Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие консолидираният годишен финансов отчет, отчет за касово изпълнение на бюджета и баланса на съдебната власт към 31.12.2016 г. заедно с обяснителна записка към него

1 март 2017 година

Пленумът на ВСС прие консолидираният годишен финансов отчет, отчет за касово изпълнение на бюджета и баланса на съдебната власт към 31.12.2016 г. заедно с обяснителна записка към него и упълномощи г-н Димитър Узунов представляващия ВСС и разпоредител по бюджета на съдебната власт да подпише и представи на Министерски съвет и Министерство на финансите отчет за касово изпълнение на бюджета, съгласно чл. 366, ал. 3 от ЗСВ.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета и оборотната ведомост на съдебната власт за периода 01.01 – 31.12.2016 г. е изготвен на базата на представените годишни финансови отчети на органите на съдебната власт и годишния финансов отчет на администрацията на Висшия съдебен съвет. В обобщеният отчет са включени отчетите на 186 второстепенни разпоредители.

Висшият съдебен съвет с решение по протокол № 5/ 28.01.2016 г. е  утвърдил бюджета на съдебната власт за 2016 г. и бюджетите на органите на съдебната власт за 2016 г.

През отчетната 2016 г. са извършени 13 корекции по бюджета на съдебната власт с постановления на Министерски съвет и решения на органи от изпълнителната власт свързани с извършване на допълнителни разходи, разплащания по възложена комплексна съдебно-счетоводна експертиза на Прокуратурата на Република България; текущи разходи по програми  за осигуряване на заетост на МТСП; за изпълнението на дейности за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война (КАС) за нуждите на Прокуратура на Република България; за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2016 г., разпределение на резерва за неотложни и непредвидени разходи.

С Постановления  на Министерския съвет са одобрени допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в размер на 5 375 000 лв. за обзавеждане, доставка на офис и друга техника и компютърно и телекомуникационно оборудване на сградата на бул. „Ген.М.Д.Скобелев” № 23 за Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура, както и допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2016 г. в размер на 6 867 554 лв.,  във връзка с чл.387 от ЗСВ за преминаване на недвижимото имущество от Министерство на правосъдието към Висш съдебен съвет.

Изпълнението на приходите на съдебната власт към 31.12.2016 г. е както следва:

-     Общо постъпили приходи -  110 844 676 лв. сред които:  „Приходи и доходи от собственост са 1 883 568 лв.; от „Съдебни такси“- 97 600 063 лв.; от „Глоби, санкции и наказателни лихви”  -  5 507 733 лв.

Приходите  от дейността на органите на съдебната власт са 110,845 млн.лв., като бележат спад от 6,22 % в сравнение с м.декември 2015 г.

Структурата на собствените приходи има следния израз в процентно съотношение: от съдилищата  - 89,98% и от НАП -  10,02%.

Най-голям относителен дял формиращ приходите по бюджета на съдебната власт са приходи от съдебни такси събирани по Тарифа №1 от Закона за държавните такси:

                - държавни такси, събирани в съдебното производство по ГПК;

                - държавни такси за регистрации и промени по  фирмени дела на дружества с нестопанска цел и кооперации.

 Преобладаващи са приходите събирани по дела с голям материален интерес, чиято държавна такса е 4% от иска.

При анализ на представените справки за просрочените вземания и задължения към 31.12.2016 г. са отчетени  просрочени вземания в размер на 794 720 484 лв. и просрочени задължения - 301 436 лв.

Просрочените публични държавни вземания в размер на 784 538 432 лв. са  просрочени публични вземания по актове издадени в полза на съдебната власт за 2016 г. и възложени за събиране от Националната агенция по приходите съгласно предоставена от тях обобщена справка към 31.12.2016 г. за размера на непогасените вземания по актове, издадени от органи на съдебната власт, за които производството не е прекратено на основания на чл.225, чл.1 от ДОПК, Камарата на частните съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители към органите на съдебната власт. Съгласно чл.264, ал.2 на Закона за съдебната власт, в сила от 09.08.2016 г. на държавния съдебен изпълнител може да се възложи и събирането на вземания на органите на съдебната власт.

След направената през 2006 г. промяна в Конституцията на Република България/чл. 130 а , т. 2/,  имуществото на съдебната власт се управлява от Министерство на правосъдието. Със заповеди на министъра на правосъдието сградите са дадени за ползване от органите на съдебната власт. С изменението на Закона на съдебната власт ДВ бр.28 от 2016 г., и съгласно чл.387 Пленумът на Висшия съдебен съвет организира управлението на имуществото на съдебната власт и в тримесечен срок от влизането в сила на този закон управляваните от Министерството на правосъдието недвижими имоти и движими вещи на съдебната власт преминават към Висшия съдебен съвет, като се предават заедно с цялата свързана с тях документация.

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд