Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Решения на Пленума на ВСС във връзка с изпълнение на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“

23 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решения за оказване на съдействие на консорциум „Информационно обслужване – Сирма“ от органите на съдебната власт във връзка с изпълнението на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“ с бенефициент Министерство на правосъдието и партньор Висшия съдебен съвет.

Висшият съдебен съвет с решение по протокол № 18/14.04.2016 г. определи за участници в екипа за управление на проекта д-р Незабравка Стоева – член на ВСС и председател на Комисията „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” към Прокурорската колегия за координатор на проекта за органите на съдебната власт и инж. Светослав Неделчев – началник отдел „Информационно обслужване на ВСС“  за координатор със специални задачи за органите на съдебната власт.

Съгласно Споразумение за партньорство за изпълнение на проекта, ВСС в качеството си на партньор се е задължил да осигури съдействие на изпълнителите във връзка със сключени договори за изпълнение на Дейност 1 и Дейност 2 на Проекта, относно необходим достъп до обекти и информация в органите на съдебната власт. 

След проведена и влязла в сила процедура по ЗОП за изпълнител на Дейност 1 е избран Консорциум „Информационно обслужване – Сирма“. За изпълнение на заложените дейности е Пленумът на ВСС реши административните ръководители на органите на съдебната власт да окажат съдействие на Консорциум „Информационно обслужване – Сирма“, като осигурят достъп до всяка една от структурите обект на инвентаризацията, без обекти, структури, активи и документи, които попадат в приложното поле на Закона за защита на класифицираната информация по предварително предоставен им график от изпълнителя. Пленумът на ВСС определи 7-дневен срок за изготвяне на информацията, считано от датата на получаване на графика за изпълнение, като същата следва да се предостави на изпълнителя по време на извършване на инвентаризацията.

Административните ръководители на органите на съдебната власт следва да предоставят на Консорциум „Информационно обслужване – Сирма“, ако е налична входяща информация/или достъп до входяща информация в хартиен и/или електронен вид за целите на инвентаризацията, както следва: документирани и утвърдени политики, процедури и практики; документирани и утвърдени бизнес процеси и свързаните с тях информационни и комуникационни инфраструктурни услуги и режими – правила за предоставяне на услуги, вътрешни правила свързани с дейности по предоставяне на услуги; документирани и утвърдени информационни и комуникационни инфраструктурни услуги и режими и свързаните с тях компоненти – активна директория, корпоративна електронна поща, интранет пространство и други; актуални инвентаризационни списъци в сектор „Правосъдие“; предходно извършените одити, анализи и оценки, предходно изготвените оценки за риска в сектор „Правосъдие“, натрупаната информация в счетоводни системи и системи за управление на договори, свързани с доставка, придобиване и разработване на активи, предоставяне на услуги и външна поддръжка; актуални списъци на наличния квалифициран персонал за опериране, управление и поддръжка на информационните ресурси -  поименни списъци с длъжности и квалификация на персонала, зает с поддръжката на техническа инфраструктура, активи, информационни системи и пр.; наличните договори за външни услуги за техническа поддръжка, комуникационна свързаност, разработка и/или внедряване на информационни системи и т.н. в сектор „Правосъдие“, в т. ч. за органи на съдебната власт и органи на изпълнителната власт.

Проектът осъществяван по Оперативна програма „Добро управление“ има за цел осигуряване на пълна база данни за ресурсната обезпеченост на ИКИ, информационните системи и услуги и свързаните с тях процеси, както и на регистъровата система в сектор „Правосъдие“, като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда за въвеждане на е-правосъдие. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд