджиев – административен ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив;
- Емилия Василева Вакарелска – Тодорова – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Стара Загора;
- Гергана Спасова Алякова – преводач;
- Ангелина Димитрова Секулова – преводач.
9.2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за участие в работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 на проект “Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, за периода 15 – 19 октомври 2013 г., в гр. Страсбург, Република Франция, Мартин Димитров Величков – ст. експерт – юрисконсулт, отдел „НДПП”, дирекция „Правна”, АВСС и правен експерт на проекта.
9.3. РАЗХОДИТЕ за пътни, квартирни пари в размер до 130 € за нощувка, дневни пари и превод са за сметка на бюджета на проект “Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по НФМ, като пътуването ще се осъществи със самолет по маршрут София – Франкфурт – София и с автобус, осигурен от авиокомпанията, по маршрут Франкфурт – Страсбург – Франкфурт.
9.4. Разходите за квартирни пари по фактически размер и дневни пари да се изплатят на командированите лица със служебен аванс, който да бъде отчетен в законоустановения срок.
9.5. Разходите за медицинска застраховка, както и сумата, с която фактическият размер на квартирните пари надвишава размера от 130 € за нощувка, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
9.6. В случай, че разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката превишават 30 на сто от размера на дневните пари, тези разходи са за сметка на Висшия съдебен съвет и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.
10. ОТНОСНО: Упълномощаване на г-жа Милка Здравкова Варнова – Итова – член на ВСС и ръководител на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите в администрацията на ВСС”, сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА решение на ВСС по т. 22 от протокол № 30 от заседание проведено на 24 юли 2013 г., както следва:
10.2.УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Милка Итова – ръководител на проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд:
10.2.1. Да организира и проведе или прекрати открита процедура по реда чл. 14, ал. 1, т.2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност” по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител.
10.2.2. Да организира и проведе или прекрати процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на Глава 8А от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на анализ за оценка на нуждите от обучение на ВСС и администрацията му” по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както и да сключи договор с избран с Решение на ВСС изпълнител.
10.2.3. Да сключи договори с изпълнители на дейности по проект „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, договор № КБ 12-24-1/10.05.2013 г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, както следва:
- Договор за изготвяне на цялата необходима документация за участие в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на специализирани обучения и изпълнение на мерките за информация и публичност” и документация за възлагане чрез публична покана по реда на Глава 8А от ЗОП с предмет: „Изготвяне на анализ за оценка на нуждите от обучение на ВСС и администрацията му”.
- Договор за извършване на Одит на проекта от независим одитор.
11. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен административен съд, с изх. № 505/25.09.2013г., за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, считано от 01.10.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във Върховен административен съд, считано от 01.10.2013 г.
12. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен административен съд, с изх. № 439/06.08.2013г. за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във Върховен административен съд.
13. ОТНОСНО: Упълномощаване на експерти от дирекция „Атестиране на магистрати” на Висшия съдебен съвет за процесуално представителство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. УПЪЛНОМОЩАВА Силвия Рашева Илиева – директор на Дирекция „Атестиране на магистрати” да представлява Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт.
13.2. УПЪЛНОМОЩАВА Ана Димитрова Топалова-Панова – началник на Отдел „Атестиране и кариерно развитие на прокурори и следователи” в Дирекция „Атестиране на магистрати” да представлява Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт.
13.3. УПЪЛНОМОЩАВА Красимир Михайлов Казаков – началник на Отдел „Атестиране и кариерно развитие на съдии” в Дирекция „Атестиране на магистрати” да представлява Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт.
14.ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховния касационен съд за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Апелативен съд-гр.Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.175, ал.4 от ЗСВ, Мара Димитрова Христова – Христанова, заместник административен ръководител – заместник-председател на Апелативен съд-гр.Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател” на Апелативен съд-гр.Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, до встъпването в длъжност на нов административен ръководител, считано от датата на вземане на решението.

/Закриване на заседанието – 13,30 ч/

Публикуван на:
04.10.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд