Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Наредба № 2 за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд

23 февруари 2017 година

Пленумът на ВСС прие Наредба по чл. 209б от ЗСВ за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд. Предстои Наредбата да бъде обнародвана в Държавен вестник.

Наредбата е изцяло нов нормативен акт и регламентира критериите, показателите, компетентните органи, реда и начина за атестиране, както и документите, които следва да се изготвят при атестирането. В подзаконовия нормативен акт са дефинирани основните понятия - атестиране, критерии и показатели за оценяване на критериите за атестиране. Регламентиран е редът, детайлизирани са процедурите и е разработена методиката на атестиране, съобразно общите, специфичните и допълнителни критерии за атестиране на съдия, председател и заместник-председател. Определени са компетентните органи и процедури при атестирането, механизма на оценяване, както и съдържанието на Единния формуляр за атестиране.

Наредбата ще гарантира ясни, обективни и справедливи правила за кариерна оценка и развитие посредством адекватен инструментариум. На практика се усъвършенства атестационния процес, като се преодолява формализма, стереотипността и липсата на аналитичност и съдържателност при формиране на комплексните оценки.  По отношение на Съдийската колегия и КАК към нея ще се създадат гаранции за законосъобразността на проведените процедури и стабилността на постановените решения, а за участниците в процедурите ще са налице гаранции за обективно оценяване на професионалните им качества при съблюдаване на материалноправните разпоредби и административно-производствените правила.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд