Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 42

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 31 ОКТОМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Зинаида Златанова – Заместник министър-председател и Министър на правосъдието и Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Сотир Цацаров, Мария Кузманова

/Откриване на заседанието – 9, .45 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение за определяне на изборен член на ВСС с правомощия по чл. 6, ал. 1, т. 35 от ПОДВССНА.
Внася: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет
2. Проект на решение по молбата на Антон Вълчанов Райчев за освобождаване от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на членове на Висшия съдебен съвет за посмъртно удостояване на Виолета Иванова Бояджиева – административен ръководител на Апелативен съд гр. Варна, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по проект на решение на Министерски съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., в частта по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание постановление № 231 на МС от 08.10.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 г. от създаването на Върховния административен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по предложение за корекция по бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г., на основание ПМС 231/08.10.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и за предстоящото честване на юбилей по случай 100 г. от създаването на Върховния административен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по предложение за корекция по бюджетната сметка на Върховния административен съд за 2013 г., на основание ПМС 231/08.10.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и за предстоящото честване на юбилей по случай 100 г. от създаването на Върховния административен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение за корекции на бюджетните сметки за дейността на почивните и учебните бази на Прокуратурата на Република България, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по предложение за вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на Инспектората към Висшия съдебен съвет за осигуряване на средства за изплащане на разходи за командировки и горива във връзка с изпълнението на Годишната програма за дейността на ИВСС за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд /Министерство на финансите/ - аванси по проекти по Програмна област BG 14 „ Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм .
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение за корекция по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд /Министерство на финансите/ - аванси по проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение относно обсъждане на техническите, финансовите и другите административно-организационни проблеми в съдилищата, при стриктното спазване на изискването за пълно съхранение на информацията в съществуващите софтуерни продукти за случайно разпределение на делата, съобразно чл. 9 от ЗСВ и предлагане на възможни варианти за тяхното усъвършенстване с цел максимално унифициране, защитимост и сигурност до въвеждането на единен програмен продукт.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
14. Проект на решение по писмо от министъра на правосъдието относно интегрирането на Системата за управление на съдебните дела, използвана в ОС София, с Информационната система за производството по несъстоятелност, в изпълнение на проект на Министерството на правосъдието „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност” по ОПАК.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
15. Проект на решение за приемане на Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване на военните съдилища и прокуратури и предложения за оптимизиране на дейността им.
Внася: Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт
16. Проект на решение за възлагане на Инспектората към Висшия съдебен съвет да извърши извънредна проверка на Специализираните съдилища .
Внася: Галя Георгиева – член на Висшия съдебен съвет
17. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Румен Петков Петков – съдия в Районен съд гр. Монтана.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Светлана Николова Неделева – съдия в Районен съд гр. Пловдив.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител - председател на Районен съд - гр. Белоградчик
Кандидати:
- Антон Еленков Антов - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд-гр.Белоградчик, с ранг „съдия в ОС” /Атестиран с Решение на ВСС по Протокол №41/24.10.2013 г. – комплексна оценка от атестацията „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 20 „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” за Антон Еленков Антов - и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд-гр.Белоградчик, с ранг „съдия в ОС”, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Антон Еленков Антов на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд – гр. Белоградчик, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

КОНКУРСИ

2. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в Апелативен съд гр. София, гражданска колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОБЯВЯВА на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с решение на ВСС по пр. № 36/19.09.2013 г., т. 11, конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 (една) свободна длъжност за „съдия” в Апелативен съд гр. София – гражданска колегия.
2.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
2.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи
2.4. Писменият изпит да се проведе на 03.02.2014 г. , от 09.00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
2.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
2.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
2.7. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
3. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в Апелативен съд гр. София, търговска колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ОБЯВЯВА на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с решение на ВСС по пр. № 36/19.09.2013 г., т. 11, конкурс за първоначално назначаване и заемане на 2 (две) свободни длъжности за „съдия” в Апелативен съд гр. София – търговска колегия.
3.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
3.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи
3.4. Писменият изпит да се проведе на 05.02.2014 г. , от 09.00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
3.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
3.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
3.7. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на Висшия съдебен с
4. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в Апелативен съд гр. София, наказателна колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ОБЯВЯВА на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с решение на ВСС по пр. № 36/19.09.2013 г., т. 11, конкурс за първоначално назначаване и заемане на 2 (две) свободни длъжности за „съдия” в Апелативен съд гр. София – наказателна колегия.
4.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
4.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи
4.4. Писменият изпит да се проведе на 04.02.2014 г. , от 09.00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
4.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
4.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
4.7. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
5. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОБЯВЯВА на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с решение на ВСС по пр. № 36/19.09.2013 г., т. 12, конкурс за първоначално назначаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности за „съдия” в административните съдилища, както следва :
5.1.1. Административен съд – София-град – 1 (една) свободна длъжност ;
5.1.2. Административен съд – Бургас – 1 (една) свободна длъжност ;
5.1.3. Административен съд – Велико Търново – 1 (една) свободна длъжност ;
5.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
5.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи
5.4. Писменият изпит да се проведе на 06.02.2014 г. , от 09.00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
5.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
5.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
5.7. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
6. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободните длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОБЯВЯВА на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ, във връзка с решение на ВСС по пр. № 36/19.09.2013 г., т. 13, конкурс за първоначално назначаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности за „прокурор” в апелативните прокуратури, както следва :
6.1.1. Апелативна специализирана прокуратура – 1 (една) свободна длъжност;
6.1.2. Апелативна прокуратура – София – 1 (една) свободна длъжност ;
6.1.3. Апелативна прокуратура – Варна - 1 (една) свободна длъжност;
6.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилага: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по ЗСВ; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
6.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по ред, определен с ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи
6.4. Писменият изпит да се проведе на 07.02.2014 г. , от 09.00 часа, в сградата на Националния институт на правосъдието, ул. „Екзарх Йосиф” № 14.
6.5. Устният изпит да се проведе по график и на места определени от конкурсната комисия.
6.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурсите.
6.7. Решението за обявяване на конкурса да се обнародва в „Държавен вестник”, публикува в един централен всекидневник, както и на страницата на Висшия съдебен съвет в Интернет.
7. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал.1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал.1 и чл. 190 от ЗСВ, 44 (четиридесет и четири) свободни длъжности за "съдия" в окръжните съдилища, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:

Орган на съдебната власт Свободни длъжности за съдия в ОС Конкурс за повишаване в длъжност и преместване Конкурс за първоначално назначаване - 20% 1 2 3 4 Софийски градски съд – Гражданска колегия 10 8 2 Софийски градски съд – Наказателна колегия 9 8 1 Софийски градски съд – Търговска колегия 4 3 1 Окръжен съд гр. Благоевград – Гражданска колегия 1 1 0 Окръжен съд гр. Кюстендил – Гражданска колегия 1 1 0 Окръжен съд гр. Перник – Гражданска колегия 1 0 1 Окръжен съд гр. Пловдив – Гражданска колегия 3 2 1 Окръжен съд гр. Пловдив – Наказателна колегия 2 1 1 Окръжен съд гр. Стара Загора – Търговска колегия 1 1 0 Окръжен съд гр. Бургас – Наказателна колегия 1 0 1 Окръжен съд гр. Варна – Гражданска колегия 3 3 0 Окръжен съд гр. Варна – Търговска колегия 3 2 1 Окръжен съд гр. Добрич – Наказателна колегия 1 1 0 Окръжен съд гр. В. Търново – Гражданска колегия 2 2 0 Окръжен съд гр.Габрово – Гражданска колегия 2 1 1

7.2. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ОБЯВЯВА КОНКУРС на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на 18 /осемнадесет/ свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – гражданска колегия, както следва:
- Окръжен съд – Благоевград – 1 /една/ длъжност „съдия”
- Окръжен съд – Варна – 3 /три/ длъжности „съдия”
- Окръжен съд – Велико Търново – 2 /две/ длъжности „съдия”
- Окръжен съд – Габрово – 1 /една/ длъжност „съдия”
- Окръжен съд – Кюстендил – 1 /една/ длъжност „съдия”
- Окръжен съд – Пловдив – 2 /две/ длъжности „съдия”
- Софийски градски съд – 8 /осем/длъжности „съдия”
8.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
8.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.
8.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
8.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
8.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Забележка: На основание чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.
9. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ОБЯВЯВА КОНКУРС на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на 6 /шест/ свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – търговска колегия, както следва:
- Окръжен съд – Варна – 2 /две/ длъжности „съдия”
- Софийски градски съд – 3 /три/ длъжности „съдия”
- Окръжен съд – Стара Загора – 1 /една/ длъжност „съдия”
9.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
9.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.
9.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
9.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
9.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Забележка: На основание чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.
10. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОБЯВЯВА КОНКУРС на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на 10 /десет/ свободни длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – наказателна колегия, както следва:
- Окръжен съд – Добрич – 1 /една/ длъжност „съдия
- Окръжен съд – Пловдив – 1 /една/ длъжност „съдия”;
- Софийски градски съд – 8 /осем/ длъжности „съдия”;
10.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
10.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.
10.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
10.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
10.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Забележка: На основание чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.
11. ОТНОСНО: Обявяване на свободните длъжности за „прокурор” в окръжните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 189, ал.1 и чл. 178, ал. 3, във връзка с чл. 188, ал.1 и чл. 190 от ЗСВ, 71 (седемдесет и една) свободни длъжности за "прокурор" в окръжните прокуратури, които да се заемат след конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване и след конкурс за първоначално назначаване, както следва:

Орган на съдебната власт Свободни длъжности за прокурор в ОП Конкурс за повишаване в длъжност и преместване Конкурс за първоначално назначаване - 20% 1 2 3 4 Окръжна прокуратура – гр. Благоевград 3 2 1 Окръжна прокуратура – гр. Видин 1 0 1 Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил 1 1 0 Окръжна прокуратура – гр. Монтана 1 1 0 Окръжна прокуратура – гр. София 3 2 1 Софийска градска прокуратура 27 21 6 Окръжна прокуратура – гр. Пловдив 8 7 1 Окръжна прокуратура – гр. Пазарджик 1 1 0 Окръжна прокуратура – гр. Стара Загора 1 1 0 Окръжна прокуратура – гр. Хасково 1 1 0 Окръжна прокуратура – гр. Смолян 1 0 1 Окръжна прокуратура – гр. Русе 3 3 0 Окръжна прокуратура – гр. Варна 4 4 0 Окръжна прокуратура – гр. Добрич 1 1 0 Окръжна прокуратура – гр. Разград 1 1 0 Окръжна прокуратура – гр. Силистра 1 1 0 Окръжна прокуратура – гр. Бургас 10 8 2 Окръжна прокуратура – гр. Сливен 3 2 1

11.2. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
12. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за повишаване в длъжност и преместване чрез събеседване на свободните длъжности за „прокурор” в окръжните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. ОБЯВЯВА КОНКУРС на основание чл. 189, ал.1, във връзка с чл. 180 от ЗСВ за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване на 57 (петдесет и седем) свободни длъжности за „прокурор” в окръжните прокуратури, както следва:
- Окръжна прокуратура – Благоевград – 2 /две/ длъжности „прокурор”
- Окръжна прокуратура – Бургас - 8 /осем/ длъжности „прокурор”
- Окръжна прокуратура – Варна - 4 /четири/ длъжности „прокурор”
- Окръжна прокуратура – Добрич - 1 /една/ длъжност „прокурор”
- Окръжна прокуратура – Кюстендил – 1 /една/ длъжност „прокурор”
- Окръжна прокуратура - Монтана - 1 /една/ длъжност „прокурор”
- Окръжна прокуратура – Пазарджик - 1 /една/ длъжност „прокурор”
- Окръжна прокуратура – Пловдив - 7 /седем/ длъжности „прокурор”
- Окръжна прокуратура – Разград - 1 /една/ длъжност „прокурор”
- Окръжна прокуратура – Русе - 3 /три/ длъжности „прокурор”
- Окръжна прокуратура – София - 2 /две/ длъжност „прокурор”
- Софийска градска прокуратура -21- /двадесет и една/ длъжности „прокурор”
- Окръжна прокуратура – Силистра - 1 /една/ длъжност „прокурор”
- Окръжна прокуратура – Сливен - 2 /две / длъжности „прокурор
- Окръжна прокуратура – Стара Загора - 1 /една/ длъжност „прокурор”
- Окръжна прокуратура – Хасково - 1 /една/ длъжност „прокурор”
12.2. На основание чл. 191 от ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и ал.3 от ПРАВИЛАТА относно реда за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявата в "Държавен вестник" кандидатите подават в администрацията на ВСС, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, заявление за участие в конкурса (по образец), към което се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164 от ЗСВ; кадрова справка от административния ръководител на съответния орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 (три) акта, постановени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани на случаен принцип; копие от 3 (три) акта, изготвени от кандидата през последните 3 (три) години от дейността му, избрани от него; други документи по негово желание, свързани с притежаваните професионални и нравствени качества.
12.3. Конкурсът да се проведе чрез събеседване по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в съдебната власт, за който кандидатства.
12.4. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането й, и да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
12.5. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
12.6. Решението да се обнародва в "Държавен вестник", публикува в един централен всекидневник и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
Забележка: На основание чл. 191, ал. 1, изр. 2-ро от ЗСВ, ако няма кандидат за съответната длъжност тя се заема по реда на чл. 178 от ЗСВ. Конкурсите за първоначално назначаване ще бъдат обявени след произнасяне по допустимостта на кандидатите, участващи в конкурсите за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт.
13. ОТНОСНО: Заявления за отводи от членове на конкурсни комисии, във връзка с провеждането на конкурси за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване, за заемане на свободните длъжности за „съдия” в апелативните съдилища – наказателна колегия, и за длъжността „прокурор” в апелативните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. Определя Биляна Давидова Чочева – съдия във Върховен касационен съд – наказателна колегия, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Иван Михайлов Недев.
13.1.1. Определя чрез жребий Лидия Христова Стоянова – съдия във Върховен касационен съд – наказателна колегия, за резервен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Биляна Давидова Чочева.
13.1.2. Определя Павлина Стефанова Панова – заместник-председател на Върховен касационен съд – наказателна колегия, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Саша Димитрова Раданова.
13.1.3. Определя чрез жребий Елена Николова Авдева – съдия във Върховен касационен съд – наказателна колегия, за резервен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Павлина Стефанова Панова
13.2. Определя Красимира Петкова Христова - Колова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните прокуратури, на мястото на Ваня Кънчева Ралева.
13.2.1. Определя чрез жребий Валери Иванов Първанов – прокурор във Върховна касационна прокуратура, за резервен член на конкурсната комисия за апелативните прокуратури, на мястото на Красимира Петкова Христова - Колова.

СЪДИЛИЩА

14. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Милчев Каменски - съдия в Окръжен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
15. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елица Йорданова Стоянова - съдия в Окръжен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
16. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Даниела Димитрова Недева – заместник на административния ръководител – заместник председател на Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
17. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Евелина Иванова Попова – съдия в Административен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Бисерка Василева Памукова - съдия в Районен съд гр. Мездра, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19.ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Николинка Крумова Бузова – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Сандански, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
21. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия" в Окръжен съд гр. Смолян, считано от 01.11.2013 г.
21.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия", в Административен съд гр. Благоевград, считано от 01.11.2013 г.
21.2. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ, във вр. чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България, Василка Миткова Шаламанова, съдия в Административен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС”, от заеманата длъжност „Административен ръководител - председател” на Административен съд гр. Благоевград, считано от 01.11.2013 г.
22.ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Мария Цанкова Тодорова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС”, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Административен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС”, считано от 01.11.2013 г., до избор на нов административен ръководител.

ПРОКУРАТУРИ

23.ОТНОСНО: Искане от Иван Петров Спиров – прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян, с ранг „прокурор в ОП”, да бъде преразгледана атестацията му, приета с решение на ВСС по протокол № 27/28.07.2011 г. и определената комплексна оценка „добра”. (вх. № 11-03-265/24.09.2013 г.)

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да допусне възобновяване на производството по т. 71 от протокол № 27/28.07.2011 година на Висшият съдебен съвет /ВСС/, поради недопустимост на искането.
Мотиви: Висшият съдебен съвет е сезиран с искане от Иван Петров Спиров за пререзглеждане на атестацията му, приета с решение на ВСС по протокол № 27/28.07.2011 г. и определената му комплексна оценка „добра“, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ във вр. § 128а от ПЗР на ЗИДЗСВ (ДВ бр. 32/19.04.2011 г.) /. В искането за преразглеждане се съдържат оплаквания, че в производството по атестиране са допуснати съществени нарушения на закона.
В Закона за съдебната власт /ЗСВ/ няма изрична норма, уреждаща възможността на ВСС да преразгледа свой акт, в случая решение, с което е приета атестационна оценка. Поради това се прилагат административнопроизводствените правила, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.
Възобновяване на производства по издаване на административни актове е уредено в глава VІІ от АПК и е извънреден способ за отмяна или изменение на индивидуални или общи административни актове, когато актът:
- е влязъл в законна сила;
- не е оспорен по съдебен ред;
- е налице някое от предвидените в чл. 99 АПК основания.
Единният формуляр е изпратен за запознаване на Иван Петров Спиров и е върнат във Висшия съдебен съвет, подписан без възражение на 27.06.2011 г. С Решение по протокол № 27/28.07.2011 г., т. 71 Висшият съдебен съвет е приел комплексна оценка „ДОБРА” на Иван Петров Спиров и същият е придобил статут на несменяемост.
В случай, че прокурор Спиров не е бил съгласен с комплексната оценка, приета с решение на ВСС, то той е следвало да оспори административния акт пред съда (Върховният административен съд).
Съгласно разпоредбата на чл. 102, ал.1 от АПК възобновяване на производството по чл. 99, т. 1 от АПК може да се направи в тримесечен срок от влизането в сила на акта, но не по-късно от 1 /една/ година. В случаите по чл. 99, т. 1 от АПК възобновяване се извършва по инициатива на административния орган или по предложение на съответния прокурор или на омбудсмана. Молителят Иван Спиров не разполага с право да иска отмяна на това основание. По отношение на останалите основания в чл. 99, т. 2 – 7 от АПК е изтекъл 1 годишния срок по чл. 102, ал. 2 от АПК.
Сроковете за подаване на искането за възобновяване са преклузивни и с изтичането им се погасява възможността за това право, поради което производство не се образува.
Въз основа на изложеното, ВСС намира искането за недопустимо и отказва да допусне възобновяване на производството.
24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Спас Петров Динков - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Смолян, с ранг „прокурор в АП", на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА на основание чл. 234 от ЗСВ, Георги Стефанов Русев - прокурор в Районна прокуратура гр. Несебър, с ранг „прокурор в ОП", на място в по-горен ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Галя Господинова Казакова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС", с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура, гр. Ямбол, за повишаване на Митко Димов Митев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ямбол, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС".
28. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Красимир Василев Папаризов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красимир Василев Папаризов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Емил Цветанов Галипонов - прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП".
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емил Цветанов Галипонов - прокурор в Специализирана прокуратура, с ранг „прокурор в АП".
30. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мариян Дамянов Малчев - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП".
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариян Дамянов Малчев - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП".
31. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стоян Иванов Иванов - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП".
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стоян Иванов Иванов - военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП".
32. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Емилия Михайлова Русинова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
32.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емилия Михайлова Русинова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Нели Гавраилова Златкова - прокурор в Софийска градска прокуратура.
33.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нели Гавраилова Златкова - прокурор в Софийска градска прокуратура.
34. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светослав Калчев Калчев - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП".
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светослав Калчев Калчев - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Велико Търново, с ранг „прокурор в АП".
35. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Нежко Асенов Метахчов - прокурор в Районна прокуратура гр. Златоград, с ранг „прокурор в АП".
35.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нежко Асенов Метахчов - прокурор в Районна прокуратура гр. Златоград, с ранг „прокурор в АП".
36. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Гюрай Алиев Мурадов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карлово, с ранг „прокурор в ОП".
36.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Гюрай Алиев Мурадов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Карлово, с ранг „прокурор в ОП".
37. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милена Димитрова Славова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП".
37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милена Димитрова Славова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП".
38. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Чавдар Любенов Мънев - прокурор в Районна прокуратура гр. Левски.
38.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Чавдар Любенов Мънев - прокурор в Районна прокуратура гр. Левски.
39. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Веселин Василев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Мадан.
39.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Веселин Василев Георгиев - прокурор в Районна прокуратура гр. Мадан.
40. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мирослав Христев Христев - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП".
40.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мирослав Христев Христев - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП".
41.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Вера Велкова Маринова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор в АП".
41.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Вера Велкова Маринова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор в АП".
42. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галина Вълчева Йорданова - прокурор в Районна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор в АП".
42.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Вълчева Йорданова - прокурор в Районна прокуратура гр. Силистра, с ранг „прокурор в АП".
43. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Жанета Господинова Недкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП".
43.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Жанета Господинова Недкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП".
44. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Невяна Дончева Рогачева - Пекова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч.
44.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Невяна Дончева Рогачева - Пекова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч.
45. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Радостина Кирилова Цанева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС".
45.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радостина Кирилова Цанева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС".
46. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петър Каменов Иванов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „следовател в НСлС".
46.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Каменов Иванов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „следовател в НСлС".
47. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Тошо Георгиев Динков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „следовател в НСлС".
47.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тошо Георгиев Динков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „следовател в НСлС".

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

48.ОТНОСНО: Одобряване на получените и изразходваните командировъчни пари от членовете на Висш съдебен съвет, Председателите на ВКС и ВАС, Главния прокурор на РБългария, Главния инспектор на Инспектората към ВСС и Директора на НИП за III - то тримесечие на 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

48.1. Одобрява направените разходи за командировки на членовете на Висшия съдебен съвет за III - то тримесечие на 2013 г.
48.2. Одобрява направените разходи за командировки на Главния прокурор на Република България за III - то тримесечие на 2013 г.
48.3. Одобрява направените разходи за командировки на Главния инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет за III - то тримесечие на 2013 г.
48.4. Одобрява направените разходи за командировки на Директора на Националния институт на правосъдието за III - то тримесечие на 2013 г.
48.5. Приема за сведение информацията на председателя на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд от която е видно, че не са им изплащани средства за командировки за III - то тримесечие на 2013 г.
49. Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
49.1.ОТНОСНО: Отложени искания съгласно решение на Комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ПРЕПОРЪЧВА на административните ръководители на органите на съдебната власт да проучат възможностите за ползване на маркирано гориво, с цел оптимизиране на разходите за отопление.
2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на горива, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 55 000 лв.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Белоградчик със 7 000 лв.
2.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Кула с 3 500 лв.
2.4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Мадан с 3 000 лв.
2.5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Трявна с 8 000 лв.
2.6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Дулово с 6 000 лв.
2.7. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пирдоп с 2 500 лв.
2.8. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ихтиман с 3 000 лв.
2.9. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Никопол с 8 000 лв.
2.10. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Сандански с 14 000 лв.
49.2.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за авариен ремонт на тераса

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” със 7 175 лв. за авариен ремонт на тераса.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
49.3.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливница за 2013 г., с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 10 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Сливница с 10 000 лв.
50. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
50.1.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на конвертиращи софтуери за обработка на сканирани документи

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен специализиран наказателен съд, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен специализиран наказателен съд за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен специализиран наказателен съд за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 3 000 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на конвертиращи софтуери за обработка на сканирани документи.
50.2.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на болничен до 3 дни за сметка на работодателя

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Видин за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 3 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Видин за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 500 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични.
50.3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на назначен младши съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Търговище за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” със 769 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Търговище по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 769 лв.
50.4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Силистра за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” с 2 828 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 828 лв.
50.5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Смолян за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 800 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Смолян за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 800 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
50.6.ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 3 900 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 47 500 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 51 400 лв., съгласно Приложение № 1.
50.7.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Асеновград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 4 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Асеновград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 4 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
50.8.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 2 853 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 12 348 лв.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ботевград за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 15 201 лв.
50.9.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител, назначен по заместване до завръщане на титуляра от отпуск по майчинство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Провадия за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на съдебен служител, назначен по заместване до завръщане на титуляра от отпуск по майчинство.
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 470 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Провадия с 470 лв.
52. Одитни доклади
52.1. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1321 в Апелативен специализиран наказателен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Приема резултатите от одитния ангажимент – констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Апелативен специализиран наказателен съд.
2. Одобрява плана за действие, утвърден от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за изпълнение на препоръките дадени в одитния доклад.
3. Одобрява предприетите действия и изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация по т. 1, т. 2 и т. 3 от плана за действие.
4. Да се уведоми Комисия „Бюджет и финанси” за изпълнение на препоръките в указания срок.
53. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Пловдив за определяне на допълнително възнаграждение на Петко Иванов Минев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с присъдена образователна и научна степен „доктор” от Пловдивския университет „П. Хилендарски”, с дисертационен труд „Съдебен контрол в административното наказание, Оспорване, касация и възобновяване”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на Петко Иванов Минев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив да бъде определено допълнително парично възнаграждение в размер на 10 % за придобита научна степен „доктор”, считано от датата на приемане на решението.
54.ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника, на обект регистратура на Висш съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор за мониторинг, абонаментно обслужване и техническо поддържане на СОТ – система, състояща се от сигнално-охранителна техника, на обект регистратура на Висш съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12 за срок от една година.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

55. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Котел

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Котел.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Висока натовареност на РП-Котел, над средната за районните прокуратури в страната. Необходимост от попълване на щатната численост на съдебната администрация.
56.ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „шофьор” в Районна прокуратура гр. Кърджали

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „шофьор” в Районна прокуратура гр. Кърджали
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Висока натовареност на РП-Кърджали, над средната за районните прокуратури в страната. Необходимост от попълване на щатната численост с исканата длъжност, тъй като сградата, в която се помещава РП-Кърджали се намира на около 2 км от сградата на РС-Кърджали и се налага ползването на транспорт.
57. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховния административен съд относно поправка на решение на ВСС по протокол № 39/10.10.2013 г., т. 44

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Извършва поправка на явна техническа грешка по протокол № 38/10.10.2013 г., т. 44, като същото вместо „т. 3 от КТ” се чете „т. 4 от КТ”.
58.ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Монтана за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда” за длъжността „главен специалист-стопанисване на съдебно имущество”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ на председателя на Административен съд гр. Монтана да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда” – гр. Монтана по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания” за длъжността „главен специалист-стопанисване на съдебно имущество”.
59.ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски градски съд за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „призовкар” – уредник зали

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” – уредник зали в Софийски градски съд, считано от 11.10.2013 г.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Необходимост от исканата длъжност.
60.ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Бургас за даване на съгласие за преместване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 343, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, считано от 01.11.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за преместване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 343, ал. 2, предл. 2-ро от ЗСВ в Окръжен съд гр. Бургас, считано от 01.11.2013 г.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост.
61.ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Шумен за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” в Окръжен съд гр. Шумен.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Необходимост от исканата длъжност.
62.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Балчик за даване на съгласие за сключване на договор с Дирекция „Бюро по труда”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ на председателя на Районен съд гр. Балчик да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда” – гр. Балчик по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
63.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Горна Оряховица за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районен съд гр. Горна Оряховица.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Сградата на РС-Горна Оряховица е с обща застроена площ 1830 кв.м.
64. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Стара Загора за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районен съд гр. Стара Загора.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Натовареността на РС-Стара Загора е над средната за районните съдилища в страната. Съотношението бр. служители/бр. магистрати е под средното за страната.
65.ОТНОСНО: Сключване на договор за извършване на функционален анализ на администрацията на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да сключи граждански договор със Соня Ангелова – външен експерт за изготвяне на функционален анализ на администрацията на ВСС.
Мотиви: Сключването на гражданския договор е в изпълнение на решения на Комисия „Съдебна администрация” по протокол № 36/02.10.2013 г. и протокол № 38/09.10.2013 г., и съгласувано с Комисия „Бюджет и финанси”. Останалите мотиви се съдържат в пълния стенографски потокол.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

66. ОТНОСНО: Командироване на Галя Георгиева и Димитър Узунов - членове на Висшия съдебен съвет за участие в работно посещение с цел подписване на Споразумение за сътрудничество с Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова, което ще се състои в периода 24-27 ноември 2013 г. в гр. Кишинев, Република Молдова
МОТИВИ: По инициатива на Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова (ВСМ) бяха започнати разговори с Висшия съдебен съвет на Република България за задълбочаване на двустранното сътрудничество между двете институции. Във връзка с организацията по подписването на Споразумение за сътрудничество, Върховният съвет на магистратурата на Република Молдова отправи покана до трима представители на ВСС да посетят Молдова в периода 25-27 ноември 2013 г. Разходите свързани с настаняването и местния транспорт ще бъдат поети от Върховния съвет на Магистратурата на Молдова

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

66.1. Командирова Галя Георгиева и Димитър Узунов - членове на Висшия съдебен съвет за участие в работно посещение в Молдова с цел подписване на Споразумение за сътрудничество с Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова, което ще се проведе в периода 24-27 ноември 2013 г. в гр. Кишинев, Република Молдова.
66.2. Пътните разходи, разходите за дневни и медицинска застраховка на командированите лица са за сметка на Висшия съдебен съвет.
Пътуването София – Кишинев – София ще се извърши със служебен автомобил Фолксваген Пасат, регистрационен номер СА 5848 НР.
Възлага управлението на служебния автомобил на Галя Георгиева и Димитър Узунов, притежаващи валидни свидетелства за управление на МПС.
66.3. Разходите за нощувки и вътрешен транспорт по време на посещението са за сметка на Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова.
66.4. Упълномощава Галя Георгиева да подпише Споразумението за сътрудничество с Върховния съвет на магистратурата на Република Молдова.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

67. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 10/2013 г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НАЛАГА на Мими Иванова Петрова – съдия в Софийски градски съд, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 6 от ЗСВ – „дисциплинарно освобождаване от длъжност”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. Определяне на изборен член на ВСС с правомощия по чл. 6, ал. 1, т. 35 от ПОДВССНА

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ Светла Димитрова Петкова – изборен член на ВСС, да подписва документите, свързани с изпълнението на длъжността „представляващ Висшия съдебен съвет”.
Отменя решението на ВСС по Протокол № 43/16.10.2012 г., доп.т. 1.
2. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Антон Вълчанов Райчев – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора, с ранг „следовател в НСлС”, от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора, считано от 04.11.2013 г.
3. На основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, УДОСТОЯВА ПОСМЪРТНО Виолета Иванова Бояджиева – административен ръководител – председател на Апелативен съд гр. Варна, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”, за проявените през продължителния й юридически стаж висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и пример за високи нравствени качества.
4. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2014 г., в частта по бюджета на съдебната власт за 2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА становище на ВСС по внесения от Министерство на финансите проект на решение в срока по чл. 34, ал. 1, във връзка с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация.
Становището да се изпрати на Министерски съвет.
5. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г., на основание ПМС 231/08.10.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 500 000 лв. на основание ПМС 231/08.10.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за текущи разходи за Прокуратурата на РБ и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд.
6. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г., на основание ПМС 231/08.10.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със 70 000 лв. на основание ПМС 231/08.10.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за текущи разходи за Прокуратурата на РБ и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд.
7. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание Постановление № 231 на Министерския съвет от 08.10.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. за текущи разходи на Прокуратурата на Република България и за предстоящо честване на юбилей по случай 100 години от създаването на Върховен административен съд в размер на 2 570 000 лв. и писмо № 61-00-142/29.10.2013 г. на Министерство на финансите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание Постановление № 231 на Министерския съвет от 08.10.2013 г. и писмо № 61-00-142/29.10.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) - НЕТО с 2 570 000 лв.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето ) - 2 570 000 лв.
Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) - 2 570 000 лв.
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с 2 570 000 лв.
разпределени, както следва:
Функция „Отбрана и сигурност” - 2 570 000 лв.
Група „Съдебна власт” - 2 570 000 лв.
Текущи разходи - 2 570 000 лв.
в т.ч. по бюджетните сметки на
Прокуратура на Република България - 2 500 000 лв.
Върховен административен съд - 70 000 лв.
8. ОТНОСНО: Корекция на бюджетните сметки за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България за 2013 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.
9. ОТНОСНО: Предложение за вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. НАМАЛЯВА § 53-09 „Придобиване на други НДА” със 156 316 лв.
9.2. УВЕЛИЧАВА § 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения” с 40 000 лв.
9.3. УВЕЛИЧАВА § 10-20 „Разходи за външни услуги” със 116 316 лв.
10. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-128/28.10.2013 г. с искане за осигуряване на средства за изплащане на разходи за командировки и горива във връзка с изпълнението на Годишната програма за дейността на ИВСС за 2013 г., както и средства за спазване на изискванията на Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Инспектората към ВСС за 2013 г., с цел осигуряване на средства за командировки и горива за служебните автомобили, във връзка с изпълнението на Годишната програма за дейността на Инспектората, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 39 520 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Инспектората към ВСС с 39 520 лв.
11. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-132/24.10.2013 г. на Министерство на финансите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г. във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-132/24.10.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) - НЕТО с 49 287 лв.
в т.ч. по показатели, както следва:
Получени трансфери (субсидии/вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) – 49 287 лв.
Получени трансфери (+) – 49 287 лв.
II. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с 49 287 лв.
разпределени, както следва:
Функция „Отбрана и сигурност” – 49 287 лв.
Група „Съдебна власт” – 49 287 лв.
в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – 13 803 лв.
§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” – 2 695 лв.
§ 10-00 „Издръжка” – 32 789 лв.
в т.ч. по бюджетната сметка на:
Висш съдебен съвет – 49 287 лв.
12. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.) с Програмен оператор Министерство на правосъдието и писмо № 61-00-132/24.10.2013 г. на Министерство на финансите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. с 49 287 лв. във връзка с получени трансфери от Национален фонд (Министерство на финансите) – аванси за проекти по Програмна област BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” на Норвежкия финансов механизъм (2009-2014 г.), както следва:
- по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 803 лв.
- по § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с 2 695 лв.
- по § 10-00 „Издръжка” с 32 789 лв.
ОБЩО: 49 287 лв.
13. ОТНОСНО: Обсъждане на техническите, финансовите и другите административно-организационни проблеми в съдилищата, при стриктното спазване на изискването за пълно съхранение на информацията в съществуващите софтуерни продукти за случайно разпределение на делата, съобразно чл. 9 ЗСВ и предлагане на възможни варианти за тяхното усъвършенстване с цел максимално унифициране, защитимост и сигурност до въвеждането на единен програмен продукт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. УТВЪРЖДАВА „Технически изисквания към софтуера за случайно разпределяне на делата”, които ще залегнат в изискванията и към бъдещия единен централизиран продукт .
13.2. До въвеждането на единен централизиран софтуер за случайно разпределение на делата инсталиран на сървър във ВСС, в съдилищата да се използва специализирания продукт LawChoice и модула за случайно разпределение в системата за управление на съдебните дела АСУД.
13.3. Да бъде доработен съществуващият продукт Law Choice, с оглед максимално спазване на приетите по т.13.1. изисквания, в срок до 15.11.2013 г. Новата версия да документира направения случаен избор на докладчик по делата в Интернет-страницата на ВСС.
13.4. Да се потърси възможност документирането на избора и в органите на съдебната власт, които не ползват Law Choice, да бъде също чрез Интернет-страницата на ВСС.
13.5. Да се потърси становище по направените доработки в Law Choice и АСУД от ит-експерт от БАН или друга държавна институция, относно достигнатото ниво на сигурност и съответствието с изискванията на т.т. 13.1., 13.3 и 13.4 от настоящото решение на доработките на АСУД и Law Choice . С оглед становището, ВСС да се произнесе кой/и продукт/и ще се използват в съдилищата до въвеждането на единен централизиран софтуер за случайно разпределение на делата.
13.6.. ВСС да изготви правилата и методическите указания за всички съдилища, без ВКС и ВАС.
13.7. ВКС, ВАС и Прокуратура да изготвят свои правила относно случайното разпределение на дела и преписки, които да предложат на ВСС за утвърждаване.
13.8. Документите по т.13.6 и т.13.7 да се изготвят в срок до 05.11.2013 г.
14. ОТНОСНО: Писмо от Министъра на правосъдието относно интегрирането на Системата за управление на съдебните дела, използвана в ОС София, с Информационната система за производството по несъстоятелност, в изпълнение на проект на Министерството на правосъдието „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”, съгласно договор № Н 09-15-5/09.10.2009 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.1. РАЗРЕШАВА интегрирането на Системата за управление на съдебните дела, използвана в ос София, с Информационната система за производството по несъстоятелност, в изпълнение на проект на Министерството на правосъдието „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”.
14.2. Изпълнителят на проекта ДА ОСИГУРИ, след интегрирането на двете системи, нормалното функциониране на информационната система на ОС София, както и да отстрани изцяло за негова сметка евентуални възникнали проблеми.
14.3. УКАЗВА на административния ръководител на ОС София да предприеме необходимите мерки за архивиране и запазване на информацията, преди процеса на интегриране на системите.
15. ОТНОСНО: Приемане на Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване на военните съдилища и прокуратури и предложения за оптимизиране на дейността им

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. ПРИЕМА Анализ на натовареността и кадровото обезпечаване на военните съдилища и прокуратури и предложения за оптимизиране на дейността им.
15.2. Варианти за преструктуриране на военните съдилища и военните прокуратури да бъдат обсъдени на заседание на ВСС на 13.11.2013 г., сряда, от 14.00 часа, с оглед подготовка на проект за решение за структурата на органите на военното правораздаване.
16. ОТНОСНО: Проект на решение за възлагане на Инспектората към Висшия съдебен съвет да извърши извънредна проверка на Специализираните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ВЪЗЛАГА на Инспектората към ВСС, в срок до 31.12.2013 г., да извърши проверка, извън годишната си програма на Специализиран наказателен съд и Апелативен специализиран наказателен съд, на основание чл. 30, ал. 1, т. 18 от ЗСВ, в рамките на правомощията си по чл. 54 от ЗСВ.
17. ОТНОСНО: Предложение от Красимир Семов – председател на Районен съд гр. Монтана, за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Румен Петков Петков – съдия в Районен съд гр. Монтана

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

17.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Румен Петков Петков – съдия в Районен съд гр. Монтана.
17.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Каролина Неделчева, Милка Итова, Ясен Тодоров.
18. ОТНОСНО: Предложение от Иван Калибацев – председател на Районен съд гр. Пловдив, за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Светлана Николова Неделева – съдия Районен съд гр. Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

18.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Светлана Николова Неделева – съдия Районен съд гр. Пловдив.
2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Даниела Костова, Светла Петкова, Мария Кузманова.

/Закриване на заседанието – 13,50 ч /

Публикуван на:
31.10.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд