Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие изменения в проекта на Наредбата за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурорите и следователите и на административните ръководители и техните заместници

22 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие изменения и допълнения в проекта на Наредбата за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурорите и следователите и на административните ръководители и техните заместници. Новата разпоредба регламентира „Когато атестираният е бил изборен член на ВСС, главен инспектор или инспектор в Инспектората към ВСС, получава оценка за дейността си в тези органи при реда и условията на чл. 28, ал. 2 или чл. 50, ал. 2 от ЗСВ, която става част от атестацията му като магистрат“. Не са възприети предложенията на главния инспектор на ИВСС срокът за атестиране  за придобиване статут на несменяемост да се удължи от 1 на 3 месеца, както и за регламентиране на възможност  комплексната оценка от атестирането да бъде завишена или занижена в случаите, в които атестацията се извършва при условията на чл. 28, ал. 2 от ЗСВ, като промяната се мотивира. Проектът на наредбата ще бъде внесен за обсъждане и приемане от Пленума на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд