Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие становище по направеното искане от главния прокурор за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България

23 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие становище по направеното искане от главния прокурор за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 84, т. 16, изречение второ от Конституцията на Република България. Становището на Пленума на ВСС по конституционно дело №15/2016 г. ще бъде изпратено на Конституционния съд.

Искането на главния прокурор на Република България от 10.11.2016 г., е Конституционния съд да даде задължителното тълкуване на посочената законова норма, като отговори но въпроса „какъв е обхватът на израза „други доклади на главния прокурор за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика“ и включва ли се в него доклад по конкретно наказателно производство? С тълкуването му се цели да се изяснят изразени противоречащи си тези: че докладите на главния прокурор по своята същност представляват обобщена аналитична информация за дейността на прокуратурата по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика, и другата – че Народното събрание е в правото да изслушва и приема доклади на главния прокурор във връзка с предмета и развоя на конкретно наказателно производство.

Във ВСС е получено решение Конституционният съд от 19.01.2017 г., с което се допуска до разглеждане по същество искането на главния прокурор и се конституират като заинтересовани институции Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет и Висшия адвокатски съвет. Като заинтересована ВСС ще представи своето становище в посочения 30-дневен срок.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд