Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 40

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 17 ОКТОМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Зинаида Златанова – Заместник министър-председател и Министър на правосъдието и Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАЩИ: Георги Колев, Елка Атанасова, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Мария Кузманова, Юлиана Колева

/Откриване на заседанието - 9.45 ч. /

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред от 4 до 42 /вкл./, както и т.т.1, 2, 3, 4, 7 и 10 от допълнителните точки.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. /ОТТЕГЛЕНА/
2. /ОТТЕГЛЕНА/
3. /ОТТЕГЛЕНА/
4. /ОТТЕГЛЕНА/
5. Проект на решение за одобряване на поименните списъци на магистрати от Върховния касационен съд – гражданска, наказателна и търговска колегии, за избор на членове на конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименните състави на конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. /ОТТЕГЛЕНА/
8. Проект на решение проект на бюджет на съдебната власт за 2014 г., изготвен от Министерство на финансите, както и препоръчителните тавани на разходите за 2015 г. и 2016 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на директора на Националния институт на правосъдието за даване на съгласие за назначаване на служител на една длъжност „програмен координатор” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
10. /ОТТЕГЛЕНА/
11. Проект на решение по искането на председателя на Апелативен съд гр. Пловдив за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители на две свободни длъжности за „съдебен помощник”.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
12. Проект на решение по искането на председателя на Софийски окръжен съд за трансформиране на свободна длъжност за „съдебен помощник” в длъжност „главен специалист” в служба „Регистратура класифицирана информация” и даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
13. Проект на решение по искането на председателя на Окръжен съд гр. Кърджали за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител” и назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
14. Проект на решение по искането на председателя на Административен съд гр. Варна за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” по чл. 343 от ЗСВ.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
15. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Сандански за даване на съгласие за трансформиране на длъжност „административен секретар” в длъжност „съдебен администратор” и провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
16. Проект на решение по проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.
Внася: Комисия по правни въпроси
17. Проект на решение по проект на Становище по искането на председателя на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение по повод установена разнородна практика на съдилищата, свързана с правилното присъждане на разноските в наказателното производство по дела от общ характер, направени в досъдебното производство.
Внася: Комисия по правни въпроси
18. Проект на решение за утвърждаване на конспект за конкурсни изпити при първоначално назначаване на магистрати по административноправни науки.
Внася: Комисия по правни въпроси
19. Проект на решение за допълване на решение на ВСС по протокол № 32/26.07.2013 г., т. 46.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
20. Проект на решение за упълномощаване на Румен Георгиев – член на Висшия съдебен съвет и ръководител проект, да сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”, бюджетна линия BG051РО002/13/3.3-05, както и да подписва всички документи, свързани с изпълнението и управлението на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, включително декларация за нередности по образец /Приложение VIII към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
21. Проект на решение за упълномощаване на Михаил Кожарев – член на Висшия съдебен съвет, във връзка с изпълнението на чл. 9 от договор между Висш съдебен съвет и „Информационно обслужване” АД.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

1. ОТНОСНО: Изслушване на Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в РС гр. Айтос, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в РС гр. Айтос, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка.
1.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в РС гр. Айтос по изготвената му комплексна оценка.
1.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ДОБРА – 66 точки”, на Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в РС гр. Айтос.
2. ОТНОСНО: Изслушване на Любомир Тодоров Мирчев – прокурор в Софийска градска прокуратура, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ
/Поканен, не се явява/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1.УВАЖАВА възражението на Любомир Тодоров Мирчев – прокурор в Софийска градска прокуратура, по изготвената му комплексна оценка.
2.2. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Любомир Тодоров Мирчев – прокурор в Софийска градска прокуратура.
3. ОТНОСНО: Изслушване на Бижо Тодоров Бижев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-гр.Русе, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Бижо Тодоров Бижев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-гр.Русе, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка.
3.2. УВАЖАВА възражението на Бижо Тодоров Бижев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-гр.Русе,, по изготвената му комплексна оценка.
3.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Бижо Тодоров Бижев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура-гр.Русе.

/СЪДИЛИЩА И ПРОКУРАТУРИ – ОТТЕГЛЕНИ ОТ Т. 4 ДО 42/ВКЛ./

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

43. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание ПМС 231/08.10.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до министъра на финансите, с предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., в изпълнение на Постановление № 231 на Министерски съвет от 08.10.2013 г. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд в размер на 2 570 000 лв.
44. Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
44.1.ОТНОСНО: Писмо от Главния прокурор на РБ с изх. № 74401/01.10.2013 г. с молба за отпускане на средства за авариен ремонт на помпа за отпадни води в ПД „Изгрев” гр. Бяла

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с 2 570 лв. за ремонт на помпа за отпадни води в ПД „Изгрев” гр. Бяла.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
44.2.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за ремонт на фасада и водосточни тръби

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Златоград за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с 11 540 лв. за ремонт на фасада и водосточни тръби.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
45. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
45.1.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на токозахранващо устройство (UPS) за захранване на сървърите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград, както следва:
45.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” с 1 100 лв.
45.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 100 лв. за закупуване на токозахранващо устройство (UPS) за захранване на сървърите.
45.2.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
45.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” със 7 000 лв.
45.2.2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” със 7 000 лв.
45.3.ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
45.3.1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 2 395 лв., съгласно Приложение № 1.
45.32. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 16 835 лв., съгласно Приложение № 1.
45.33. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 19 230 лв., съгласно Приложение № 1.
45.4.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по изпълнителен лист от 22.08.2013 г. издаден от Окръжен съд гр. Добрич, във връзка с решение № 328/11.07.2013 г. по г.д. № 889/2012 г. по описа на Окръжен съд гр. Добрич

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Добрич за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, както следва:
45.4.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 8 217 лв.
45.4.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Добрич по § 10-92 „Глоби, неустойки, наказателни лихви, съдебни обезщетения” с 8 217 лв.
45.5.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Златоград за осигуряване на средства за отбелязване на 100 годишния юбилей на съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Златоград за 2013 г. с 2 000 лв. за отбелязване на 100 годишнината на съда, както следва:
45.5.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 2 000 лв.
45.5.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Златоград с 2 000 лв. с цел осигуряване на средства за отбелязване на 100 годишния юбилей на съда.
45.6.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител, който е замествал завърнал се титуляр

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Средец за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител, който е замествал завърнал се титуляр.
45.6.1.НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 444 лв.
45.6.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 444 лв.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

46. ОТНОСНО: Искане от Прокуратура на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Провадия.
- Преназначаване на съдебен служител, заемащ длъжността „съдебен секретар” на освободената длъжност „административен секретар” в Районна прокуратура гр. Провадия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

46.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Провадия.
46.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за преназначаване на съдебен служител, заемащ длъжността „съдебен секретар” на свободната длъжност „административен секретар” в Районна прокуратура гр. Провадия.
47.ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховен административен съд за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители на две длъжности „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, считано от 01.10.2013 г. и преназначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, считано от 01.10.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

47.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители на две длъжности „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ във Върховен административен съд, считано от 01.10.2013 г.
47.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ във Върховен административен съд, считано от 01.10.2013 г.
48.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Ардино за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач” в Районен съд гр. Ардино, считано от 13.11.2013 г.
49.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Кюстендил за даване на съгласие за преназначаване на съдебен служител от длъжност „прислужник-чистач” на длъжност „съдебен деловодител” и назначаване на съдебен служител на освободената длъжност „прислужник-чистач”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

49.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за преназначаване на съдебен служител от длъжност „прислужник-чистач” на длъжност „съдебен деловодител” и назначаване на съдебен служител на освободената длъжност „прислужник-чистач” в Районен съд гр. Кюстендил.
49.2. Предлага на председателя на Районен съд гр. Кюстендил да проведе конкурс за длъжността „съдебен деловодител”.
50.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Плевен за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” Районен съд гр. Плевен.
51.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Пловдив за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” в служба „Регистратура” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” в служба „Регистратура” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районен съд гр. Пловдив.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

52. ОТНОСНО: Предложение на Главния прокурор на Република България за определяне на Иванка Которова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, за национален кореспондент в Евроджъст и национална контактна точка в Европейската съдебна мрежа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

52.1. ОПРЕДЕЛЯ Иванка Которова - прокурор във Върховна касационна прокуратура за национален кореспондент в Евроджъст и в Европейската съдебна мрежа.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

53. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 15/2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА, че Силвана Стоянова Лупова – прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, е извършила дисциплинарно нарушение.
НАЛАГА дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 3 от ЗСВ на Силвана Стоянова Лупова – прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик – намаляване на основното трудово възнаграждение с 10 на сто за срок от 6/шест/ месеца
54. ОТНОСНО: Предложение от дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 28/2013 г., по описа на ВСС, за обединяване с дисциплинарното производство по дисциплинарно дело № 20/2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА дисциплинарните производства по д.д. № 28/2013 и д.д. 20/2013, като разглеждането следва да продължи по д.д. № 20/2013.
55. ОТНОСНО: Предложение от дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 29/2013 г., по описа на ВСС, за обединяване с дисциплинарното производство по дисциплинарно дело № 21/2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЕДИНЯВА дисциплинарните производства по д.д. № 29/2013 и д.д. 21/2013, като разглеждането следва да продължи по д.д. № 21/2013.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

/На основание чл. 37, ал. 2 от Правилника за работата на ВСС и неговата Администрация, включва за разглеждане оттеглената т. 1 от дневния ред/
1. ОТНОСНО: Предложение за назначаване на младши прокурори на длъжност „прокурор” в районните прокуратури, с изтичащ срок по чл. 240 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Анита Георгиева Димова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр.Благоевград, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.2. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Шумен, считано от датата на вземане на решението.
1.2.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Ботевград, считано от датата на вземане на решението.
1.2.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Лилия Владимирова Димитрова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Ботевград на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Ботевград с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Йордан Петров Петров – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Бургас с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.4. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Ивелина Христова Христова - Желева – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Варна на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Варна, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.5. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Жаклин Таквор Кехецикян – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Варна на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Варна с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.6. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Видин, считано от датата на вземане на решението.
1.6.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Пловдив, считано от датата на вземане на решението.
1.6.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Милена Кръстева Каменова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Видин на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Монтана, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.7. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Елена Валериева Станева – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Враца на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Враца, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.8. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Елена Иванова Стоилова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Добрич, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.9. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Ивайло Володиев Илиев – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Дупница с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.10. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Мариела Димитрова Костова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.11. ПРОДЪЛЖАВА, на основание чл. 240 ал.2 от ЗСВ, срока на назначението с 6 (шест) месеца на Даниела Йорданова Банкова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, считано от 09.12.2013 г.
1.12. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Милена Венелинова Трифонова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Плевен, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.13. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Калина Захариева Георгиева – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Поморие на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Несебър, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.14. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Търговище, считано от датата на вземане на решението.
1.14.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Разград, считано от датата на вземане на решението.
1.14.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Ива Рашкова Рангелова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Разград на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Разград, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.15. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Венислава Пламенова Йончева – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Русе на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Русе, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.16. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Силистра, считано от датата на вземане на решението.
1.16.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Хасково, считано от датата на вземане на решението.
1.16.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Зорница Руменова Проданова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Силистра на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Хасково, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.17. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Валентина Тошкова Василева – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Сливен, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.18. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Анелия Георгиева Тодорова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Сливница на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Сливница, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.19. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Катя Валериева Иванова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Смолян, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.20. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Веселина Иванова Няголова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.21. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Виолета Петрова Танаицова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.22. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Дарина Стефанова Павлова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.23. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Деян Сашов Захариев – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.24. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Евгения Тодорова Манева – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.25. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Елена Георгиева Кювлиева – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.26. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Здравена Валентинова Петрова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Пловдив, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.27. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Ивайло Борисов Петров – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.28. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Иван Валериев Първанов – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.29. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Ивелина Стоянова Колева – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.30. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Иво Валентинов Илиев – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.31. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Илияна Иванова Кирилова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.32. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Мария Божидарова Стоянова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.33. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Милена Юриева Стоева - Таласимова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.34. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Петя Александрова Костадинова – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.35. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Петя Василева Василева – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.36. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Радослав Борисов Тодоров – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.37. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Юлиета Асенова Ушинска – младши прокурор в Районна прокуратура гр. София на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.38. НАЗНАЧАВА, на основание чл. чл. 243 във вр. с чл. 160, Христо Ленков Георгиев – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Стара Загора, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.39. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Димитър Здравков Беличев – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Хасково на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Хасково, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.40. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Владимир Цветелинов Колев – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. Шумен, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.41. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Ямбол, считано от датата на вземане на решението.
1.41.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. София, считано от датата на вземане на решението.
1.41.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 243 във вр. с чл. 160 от ЗСВ, Георги Николов Николов – младши прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура, гр. София, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на Висшия съдебен съвет, считано от датата на встъпване в длъжност.
2. /ОТТЕГЛЕНА/
3. /ОТТЕГЛЕНА/
4. /ОТТЕГЛЕНА/
5. ОТНОСНО: Одобряване на поименните списъци на магистрати от Върховния касационен съд – гражданска, наказателна и търговска колегии, за избор на членове на конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА поименните списъци на магистрати от Върховния касационен съд – гражданска, наказателна и търговска колегии, за избор на членове на конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища.
6. ОТНОСНО: Определяне чрез жребий на поименните състави на конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий поименните състави на конкурсните комисии, на основание чл.189, ал.8 от ЗСВ, по обявените конкурси за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища, както следва:
6.1. КОНКУРСНА КОМИСИЯ – АПЕЛАТИВЕН СЪД – ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ:
РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Василка Иванова Илиева – съдия във ВКС Гр.К.
- Бойка Стоилова Спасова – съдия във ВКС Гр.К.
- Надежда Андреева Зекова – съдия във ВКС Гр.К.
- Бранислава Крачунова Павлова – съдия във ВКС Гр.К.
- Жанин Пенчева Силдарева – съдия във ВКС Гр.К.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Любка Богданова Гелкова – съдия във ВКС Гр.К.
- Илияна Боева Папазова-Маркова – съдия във ВКС Гр.К.
6.2. КОНКУРСНА КОМИСИЯ – АПЕЛАТИВЕН СЪД – НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ:
РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Иван Михайлов Недев – съдия във ВКС Н.К.
- Красимир Петков Шекерджиев – съдия във ВКС Н.К.
- Теодора Александрова Стамболова – съдия във ВКС Н.К.
- Цветинка Николаева Пашкунова – съдия във ВКС Н.К.
- Саша Димитрова Раданова – съдия във ВКС Н.К.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Биляна Давидова Чочева – съдия във ВКС Н.К.
- Павлина Стефанова Панова – съдия във ВКС Н.К.
6.3. КОНКУРСНА КОМИСИЯ – АПЕЛАТИВЕН СЪД- ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ:
РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Бонка Иванова Йонкова – съдия във ВКС Т.К.
- Емил Николов Марков – съдия във ВКС Т.К.
- Росица Михайлова Божилова – Вълчанова – съдия във ВКС Т.К.
- Ирина Ставрева Петрова – съдия във ВКС Т.К.
- Тотка Калчева Димитрова – съдия във ВКС Т.К.
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Росица Иванова Ковачева – съдия във ВКС Т.К.
- Лидия Петрова Иванова – съдия във ВКС Т.К.
7. /ОТТЕГЛЕНА/
8.ОТНОСНО: Проект на бюджет на съдебната власт за 2014 г., изготвен от Министерство на финансите, както и препоръчителните тавани за разходите за 2015 г. и 2016 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Изразява своето принципно и остро несъгласие относно:
І. Неспазването на вторият етап на разписаната бюджетна процедура за 2014 г. утвърдена с РМС 48/2013 г.
Съгласно т. 2.2.8. от Решение на Министерски съвет № 48/24.01.2013 г. министърът на финансите в срок до 11 октомври 2013 г. следва да съгласува с Висшият съдебен съвет проектобюджета на съдебната власт за 2014 г. и актуализираните прогнози за 2015 и 2016 г., след като предварително е уведомил писмено Висшия съдебен съвет за становището си по представения в МФ проектобюджет на съдебната власт в срок до 04 октомври 2013 г. - т. 2.2.7 от РМС 48/24.01.2013 г.
Министърът на финансите не е изпълнил това свое задължение в следните насоки:
- не е уведомил в срок до 04 октомври 2013 г. писмено Висшия съдебен съвет за становището си по представения в МФ проектобюджет на съдебната власт за 2014 г. съгласно т. 2.2.7 от РМС 48/2013 г.
- не е съгласувал в срок до 11 октомври 2013 г. с Висшият съдебен съвет проектобюджета на съдебната власт за 2014 г. и актуализираните прогнози за 2015 и 2016 г. съгласно т. 2.2.8 от РМС 48/2013 г.
ІІ. Изготвения от Министерство на финансите проект на бюджет на съдебната власт за 2014 г., в частта на разходите.
Проектът изготвен от Министерство на финансите предвижда разходи в размер на 434 млн. лв. Проектът приет от Висшия съдебен съвет предвижда разходи в размер на 543,6 млн. лв.
Очакваното изпълнение по бюджета на съдебната власт към 31.12.2013 г. е в размер на 453 млн. лв. С тези средства са обезпечени единствено неотложните разходи без осигуряване на всички законоустановени дейности на съдебната система през същата година. Ето защо за обезпечаване на тези дейности през 2014 г. бе приет посоченият по-горе проектобюджет.
В изготвения от МФ проект на бюджет, разходите са разграничени по следните показатели:
1. Разчетените средства за „Персонал” в размер на 377,7 млн. лв., с които трябва да се обезпечат разходите за заплати, социални осигуровки, работно облекло на магистратите и съдебните служители, дължими на основание чл. 221, чл. 277, чл. 292 и чл. 352 от ЗСВ, обезщетения на персонала по ЗСВ и КТ, възнаграждения на съдебните заседатели, както и възнаграждения при задължително първоначално обучение на кандидатите за младши магистрати са крайно недостатъчни. Това е така, защото очакваното изпълнение на разходите за персонал към 31.12.2013 г. е в размер на 399,9 млн.лв., като с тези средства е обезпечена само заетата численост. Следва да се има предвид, че през 2014 г. се очаква да бъде завишен максималния осигурителен праг от 2200 лв. на 2400 лв., за което необходимите средства са в размер на 6 млн. лв. При запазване на параметрите от 2013 г. по този показател /без назначения на свободни щатни бройки и без спазване на изискванията на ЗСВ за провеждане на конкурси за магистрати/ и предвиждане на необходимите 6 млн. лв. за увеличени социални плащания се явява недостиг в размер на 28 млн. лв. представляващ разликата между очакваното изпълнение към 31.12.2013 г. и предложението на министерство на финансите за 2014 г.
В случай, че за пореден път Народното събрание приеме предложеният от Министерски съвет вариант на проект на бюджет на съдебната власт за 2014 г., недостига на средства за „Персонал” неминуемо ще доведе до мерки за съкращаване на реално заета щатна численост на съдебната администрация с около 1400 бр., което е 16 % от заетата щатна численост на съдебни служители към 30.09.2013 г.
Недостигът ще доведе и до абсолютна невъзможност за провеждане на конкурси за магистрати съгласно изискванията на ЗСВ.
Следователно съдебната власт няма да може да изпълнява законоустановените си задължения.
С определянето на сума за 2014 г. по показател „Персонал” от предложението на МФ се нарушава разпоредбата на чл. 86, ал. 4 от Закона за публичните финанси, обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.
2. Разчетените средства за Капиталови разходи в размер на 4,5 млн. лв. също са недостатъчни, защото в продължение на четири години средствата за капиталови разходи не достигаха и бяха извършвани минимални разходи. Необходимо е навременно осъвременяване на компютърната и офис техника, предвид постоянното усъвършенстване на програмните продукти за автоматизирано управление на електронните съдебни дела. Близо 66 % от наличната компютърна техника в органите на съдебната власт е произведена преди 2008 г., което води до невъзможност за работа със съществуващите програмни продукти и тяхното актуализиране.
3. Считаме, че разпоредбата на чл…..ал. (3) „Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:………….” противоречи на разпоредбата на чл. 117, ал.2 и 3 от Конституцията на РБ и следва да отпадне по следните съображения:
Конституцията на РБ прогласява самостоятелност на бюджета на съдебната власт, следователно както съставянето му, така и изпълнението му са извън сферата на изпълнителната власт (МС), респективно Министерство на финансите (МФ). Този принцип се подчертава и от постоянната практика на КС.
4. Предлагаме да се създаде нова алинея (аналогична на чл. 2, ал. 5 от ЗДБРБ за 2013 г.) със следния текст: „Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт.”
В чл. 113, ал. 6 от Закона за публичните финанси не са уредени всички случаи за ползване на средства неусвоени от минали години (например с ПМС 146/11.07.2013 г. бяха отпуснати допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт в размер на 3 млн. лв. за обзавеждане и оборудване на сградата на бул. „Цар Борис ІІІ” № 54, за нуждите на СРС. Ако тези средства или част от тях не бъдат усвоени до края на 2013 г. те биха останали като преходен остатък и не могат да бъдат използвани през 2014 г., ако не се приеме предложеният от нас текст.)
Настоящото решение да се изпрати на министъра на финансите с копие до Министерски съвет.
9. ОТНОСНО: Искане от директора на Националния институт на правосъдието за даване на съгласие за назначаване на служител на една длъжност за „програмен координатор” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на служител на длъжност „програмен координатор” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Национален институт на правосъдието.
10. /ОТТЕГЛЕНА/
11. ОТНОСНО: Искане от председателя на Апелативен съд гр. Пловдив за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители на две свободни длъжности за „съдебен помощник”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Апелативен съд гр. Пловдив.
11.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Апелативен съд гр. Пловдив.
12. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски окръжен съд за трансформиране на свободна длъжност за „съдебен помощник” в длъжност „главен специалист” в служба „Регистратура класифицирана информация” и даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОТХВЪРЛЯ искането от председателя на Софийски окръжен съд за трансформиране на свободна длъжност за „съдебен помощник” в длъжност „главен специалист” в служба „Регистратура класифицирана информация” и даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност.
12.2. НАМАЛЯВА щатната численост на Софийски окръжен съд с една свободна длъжност за „съдебен помощник”.
12.3. УВЕЛИЧАВА щатната численост на Софийски градски съд с една длъжност за „съдебен помощник.
12.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” в Софийски градски съд.
12.5. /ОТТЕГЛЕНА/
12.6. Да се уведоми Дирекция „Бюджет и финанси” за извършеното преразпределение на щатни длъжности за съдебни служители.
13. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Кърджали за даване на съгласие за:
- провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител” и
- назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител” в Окръжен съд гр. Кърджали.
13.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Окръжен съд гр. Кърджали.
14. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Варна за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” по чл. 343 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” по чл. 343, ал. 1 от ЗСВ в Административен съд гр. Варна.
15. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Сандански за даване на съгласие за трансформиране на длъжност „административен секретар” в длъжност „съдебен администратор” и провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност „административен секретар” в длъжност „съдебен администратор” и провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност „съдебен администратор” в Районен съд гр. Сандански.
16.ОТНОСНО: Проект на решение по проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 31 от ЗСВ изразява положително становище по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, със следните забележки:
- § 6, чл. 29, нова ал. 8 - употребената дума „канала” да се замени с термин, който обичайно се използва от законодателството, например: „ред”, „начин”, „способ”, „метод”.
- § 3, чл. 22 да отпадне.
Мотиви: Няма основание с новата редакция на чл.22, предложена в § 3 да се преурежда материята, тъй като в сегашната уредба на чл.22 изчерпателно са посочени производствата, за които е неприложим раздела за издаване на индивидуални административни актове. Раздел първи на глава пета „Индивидуални административни актове” е приложим и за производствата по административно обслужване, които се въвеждат със ЗИД на АПК.
В § 9, т. 7, б.б. „А” и „Б” да се приведат в съответствие с текстовете на чл. 21 от АПК.
Относно определените административни услуги в § 9, т. 7, б.б. „Г” и „Д” не е предвиден облекчен ред за оспорването им.
17.ОТНОСНО: Проект на Становище по искането на председателя на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение по повод установена разнородна практика на съдилищата, свързана с правилното присъждане на разноските в наказателното производство по дела от общ характер, направени в досъдебното производство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. Приема Становище по искането на председателя на ВКС за приемане на тълкувателно решение по повод установена разнородна практика на съдилищата, свързана с правилното присъждане на разноските в наказателното производство по дела от общ характер, направени в досъдебното производство.
17.2. Решението на ВСС, ведно със становището да се изпрати на Върховния касационен съд.
18. Проект на решение за утвърждаване на конспект по административно правни науки за конкурсни изпити при първоначално назначаване на магистрати

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА Конспект по административно правни науки за конкурсни изпити при първоначално назначаване на магистрати.
19. ОТНОСНО: Проект на решение за допълване на решение на ВСС по Протокол № 32/26.07.2013 г., т. 46

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДОПЪЛВА т. 46.1. на т. 46 от решение на ВСС по протокол № 32/26.07.2013 г., като добавя текста: „и Висш съдебен съвет”.
20.ОТНОСНО: Упълномощаване на Румен Георгиев – член на Висшия съдебен съвет и ръководител проект, да сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”, бюджетна линия BG051РО002/13/3.3-05, както и да подписва всички документи, свързани с изпълнението и управлението на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”, включително декларация за нередности по образец /Приложение VIII към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1.УПЪЛНОМОЩАВА Румен Георгиев – член на Висшия съдебен съвет и ръководител проект, да сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.3. „Подобряване на обслужването от страна на органите на съдебната власт чрез развитие на информационните технологии”, бюджетна линия BG051РО002/13/3.3-05.
20.2.УПЪЛНОМОЩАВА Румен Георгиев – член на Висшия съдебен съвет и ръководител проект, да подпише Декларация за нередности по образец /Приложение VIII към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ/ .
20.3.УПЪЛНОМОЩАВА Румен Георгиев – член на Висшия съдебен съвет и ръководител проект, да подписва всички документи, свързани с изпълнението и управлението на проект „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт” по ОПАК.
21. ОТНОСНО: Упълномощаване на Михаил Кожарев – член на Висшия съдебен съвет, във връзка с изпълнението на чл. 9 от договор между Висш съдебен съвет и „Информационно обслужване” АД

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА Михаил Кожарев – член на Висшия съдебен съвет да се разпорежда и подписва платежните нареждания по банковата сметка, открита в изпълнение на чл. 9 от договор ПО 16-88/22.06.1999 г. между Висш съдебен съвет и „Информационно обслужване” АД.

/Закриване на заседанието – 13,00 ч /

Публикуван на:
17.10.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд