Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 41

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Зинаида Златанова – Заместник министър-председател и Министър на правосъдието и Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВА: Румен Георгиев

/Откриване на заседанието – 9,50 ч. /

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред т. 41 и т. 1 от допълнителни точки.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. ОТТЕГЛЕНА
2. Проект на решение по заявлението на Владимира Янева Янева – Манолева – административен ръководител на Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, за повишаване на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС, считано от датата на вземане на решението /§129, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ/.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за повишаване на Майя Петрова Русева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за повишаване на Милена Йорданова Алексова – Стоилова – съдия в Административен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за повишаване на Таня Ташкова Русева – Маркова – съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за повишаване на Красен Георгиев Георгиев – съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг”съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за повишаване на Валентин Димитров Петров – съдия в Районен съд гр. Ардино, с ранг „съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за повишаване на Петър Веселинов Боснешки – съдия в Районен съд гр. Перник, на място в ранг „съдия в ОС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за периодично атестиране на Севдалина Василева Стойчева – съдия в Административен съд гр. Враца, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за периодично атестиране на Веселин Георгиев Белев – административен ръководител на Районен съд гр. Поморие, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за периодично атестиране на Галина Маринова Енчева – съдия в Окръжен съд гр. Силистра, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на Антон Еленков Антов – административен ръководител на Районен съд гр. Белоградчик, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Мездра за периодично атестиране на Анелия Димитрова Ангелова – съдия в Районен съд гр. Мездра, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Атанаска Анастасова Анастасова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Борис Димитров Илиев – съдия в Районен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Надежда Наскова Дзивкова – Рашкова – съдия в Районен съд
гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Русе за периодично атестиране на Николай Стефанов Стефанов – съдия в Районен съд гр. Русе, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по молбата на Цветан Костадинов Илиев за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Национална следствена служба.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор” в Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване на класирания кандидат за заемане на длъжността „следовател” в Следствения отдел на Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
21. Проект на решение по предложение за първоначално назначаване на длъжността „следовател” в Следствен отдел в Специализираната прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
22. Проект на решение за одобряване на поименните списъци на магистрати от Върховна касационна прокуратура и Върховен административен съд за избор на членове на конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури и „съдия” в административните съдилища.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
23. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименните състави на конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури и „съдия” в административните съдилища.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
24. Проект на решение относно финансова обосновка по Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.
Внася: Комисия по правни въпроси
26. Проект на решение за определяне на съпредседател на Гражданския съвет от страна на Висшия съдебен съвет.
Внася: Камен Иванов – съпредседател на Гражданския съвет от страна на ВСС
27. Проект на решение относно преглед на дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет, приет с решение на Комисия по дисциплинарните производства по протокол № 25/02.07.2013 г.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

1. ОТНОСНО: Изслушване на Венета Стоянова Георгиева – съдия в Софийски районен съд, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Венета Стоянова Георгиева – съдия в Софийски районен съд, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
1.2.УВАЖАВА възражението на Венета Стоянова Георгиева – съдия в Софийски районен съд, по изготвената й комплексна оценка.
1.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Венета Стоянова Георгиева – съдия в Софийски районен съд.
2. ОТНОСНО: Изслушване на Мария Минчева Велкова – съдия в Окръжен съд гр. Русе, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Мария Минчева Велкова – съдия в Окръжен съд гр. Русе, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
2.2.УВАЖАВА възражението на Мария Минчева Велкова – съдия в Окръжен съд гр. Русе, по изготвената й комплексна оценка.
2.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Мария Минчева Велкова – съдия в Окръжен съд гр. Русе.
3. ОТНОСНО: Изслушване на Искра Пенчева Иванова – съдия в Районен съд гр. Велико Търново, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Искра Пенчева Иванова – съдия в Районен съд гр. Велико Търново, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
3.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Искра Пенчева Иванова – съдия в Районен съд гр. Велико Търново, по изготвената й комплексна оценка.
3.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ МНОГО ДОБРА – 88 точки” на Искра Пенчева Иванова – съдия в Районен съд гр. Велико Търново.
4. ОТНОСНО: Изслушване на Десислава Чавдарова Кацарова – Христозова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Десислава Чавдарова Кацарова – Христозова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
4.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Десислава Чавдарова Кацарова – Христозова – съдия в Районен съд гр. Пловдив, по изготвената й комплексна оценка.
4.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ МНОГО ДОБРА – 96 точки” на Десислава Чавдарова Кацарова – Христозова – съдия в Районен съд гр. Пловдив.
5. ОТНОСНО: Изслушване на Маргарит Куртев Стоилов – прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Маргарит Куртев Стоилов – прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка.
5.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Маргарит Куртев Стоилов – прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли, по изготвената му комплексна оценка.
5.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ МНОГО ДОБРА – 86 точки” на Маргарит Куртев Стоилов – прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли.
6. ОТНОСНО: Възражение от Димитър Божинов Ралев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, срещу определената му комплексна оценка от периодично атестиране.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на Димитър Божинов Ралев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, срещу определената му комплексна оценка от периодично атестиране.
Мотиви: С решение на Комисията по предложенията и атестирането по протокол № 26/14.05.2013 г., т. П-9 на Димитър Божинов Ралев – следовател в ОСлО в ОП гр. Пловдив, е изготвена комплексна оценка от периодично атестиране „Добра” – 85 точки. Единният формуляр е изпратен за запознаване и е върнат подписан без възражение на 12.06.2013 г. С Решение по протокол № 28/17.07.2013 г., т. 16 Висшият съдебен съвет е приел, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА” на Димитър Божинов Ралев.
В случай, че следовател Ралев не е бил съгласен с комплексната оценка от периодичното атестиране, приета с решение на ВСС, но той е следвало да оспори административния акт пред съда (Върховният административен съд).

СЪДИЛИЩА

7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николай Енчев Иванов – съдия в Окръжен съд гр. Ямбол, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Татяна Димитрова Богоева - Маркова - съдия в Районен съд гр. Петрич (командирована в РС-Благоевград), на място в ранг „съдия в ОС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Борислава Александрова Евтимова - съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Борислава Александрова Евтимова - съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
10.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивайло Емилов Иванов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Костинброд, с ранг „съдия в ОС”.
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Емилов Иванов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Костинброд, с ранг „съдия в ОС”.
11.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кръстина Любенова Димитрова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС".
11.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кръстина Любенова Димитрова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС".
12. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Веселина Николова Герова – съдия в Апелативен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.
13. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Веселина Николова Герова, от заеманата длъжност „съдия” в Апелативен съд гр. Бургас, считано от 21.11.2013 г.

ПРОКУРАТУРИ

14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Божидарка Тодорова Попова заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура, гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Марияна Вергилова Сиракова - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Кюстендил, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Марияна Вергилова Сиракова - прокурор в Окръжна прокуратура, гр. Кюстендил, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Митко Георгиев Димитров - прокурор в Софийска градска прокуратура (командирован в АП-София от 18.10.2011 г.), с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Митко Георгиев Димитров - прокурор в Софийска градска прокуратура (командирован в АП-София от 18.10.2011 г.), с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Ралица Любомирова Дашева - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС".
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ралица Любомирова Дашева - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС".
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Желязко Димитров Стефанов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Кърджали, с ранг „прокурор в ОП”.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Желязко Димитров Стефанов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кърджали, с ранг „прокурор в ОП”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Желязко Димитров Стефанов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Кърджали, с ранг „прокурор в ОП”.
19.2. Желязко Димитров Стефанов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура, гр. Кърджали, с ранг „прокурор в ОП”, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
20. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата от Тома Янков Томов за освобождаване от длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Оряхово, тъй като към настоящия момент той не заема тази длъжност.
Мотиви: С решение по т. 100 от протокол № 27 от 11.07.2001 г. Висшият съдебен съвет е освободил, на основание чл. 132, ал. 1, т. 1 от ЗСВ (отм.), Тома Янков Томов – районен прокурор на РП гр. Оряхово, от заеманата длъжност, поради избирането му за народен представител в 39-то Народно събрание. Видно от приложеното към молбата копие от трудовата книжка, трудовото правоотношение на Тома Томов като народен представител в 39-то Народното събрание е прекратено на 17.06.2005 г. Съгласно изискването на действащата към момента разпоредба на чл. 132, ал. 2 от ЗСВ (отм.), при преустановяване на длъжността лицата по ал. 1, точка 1 (народни представители, министри, заместник-министри, кметове и общински съветници), подали молба до Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от датата на освобождаването им, се възстановяват на заеманата длъжност в органите на съдебната власт.
След преустановяване на длъжността като народен представител в 39-то Народно събрание лицето Тома Томов не е подал молба до ВСС за възстановяване на заеманата длъжност в органите на съдебната власт.
Преди да изтече 14-дневния срок по чл. 132, ал. 2 от ЗСВ (отм.) Тома Янков Томов, считано от 25.06.2005 г., е избран за народен представител в 40-то Народно събрание. Видно от приложеното към молбата копие от трудовата книжка, трудовото правоотношение на Тома Томов като народен представител в 40-то Народното събрание е прекратено на 25.06.2009 г.
Съгласно изискването на действащата към момента разпоредба на чл. 195, ал. 3 от ЗСВ, при преустановяване на длъжността лицата по ал. 1, т. 1 (народен представител, кмет или общински съветник) подали молба до Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от датата на освобождаването им, се възстановяват на заеманата длъжност в органите на съдебната власт. След преустановяване на длъжността като народен представител в 40-то Народно събрание лицето Тома Томов не е подал молба до ВСС в 14-дневен срок от датата на освобождаването за възстановяване на заеманата длъжност в органите на съдебната власт.
Предвид гореизложеното след прекратяването на трудовото правоотношение на Тома Янков Томов, възникнало от избора му за народен представител, същият не е възстановен на заеманата длъжност в органите на съдебната власт, а именно прокурор в РП гр. Оряхово, поради което не е налице трудово правоотношение между лицето Тома Янков Томов и Висшия съдебен съвет.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2013 г.
21.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
22. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси за повишаване и преместване в длъжност за заемане на длъжността „съдия” в Специализиран наказателен съд и в конкурсните комисии за обявените конкурси за преместване за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за повишаване и преместване в длъжност за заемане на длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд и на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за преместване за заемане на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен специализиран наказателен съд за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” с 1 250 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г. по §§ 02-02 02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” с 2 100 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението.
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с 3 350 лв.
23. ОТНОСНО: Възнаграждения на членовете на конкурсните комисии в обявени конкурси за преместване в длъжност за заемане на длъжността „съдия” в Районен съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсните комисии за провеждане на събеседвания с кандидатите за преместване в длъжност за заемане на длъжност „съдия” в Районен съд да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” с 1 440 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” със 720 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Бургас за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” със 720 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението.
4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Варна за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения” със 720 лв., съгласно приложен поименен списък неразделна част от решението.
5. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с 3 600 лв.
24. ОТНОСНО: Предложение от Главния секретар на ВСС за изплащане на възнаграждение на съдебни служители от администрацията на ВСС ангажирани с провеждането на конкурсите за назначаване на съдии и прокурори в районните съдилища и прокуратури.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на съдебните служители, ангажирани с провеждането на конкурсите за назначаване на съдии и прокурори в районните съдилища и прокуратури на 19 и 26 октомври 2013 г., съгласно Заповед № 95-00-301/10.10.2013 г. на Главния секретар на ВСС, да се изплати възнаграждение в размер по 50.00 (петдесет) лева на ден, на основание чл. 345, ал. 4 от ЗСВ.
25. Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
25.1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за доставка и монтаж на решетки по трасето на арестантите, преградна стена от алуминиеви профили в деловодство и ремонт на заседателна зала.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Габрово за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 105 лв. за доставка и монтаж на решетки по трасето на арестантите (1 380,82 лв.), преградна стена от алуминиеви профили в деловодство (694,80 лв.) и ремонт на заседателна зала (2 025,00 лв.).
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
25.2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за доставка и монтаж на бариера за паркинга.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Кюстендил за 2013 г. по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 3 500 лв. за доставка и монтаж на автоматична бариера за паркинг.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
26. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
26.1. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-128/07.10.2013 г., с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за командировки и горива във връзка с изпълнението на Годишната програма за дейността на ИВСС за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Инспектората към ВСС за 2013 г., с цел осигуряване на средства за командировки и горива за служебните автомобили, във връзка с изпълнението на Годишната програма за дейността на Инспектората, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 31 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Инспектората към ВСС с 31 000 лв.
26.2. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-127/07.10.2013 г. с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Инспектората към ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 21 629 лв. с цел осигуряване на средства за СБКО.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Инспектората към ВСС за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 21 629 лв. за изплащане на СБКО.
26.3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в конкурсна комисия за преместване чрез събеседване за „съдия” в Районен съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Апелативен съд гр. Варна за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 290 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Варна с 290 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в конкурсна комисия за преместване чрез събеседване за „съдия” в Районен съд.
26.4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие на административния ръководител и съдебния администратор в работна група към ВСС за обсъждане на промени в ПАРОАВАС, закупуване на многофункционално устройство от среден клас и изплащане на СБКО.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

26.4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Враца за 2013 г., както следва:
26.4.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 10-00 „Издръжка” със 186 лв.
26.4.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка” със 186 лв. с цел възстановяване на разходи за участие на административния ръководител и съдебния администратор в работна група към ВСС за обсъждане на промени в ПАРОАВАС.
26.4.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца за 2013 г., както следва:
26.4.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка” с 1 000 лв.
26.4.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
26.4.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца за 2013 г., както следва:
26.4.3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 924 лв.
26.4.3.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 41 лв.
26.4.3.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка” с 965 лв. за закупуване на многофункционално устройство от среден клас.
26.5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Провадия за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 1 132 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Добрич за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 1 132 лв.
26.6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 3 339 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Перник за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 3 339 лв.
26.7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО, първите три дни болничен от работодател и субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

26.7.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г., както следва:
26.7.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 500 лв.
26.7.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 500 лв.
26.7.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, съгласно чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г., както следва:
26.7.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 2 000 лв.
26.7.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 000 лв.
26.7.3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
26.7.3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 4 500 лв.
26.7.3.2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с 4 500 лв.
26.8. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 3 000 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 12 600 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 15 600 лв., съгласно Приложение № 1.
26.9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на назначени младши съдии на длъжност съдия.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Велико Търново за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” със 703 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Велико Търново по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 703 лв.
26.10.ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 36/08.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и постъпило писмо от Районен съд гр. Добрич с вх. № 11-07-1312/23.09.2013 г., с искане за осигуряване на средства за закупуване на програмен модул „Електронни проучвания” към системата „JES”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Добрич за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 240 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Добрич с 240 лв. за закупуването на програмен модул „Електронни проучвания” към системата „JES”.
26.11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дупница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 399 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 2 159 лв.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дупница за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 2 558 лв.
26.12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдия по вписванията пропорционално на отработеното време.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Никопол за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен съдия по вписванията.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 385 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Никопол с 385 лв.
26.13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за изплащане на болничен до 3 дни за сметка на работодателя.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови пазар за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 1 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови пазар за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични.
26.14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Радомир за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия и болничен за сметка на работодателя.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

26.14.1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
26.14.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 3 393 лв.
26.14.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Радомир за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 3 393 лв.
26.14.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Радомир за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
26.14.2.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 1 800 лв.
26.14.2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с 1 800 лв.
26.15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски окръжен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 5 854 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливница за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 5 854 лв.
26.16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за покриване на разход във връзка с настъпило застрахователно събитие.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Троян за 2013 г., с цел осигуряване на средства, представляващи възстановени щети от застраховател, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС с 1 466 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Троян за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 466 лв. /застрахователно обезщетение/.
28. Одитни доклади
28.1. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Елена.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

28.1.1. Приема резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Районен съд гр. Елена.
28.1.2. Одобрява предприетите действия и изпълнението на препоръките, съгласно представената писмена информация по т. 1.1, 1.2, 1.4, 2 и 4 от таблицата с препоръките.
28.1.3. Одобрява приетите правила за изплащане на възнаграждения и разходи на участниците в съдебния процес, с изключение на разпоредбите в чл. 26, чл. 35, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и чл. 52, ал. 2 за участниците в процеса пътували с лично МПС по реда на чл. 13 от Наредбата за командировките в страната.
29. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за безвъзмездно предоставяне на движими вещи частна държавна собственост на Дирекция „Инспекция по труда” - Пловдив и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за нуждите на Юридическия факултет.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 11 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив да предостави безвъзмездно движими вещи на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” към Министерство на труда и социалната политика за нуждите на Дирекция „Инспекция по труда” – Пловдив, съгласно приложения опис.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив да предостави безвъзмездно движими вещи на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” за нуждите на Юридическия факултет, съгласно приложения опис.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

30. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за:
- провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители на свободните длъжности „съдебен деловодител” и „куриер” в Специализираната прокуратура;
- назначаване на съдебни служители на свободните длъжности „съдебен деловодител” и „куриер” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Специализираната прокуратура.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен деловодител” в Специализираната прокуратура.
30.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Специализираната прокуратура.
МОТИВИ: Комисия „Съдебна администрация” счита, че Специализираната прокуратура се нуждае от попълване на щата с длъжността „съдебен деловодител”. Налице е финансова обезпеченост.
30.3. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „куриер” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Специализираната прокуратура.
МОТИВИ: Наличие на възможност за оптимизиране на съдебната администрация.
31. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за преназначаване на съдебен служител от длъжност „ръководител на сектор „Бюджет и стопански дейности” на длъжност „главен счетоводител” и преназначаване на съдебен служител от длъжност „главен специалист-счетоводител” на длъжност „ръководител на сектор „Бюджет и стопански дейности” в Окръжна прокуратура гр. Габрово.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за преназначаване на съдебен служител от длъжност „ръководител на сектор „Бюджет и стопански дейности” на свободната длъжност „Главен счетоводител” и преназначаване на съдебен служител от длъжност „главен специалист-счетоводител” на длъжност „Ръководител сектор-Бюджет и стопански дейности” в Окръжна прокуратура гр. Габрово.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Висока натовареност на ОП-Габрово, над средната за районните прокуратури в страната.
32. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Монтана.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Монтана.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Висока натовареност на РП-Монтана, над средната за районните прокуратури в страната.
33. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Бургас за преразглеждане на решение на ВСС по протокол № 31/25.07.2013 г., т. 4.3.4. в частта „считано от 1 април 2014 г.”, като се даде съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „връзки с обществеността”, считано от м. септември 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „връзки с обществеността” в Окръжен съд гр. Бургас, считано от датата на решението.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Необходимост от исканата длъжност.
34. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Сливен за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач”в Окръжен съд гр. Сливен.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Липса на възможност за оптимизиране. Необходимост от исканата длъжност, тъй като сградата на ОС-Сливен е с площ около 2000 кв.м.
35. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Бяла за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители на длъжности: „системен администратор” и „чистач”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители на длъжности: „системен администратор” и „чистач” в Районен съд гр. Бяла.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Липса на възможност за съвместяване на длъжностите.
36. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Дряново за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” в Районен съд гр. Дряново.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Необходимост от исканата длъжност.
37. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Монтана за даване на съгласие за трансформиране на една заета длъжност „съдебен секретар” в една длъжност „съдебен деловодител” и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на една заета длъжност „съдебен секретар” в една длъжност „съдебен деловодител” и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност в Районен съд гр. Монтана.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост.
38. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Свиленград за увеличаване щатната численост на съда с една длъжност за „съдебен деловодител”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Свиленград с една длъжност за „съдебен деловодител”.
МОТИВИ: Липсва необходимост от увеличаване щатната численост с исканата длъжност, предвид факта, че към момента има 4 съдебни деловодители и 4 съдебни секретари. Липса на финансови средства за обезпечаване на исканата длъжност. Наличие на възможност за оптимизиране на съдебната администрация, предвид обстоятелството, че в РС-Свиленград има отделни длъжности за съдебни деловодители в СИС и БС

АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

39. ОТНОСНО: Доклад „Дейности на КАОСНОСВ, насочени към създаване на устойчив модел за регулиране на натовареността на органите на съдебната власт”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА представения доклад „Дейности на КАОСНОСВ, насочени към създаване на устойчив модел за регулиране на натовареността на органите на съдебната власт”.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

40. ОТНОСНО: Проект на решение в изпълнение на решение на ВСС по протокол № 36/19.09.2013 г., т. 25 допълнителна, във връзка с публикуване на декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на интернет страницата на Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1. ОТТЕГЛЯ решенията си по т. 38.1, т. 38.4, 38.5 от протокол № 16/25.04.2013 г., на основание чл. 156, ал. 1 от АПК.
40.2 ОТМЕНЯ решенията си т. 38.2, т. 38.3, 38.6, 38.7, 38.8 и т. 38.9 от протокол № 16/25.04.2013 г., които не са предмет на съдебно обжалване.
Мотиви: С решенията си по протокол № 16/25.04.2013 г., т.т. 38.2, 38.3, 38.6, 38.7, 38.8 и 38.9 се ограничава свободният достъп до публикуваната в интернет страницата на ВСС информация. Съгласно чл. 41, ал. 1 от Конституцията на Република България, всеки има право на достъп до информация, на което кореспондира задължението на държавните органи за предоставянето на такава. С цитираните решения ВСС ограничава публичния достъп до информацията, съдържаща се в декларациите по ЗПУКИ, без да са налице конституционните и законови предпоставки за това. С това ограничение се нарушават материалният закон и административнопроцесуапните норми. Допуска се и съществено отклонение от целта на закона, която е да се осигури публичност на декларираните обстоятелства, относно възможен конфликт на интереси с цел предотвратяване на корупция и нарушения на интегритета на магистратите. Липсата на публичност на информацията е обусловена от съгласието на лицата, каквато в конкретния случай законъ не изисква.
40.3 Декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, подадени от магистратите за публикуване до 25.04.2013 г., да се обявят на интернет-страницата на ВСС в срок до 25.10.2013 г.
40.4.Подадените след 25.04.2013 г. декларации по чл. 12 от ЗПУКИ, независимо от това дали е дадено съгласие или не, да се обявят на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет, при заличаване на подписа на декларатора и ЕГН, ако такова е посочено.
40.5. ВЪЗЛАГА на процесуалния представител на Висшия съдебен съвет, участващ в производството по адм.дело № 11948/2013 г. на Върховния административен съд – VІІ отделение, насрочено за 26.11.2013 г., да внесе решението на Висшия съдебен съвет по т. 40.1 на 25.10.2013 г. и да поиска неговото прекратяване.
40.6. С настоящото решение се отменят решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 52/17.12.2008 г., т. 17 от допълнителните точки, относно утвърждаване на механизъм за подаване на декларациите по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ и Допълнителните указания във връзка с декларирането на несъвместимост и частни интереси от страна на съдиите, прокурорите и следователите съгласно ЗПРКИ, приети с решение на Висшия съдебен съвет по т. 34 от протокол № 45/19.11.2009 г.
40.7. Препис от решението да се изпрати на фондация “Програма Достъп до Информация”, сдружение “Център на НПО” и фондация “Български институт за правни инициативи” – жалбоподатели по адм.д. № 11948/2013 г. на ВАС.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

41. ОТТЕГЛЕНА
42. ОТНОСНО: Предложение за отмяна на решението на ВСС по протокол № 50/03.12.2008 г., т. 38.1 и последващо решение по протокол № 48/27.11.2009 г., т. 16 с указания за провеждането на ежемесечни и тримесечни съвместни съвещания на окръжно ниво

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

42.1. Отменя т. 38.1 от Решение на ВСС по протокол № 50/03.12.2008 г.:„ Да се провеждат ежемесечно на окръжно ниво съвместни заседания на съд, прокуратура и органите на досъдебното производство, с цел анализиране на причините за прекратяване и връщане на делата от съдебна фаза, за забавяне разглеждането им, обсъждане на противоречива съдебна практика и други проблемни въпроси, свързани с прилагането на закона”;
42.2. Отменя т. 16. 2 от Решение на ВСС по протокол № 48/27.11.2009 г.: „Административните ръководители по апелативни райони да провеждат съвместните съвещания най-малко веднъж на три месеца. За резултатите от тях да бъде уведомяван ВСС”.
43. ОТНОСНО: Доклад от членовете на Висшия съдебен съвет – Камен Ситнилски, Светла Петкова, Румен Боев, Галя Георгиева и Елка Атанасова относно посещение в Турция по покана на Върховния съвет на съдиите и прокурорите на Турция, проведено в периода 6-9 май 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

43.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от членовете на Висшия съдебен съвет – Камен Ситнилски, Светла Петкова, Румен Боев, Галя Георгиева и Елка Атанасова относно посещение в Турция по покана на Върховния съвет на съдиите и прокурорите на Турция, проведено в периода 6-9 май 2013 г.
43.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - раздел „Доклади от международни срещи”.
44. ОТНОСНО: Доклад от Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно участие в заседание на работна група „Гражданско право” по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент /ЕО/ № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност, проведено за 24-25 септември 2013 г. в Брюксел.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

44.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от участието на Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в заседание на работна група „Гражданско право” по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент /ЕО/ № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност, проведено за 24-25 септември 2013 г. в Брюксел.
44.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - раздел „Доклади от международни срещи”.
45. ОТНОСНО: Доклад от Дарина Костова – член на националната съдебна мрежа и Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела относно участие в 47-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 27 септември 2013 г. в Брюксел.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

45.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от участието на Дарина Костова – член на националната съдебна мрежа и Вероника Николова – национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела в 47-та среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, проведена на 27 септември 2013 г. в Брюксел.
45.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - раздел „Доклади от международни срещи”.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

46. ОТНОСНО: Заповед на Ивайло Иванов – административен ръководител на Районен съд гр. Костинброд, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Ивайло Родопски – съдия в Районен съд гр. Костинброд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

46.1. Приема за сведение Заповед № РД-13-01/01.10.2013 г. на Ивайло Иванов – административен ръководител на Районен съд гр. Костинброд, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Ивайло Родопски – съдия в Районен съд гр. Костинброд.
46.2. Прилага Заповед № РД-13-01/01.10.2013 г. на Ивайло Иванов – административен ръководител на Районен съд гр. Костинброд към кадровото досие на магистрата.
46.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
47. ОТНОСНО: Заповед на Христо Христов – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Сливен, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Татяна Марчева Еневска – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.1. Приема за сведение Заповед № РД-19-02/16.09.2013 г. на Христо Христов – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Сливен, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Татяна Марчева Еневска – прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен.
47.2. Прилага Заповед № РД-19-02/16.09.2013 г. на Христо Христов – административен ръководител на Районна прокуратура гр. Сливен към кадровото досие на магистрата.
47.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТТЕГЛЕНА
2. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Владимира Янева Янева - Манолева - административен ръководител - председател на Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
3. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Майя Петрова Русева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Милена Йорданова Алексова - Стоилова - съдия в Административен съд гр. Кюстендил, на място в по-горен ранг „съдия в АС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
5. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Таня Ташкова Русева - Маркова - съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия в АС", на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красен Георгиев Георгиев – съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентин Димитров Петров – съдия в Районен съд гр. Ардино, с ранг „съдия в ОС” на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Веселинов Боснешки - съдия в на Районен съд гр. Перник, на място в по-горен ранг „съдия в ОС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Севдалина Василева Стойчева - съдия в Административен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС".
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Севдалина Василева Стойчева - съдия в Административен съд гр. Враца, с ранг „съдия в АС".
10.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Веселин Георгиев Белев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Поморие, с ранг „съдия в АС“.
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселин Георгиев Белев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Поморие, с ранг „съдия в АС“.
11.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галина Маринова Енчева - съдия в Окръжен съд гр. Силистра, с ранг „съдия в ОС”.
11.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Галина Маринова Енчева - съдия в Окръжен съд гр. Силистра, с ранг „съдия в ОС”.
12.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Антон Еленков Антов – и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Белоградчик.
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антон Еленков Антов – и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд гр. Белоградчик.
13.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Анелия Димитрова Ангелова - съдия в Районен съд гр. Мездра, с ранг „съдия в АС".
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анелия Димитрова Ангелова - съдия в Районен съд гр. Мездра, с ранг „съдия в АС".
14.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанаска Анастасова Анастасова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС".
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанаска Анастасова Анастасова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС".
15.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Борис Димитров Илиев - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС".
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Борис Димитров Илиев - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС".
16.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Надежда Наскова Дзивкова - Рашкова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС".
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Надежда Наскова Дзивкова - Рашкова - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС".
17.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николай Стефанов Стефанов - съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС".
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николай Стефанов Стефанов - съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС".
18. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Цветан Костадинов Илиев, от заеманата длъжност „следовател” в Националната следствена служба, считано от 25.10.2013 г.
19. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор" в Специализираната прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

19.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Детелина Ганчева Ганчева - прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Марин Стоянов Дишлянов - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Красимир Василев Тренчев - прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Цветослав Костадинов Вергов - прокурор в Районна прокуратура гр. Перник в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Милко Георгиев Първанов - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливница, в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.6. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Ралица Петрова Мравкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура ,с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.7. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Росица Тодорова Славова- прокурор в Районна прокуратура гр. Нова Загора в, длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.8. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Чавдар Стоянов Ангелов - прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.9. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Георги Любенов Мойсев - прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.10. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Мария Георгиева Дойчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Сливен, в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.11. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Ирина Владимирова Арменова - Янчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Петрич, в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.12. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Дилян Стоянов Деянов - прокурор в Районна прокуратура гр. Перник, в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.13. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Евгения Тихомирова Деянова - следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура, в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура, с ранг „прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
19.14. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване и преместване в длъжност „прокурор" Специализираната прокуратура.
20. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване в длъжност и преместване на класирания кандидат за заемане на длъжността „следовател" в Следствения отдел на Специализираната прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Йордан Георгиев Костадинов - прокурор в Софийска районна прокуратура, в длъжност „следовател" в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
21. ОТНОСНО: Предложение за първоначално назначаване на длъжността „следовател" в Следствения отдел на Специализираната прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Виолета Георгиева Вълчева на длъжност „следовател" в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
21.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Красимир Василев Стефанов на длъжност „следовател" в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
21.3. ОТКАЗВА ДА НАЗНАЧИ, на основание чл. 186а, ал. 6 във вр. с чл. 162 т. 3 от ЗСВ, Радост Димитрова Нацева - Микова на длъжност „следовател" в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, поради отрицателно становище на Комисията по професионална етика и превенция на корупцията при ВСС.
21.4. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Людмила Григорова Гюрова на длъжност „следовател" в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
21.5. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Веселин Тасев Величков на длъжност „следовател" в Следствения отдел на Специализираната прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
21.6. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването на останалите кандидати, участвали в конкурса за първоначално назначаване на длъжност „следовател" в Следствения отдел на Специализираната прокуратура.
22. ОТНОСНО: Одобряване на поименни списъци на магистрати от Върховна касационна прокуратура и Върховен административен съд за избор на членове на конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор" в апелативните прокуратури и „съдия" в административните съдилища.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.1. ОДОБРЯВА поименните списъци на магистрати от Върховна касационна прокуратура и Върховен административен съд за избор на членове на конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор" в апелативните прокуратури и „съдия" в административните съдилища.
23. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименните състави на конкурсните комисии за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор" в апелативните прокуратури и „съдия" в административните съдилища.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

23.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий поименните състави на конкурсните комисии на основание чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, по обявените конкурси за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор" в апелативните прокуратури и „съдия" в административните съдилища, както следва:

1. Конкурсна комисия - апелативни прокуратури:
- Емилена Георгиева Попова - прокурор във ВКП
- Емил Крумов Владимиров - прокурор във ВКП
- Вельо Борисов Велев - прокурор във ВКП
- Пламен Христов Христов - прокурор във ВКП
- Ваня Кънчева Ралева - прокурор във ВКП
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Красимира Петкова Христова - Колова - прокурор във ВКП
- Искра Димитрова Чобанова - Димова - прокурор във ВКП

2. Конкурсна комисия - административни съдилища:
- Татяна Иванова Хинова - съдия във ВАС
- Марио Димитров Маринов - съдия във ВАС
- Сребрина Христова Дочева - съдия във ВАС
- Таня Петрова Радкова - съдия във ВАС
- Марина Михайлова Дойчинова - съдия във ВАС
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Тодор Кирилов Петков - съдия във ВАС
- Маруся Димитрова Андонова - съдия във ВАС

24. ОТНОСНО: Финансова обосновка по Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА Финансова обосновка по Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно процесуалния кодекс. Същата да бъде изпратена на Министъра на правосъдието.
25. ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Изразява следното становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство:
1. Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, има приложение спрямо участници в наказателния процес, но не и спрямо магистрати, поради което целите и съдържанието му коренно се отличават от целите и съдържанието на охранителните мерки спрямо магистрати. В този смисъл охраната на застрашени магистрати по повод тяхната пряка служебна дейност би следвало да намери доразвитие на регламентацията в съответното място в ЗСВ – глава 20, раздел V. Това е така и защото охраната се разпростира върху всички магистрати и техните семейства, а не само върху тези, които са ангажирани с наказателен процес.
2. В продължение на забележката по т. 1 е констатацията, че новата материя за охрана на магистрати следва да се уреди в ЗСВ в по-точен и детайлизиран вариант, като се решат и следните положения:
2.1. Удачно ли е да се придава охраната на магистрати, в т.ч. на съдии, на прокуратурата, която е страна в съдебния процес? Не накърнява ли такава форма на охрана равенството на страните в процеса. Не би ли могла да се развие форма на зависимост на един орган на съдебната власт от друг?
2.2. Допустимо ли е поставяне под охрана на магистрат без неговото изрично предварително съгласие?
2.3. Защо искането за охрана трябва да изхожда от административния ръководител на магистрата, от МВР, от ДАНС, но не и от самия него?
3. Създаването на звеното за съдебна охрана към Министерство на правосъдието и поддържането му извън съдебната система е практически израз на принципа органите на съдебната власт да не се занимават с несвойствени функции извън правораздаването, респективно извън функциите на Прокуратурата на Република България. Ако анализът на досегашната работа на МП по ЗЗЛВНП и по Глава 20, раздел V на ЗСВ е незадоволителен, би било по-полезно да се вземат мерки за подобряването й, отколкото да се прехвърля тази функция на орган на съдебната власт.
4. Висшият съдебен съвет възразява срещу вмененото му задължение с § 30 на ЗИД на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство да приема Правила за оценка на заплахата и нивото на риска за застрашени съдии, прокурори и следователи, тъй като той е извън правомощията му по ЗСВ /в случай, че законопроектът се приеме в този му вид/.
5. Висшият съдебен съвет изразява несъгласие с констатацията, че приемането на ЗИД няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като не само дейността, но и звеното осъществяващо дейността по Закона подлежи на прехвърляне от изпълнителната в съдебната власт.
В тази връзка Висшият съдебен съвет предлага проектът да бъде придружен с финансова обосновка.
6. Доколкото законопроектът противоречи на създадената законова рамка в глава 20, раздел V на ЗСВ, в преходните и заключителни разпоредби към него трябва да се съдържат и съответни отменителни или изменителни норми /ако законопроектът бъде внесен за гласуване в НС/.
26. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне на съпредседател на Гражданския съвет от страна на Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ за съпредседател на Гражданския съвет от страна на Висшия съдебен съвет г-жа Юлия Ковачева, считано от датата на вземане на решението.
27. ОТНОСНО: Преглед на дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет, приет с решение на Комисия по дисциплинарните производства по протокол № 25/02.07.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

27.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ прегледа на дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет.
27.2. Прегледът на дисциплинарната практика да се публикува на интернет страницата на ВСС .

/Закриване на заседанието – 16,15 ч /

Публикуван на:
25.10.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд