Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие списък на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите

1 март 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС прие списък на действащите прокурори по реда на чл. 29д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите (Правилата). В Списъка са включени 1506 прокурори от цялата страна, без магистратите които предстои да се пенсионират към датите на провеждане на общото събрание на прокурорите. Съгласно чл. 5 от Правилата, списъците на действащите съдии, прокурори и следователи служат за избирателни списъци и се публикуват на интернет страницата на ВСС в публичния модул на информационната система за електронен избор на членове на ВСС.

В тридневен срок от публикуване на избирателния списък всеки прокурор може да поиска от Прокурорската колегия на ВСС да бъде включен в списъка, като в същия срок от постъпване на искането Колегията се произнася с решение, което не подлежи на обжалване. Според Правилата всеки магистрат може да сигнализира съответната колегия на ВСС за необходимостта от заличаване от избирателния списък на лице, загубило качеството на съдия, прокурор или следовател.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд