Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 43

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 7 НОЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Камен Иванов, Румен Боев

/Откриване на заседанието – 9, 35 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ т.т. 3 и 9 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение по предложение на Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет и Галина Карагьозова – член на Висшия съдебен съвет.
Внасят: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет и Галина Карагьозова – член на Висшия съдебен съвет
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативна специализирана прокуратура за назначаване на Николай Найденов Найденов – заместник на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник- апелативен прокурор” на Апелативна специализирана прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура гр. Шумен за назначаване на Маргарита Георгиева Георгиева – прокурор в Окръжна прокуратура
гр. Шумен, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. Шумен.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за поощряване на Бойко Евлогиев Найденов – директор на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по заявлението на Бойко Евлогиев Найденов за освобождаване от заеманата длъжност „директор на Национална следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването” и „следовател” в Национална следствена служба.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложения за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение за приемане на Правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средство в лева и валута в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по информация от дирекция „Човешки ресурси” на МВнР за предстоящ първи курс на обучение за 2014 г. в рамките на Програмата за професионално обучение на национални експерти в ЕК.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение за командироване на националното лице за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела и представители на съдебната власт за участие в 48-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 19-20 ноември 2013 г. в
гр. Брюксел, Белгия.
Внася: Комисия “Международна дейност”
10. Проект на решение по молбата на Ирина Арменова – прокурор в Районна прокуратура гр. Петрич, относно решение № 12852/07.10.2013 г. по адм. дело № 8302/2013 г., по описа на ВАС.
Внася: Комисия по дисциплинарните производства
11. Обсъждане на предложения за изменение на Закона за съдебната власт.
Внася: Комисия по правни въпроси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

1. ОТНОСНО: Изслушване на Захарин Панайотов Захариев – съдия в Окръжен съд-гр.Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ /Поканен, не се явява/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Захарин Панайотов Захариев – съдия в Окръжен съд-гр.Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, по изготвената му комплексна оценка.
1.2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране на Захарин Панайотов Захариев – съдия в Окръжен съд-гр.Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
1.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ДОБРА” – 84 /осемдесет и четири/ точки на Захарин Панайотов Захариев – съдия в Окръжен съд-гр.Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
2. ОТНОСНО: Изслушване на Тодор Николов Тодоров – съдия в Районен съд-гр.Шумен, с ранг „съдия в АС”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ /Поканен, не се явява/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Тодор Николов Тодоров – съдия в Районен съд-гр.Шумен, с ранг „съдия в АС”, по изготвената му комплексна оценка.
2.2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране на Тодор Николов Тодоров – съдия в Районен съд-гр.Шумен, с ранг „съдия в АС” , на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
2.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “ДОБРА” – 85 /осемдесет и пет/ точки на Тодор Николов Тодоров – съдия в Районен съд-гр.Шумен, с ранг „съдия в АС”
3. /ОТТЕГЛЕНА/

КОНКУРСИ

4. ОТНОСНО: Заявление за отвод от член на конкурсна комисия, във връзка с провеждането на конкурс за повишаване в длъжност и за преместване чрез събеседване за заемане на свободните длъжности за „съдия” в административните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. Определя Тодор Кирилов Петков – съдия във Върховен административен съд, за редовен член на конкурсната комисия за административните съдилища, на мястото на Сребрина Петрова Христова - Дочева.
4.1.1. Определя чрез жребий Галина Христова Савова - съдия във Върховен административен съд, за резервен член на конкурсната комисия за административните съдилища, на мястото на Тодор Кирилов Петков.
5. ОТНОСНО: Възражение на Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд-гр.Разлог, с искане за допускане в конкурса за повишаване и преместване на длъжността „съдия” в Апелативен съд - Гражданска колегия и длъжността „съдия” в Апелативен съд - Търговска колегия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд гр. Разлог във връзка с Решение на Комисията по предложенията и атестирането по протокол № 57/22.10.2013 г., за недопускането му до участие в конкурса чрез събеседване, за заемане на длъжността „съдия” в Апелативен съд - гражданска колегия и за длъжността „съдия” в Апелативен съд - търговска колегия.
Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 191 от ЗСВ за заемане на длъжност по реда на чл. 189 от ЗСВ, участват магистрати, отговарящи на изискванията на чл. 164 от ЗСВ. За длъжността „съдия” в Апелативен съд, съгласно чл. 164, ал. 5 от ЗСВ се изискват най-малко 10 години стаж. Съобразно чл. 30 от Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи, за участие в конкурса стажът по чл. 164 от ЗСВ е изискуем към датата на подаване на документите. Видно от подадените заявления с вх. №№ 24/18 и 26/25 от 10.10.2013 г. и приложената служебна бележка, удостоверяваща стажа по чл. 164 от ЗСВ, Атанас Симеонов Иванов към датата на подаване на документите има 9 (девет) години, 10 (десет) месеца и 21 (двадесет и един) дни, поради което КПА счита, че възражението не следва да бъде уважено.

СЪДИЛИЩА

6. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Златина Георгиева Рубиева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елеонора Здравкова Попова - Христова - съдия в Районен съд гр. Кърджали, на място в по-горен ранг „съдия в ОС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Екатерина Стефанова Роглекова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в ОС", на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. /ОТТЕГЛЕНА/
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Румяна Петкова Казларова - съдия в Апелативен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Румяна Петкова Казларова - съдия в Апелативен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Албена Кирилова Александрова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС".
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Албена Кирилова Александрова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС".
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елена Николаева Стойчева - Андреева - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елена Николаева Стойчева - Андреева - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елена Тодорова Радева - Данова - съдия в Районен съд гр. Лом, с ранг „съдия в АС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елена Тодорова Радева - Данова - съдия в Районен съд гр. Лом, с ранг „съдия в АС”.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Христова Манова - съдия в Районен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в ОС",.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Христова Манова - съдия в Районен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в ОС",.
15. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Снежана Тодорова Иванова - Бонева – съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове и по повод навършване на 65-годишна възраст.
Мотиви: С оглед направеното предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд гр. Габрово, за съдия Снежана Тодорова Иванова - Бонева са налице основанията за поощряване с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” по т. 12 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, приети с Решение на ВСС по Протокол № 1/10.01.2013 г. Същата се отличава с безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
16. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Снежана Тодорова Иванова – Бонева, от заеманата длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от 02.12.2013г.
17.ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Магдалена Людмилова Стоянова от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд гр. Видин, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Вергил Йонов Дуцов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Видин, с ранг „прокурор в АП”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Вергил Йонов Дуцов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Видин, с ранг „прокурор в АП”.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кичка Василева Пеева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кичка Василева Пеева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Владимир Иванов Павлов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „следовател в НСлС”.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Владимир Иванов Павлов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „следовател в НСлС”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21. Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013г.
21.1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за довършване на ремонт на електрическа инсталация

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Карлово по § 10-30 „Текущ ремонт” с 6 047 лв., за довършване на наложителният авариен ремонт на електрическата инсталация.
Средствата са за сметка на резерва за аварийни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
22. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013г.
22.1 ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на Минко Недялков Минков, заместник-председател на Окръжен съд гр. Габрово, избран за редовен член на конкурсна комисия по обявените конкурси за първоначално назначаване в Специализиран наказателен съд, в работна среща за конституиране на конкурсната комисия и обсъждане на организационни въпроси

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Габрово за 2013 г., както следва:
22.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със 152 лв.
22.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Габрово със 152 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на Минко Недялков Минков, заместник-председател на Окръжен съд гр. Габрово, избран за редовен член на конкурсна комисия по обявените конкурси за първоначално назначаване в Специализиран наказателен съд, в работна среща за конституиране на конкурсната комисия и обсъждане на организационни въпроси.
22.2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Добрич за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
22.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 289 лв.
22.2.2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с 289 лв.
22.3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командироване на експерт по връзки с обществеността, във връзка с проведена на 14 и 15 октомври 2013 г. Кръгла маса, организирана съвместно от ВСС и Германската фондация за международно сътрудничество на тема „Информационна политика на съдебната система”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Добрич за 2013 г., както следва:
22.3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 10-00 „Издръжка” с 238 лв.
22.3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка” с 238 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на разходи за командироване на експерт по връзки с обществеността, във връзка с проведена на 14 и 15 октомври 2013 г. Кръгла маса, организирана съвместно от ВСС и Германската фондация за международно сътрудничество на тема „Информационна политика на съдебната система”.
22.4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
22.4.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 1 157 лв.
22.4.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 967 лв.
22.4.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 2 124 лв.
22.5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност и субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.5.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
22.5.1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” с 1 000 лв.
22.5.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с 1 000 лв.
22.5.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Разград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
22.5.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 96 лв.
22.5.2.2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с 96 лв.
22.6. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/22.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Административен съд гр. Кърджали с вх. № 91-00-116/16.10.2013 г. с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на непрекъсваемо захранване UPS за сървър RACK.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд гр. Кърджали за 2013 г., както следва:
22.6.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 1 400 лв.
22.6.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд гр. Кърджали с 1 400 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на непрекъсваемо захранване UPS за сървър.
22.7. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и по § 10-00 „Издръжка”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
22.7.1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 12 709 лв., съгласно Приложение № 1.
22.7.2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 12 320 лв., съгласно Приложение № 1.
22.7.3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 25 029 лв., съгласно Приложение № 1.
22.8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на суми за СБКО и разлика в работната заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.8.1. В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
22.8.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 11 700 лв.
22.8.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 11 700 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
22.8.2. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009г.,
22.8.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 1 616 лв.
22.8.2.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 5 989 лв.
22.8.2.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със 7 605 лв.
22.9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Каварна за осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Каварна и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Каварна по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания” за периода 23.09.2013 г. до 31.12.2013 г. както и изплащане на СБКО

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

22.9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Каварна за 2013 г., както следва:
22.9.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 230 лв.
22.9.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Каварна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 230 лв. с цел осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между Районен съд гр. Каварна и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Каварна по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”.
22.9.2. В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
22.9.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Каварна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 000 лв.
22.9.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Каварна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
22.10. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/22.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Първомай с вх. № 11-07-1478/15.10.2013 г. с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на сървър и непрекъсваемо захранване – UPS за сървър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Първомай за 2013 г., както следва:
22.10.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 8 000 лв.
22.10.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Първомай с 8 000 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър и непрекъсваемо захранване UPS.
22.11. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 38/22.10.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Своге с вх. № 11-07-1458/11.10.2013 г. с искане за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване и внедряване на програмна система JES за работа в съдебно изпълнителната служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Своге за 2013 г., както следва:
22.11.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със 720 лв.
22.11.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Своге със 720 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на програмна система JES за работа в съдебно изпълнителната служба.
23. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 41/21.10.2013 г. от заседание на Комисия по правни въпроси относно искова молба от Димитър Нинов за изплащане на еднократно парично обезщетение на основание чл. 225, ал. 1 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТКАЗВА да изплати еднократно парично обезщетение по /исковата/ молба на Димитър Нинов до Висшия съдебен съвет от 08.10.2013г.
МОТИВИ: Претенцията на Димитър Нинов е погасена по давност, тъй като от освобождаването му до настоящия момент е изтекъл 5-годишния давностен срок.
24. ОТНОСНО: Информация от Столична община за дължима от ВСС сума за такса битови отпадъци по години за сградата на ул. „Съборна” №9.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. ОТКАЗВА заплащане на такса битови отпадъци за 2009 г., 2010 г. и до 04.11.2011 г. за сградата, находяща се в гр. София, ул. „Съборна” № 9, тъй като същата е недължима от Висшия съдебен съвет.
24.2. ДА СЕ УВЕДОМИ Столична община, Министерство на правосъдието и Организацията на евреите в България „Шалом” за предприемане на действия за промяна по партидата на имота на ул. „Съборна” № 9, отписване на ВСС като длъжник и заличаването му като ползвател на имота, като се изпрати приемо – предавателен протокол от 04.11.2011 г.
Мотиви: Клаузата на договора за наем за заплащане на такса битови отпадъци от ВСС, в качеството му на ползвател, е нищожна. Същата противоречи на императивната норма на чл. 64, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/, съгласно която такса битови отпадъци се дължи от данъчно задължените за имота лица по чл. 11 от ЗМДТ, а именно: собственика на сградата, ползвателя с учредено вещно право на ползване върху имота, концесионерът, лицето, на което имотът е предоставен за управление - за имот държавна или общинска собственост. Висшият съдебен съвет не попада в кръга на изчерпателно изброените в чл.11 данъчно-задължени лица, поради което всякакви уговорки между страните по договора за наем не могат да дерогират повелителната норма на чл. 64 от ЗМДТ.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

25. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски градски съд за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „призовкар” – уредник зали, считано от 01.11.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” – уредник зали в Софийски градски съд, считано от 01.11.2013 г.
МОТИВИ: Висока натовареност на СГС, над средната за страната. Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Необходимост от исканата длъжност. Налице е финансова обезпеченост
26. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Варна за даване на съгласие за обявяване на конкурс и назначаване на съдебни служители, както следва:
- „съдебен помощник” по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ;
- „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ;
- „призовкар” по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяване на конкурс и назначаване на съдебни служители в Окръжен съд гр. Варна, както следва:
- една длъжност за „съдебен помощник” по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ;
- една длъжност за „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ;
- една длъжност за „призовкар” по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
МОТИВИ: Висока натовареност на ОС-Варна над средната за страната. Съотношение бр. служители/бр. магистрати е под средното за страната. Липса на възможност за извършване на вътрешна организация за оптимизиране на щата на съдебната администрация. Налице е финансова обезпеченост.
27. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Бургас за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители, както следва:
- една длъжност за „съдебен деловодител” по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, чрез преместване на съдебен служител на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ, считано от 01.11.2013 г.;
- три длъжности за „съдебен секретар” – една по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и две по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебни служители в Районен съд гр. Бургас, както следва:
- една длъжност за „съдебен деловодител” по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, чрез преместване на съдебен служител на основание чл. 343, ал. 2 от ЗСВ, считано от 01.11.2013 г.;
- една длъжност за „съдебен секретар” по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ;
- две длъжности за „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
МОТИВИ: Висока натовареност на РС-Бургас над средната за районните съдилища в страната. Съотношение бр. служители/бр. магистрати е под средното за страната. Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Налице е финансова обезпеченост.
28. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Варна за даване на съгласие за обявяване на конкурс и назначаване на съдебни служители, както следва:
- 3 /три/ длъжности за „съдебен секретар”;
- 5 /пет/ длъжности за „съдебен деловодител”;
- 3 /три/ длъжност за „съдебен архивар”;
- 1 /една/ длъжност за „чистач”;
- 2 /две/ длъжности за „призовкар”;
- 2 /две/ длъжности за „съдебен деловодител” и 2 /две/ длъжности за „съдебен секретар”, с които е увеличена щатната численост на РС-Варна, считано от 01.04.2014 г., съгласно решение на ВСС по протокол № 31/25.07.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяване на конкурс и назначаване на съдебни служители в Районен съд гр. Варна, както следва:
- 3 /три/ длъжности за „съдебен секретар”;
- 5 /пет/ длъжности за „съдебен деловодител”;
- 3 /три/ длъжност за „съдебен архивар”;
- 1 /една/ длъжност за „чистач”
- 2 /две/ длъжности за „призовкар”
МОТИВИ: Висока натовареност на РС-Варна над средната за районните съдилища в страната. Съотношение бр. служители/бр. магистрати е под средното за страната. Липса на възможност за съвместяване и оптимизиране на съдебната администрация. Налице е финансова обезпеченост.
28.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяване на конкурс и назначаване на съдебни служители на две длъжности за „съдебен деловодител” и две длъжности за „съдебен секретар”, с които е увеличена щатната численост на Районен съд гр. Варна, считано от 01.04.2014 г., съгласно решение на ВСС по протокол № 31/25.07.2013 г.
29. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Гълъбово за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител-СИС” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител-СИС” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районен съд гр. Гълъбово.
МОТИВИ: Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Необходимост от исканата длъжност. Налице е финансова обезпеченост.
30. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Елин Пелин за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” в Районен съд гр. Елин Пелин.
МОТИВИ: Съотношение бр. служители/бр. магистрати в РС-Елин Пелин е под средното за районните съдилища в страната Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Необходимост от исканата длъжност. Налице е финансова обезпеченост.
31. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Районен съд гр. Първомай с искане изпълнението на решението на ВСС по протокол № 31/25.07.2013 г., т. 4.2.7. да бъде отложено за 01.07.2014 г., поради предстоящо прекратяване на трудовото правоотношение със съдебен служител поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА до 02.07.2014 г. изпълнението на решение на ВСС по Протокол № 31/25.07.2013 г., т. 4.2.7.
МОТИВИ: Предвид обстоятелството, че в Районен съд гр. Първомай работи съдебен служител, на когото предстои придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 01.07.2014 г.
32.ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Самоков за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районен съд гр. Самоков.
МОТИВИ: Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Необходимост от исканата длъжност. Налице е финансова обезпеченост.
33. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Ямбол за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и назначаване на съдебен служител до провеждане на конкурс при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 и т. 4 от КТ в Районен съд гр. Ямбол.
МОТИВИ: Ниска натовареност на РС-Ямбол, под средната за районните съдилища в страната. Съотношение бр. служители/бр. магистрати е над средното за страната. Съдът е обезпечен с достатъчен брой съдебни секретари.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

34. ОТНОСНО: Доклад от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русe относно участието й в среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 30 септември и 1 октомври 2013 г. в Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русe относно участието й в среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 30 септември и 1 октомври 2013 г. в Брюксел, Белгия.
34.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - Раздел Международно сътрудничество/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ Проекти на Европейската мрежа на съдебните съвети 2013-2014 г./ Проект „Стандарти IV – Разпределение на делата” и в Раздел Доклади и декларации/Доклади от международни срещи”.
МОТИВИ: С решение по протокол № 27/11.07.2013 г. на Висшия съдебен съвет Елга Цонева – председател на Административен съд гр. Русe е командирована като представител на съдебната власт за участие в среща на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена на 30 септември и 1 октомври 2013 г. в Брюксел, Белгия, за което представя доклад от участието си.
35.ОТНОСНО: Доклад от Павлина Панова – зам. председател на ВКС и Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд, командирована в Софийски апелативен съд относно участие в работна среща по проект на съдебната мрежа за Европейска заповед за арест, 14-17 октомври 2013 г., Лондон, Великобритания

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

35.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклада от Павлина Панова – зам. председател на ВКС и Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд, командирована в Софийски апелативен съд относно участието им в работна среща по проект на съдебната мрежа за ЕЗА, 14-17 октомври 2013 г., Лондон, Великобритания.
35.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - Раздел Доклади и декларации /Доклади от международни срещи.
МОТИВИ: С решения на Висшия съдебен съвет по протоколи № 27/11.07.2013 г., доп. т. 11 и № 37/26.09.2013 година, т. 22, Павлина Панова – зам. председател на ВКС и Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд, командирована в Софийски апелативен съд са командировани за участие в работна среща по проект на съдебната мрежа за Европейска заповед за арест, 14-17 октомври 2013 г., Лондон, Великобритания за което представят доклад от тяхното участие.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

36. ОТНОСНО: Заповед на Иво Радев – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Красимир Любомиров Кирилов – прокурор в Районна прокуратура гр. Никопол

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

36.1. Приема за сведение Заповед № РД-04-97/15.10.2013 г. на Иво Радев – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Красимир Любомиров Кирилов – прокурор в Районна прокуратура гр. Никопол.
36.2. Прилага Заповед № РД-04-97/15.10.2013 г. на Иво Радев – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен към кадровото досие на магистрата.
36.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Предложение на Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет и Галина Карагьозова – член на Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. СЪЗДАВА на основание чл. 18, ал. 1 от ПОДВССНА Временна комисия за изработване на Проект за политики за управление на Висшия съдебен съвет.
1.2. ВКЛЮЧВА в състава на Временната комисия на Висшия съдебен съвет: Соня Найденова и Галина Карагьозова – членове на ВСС и вносители на предложението, проф. Лазар Груев – председател на Върховния касационен съд, Георги Колев – председател на Върховния административен съд и Сотир Цацаров – главен прокурор.
1.3. Временната комисия да представи Проекта за политики за управление на Висшия съдебен съвет в срок до 31 януари 2014 г.
2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 във вр. С чл. 160 от ЗСВ, Николай Найденов Найденов – заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „Заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор” на Апелативна специализирана прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 168, ал. 2 във вр. С чл. 160 от ЗСВ, Маргарита Георгиева Георгиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в АП”, на длъжността „Заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
4. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Бойко Евлогиев Найденов – директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването, с ранг „следовател НСлС”, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
5. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ във вр. чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България, Бойко Евлогиев Найденов от заеманата длъжност „Директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването”, както и от длъжността „следовател” в Националната следствена служба, считано от датата на вземане на решението.
6. ОТНОСНО: Предложения за отпускане на допълнителни средства по бюджетната сметка на Прокуратурата на Република България за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до министъра на финансите, с предложение за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на съдебната власт за 2013 г. в размер на 3 915 000 лв., за нуждите на Прокуратурата на Република България.
7. ОТНОСНО: Правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА Правила за определяне на реда за откриване на набирателни сметки, набиране, използване и отчитане на чуждите средства в лева и валута в органите на съдебната власт.
8. ОТНОСНО: Писмо № ЧР-55-07ек-311/31.10.2013 г. от дирекция „Човешки ресурси” на МВнР с информация за предстоящ първи курс на обучение за 2014 г. в рамките на Програмата за професионално обучение на национални експерти в ЕК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. На Интернет-страницата на ВСС да се публикува обява за набиране на кандидатури за участие в първи курс на обучение за 2014 г. в рамките на Програмата за професионално обучение на национални експерти в Европейската Комисия.
8.2. Магистратите и съдебните служители, които желаят да участват по предложената процедура от МВнР, следва да направят това след представяне на писмено съгласие от съответния административен ръководител.
8.3. Средствата за провеждане на професионално обучение в стажове към ГД на ЕК са за сметка на органа на съдебната власт, изпратил съответния магистрат или съдебен служител, при наличие на финансова възможност на бюджета му.
Мотиви: Генерална дирекция „Човешки ресурси и сигурност” на ЕК обявява процедура за набиране на кандидати за предстоящия първи курс на обучение за 2014 г. в рамките на Програмата за професионално обучение на национални експерти в Европейската Комисия ("European Commissions’s National Experts on Professional Training Programme
Курсът на обучение ще започне от 1 март 2014 г. или от 16 март 2014 г. и ще се проведе в Брюксел. Периодът на обучение е между 3 и 5 месеца. Правилата относно професионалното обучение на национални експерти в ЕК са уредени в Дял II от Решението на ЕК от 12.11.2008 г. относно правилата за командироване на национални експерти в ЕК и професионалното обучение на национални експерти.
По време на обучението статутът на участниците е приравнен на статута на командированите национални експерти за сметка на изпращащата държава по смисъла на чл. 2 от Решението на ЕК от 12.11.2008 г.
Тъй като по бюджета на Висшия съдебен съвет няма заложени средства за извършване на разходи за участие на магистрати и съдебни служители като национални експерти на професионално обучение в стажове към ГД на ЕК, същите следва да бъдат извършени, по възможност, от съответните органи на съдебната власт.
9. ОТНОСНО: Командироване на националното лице за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела и представители на съдебната власт за участие в 48-мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе на 19 и 20 ноември 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

9.1. КОМАНДИРОВА за участие в 48 - мата среща на националните лица за контакт на Европейската мрежа по граждански и търговски дела, за периода 19-20 ноември 2013 г. в гр. Брюксел, Белгия следните лица:
- Вероника Николова - съдия в Апелативен съд – гр. София и национално лице за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела;
- Дарина Костова– съдия в Бургаски окръжен съд и член на Националната съдебна мрежа;
- Вилиян Петров – съдия във Варненски апелативен съд и член на Националната съдебна мрежа.
9.2. Пътните разходи и разходите за нощувка на 19 ноември 2013 г. ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
9.3. Разходите за дневни са за сметка на Висшия съдебен съвет.
9.4. Разходите за медицински застраховки са за сметка на командированите лица.
МОТИВИ: На 19 и 20 ноември 2013г. в гр. Брюксел, Белгия ще бъде проведена 48 – мата среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Европейската комисия ще покрие пътните разноски за шестима представители на България, като същите следва да се регистрират предварително за участие на посочения в поканата сайт в срок до 08.11.2013 г.
Основната тема на срещата е Регламент № 1206/2001 г. на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилищата на държавите –членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела.
Пътните разходи и разходите за една нощувка – на 19 ноември, в избран от организаторите хотел се поемат от Европейската комисия.
В писмото е отправена молба освен Вероника Николова, в качеството й на национално лице за контакт на мрежата, да бъдат командировани за участие като членове на Националната съдебна мрежа Дарина Костова– съдия в Бургаски окръжен съд и Вилиян Петров – съдия от Варненски апелативен съд. Покана за определяна на представител, е отправена до Министерство на правосъдието и до Висшия адвокатски съвет.
С оглед факта, че хотелът е предварително определен от организаторите на срещата и цената на една нощувка в него е 150 евро, Вероника Николова моли да бъде определен и допълнителен размер на командировъчните за нощувката на 20 ноември 2013г.– по 20 евро на всеки от участниците, които ще бъдат командировани.
10. ОТНОСНО: Молба от Ирина Владимирова Арменова – прокурор в Районна прокуратура гр. Петрич, с която моли да бъде прието за сведение Решение № 12852/07.10.2013 г. по адм. дело № 8302/2013 г. по описа на ВАС, с което е потвърдено решение № 653/19.04.2013 г. по адм. дело № 182/2013 г. по описа на Административен съд гр. Благоевград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. Приема за сведение Решение № 12852/07.10.2013 г. по адм. дело № 8302/2013 г. по описа на ВАС и Решение № 653/19.04.2013 г. по адм. дело № 182/2013 г. по описа на Административен съд гр. Благоевград.
10.2. Прилага Решение № 12852/07.10.2013 г. по адм. дело № 8302/2013 г. по описа на ВАС и решение № 653/19.04.2013 г. по адм. дело № 182/2013 г. по описа на Административен съд гр. Благоевград към кадровото досие на магистрата.
11. ОТНОСНО: Обсъждане на предложения за изменение на Закона за съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА обсъждането на предложенията за изменение на Закона за съдебната власт, за заседанието на ВСС на 13 ноември 2013 г.

/Закриване на заседанието – 12, 20 ч/

Публикуван на:
07.11.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд