Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Комисията по управление на собствеността предприе спешни мерки във връзка с уведомление от председателя на Районен съд гр. Карлово относно застрашаване сигурността на Съдебната палата от строеж на нова офис сграда на „Банка ДСК” ЕАД

22 февруари 2017 година

Комисията по управление на собствеността към Пленума на ВСС предприе спешни мерки във връзка с уведомление от председателя на Районен съд гр. Карлово относно застрашаване сигурността на Съдебната палата от строеж на нова офис сграда на „Банка ДСК” ЕАД – гр. Карлово.

Комисията изпрати писма до Областния управител на област Пловдив и до Кмета на Община Карлово с молба за съдействие за спешното изваждане от сегашната сграда на магистратите и служителите на Районен съд гр. Карлово и на Службата по вписванията гр. Карлово, поради опасност от срутване на сградата. С писмата се настоява магистратите и съдебните служители да бъдат  настанени в подходяща за целта държавна или общинска сграда, намираща се на територията на гр. Карлово.

Комисията сезира Началника на Регионална дирекция национален строителен контрол - Южен централен район за упражняване на правомощия по Закона за устройство на територията и извършване на проверка на одобрената и съгласувана проектна документация и издадените строителни книжа от Община Карлово по отношение на нова офис сграда за Банка ДСК ЕАД в гр. Карлово, ул. „Васил Левски“ № 13, като при наличие на нарушения строителството незабавно да бъде спряно.

Изпратено е и писмо до „ДЕМЕТРА ПРОЕКТ“ ООД, в качеството му на автор на инвестиционен проект за строеж „Извършване на конструктивно укрепване и основен ремонт на Съдебна палата гр. Карлово“, за извършване на оглед на сградата на съда и даване на становище за мерките, които Висшият съдебен съвет следва да предприеме при така създалата се ситуация.

Комисията възложи на дирекция „Управление на собствеността” да определи представител, който съвместно с г-жа Галя Георгиева – член на ВСС да извършат спешен оглед на съдебна палата – Карлово, след което да бъде изготвен доклад, който спешно да бъде разгледан от комисията. Предвижда се в спешен порядък среща с Министерство на отбраната за предприемане на действия, с оглед безвъзмездно предоставяне за нуждите на съда имот, представляващ бивш гарнизонен стол в гр. Карлово.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд