Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 13 НОЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – Представляващ ВСС
ОТСЪСТВА: Георги Колев.

/Откриване на заседанието – 14.15 ч/

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Обсъждане преструктурирането на военните съдилища и военните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1.1. ВЪЗЛАГА на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт да подготви проект на решение за закриване на военните съдилища в гр. Варна и гр. Плевен, съответните им прокуратури и за определяне на структурата и районите на компетентност на останалите военни съдилища в страната, както и уреждането на правните последиците от закриването на определените военни съдилища и прокуратури (правоприемство, неприключили съдебни дела и преписки, архивиране на свършените дела и преписки и др.).
1.2. ВЪЗЛАГА на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт да проведе процедурата по съгласуване на проекта за решение по т. 1 с министъра на отбраната и министъра на правосъдието.
1.3. ВЪЗЛАГА на Комисия по предложенията и атестирането да подготви проект на решение за преназначаване на съдиите, прокурорите и следователите от закриваните военни съдилища и прокуратури по реда на чл. 194 от Закона за съдебната власт.
1.4. ВЪЗЛАГА на Комисия „Съдебна администрация” на ВСС да подготви проект за решение на ВСС при възможност за преназначаване и за съкращаване на съдебните служители в закриваните военни съдилища и прокуратури по реда и на основание чл. 30, ал. 1, т. 3а и чл. 343, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
1.5. ВЪЗЛАГА на Комисия „Бюджет и финанси” на ВСС да подготви проект за решение на ВСС за разпределение на ползването на недвижимото имущество, преминаването на движимото имущество и моторни превозни средства на предложените за закриване съдилища и прокуратури, както и всички други бюджетни и финансови последствия от закриването на определените военни съдилища и прокуратури.
1.6. Възлага на Комисия по предложенията и атестирането, съгласувано с Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт, както и на Комисия “Съдебна администрация”, да изготвят проекти за решения за оптимизиране на щатната численост на съдиите, прокурорите и следователите /за КПА/ и съдебните служители / за КСА/ в останалите незакривани военни съдилища и прокуратури.
1.7. Проектите за решения по горните точки да бъдат представени в срок до края на 2013 г.
2. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на проект за изменение и допълнение на Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

2.1. ПРИЕМА Проект за изменение и допълнение на Методика за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител.
2.2. Проектът за изменение и допълнение на Методиката да се публикува във формата за контакт на интернет-страницата на ВСС
3. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на Единен формуляр за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПРИЕМА Единен формуляр за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител – приложение към Методика за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител.
4. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на предложения за изменение на Закона за съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТЛАГА приключването на разглеждане на проекта за изменение на ЗСВ за заседанието на ВСС на 14.11.2013 г.

/Закриване на заседанието – 18,00 ч/

Публикуван на:
14.11.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд