Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие Наредба №3 за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори, следователи и на административни ръководители и техните заместници

23 февруари 2017 година

Пленумът на ВСС прие Наредба по чл. 209б ЗСВ за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори, следователи и на административни ръководители и техните заместници. Предстои Наредбата да бъде обнародвана в Държавен вестник.

Наредбата  е изцяло нов нормативен акт и регламентира показателите, компетентните органи, реда и начина за атестиране на прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, критериите за отчитане степента на натовареност в органите на съдебната власт, както и реда и документите, които следва да се изготвят при атестирането.

В подзаконовия нормативен акт са дефинирани основните понятия - атестиране, критерии, показатели и методи за атестиране. Наредбата регламентира количественото и качественото оценяване на работата на прокурорите и следователите, вкл. оценяването им въз основа на непосредствено наблюдение, лични впечатления и анализ на достоверна писмена информация за дейността, както и оценяването на административен ръководител и заместник на административен ръководител. В Наредбата е определен начина за отчитане степента на натовареността на прокурор, следовател, административен и заместник административен ръководител, както и компетентните органи, период и процедури при атестиране.

С Наредбата са регламентирани правомощията на Комисията по атестирането и конкурсите, броя, състава и правомощията на постоянните атестационни комисии към Апелативните прокуратури, както и обекта на проверката на дейността на прокурор, следовател, административен и заместник административен ръководител. В механизма на оценяване са определени етапите на оценяване, цифровата оценка на критериите за атестиране, балообразуваща оценка, комплексна оценка, приключване на атестацията – изготвяне и приемане на комплексна оценка; провеждането на атестиране за придобиване статут на несменяемост, както и съдържанието на единен формуляр за атестиране.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд