Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение обобщения отчет за дейността на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС” за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

22 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение обобщения отчет за дейността на Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към ВСС” за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

С цел повишаване прозрачността, публичността и отчетността на дисциплинарната дейност на ВСС, както и с оглед повишаване на общественото доверие:

- Поддържа се Регистър на дисциплинарните производства по ЗСВ, като при образуване на дисциплинарно производство се обявяват имената на вносителя на предложението за налагане на дисциплинарно наказание, привлеченото към дисциплинарна отговорност лице и членовете на дисциплинарния състав. Регистърът е публичен и достъпен за всяко заинтересовано лица чрез интернет страницата на ВСС.

На сайта на ВСС в интернет се публикуват протоколите от заседанията на КДДВИВСС – ПК, ежемесечни и годишни отчети за работата на комисията.

С оглед необходимостта от уеднаквяване на практиката на Върховния административен съд в производствата по чл. 145 и сл. От Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 323 от ЗСВ, чиито предмет е законосъобразността на решенията на ВСС, с които се налагат дисциплинарни наказания на магистрати, е образувано тълкувателно дело №:/2015 г. по описа на ВАС за приемане на тълкувателно решение. Във връзка с образуваното тълкувателно дело до приемане на решение по него на основание чл. 229, ал.1, т. 4 ГПК във връзка с чл. 144 АПК са спрени пет съдебни производства по описа на ВАС за 2016 г., образувани по жалби от дисциплинарно наказани прокурори и следователи.

През 2016 г. са приключили четири съдебни производства образувани по жалби от дисциплинарно наказани прокурори и следователи.

Образуваните дисциплинарни производства срещу прокурори и следователи през 2016 г. са 13 – девет срещу прокурори и 4 срещу следователи, като предложенията за налагане на дисциплинарно наказание са направени, както следва: четири от съответния административен ръководител; осем от по-горестоящия административен ръководител и един от министъра на правосъдието.

Приключени са общо 24  дисциплинарни производства, образувани и през предходни периоди, като ВСС се е произнесъл по тях, както следва:

  • приключени дисциплинарни производства, по които ВСС не е наложил дисциплинарно наказание – 6;
  • наложено наказание „забележка” – 5;
  • наложено наказание „порицание” – 4;
  • наложено наказание „намаляване на трудовото възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от шест месеца до две години” – 2;
  • наложено наказание „понижаване в ранг или длъжност като административен ръководител или заместник на административния ръководител” – 2;
  • наложено наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност като административен ръководител или заместник на административния ръководител” – 2;
  • наложено наказание „дисциплинарно освобождаване от длъжност” – 2.

В отчетения период са разгледани общо 12 заповеди за налагане на наказание „забележка” и „порицание”. Осем от тях са потвърдени, две заповеди са изменени и две са отменени.

През 2016 г. в администрацията на ВСС са постъпили 20 заповеди на административни ръководители за обръщане на внимание на прокурори и следователи в Окръжни следствени отдели при Окръжни прокуратури. Всички заповеди са приложени към кадровите досиета на магистратите.

Постъпили и приети за сведение от Прокурорската колегия на ВСС са съдебни решения на Административен съд – Търговище, на Административен съд – Монтана и решение на ВАС.

През 2016 г. Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” към Прокурорската колегия на ВСС, е разгледала общо 19 акта по планови проверки, контролни проверки и проверка по сигнал извършени от ИВСС в органи на прокуратурата. От тях актовете по проверки в Районни прокуратури са 10 бр., в Окръжни прокуратури са 6 бр., във Военно окръжни прокуратури са два броя и един сигнал в Районна прокуратура. По някои от така констатираните в актовете пропуски в дейността на проверявания орган е изискано от административните ръководители предприемане на допълнителни мерки с цел по-доброто изпълнение на препоръките дадени в акта. В отговор на поисканата информация от органите на съдебната власт и в изпълнение на препоръките в актовете на ИВСС, са постъпили доклади от 12 прокуратури за изпълнени препоръки и приложени мерки дадени в Актовете от извършени проверки. Внимание заслужава разглеждането на Акт в Окръжна прокуратура - Ловеч, където проверяващият екип е счел, че не се налага отправяне на препоръки към административния ръководител и наблюдаващите прокурори. Констатирани са отлична организация на работа и постигнати много добри резултати, по отношение на административната дейност, прокурорската работа в досъдебната и съдебната фаза на наказателния процес. Комисията е изразила своето удовлетворение н поощрително писмо към административния ръководител на Окръжна прокуратура - Ловеч.

         За изпълнение на задължението по чл. 60м, ал. 2 от ЗСВ, Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” към Прокурорската колегия на ВСС на всяко шестмесечие анализира данните за установените от Инспектората към ВСС нарушения на правото на разглеждане на делата в разумен срок и данните за изплатените от Министерство на правосъдието обезщетения при забавено правосъдие, като предлага на Съвета да приема конкретни мерки за тяхното отстраняване. Комисията е анализирала за 2016 г. данните за установените от ИВСС нарушения на правото на разглеждане на делата в разумен срок и данните за изплатените от Министерство на правосъдието обезщетения при забавено правосъдие за периода 01.10.2015 г.- 31.03.2016 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд