Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС обсъди предложени теми за Годишния план за неговата дейност през 2017 г.

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет /ГС/ обсъди на редовно заседание предложения за работата му през 2017 г. Предвижда се през първото полугодие на 2017 г. да бъде направен преглед на изпълнението на актовете на ГС и отчет за дейността му в предходните 4 години. През втората половина на годината се набелязват за разглеждане теми, свързани с новоприети или изменени закони и наредби.

         Направени бяха предложения за включване в годишната програма конкретни теми като мониторинг на въвеждането на електронното правосъдие в съдилищата и прокуратурите; нуждата от реформи в наказателното правораздаване; реформата на юридическото образование; какви промени се предвиждат за съдебната карта; сградният фонд на съдебната система; бюджетът на съдебната власт; мерки за правната сигурност в оборота с недвижими имоти и за стабилизиране на фигурата на съдията по вписвания.

  Те ще бъдат систематизирани в годишна програма, която ще бъде обсъдена на следващото заседание на ГС, което ще се проведе на 17 март 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд