Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Четири имота за нуждите на Районен съд гр. Карлово бяха предложени в резултат на предприетите спешни мерки от Комисията по управление на собствеността

27 февруари 2017 г.

На извънредно заседание днес Комисията по управление на собствеността (КУС) към Пленума на ВСС се запозна с четири предложения за осигуряване на сграда, в която да бъдат преместени магистратите и съдебните служители на Районен съд гр. Карлово. Предложенията са направени след предприети спешни действия от страна на КУС във връзка с възникнала аварийна ситуация, опасност от срутване на сградата и застрашаване на живота на работещите в нея и на нейните посетители. За създалата се критична ситуация е подаден сигнал от председателя на Районния съд до Висшия съдебен съвет, с който се съобщава за допълнително влошаване на конструктивния стабилитет на Съдебната палата вследствие на започнал в съседство строеж на нова офис сграда на „Банка ДСК” ЕАД.

На заседание проведено на 22 февруари 2017 г., Комисия „Управление на собствеността” възложи на г-жа Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет и представители на дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” да извършат спешен оглед на Съдебната палата гр. Карлово. Междувременно бяха изпратени писма до областния управител на област Пловдив и кмета на община Карлово за оказване на съдействие за спешното изваждане от сегашната сграда на магистратите и служителите на Районния съд и на Службата по вписванията и настаняването им в подходяща за целта държавна или общинска сграда. Изпратено беше писмо до началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Южен централен район за упражняване на правомощия по Закона за устройство на територията за извършване на проверка на одобрената и съгласувана проектна документация и издадените строителни книжа от Община Карлово по отношение на новостроящата се сграда за „Банка ДСК” ЕАД, като при наличие на нарушение строителството незабавно да бъде спряно.

На 23 и 24 февруари 2017 г. представителите на ВСС са извършили оглед на място на сградата на Съдебната палата гр. Карлово и на първоначално предложения имот от Министерство на отбраната. Междувременно бяха инициирани и проведени срещи с областния управител на гр. Пловдив, кмета на община Карлово и началника на РДНСК във връзка с възникналата ситуация. В резултат на 24 февруари 2017 г., петък, са постъпили още три предложения за имоти.

На извънредно заседание днес членовете на КУС бяха запознати с извършеното до момента и с наличните предложения за преместване на РС – гр. Карлово и Службата по вписванията в нова сграда. Решено бе експертите от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” на 28 февруари 2017 г. да направят оглед на новопостъпилите три предложени имота. След представяне на доклад и становище за състоянието и функционалността  на предложените сгради, предстои Комисия „Управление на собствеността” да предприеме конкретни действия за решаване сградния проблем на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд