Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС се свиква на 10 и 17 юни 2017 г.

24 февруари 2017 година

Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет ще се проведе в две последователни съботи на 10.06.2017 г. и 17.06.2017 г. То бе свикано с обнародваната днес в „Държавен вестник“ покана на председателя на Върховния касационен съд и председателя на Върховния административен съд на основание чл. 29а, ал. 1 и ал. 6 от Закона за съдебната власт във връзка с чл. 16, ал. 4, изр. първо от Закона за съдебната власт и Заповед № 278 от 20.02.2017 г. Те канят съдиите от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните съдилища, Военно-апелативния съд, Апелативния специализиран наказателен съд, окръжните съдилища, административните съдилища, военните съдилища, Специализирания наказателен съд и районните съдилища да вземат участие в Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. То е насрочено на 10.06.2017 г. от 10.00 ч. (първа събота) – в гр. София, зала 2, „Интер Експо Център”, бул. „Цариградско шосе” № 147. Втората събота - 17.06.2017 г., събранието ще се проведе от 8.00 ч. в гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2.

         Предложенията за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите се депозират в деловодството на Висшия съдебен съвет не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането на събранието (10.04.2017 г.), заедно с писменото съгласие на кандидата. Те ще бъдат обявявани заедно с мотивите и имената на предложителите на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни от постъпването им.

         В четиринадесетдневен срок от обявяването на предложенията (27.04.2017 г.) кандидатите трябва да представят в писмена форма подробна автобиография, мотивите си и концепция за дейността на Висшия съдебен съвет, както и документи за съответствие с изискванията на закона, които също ще бъдат публикувани в срок до три дни от представянето им (02.05.2017 г.) на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

         Становищата за кандидатите и въпросите към тях могат да се представят до 26.05.2017 г., след което ще бъдат поставени на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след постъпването им.

         Събранието е публично и ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд