Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

10.06.2017 г. и  17.06.2017 г.

ПОКАНА за свикване на Общо събрание
СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИТЕ СЪДИИ по реда на чл. 29 д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите прокурорите и следователите (Публикуван на 10.03.2017 г.)
РЕШЕНИЕ № 1 от 16 юни 2017 г. на избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, във връзка с постъпили заявления. (Публикувано на 16.06.2017 г.)
ПРОТОКОЛ от 16 юни 2017 г. на Избирателна секция № 2 за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.
(Публикуван на 16.06.2017 г.)
Списък на съдиите, които ще гласуват с хартиена бюлетина
Списък на съдиите, които ще гласуват по електронен път
Решение на Избирателната комисия и протоколи на Избирателна секция №1 и Избирателна секция №2 от проведения на 17.06.2017 г. избор за членове на ВСС от квотата на съдиите
Решение на Избирателната комисия и протоколи на Избирателна секция №1 и Избирателна секция №2 от проведения на 18.06.2017 г. избор за членове на ВСС от квотата на съдиите
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА ИЗБОРНИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ
КВОТАТА НА СЪДИИТЕ

Име, презиме, фамилия Заемана длъжност в ОСВ Предложение
1 Атанаска Младенова Дишева Съдия във Върховен административен съд ВСС-5232/10.04.2017г.
(публикувано на 11.04.2017г.)
2 Боряна Ангелова Димитрова Административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Бургас ВСС-5060/07.04.2017г.
(публикувано на 07.04.2017г.)
3 Вера Цветкова Кънева Съдия в Апелативен съд гр. София ВСС-5195/10.04.2017г.
(публикувано на 11.04.2017г.)
4 Владимир Григоров Вълков Съдия в Софийски районен съд ВСС-5197/10.04.2017г.
(публикувано на 11.04.2017г.)
5 Георги Йовчев Георгиев Съдия в Апелативен съд гр. Варна ВСС-5046/07.04.2017г.
(публикувано на 07.04.2017г.)
6 Емил Иванов Дечев Съдия в Софийски градски съд ВСС-5225/10.04.2017г.
(публикувано на 11.04.2017г.)
7 Ерна Жак Якова - Павлова Административен ръководител - Председател на Районен съд гр. Варна ВСС-4735/31.03.2017г.
(публикувано на 04.04.2017г.)
8 Илияна Тодорова Балтова Съдия в Апелативен съд гр. Бургас ВСС-3104/28.02.2017г.
(публикувано на 01.03.2017г.)
9 Калин Кирилов Баталски Съдия в Окръжен съд гр. Кюстендил ВСС-5230/10.04.2017г.
(публикувано на 11.04.2017г.)
10 Красимир Петков Шекерджиев Съдия във Върховен касационен съд ВСС-4831/04.04.2017г.
(публикувано на 05.04.2017г.)
11 Красимира Неофитова Милачкова Съдия в Административен съд София-град ВСС-4449/27.03.2017г.
(публикувано на 28.03.2017г.)
12 Красимира Пенева Костова Съдия в Апелативен специализиран наказателен съд ВСС-4900/05.04.2017г.
(публикувано на 06.04.2017г.)
13 Любомир Симеонов Нинов Съдия в Районен съд гр. Варна ВСС-4238/22.03.2017г.
(публикувано на 23.03.2017г.)
14 Методи Орлинов Лалов Съдия в Софийски районен съд ВСС-4531/28.03.2017г.
(публикувано на 29.03.2017г.)
15 Мирослав Архангелов Йорданов Съдия в Районен съд гр. Русе ВСС-5143/10.04.2017г.
(публикувано на 10.04.2017г.)
16 Мирослав Милчев Начев Административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Кюстендил ВСС-5108/07.04.2017г.
(публикувано на 10.04.2017г.)
17 Николай Гунчев Гунчев Съдия във Върховен административен съд ВСС-4363/24.03.2017г.
(публикувано на 27.03.2017г.)
18 Олга Зафирова Керелска Съдия във Върховен касационен съд ВСС-4966/06.04.2017г.
(публикувано на 07.04.2017г.)
19 Пламен Христов Дацов Съдия в Апелативен съд гр. София ВСС-5006/06.04.2017г.
(публикувано на 07.04.2017г.)
20 Райна Петрова Мартинова Съдия в Софийски районен съд ВСС-5216/10.04.2017г.
(публикувано на 11.04.2017г.)
21 Роман Тодоров Николов Съдия в Районен съд гр. Брезник ВСС-4757/03.04.2017г.
(публикувано на 04.04.2017г.)
22 Светлозар Георгиев Рачев Съдия в Административен съд гр. Габрово ВСС-5202/10.04.2017г.
(публикувано на 11.04.2017г.)
23 Севдалин Иванов Мавров Съдия във Върховен касационен съд ВСС-5079/07.04.2017г.
(публикувано на 07.04.2017г.)
24 Станислав Петров Георгиев Заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд гр. Пловдив ВСС-4804/04.04.2017г.
(публикувано на 05.04.2017г.)
25 Татяна Борисова Жилова Съдия в Административен съд София-град ВСС-5082/07.04.2017г.
(публикувано на 07.04.2017г.)
26 Цветинка Николаева Пашкунова Съдия във Върховен касационен съд ВСС-4850/04.04.2017г.
(публикувано на 05.04.2017г.)
27 Янко Манолов Янев Административен ръководител - председател на Апелативен съд гр. Велико Търново ВСС-5049/07.04.2017г.
(публикувано на 10.04.2017г.)

 

Заповед на главния секретар на ВСС за определяне на квестори

СПИСЪК на застъпниците на кандидати за членове на Висшия съдебен съвет при провеждане на Общото събрание на съдиите  насрочено за 10 и 17 юни 2017 г.

СПИСЪК на наблюдатели в Общото събрание на съдиите за избор на член на ВСС, насрочено за 10 и 17 юни 2017 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд