Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 39

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 10 ОКТОМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАЩИ: проф. Лазар Груев, Сотир Цацаров, Галя Георгиева

/Откриване на заседанието - 9.35 ч. /

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТГЕЛЯ т.т. 57 и 59 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Перник за поощряване на Румяна Стефанова Добринова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Перник за освобождаване на Румяна Стефанова Добринова,от заеманата длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районна прокуратура гр. Ловеч за назначаване на Цецо Николов Рабаджиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор в ОП", на длъжност „заместник на административния ръководител на" Районна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор в ОП".
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Предложение за назначаване на младши прокурори на длъжност „прокурор" в районни прокуратури, с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ в периода 12.10.2013 г. -15.10.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Предложение за първоначално назначаване на длъжност „съдия" в Специализиран наказателен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение за допълване на решение на ВСС по протокол № 44/189.10.2012 г., д.т. 9.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
7. Проект на решение за упълномощаване на г-жа Галина Карагьозова - ръководител на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система" осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм /НФМ/ 2009 - 2014 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
8. Проект на решение по искането на председателя на Софийски районен съд за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители по чл. 68, ал. 1 т. 4 от КT.
Внася: Комисия „Съдебна администрация"

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител - председател на Военен съд - гр.Варна
Кандидати:
- Светлозар Георгиев Георгиев - и.ф. административен ръководител - председател на Военен съд-гр.Варна, с ранг „съдия във ВКС” /Атестиран с Решение на ВСС по Протокол №21/17.05.2012г. – комплексна оценка от атестацията „много добра”/;
- Владимир Тотев Христов - съдия във Военен съд-гр.Варна, с ранг „съдия във ВКС” /Атестиран с Решение на ВСС по Протокол №39/15.10.2009г. – комплексна оценка от атестацията „много добра”/;
- Николай Петков Ненов - съдия във Военен съд-гр.Варна, с ранг „съдия във ВКС” /Атестиран с Решение на ВСС по Протокол №17/19.04.2012г. – комплексна оценка от атестацията „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: 12 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се” за Светлозар Георгиев Георгиев; 2 гласа „за”, 5 „против” и 13 „въздържали се” за Владимир Тотев Христов, 2 гласа „за”, 10 „против” и 8 „въздържали се” за Николай Петков Ненов, и СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ между кандидатите, и при полученият резултат: 12 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се” за Светлозар Георгиев Георгиев; 3 гласа „за”, 8 „против” и 9 „въздържали се” за Владимир Тотев Христов; 2 гласа „за”, 10 „против” и 8 „въздържали се” за Николай Петков Ненов, НЕ ИЗБИРА административен ръководител – председател на Военен съд-гр.Варна.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

2. ОТНОСНО: Изслушване на Диана Георгиева Ганева - съдия в Районен съд - гр.Бургас, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Диана Георгиева Ганева - съдия в Районен съд - гр.Бургас, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
2.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Диана Георгиева Ганева - съдия в Районен съд - гр.Бургас по изготвената й комплексна оценка.
2.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “МНОГО ДОБРА – 93 точки”, на Диана Георгиева Ганева - съдия в Районен съд - гр.Бургас

3. ОТНОСНО: Изслушване на Иван Цветозаров Иванов - съдия в Районен съд - гр.Козлодуй /командирован в СРС/, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл.205 , ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Иван Цветозаров Иванов - съдия в Районен съд - гр.Козлодуй /командирован в СРС/, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка.
3.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Иван Цветозаров Иванов - съдия в Районен съд - гр.Козлодуй /командирован в СРС/ по изготвената му комплексна оценка.
3.3. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “МНОГО ДОБРА – 90 точки”, на Иван Цветозаров Иванов - съдия в Районен съд - гр.Козлодуй /командирован в СРС/.
3.4., Иван Цветозаров Иванов - съдия в Районен съд - гр.Козлодуй /командирован в СРС/ ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

СЪДИЛИЩА

4. ОТНОСНО: Преразпределение на щатни длъжности за младши съдии в окръжните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, щатната численост на Окръжен съд гр. Бургас с 2 /две/ длъжности „младши съдия” считано от датата на вземане на решението.
4.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 2 /две/ длъжности за „младши съдия” в Окръжен съд гр. Перник, считано от датата на вземане на решението.
5. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ася Пламенова Събева - съдия в Софийски градски съд (командирована в АС-София от 01.08.2012 г.).
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ася Пламенова Събева - съдия в Софийски градски съд (командирована в АС-София от 01.08.2012 г.).
6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Веселин Стефанов Монов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС".
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселин Стефанов Монов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС".
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ганчо Манев Драганов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Тервел, с ранг „съдия в АС".
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ганчо Манев Драганов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Тервел, с ранг „съдия в АС".
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивелина Димитрова Велчева - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Балчик, с ранг „съдия в АС".
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивелина Димитрова Велчева - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Балчик, с ранг „съдия в АС".
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Деян Георгиев Събев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Деян Георгиев Събев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Методи Крумов Величков - съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Методи Крумов Величков - съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Аглика Ивайлова Гавраилова - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Аглика Ивайлова Гавраилова - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на София Андонова Радославова - съдия в Окръжен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на София Андонова Радославова - съдия в Окръжен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Веселин Ангелов Петричев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Велинград, с ранг „съдия в АС".
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселин Ангелов Петричев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Велинград, с ранг „съдия в АС".
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Симеон Горанов Гюров - съдия в Районен съд гр. Пирдоп, с ранг „съдия в АС".
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Симеон Горанов Гюров - съдия в Районен съд гр. Пирдоп, с ранг „съдия в АС".
15. НЕ ПРОВЕЖДА периодично атестиране на Иван Александров Анастасов – съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
15.1. ВРЪЩА преписката на Комисията по предложения и атестиране за ново произнасяне.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елена Иванова Балджиева - съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС".
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елена Иванова Балджиева - съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС".
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Венциславова Петрова - Светиева - съдия в Районен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС".
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Венциславова Петрова - Светиева - съдия в Районен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС".
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Гергана Нинова Кузманова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в АС".
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Гергана Нинова Кузманова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в АС".
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Райна Илчева Русева - съдия в Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС".
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Райна Илчева Русева - съдия в Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС".
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Сийка Костадинова Златанова - съдия в Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС".
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Сийка Костадинова Златанова - съдия в Районен съд гр. Смолян, с ранг „съдия в ОС".
21. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „много добра", на Невяна Пейчева Захариева - съдия в Районен съд гр. Омуртаг.
21.1. Невяна Пейчева Захариева - съдия в Районен съд гр. Омуртаг, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
22. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „много добра", на Диляна Василева Славова - съдия в Районен съд гр. Пловдив.
22.1. Диляна Василева Славова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
23. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „много добра", на Таня Аспарухова Георгиева - съдия в Районен съд гр. Пловдив.
23.1. Таня Аспарухова Георгиева - съдия в Районен съд гр. Пловдив, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
24. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. "а" от ЗСВ, Радка Иванова Свиркова - съдия в Окръжен съд гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", с отличие „личен почетен знак първа степен - златен", за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.
25. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Радка Иванова Свиркова от заеманата длъжност „съдия" в Окръжен съд гр. Смолян, с ранг „съдия във ВКС и ВАС", считано от 01.11.2013 г.

ПРОКУРАТУРИ

26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Антоанета Георгиева Чакърова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП“, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Радостин Тенев Рахнев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Антоан Любомиров Доспейски - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николай Стоилов Божилов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Стоилов Божилов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
30. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Васил Малинов Малинов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васил Малинов Малинов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
31. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитрия Павлова Ганчева - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитрия Павлова Ганчева - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик.
32. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Наньо Йорданов Нанев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с ранг „следовател в НСлС".
32.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Наньо Йорданов Нанев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, с ранг „следовател в НСлС".
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Биляна Емилова Дукова - прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП".
33.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Биляна Емилова Дукова - прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП".
34. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Валентин Данчев Ортакчиев - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валентин Данчев Ортакчиев - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
35. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Антон Пенев Стоянов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свиленград, с ранг „прокурор в АП”.
35.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антон Пенев Стоянов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свиленград, с ранг „прокурор в АП”.
36. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ирена Илиева Величкова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС".
36.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ирена Илиева Величкова - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС".
37. ПРОВЕЖДА, периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петър Иванов Калчев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС".
37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Иванов Калчев - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС".

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

38. ОТНОСНО: Възнаграждения на членове на конкурсните комисии в обявени конкурси за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „следовател” в следствен отдел на Специализирана прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

38.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжността „следовател” в следствен отдел на Специализирана прокуратура, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
38.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” с 50 лв., съгласно приложения списък неразделна част от решението.
38.3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с 50 лв.
39. Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
39.1.ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на Република България № 6349/24.09.2013 г. с молба за отпускане на средства за авариен ремонт на компресор на климатизацията и окомплектоване на системата за видеонаблюдение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с 15 150 лв. за ремонт на компресор на климатизацията, и по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 1 500 лв. за окомплектоване на системата за видеонаблюдение.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
39.2.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София – град за осигуряване на средства за ремонт на фасадата

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд София – град за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с 12 500 лв. за ремонт на фасада.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
39.3.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Харманли за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 15 000 лв. Средствата са необходими за покриване на текущи разходи.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
40.Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
40.1.ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието с вх. № 33-00-107/25.09.2013 г., с искане за корекции на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО и прехвърляне на средства за капиталови разходи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г. на Националния институт на правосъдието, с цел осигуряване на средства за СБКО и средства за капиталови разходи, както следва:
1. НАМАЛЯВА §§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с 20 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА §§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения” с 18 000 лв.
3. УВЕЛИЧАВА §§ 52-03 Придобиване на друго оборудване и съоръжения” с 2 000 лв.
40.2.ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 35/01.10.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Кърджали за закупуване на сървър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Кърджали за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 7 115 лв. за закупуване на сървър.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени нужди по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
40.3.ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Пазарджик с вх. № 11-06-912/30.09.2013 г., с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 32/26.07.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. във връзка с изпълнение на решение на ВСС по Протокол № 32/26.07.2013 г.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 10 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” с 10 000 лв.
40.4.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител завърнал се на работа от отпуск за отглеждане на дете

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Хасково за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител завърнал се на работа от отпуск за отглеждане на дете, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 537 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 537 лв.
40.5.ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 1 800 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 5 935 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 7 735 лв., съгласно Приложение № 1.
40.6.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, изплащане на първите три дни болничен от работодател и възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.6.1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
40.6.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 93 лв.
40.6.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 93 лв.
40.6.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
40.6.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 1 500 лв.
40.6.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 500 лв.
40.6.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 140 лв., във връзка с изплащането на възнаграждения на съдебни заседатели до края на 2013 г.
Средствата са за сметка на преизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
40.7.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на новоназначен съдия по вписванията, считано от 01.08.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Кубрат за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 640 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кубрат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 640 лв.
40.8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по Протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 8 635 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Лом за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 8 635 лв.
40.9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сандански за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 1 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сандански за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 500 лв.
42.ОТНОСНО: Упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор за абонаментно поддържане и ремонт на асансьорите, монтирани в сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12 за срок от една година.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

43. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на РБългария за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители на длъжности: „административен секретар”, „съдебен статистик” и „чистач” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Районна прокуратура гр. Варна

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители на длъжности: „административен секретар”, „съдебен статистик” и „чистач” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Районна прокуратура гр. Варна.
44. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен административен съд за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 4, считано от 15.10.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във Върховен административен съд, считано от 15.10.2013 г.
45. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен административен съд за:
1. Увеличаване щатната численост с една длъжност за „директор на дирекция „Специализирана администрация”, считано от 01.10.2013 г.;
2. Трансформиране на длъжности за съдебни служители, считано от 01.10.2013 г., както следва:
- длъжност „началник на отдел „Счетоводство и финансова дейност” в длъжност „директор на дирекция „Финансова и административна дейност”;
- длъжност „началник на отдел „Съдебни помощници в длъжност „съдебен помощник”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1.1. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Върховен административен съд с една длъжност за „директор на дирекция „Специализирана администрация”, считано от 01.10.2013 г.
45.2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжности за съдебни служители във Върховен административен съд, считано от 01.10.2013 г., както следва:
- длъжност „началник на отдел „Счетоводство и финансова дейност” в длъжност „директор на дирекция „Финансова и административна дейност”;
- длъжност „началник на отдел „Съдебни помощници” в длъжност „съдебен помощник”.
46.ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски апелативен съд за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител”, считано от 01.09.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител”, считано от 01.09.2013 г.
47.ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Варна за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „касиер” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „касиер” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Административен съд гр. Варна
48.ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд – София-град за даване на съгласие за:
- преназначаване на съдебен служител, заемащ длъжността „административен секретар” на свободната длъжност „съдебен администратор”;
- преназначаване на съдебен служител, заемащ длъжност „главен специалист–съдебно деловодство” на освободената длъжност „административен секретар”;
- трансформиране на освободената длъжност „главен специалист-съдебно деловодство” в длъжност „съдебен деловодител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

48.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за преназначаване на съдебен служител, заемащ длъжността „административен секретар” на свободната длъжност „съдебен администратор” в Административен съд – София-град.
48.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за преназначаване на съдебен служител, заемащ длъжността „главен специалист–съдебно деловодство” на освободената длъжност „административен секретар” в Административен съд – София-град.
48.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на освободената длъжност „главен специалист-съдебно деловодство” в длъжност „съдебен деловодител” в Административен съд – София-град.
49.ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд – София-град за даване на съгласие за трансформиране на две длъжности „системен администратор-II степен” в две длъжности „системен администратор-I-ва степен”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на две длъжности „системен администратор-II степен” в две длъжности „системен администратор-I-ва степен” в Административен съд – София-град.
50.ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Хасково за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „работник, поддръжка сгради-огняр”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „работник, поддръжка сгради-огняр” в Административен съд гр. Хасково.
51.ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски окръжен съд за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители на длъжности: „съдебен деловодител” в служба „Регистратура” и „съдебен деловодител” в служба „Наказателно деловодство” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители на длъжности: „съдебен деловодител” в служба „Регистратура” и „съдебен деловодител” в служба „Наказателно деловодство” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Софийски окръжен съд.
52.ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Стара Загора за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „системен администратор” по чл. 111 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „системен администратор” по чл. 111 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Окръжен съд гр. Стара Загора.
53.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Айтос за даване на съгласие за съвместяване на функции и дейности от съдебен служител, като на същият се определи допълнително възнаграждение до 50 % от основната заплата на съвместяваната длъжност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за съвместяване на функции и дейности от съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” в Районен съд гр. Айтос, като на същият се определи допълнително възнаграждение до 50 % от основната заплата на съвместяваната длъжност, съгласно т. 7 и т. 8 от Забележките към Класификатора на длъжностите за съдебни служители в администрацията на органите на съдебната власт.
54.ОТНОСНО: Предложение на Главния секретар на ВСС за даване на съгласие за трансформиране на длъжности за съдебни служители в АВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

54.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност „младши експерт-международна дейност” в дирекция „Международна дейност” в длъжност „старши експерт-международна дейност” в Администрация на ВСС и назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност.
54.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност „старши експерт-международна дейност” в дирекция „Международна дейност” в длъжност „главен експерт-международна дейност” в Администрация на ВСС и назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

55.ОТНОСНО: Утвърждаване на Конспект за конкурсни изпити при първоначално назначаване на магистрати по гражданскоправни науки

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА Конспект за конкурсни изпити при първоначално назначаване на магистрати по гражданскоправни науки.
56.ОТНОСНО: Утвърждаване на Конспект за конкурсни изпити при първоначално назначаване на магистрати по наказателноправни науки

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА Конспект за конкурсни изпити при първоначално назначаване на магистрати по наказателноправни науки.
57. /ОТТЕГЛЕНА/

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА

58. ОТНОСНО: Проект на Анализ и отчет за първите шест месеца на 2013 г. на План –график по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

58.1. ПРИЕМА Анализ и отчет за първите шест месеца на 2013 г. на План –график по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната система.
58.2. Анализът да се публикува на Интернет страницата на ВСС - раздел „Превенция на корупцията”.

АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

59. /ОТТЕГЛЕНА/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ПООЩРЯВА Румяна Стефанова Добринова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Перник, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен", за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65 годишна възраст.
2. ОСВОБОЖДАВА Румяна Стефанова Добринова, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП", от заеманата длъжност „прокурор" в Окръжна прокуратура гр. Перник, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, считано от 17.10.2013 г.
3. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Ловеч за назначаване Цецо Николов Рабаджиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор в ОП", на длъжността „Заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „прокурор в ОП".
3.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗСВ, щатната численост на Районна прокуратура гр. Ловеч с 1 (една) длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор", считано от датата на вземане на решението.
3.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност за „прокурор" в Районна прокуратура гр. Ловеч, считано от датата на вземане на решението.
4. ОТНОСНО: Предложение за назначаване на младши прокурори на длъжност „прокурор" в районните прокуратури, с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ в периода 12.10.2013 г. - 15.10.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. НАЗНАЧАВА на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ Румен Георгиев Николов - младши прокурор в Районна прокуратура, гр. Габрово на длъжност „прокурор" в Районна прокуратура, гр.Горна Оряховица, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.2. НАЗНАЧАВА на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ Бойко Стелианов Василев - младши прокурор в Районна прокуратура, гр. Ловеч, на длъжност „прокурор" в Районна прокуратура, гр. Ловеч, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.3. НАЗНАЧАВА на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ Величка Петрова Христова - младши прокурор в Районна прокуратура, гр. Пазарджик, на длъжност „прокурор" в Районна прокуратура, гр.Пазарджик, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.4. НАЗНАЧАВА на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ Светомир Витков Бабаков - младши прокурор в Районна прокуратура, гр. Пловдив, на длъжност „прокурор" в Районна прокуратура, гр.Пловдив, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
5. ОТНОСНО: Предложение за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в Специализиран наказателен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ОТКАЗВА да назначи, на основание чл. 186а, ал. 6 във вр. с чл. 162 т. 3 от ЗСВ, Красимир Йорданов Кирилов на длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд, поради отрицателно становище на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията при ВСС.
5.2. НЕ НАЗНАЧАВА Андон Георгиев Миталов на длъжност „съдия” в Специализирания наказателен съд.
5.3. ОТКАЗВА да назначи, на основание чл. 186а, ал. 6 във вр. с чл. 162 т. 3 от ЗСВ, Петя Щонова Щинкова на длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд, поради отрицателно становище на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията при ВСС.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
6. ОТНОСНО: Допълване на решение на ВСС по Протокол № 44/18.10.2012 г., д.т. 9

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Допълва решение по Протокол № 44/18.10.2012 г., д.т. 9, както следва:
„9.3. Да се продължи срока на изтичащите договори, с оглед липсата до този момент на годни за настаняване ведомствени жилища, както и наличието на финансова обезпеченост в рамките на утвърдените бюджетни средства, като упълномощава Соня Найденова – представляващ ВСС да сключва, изменя и прекратява тези договори.
9.4. Предлага на Министъра на правосъдието:
9.4.1. да прекрати наемните отношения с бивши членове на ВСС, които ползват ведомствени жилища без да отговарят на условията за настаняване.
9.4.2. да предостави на действащите членове на ВСС, които не притежават собствено жилище в гр. София /по приложен списък/, ведомствени жилища, ако е налице такава възможност.
9.4.3. да информира своевременно ВСС за резултатите, с оглед предприемане на съответни действия по изпълнение, или преразглеждане на решение по протокол № 44/18.10.2012 г., д.т. 9 на ВСС”.
7. ОТНОСНО: Упълномощаване на г-жа Галина Карагьозова, ръководител на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА г-жа Галина Карагьозова – ръководител на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” осъществяван с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 да сключи договор за извършване на независим финансов одит на проекта.
8. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски районен съд за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, както следва:
- 10 щатни длъжности за „съдебен деловодител”;
- 10 щатни длъжности за „съдебен секретар”;
- 1 щатна длъжност за „старши специалист-административно обслужване”;
- 1 щатна длъжност за „призовкар”;
- 1 щатна длъжност за „главен специалист-счетоводител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Софийски районен съд, както следва:
- 10 щатни длъжности за „съдебен деловодител”;
- 10 щатни длъжности за „съдебен секретар”;
- 1 щатна длъжност за „старши специалист-административно обслужване”;
- 1 щатна длъжност за „призовкар”;
- 1 щатна длъжност за „главен специалист-счетоводител”.

/Закриване на заседанието – 13,15 ч/

Публикуван на:
10.10.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд