Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 45

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 14 НОЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет

/Откриване на заседанието – 9, 45 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ точка 59 от редовния дневен ред и точка 4 от допълнителни точки.
ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение за откриване на процедура за избор на директор на Национална следствена служба./допълнение към т. 3 от дневния ред/
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по искането на председателя на Окръжен съд гр. Варна за увеличаване бюджетната сметка на съда за подмяна на дограма.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
3. Проект на решение относно издаване на мотивирано решение на ВСС, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт, чрез анализ, прилагане и обучение".
Внася: Комисия „Бюджет и финанси"
4. ОТТЕГЛЕНА
5. Проект на решение по проект на Единна Методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища.
Внася: Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС
6. Проект на решение по проект на Вътрешни правила за случайно разпределение на делата във Върховния касационен съд.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика"
7. Проект на решение по проект на Вътрешни правила за случайно разпределение на делата във Върховния административен съд.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика"
8. Проект на решение за утвърждаване на проектни предложния по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Административен капацитет".
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика"
9. Проект на решение по предложение за извършване на оценка на въздействието на ГПК, АПК и НПК.
Внася: Комисия „Международна дейност"
12. Проект на решение за приемане на предложения за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /продължение от заседанието на ВСС от 13.11.2013 г./.
Внася: Комисия по правни въпроси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител –апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – гр. София
Кандидат:
- Албена Николаева Вутова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”./Атестирана с Решение на ВСС по Протокол № 10/08.03.2012 г., комплексна оценка от атестирането „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 18 /осемнадесет/ гласа „за”, 1 /един/ „против” и 4 /четири/„въздържали се” за Албена Николаева Вутова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Албена Николаева Вутова – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, на длъжността „административен ръководител –апелативен прокурор” на Апелативна прокуратура - гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

2. ОТНОСНО: Изслушване на Дарина Димитрова Славова – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Дарина Димитрова Славова – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Хасково, с ранг „прокурор в АП”, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка.
2.2. УВАЖАВА възражението на Дарина Димитрова Славова – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Хасково, по изготвената й комплексна оценка.
2.3. ВЪЗЛАГА на Комисията по предложенията и атестирането да изготви нова комплексна оценка на Дарина Димитрова Славова – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Хасково.

КОНКУРСИ

3. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ОТКРИВА на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт ОТКРИВА процедура за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Момчилград – изтичащ мандат на 18.12.2013 г.;
2. Административен ръководител – председател на Районен съд – Видин – изтичащ мандат на 22.12.2013 г.;
3. Административен ръководител – председател на Районен съд – Силистра – изтичащ мандат на 05.01.2014 г.;
4.Административен ръководител – председател на Административен съд – Варна – изтичащ мандат на 12.01.2014 г.;
5. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил.
3. 2. ОБЯВЯВА на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
1. Административен ръководител – председател на Апелативен съд – Варна – свободна длъжност;
2. Административен ръководител – председател на Административен съд – Благоевград – свободна длъжност;
3. Административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура – свободна длъжност;
4. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Трън – свободна длъжност.
3.3. В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал.1, т. 2-4 от ЗСВ), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат : подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат от извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна книжка и/или осигурителна книжка; концепция за работата им като административен ръководител /която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт; очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност; набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане/; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от ВСС и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
3/а/. ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на директор на Национална следствена служба

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТКРИВА процедура за избор на директор на Национална следствена служба, на основание чл. 167, ал. 2 от ЗСВ, във вр. с т. 1 от Процедурните правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и провеждане на избор, за директор на Национална следствена служба.
Решението да се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

СЪДИЛИЩА

4. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Росица Желязкова Темелкова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
4.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росица Желязкова Темелкова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
5.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стефан Христов Стойков - съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стефан Христов Стойков - съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Бистра Николова Атанасова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Бистра Николова Атанасова - съдия в Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иваничка Димитрова Славкова - съдия в Окръжен съд гр. Варна (НО), с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иваничка Димитрова Славкова - съдия в Окръжен съд гр. Варна (НО), с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Веселина Атанасова Кашикова - Иванова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселина Атанасова Кашикова - Иванова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Илиев Йорданов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Крумовград, с ранг „съдия в АС“.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Илиев Йорданов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Крумовград, с ранг „съдия в АС“.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Юлиян Стаменов Стаменов - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Юлиян Стаменов Стаменов - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Азадухи Ованес Карагьозян - съдия в Окръжен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Азадухи Ованес Карагьозян - съдия в Окръжен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Десислава Стефанова Джарова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Стефанова Джарова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Радостина Владимирова Данаилова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радостина Владимирова Данаилова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивайло Параскевов Шабански - съдия в Районен съд гр. Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС”.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Параскевов Шабански - съдия в Районен съд гр. Бяла Слатина, с ранг „съдия в АС”.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иванка Димитрова Дрингова - Каракашева - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иванка Димитрова Дрингова - Каракашева - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ирена Колева Георгиева - съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в АС”.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ирена Колева Георгиева - съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица, с ранг „съдия в АС”.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цветелина Свиленова Цонева - съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветелина Свиленова Цонева - съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Евгения Костадинова Петкова - съдия в Районен съд гр. Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Евгения Костадинова Петкова - съдия в Районен съд гр. Монтана, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Наташа Иванова Николова - съдия в Районен съд гр. Монтана, с ранг „съдия в АС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Наташа Иванова Николова - съдия в Районен съд гр. Монтана, с ранг „съдия в АС”.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Станимир Николов Йорданов - Кюлеров - съдия в Районен съд гр. Омуртаг.
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Станимир Николов Йорданов - Кюлеров - съдия в Районен съд гр. Омуртаг.
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивета Венциславова Кънева - Санкова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Оряхово, с ранг „съдия в АС".
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивета Венциславова Кънева - Санкова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Оряхово, с ранг „съдия в АС".
22. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Гергана Христова Христова - Коюмджиева - съдия в Районен съд гр. Перник.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Гергана Христова Христова - Коюмджиева - съдия в Районен съд гр. Перник.
23. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Методи Неделчев Антонов - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС".
23.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Методи Неделчев Антонов - съдия в Районен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС".

ПРОКУРАТУРИ

24. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петя Сергеева Ташкова – Халачева - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Живко Динев Пенев - прокурор в Районна прокуратура, гр. Пловдив, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането счита, че са налице всички кумулативно предвидени предпоставки на чл. 234 от ЗСВ за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение.
От предоставените данни от административния ръководител на Районна прокуратура – гр. Пловдив, относно работата на прокурор Пенев, обхващащи периода от последното му атестиране /17.06.2010 г./ до 30.09.2013 г., е видно, че е налице възходяща и положителна тенденция в работата на магистрата, както и в постановените от него актове. При общо 312 обвинителни акта, внесени от прокурор Пенев, едно дело е върнато от съда за доразследване и са постановени само три оправдателни присъди, т.е. постановените оправдателни присъди са под 1 % спрямо внесените в съда обвинителни актове.
Предвид гореизложеното може да се направи извод за образцово, служещо за пример на другите магистрати, изпълнени на служебните задължения.
26. НЕ ПОВИШАВА Виолета Димова Пунова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура, гр. Монтана, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
Мотиви: Комисията по предложенията и атестирането счита, че не са налице всички кумулативно предвидени предпоставки на чл. 234 от ЗСВ за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение, а именно – не са прослужени на съответната или приравнена длъжност най-малко три години.
Към момента на подаване на заявлението за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение Виолета Димова Пунова заема длъжността „следовател” в Окръжен следствен отдел в ОП – гр. Монтана. Съгласно разпоредбата на чл. 163, т. 3 от ЗСВ на длъжността „следовател” в окръжен следствен отдел са приравнени длъжностите: съдия в окръжен съд, съдия в административен съд, съдия във военен съд, съдия в специализирания наказателен съд, прокурор в окръжна прокуратура, прокурор във военно-окръжна прокуратура, прокурор в специализираната прокуратура и следовател в следствения отдел към специализираната прокуратура. Едно от изискванията за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение, съгласно чл. 234 от ЗСВ, е наличието на най-малко три години, прослужени на съответната или приравнена длъжност. За част от тригодишния период, предхождащ предложението за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение, Виолета Димова Пунова е била командирована за изпълнение на длъжността „прокурор” в Окръжна прокуратура – гр. Монтана (от 04.01.2010 г. до 01.08.2012 г.). Командироването за изпълнение на тази длъжност, обаче, не следва да се приема за приравнена длъжност съгласно изискванията на чл. 234 от ЗСВ, тъй като през периода на командироването Виолета Димова Пунова е била назначена на длъжност „прокурор” в Районна прокуратура – гр. Монтана и това е била реално заеманата от нея длъжност. По смисъла на чл. 163, т. 3 и т. 4 от ЗСВ длъжността „прокурор” в районна прокуратура не се счита за приравнена на длъжността „следовател” в окръжен следствен отдел в окръжна прокуратура.
Видно от приложената по преписката кадрова справка, за периода 01.08.2012 г. – 20.08.2012 г. Виолета Димова Пунова не е била командирована и заема длъжността прокурор в Районна прокуратура – гр. Монтана.
Предвид изложеното, не е налице една от кумулативно необходимите предпоставки за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение.
27. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Нина Величкова Величкова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”.
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нина Величкова Величкова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”.
28. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стоян Тодоров Загоров - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
28.1 ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стоян Тодоров Загоров - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Добромира Рачева Кожухарова - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”.
29.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Добромира Рачева Кожухарова - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „прокурор в АП”.
30. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ваня Димитрова Белева - Терзиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”.
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ваня Димитрова Белева - Терзиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор в АП”.
31. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Росица Неделчева Тонева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в ОП”.
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росица Неделчева Тонева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в ОП”.
32. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Антон Найденов Стефанов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
32.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антон Найденов Стефанов - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Радослав Димов Димов - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
33.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радослав Димов Димов - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП”.
34. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Тодорка Стоянова Цончева - прокурор в Районна прокуратура гр. Котел, с ранг „прокурор в АП”.
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тодорка Стоянова Цончева - прокурор в Районна прокуратура гр. Котел, с ранг „прокурор в АП”.
35. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Албена Йорданова Разсолкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП”.
35.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Албена Йорданова Разсолкова - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП”.
36. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галина Милчова Димитрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП”.
36.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Милчова Димитрова - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП”.
37. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светлана Димитрова Ризова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП”.
37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Димитрова Ризова - заместник на административния ръководител - заместник-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП”.
38. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Даниела Маринова Йовчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Павликени, с ранг „прокурор в ОП”.
38.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Маринова Йовчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Павликени, с ранг „прокурор в ОП”.
39. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христо Огнянов Белстойнев - прокурор в Районна прокуратура гр. Самоков, с ранг „прокурор в ОП".
39.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Огнянов Белстойнев - прокурор в Районна прокуратура гр. Самоков, с ранг „прокурор в ОП".
40. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милко Георгиев Велинов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС".
40.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милко Георгиев Велинов - следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с ранг „следовател в НСлС".
41. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Тончо Стоянов Атанасов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч.
41.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тончо Стоянов Атанасов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч.
42. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Вилма Тодорова Събкова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „следовател в НСлС”.
42.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Вилма Тодорова Събкова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „следовател в НСлС”.
43. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Искра Димитрова Попова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „следовател в НСлС”.
43.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Искра Димитрова Попова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „следовател в НСлС”.
44. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Михаил Георгиев Рашевски - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „следовател в НСлС”.
44.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Михаил Георгиев Рашевски - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „следовател в НСлС”.
45. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петър Георгиев Георгиев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „следовател в НСлС”.
45.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Георгиев Георгиев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе, с ранг „следовател в НСлС”.
46. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кръстьо Петров Кръстев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „следовател в НСлС”.
46.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кръстьо Петров Кръстев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „следовател в НСлС”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

47. Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013
47.1.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за ремонт на покрив на жилищна сграда, първият етаж от която се ползва от Гражданско отделение на районния съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши корекция на бюджетната сметка на Районен съд гр. Монтана за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с 848 лв., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на покрив на сграда, в която се помещава Гражданското отделение на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
47.2.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Павликени за осигуряване на средства за монтаж на закупена телефонна централа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Павликени за 2013 г. по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 1 655 лв. за монтаж, карта за ISDN линии и настройки на телефонна централа.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
48. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
48.1. ОТНОСНО: Анализ на очакваното изпълнение към 31.12.2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” на Апелативен специализиран наказателен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Апелативен съд гр. Бургас и Апелативен специализиран наказателен съд за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” на Апелативен съд гр. Бургас с 81 700 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” на Апелативен специализиран наказателен съд с 81 700 лв.
48.2.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на Светла Миткова Цолова, съдия в Апелативен съд гр. Бургас, избрана за редовен член на конкурсна комисия по обявените конкурси за преместване и заемане на свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Апелативен съд гр. Бургас за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 550 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Бургас с 550 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие на Светла Миткова Цолова, съдия в Апелативен съд гр. Бургас, избрана за редовен член на конкурсна комисия по обявените конкурси за преместване и заемане на свободни длъжности за „съдия” в районните съдилища.
48.3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на Рутер -1 бр., плюс Разширителен модул -1 бр., Суич – 1 бр. и Скенери – 4 бр.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Варна за 2013 г. с 10 220 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на Рутер -1 бр., плюс Разширителен модул -1 бр. на обща стойност 1 700 лв., Суич – 1 бр. на стойност 1 600 лв. и Скенери – 4 бр. на обща стойност 6 920 лв., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 10 220 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 10 220 лв.
48.4.ОТНОСНО: Постъпили писма от органи на съдебната власт с искания за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и органите на съдебната власт за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 671 948 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски градски съд със 100 225 лв.
3. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Варна с 945 лв.
4. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Девня с 451 лв.
5. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Габрово със 76 919 лв.
6. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Кърджали с 2 834 лв.
7. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Троян с 65 959 лв.
8. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Кнежа с 15 004 лв.
9. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Сливен с 9 171 лв.
10. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Смолян с 83 841 лв.
11. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Добрич със 77 812 лв.
12. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски апелативен съд с 408 лв.
13. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Апелативен съд гр. Варна със 118 446 лв.
14. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд София-област с 4 443 лв.
15. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Кърджали с 5 778 лв.
16. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Пловдив с 2 456 лв.
17. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Стара Загора с 28 641 лв.
18. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Русе с 44 289 лв.
19. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Бяла Слатина с 1 627 лв.
20. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски военен съд с 15 406 лв.
21. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Бургас с 654 лв.
22. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Никопол с 4 771 лв.
23. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Ловеч с 11 868 лв.
48.5.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател и субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, съгласно чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г. средствата за възнаграждения по чл. 40, ал. 5 от КСО се осигуряват за сметка на средствата за заплати и се отчитат по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” от ЕБК, както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 2 000 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с 15 000 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.
Средствата са за сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”.
48.6.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на Стела Стефкова Цонева, експерт, връзки с обществеността в Окръжен съд гр. Габрово, командирована за участие в Кръгла маса на тема: „Информационната политика на съдебната система”, организирана на 14 и 15 октомври 2013 г. от Висшия съдебен съвет и Германската фондация за международно правно сътрудничество

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Габрово за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със 114 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Габрово със 114 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи на Стела Стефкова Цонева, експерт, връзки с обществеността в Окръжен съд гр. Габрово, командирована за участие в Кръгла маса на тема: „Информационната политика на съдебната система”, организирана на 14 и 15 октомври 2013 г. от Висшия съдебен съвет и Германската фондация за международно правно сътрудничество.
48.7.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за изплащане на суми за облекло на новоназначени двама младши съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени двама младши съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 538 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 538 лв.
48.8.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по Протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 1 051 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 1 051 лв.
48.9.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на болнични и СБКО

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 481 лв.
В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 10 000 лв.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 13 481 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични и СБКО.
48.10.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Девин за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели, свидетели, болничен за сметка на работодателя и за отбелязване на 100 годишния юбилей на съда

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Девин за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели, вещи лица и свидетели.
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 300 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Девин с 1 300 лв.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Девин за 2013 г. с 2 000 лв. за отбелязване на 100 годишнината на съда, както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 2 000 лв.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Девин с 2 000 лв. с цел осигуряване на средства за отбелязване на 100 годишния юбилей на съда.
3. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Девин за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” със 106 лв.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” със 106 лв.
48.11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командировани съдии от Районен съд гр. Асеновград в Районен съд гр. Първомай изпълняващи длъжността „Съдия” на незаета щатна бройка

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Първомай за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на командировъчни пари на командировани съдии, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения” с 4 497 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 4 497 лв.
49. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
50. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца за безвъзмездно предоставяне за ползване на 8 /осем/ броя LCD монитори на Районен съд гр. Враца и 10 /десет/ броя компютри и 12 /дванадесет/ броя CRT монитори на ОД на МВР-Враца

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 28 от Закона за държавната собственост:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца да предостави безвъзмездно 8 /осем/ броя LCD монитори на Районен съд гр. Враца, съгласно приложения опис.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ административния ръководител на Окръжен съд гр. Враца да предостави безвъзмездно 10 /десет/ броя компютри и 12 /дванадесет/ броя CRT монитори на ОД на МВР-Враца, съгласно приложения опис.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

51. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „Ръководител на сектор „Подпомагане на специализираните отдели” в отдел „Експертна дейност” в Национална следствена служба и назначаване, до провеждане на конкурс на Георги Вълчев Илиев, освободен от ВСС на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „Ръководител на сектор „Подпомагане на специализираните отдели” в отдел „Експертна дейност” в Национална следствена служба и назначаване, до провеждане на конкурс на Георги Вълчев Илиев, освободен от ВСС на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
МОТИВИ: Липса на финансови средства.
52. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар, той и чистач” в Районна прокуратура гр. Нова Загора

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар, той и чистач” в Районна прокуратура гр. Нова Загора.
МОТИВИ: Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Необходимост от попълване на щатната численост на РП-Нова Загора с исканата длъжност. Налице е финансова обезпеченост.
53. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр. Русе

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр. Русе.
МОТИВИ: Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Необходимост от попълване на щатната численост на РП-Русе с исканата длъжност. Налице е финансова обезпеченост.
54. ОТНОСНО: Искане на председателя на Окръжен съд гр. Добрич за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „младши специалист-стопанисване на съдебно имущество”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „младши специалист-стопанисване на съдебно имущество”, считано от 01.01.2014 г. в Окръжен съд гр. Добрич.
МОТИВИ: Необходимост от исканата длъжност, поради специфичните познания в областта на строителството, ремонта на сградата и съоръженията, както и поддръжката. Назначаването на съдебен служител на тази длъжност ще покрие нуждите не само на ОС-Добрич, но и на районните съдилища в съдебния район.
55. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Смолян за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Окръжен съд гр. Смолян.
МОТИВИ: Ниска натовареност на ОС-Смолян, под средната за страната. Възможност за оптимизиране на специализираната администрация.
56. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Велико Търново за увеличаване щатната численост на съда с три длъжности за „съдебен секретар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Велико Търново с три длъжности за съдебни служители на длъжност за „съдебен секретар”.
МОТИВИ: Липса на финансови средства. Натовареност на РС-Велико Търново е под средната за районните съдилища в страната. Наличие на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. В специализираната администрация, освен 11 съдебни секретари и 12 съдебни деловодители, съдът разполага и с 3 служители „завеждащ служба”, които биха могли да компенсират дейността на исканите нови служители.
57. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Враца за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

57.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители на длъжности: „съдебен деловодител” и „съдебен секретар-СИС” в Районен съд гр. Враца.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост.
57.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” в Районен съд гр. Враца.
МОТИВИ: Съществува възможност за оптимизиране работата на съдебните секретари.
58. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Несебър за увеличаване щатната численост на съда с три длъжности за съдебни служители

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Районен съд гр. Несебър с длъжности за съдебни служители: една длъжност за „съдебен деловодител” и две длъжности за „съдебен секретар”.
МОТИВИ: Липса на финансови средства. Натовареност на РС-Несебър около средната за районните съдилища в страната. Съотношението бр. служители/бр. магистрати е над средното за страната. Наличие на възможност за оптимизиране на съдебната администрация.
59. ОТТЕГЛЕНА

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

60. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 20/2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

60.1. НАЛАГА, на основание чл.308, ал.1, т.2 от ЗСВ, на Димитър Маринов Димитров, съдия в Районен съд-Поморие, дисциплинарно наказание „порицание”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1./Виж т. 3/а/
2. ОТНОСНО: Писмо от председателя на Окръжен съд гр. Варна с изх. № ИП-0797/06.11.2013 г. с приложени оферти, касаещи подмяна на дограма

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт" с 40 000 лв. за подмяна на част от дограмата на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
3. ОТНОСНО: Издаване на мотивирано решение на ВСС, с което обявява класирането на участниците и участника определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ПРИЕМА РЕШЕНИЕ за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, открита с Решение № 10-00-021 от 26.07.2013г. и Решение за промяна № 10-00-022 от 08.08.2013год. на Михаил Кожарев – Ръководител проект и упълномощено лице с Решение на ВСС по протокол № 6/14.02.2013год. и обявена в Официалния вестник на ЕС 2013/S 146-254044 от 30.07.2013год. и 2013/S 155-270562 от 10.08.2013год.,
с предмет:
„Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение“ по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт“ по договор № С11-15-5/04.09.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
На основание чл.38, т.1 и чл. 73, ал.1 и ал.2 от ЗОП, решение на Висш съдебен съвет по протокол №6 от 14.02.2013год., Протокол №1/27.09.2013г., Протокол №2/17.10.2013год. и Протокол №3 /08.11.2013год. на комисия, назначена със Заповед № 95-00-286/27.09.2013 год. на Михаил Кожарев, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение“ по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт“ по договор № С11-15-5/04.09.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА:

І. Отстранения участник от процедурата, съгласно изискванията на ЗОП и обявените от Възложителя условия:

1. Обединение „АКБ-КГС”
Мотиви за отстраняването:

Предложената цена от участника за изпълнение на първата основна дейност по обществената поръчка - „Анализ на съществуващите бюджетни практики в три органа на съдебната власт” е в размер на 120 000,00 /сто и двадесет хиляди/ лева без ДДС. Предложението противоречи на изискването на възложителя максималният размер за изпълнение на тази дейност да не надвишава 62 500 лева без ДДС. Несъобразявайки се с това изискване, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя по смисъла на §1, т.19а ДР на ЗОП. Съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка Ценова оферта, надвишаваща общата максимална стойност на поръчката и максималните стойности по отделните дейности, обявени в обявлението и настоящите указания за участие или несъобразена с горните условия, не се допуска до оценка. Участник с такова предложение се отстранява от участие в процедурата.
Правно основание за отстраняване на участника:
Чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП вр. с раздел1.6. от документацията за участие -„Стойност на поръчката” и Обявление за поръчка.
II. Класираните участници в процедурата по критерий „Икономически най-изгодна оферта”, както следва:
На I-во място - „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД, с комплексна оценка 100 точки;
На II-во място - „ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС” АД, с комплексна оценка 88,59 точки;
На III-во място - „КОНСОРЦИУМ УИГ И ПАРТНЬОРИ: УИГ-ВИФИ”, с комплексна оценка 71,84 точки;

На основание горното:

О П Р Е Д Е Л Я:

За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Въвеждане на подхода за изготвяне на програмен и ориентиран към резултатите бюджет на ВСС и пилотно тестване в три органа на съдебната власт чрез анализ, прилагане и обучение“ по проект „Въвеждане на модерни, надеждни и ефикасни процедури за планиране и изпълнение на бюджета на съдебната власт“ по договор № С11-15-5/04.09.2012 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, класираният на I-во място участник „КПМГ БЪЛГАРИЯ” ООД, с комплексна оценка 100 точки.
На основание чл.73, ал.3 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати в 3 (три) -дневен срок до всички участници.
Съгласно чл.120, ал.5, т.4 от ЗОП, настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) - дневен срок от датата на получаване на решението за избор на изпълнител от участниците.
4. ОТТЕГЛЕНА
5. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на проект на Единна Методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. ПРИЕМА проект на Единна Методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища.
5.2. ИЗПРАЩА проекта на методика на Гражданския съвет към ВСС за становища и одобрение в едномесечен срок.
5.3. Проектът на методика и поставените дискусионни въпроси да се публикуват на интернет страницата на ВСС за допълнителни становища и предложения от органите на съдебната власт в едномесечен срок.
6. ОТНОСНО: Вътрешни правила за случайно разпределение на делата във Върховния касационен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешни правила за случайно разпределение на делата във Върховния касационен съд.
7. ОТНОСНО: Проект на вътрешни правила за случайно разпределение на делата във Върховния административен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА Вътрешни правила за случайно разпределение на делата във Върховния административен съд.
8. ОТНОСНО: Предложение от Румен Георгиев - председател на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" за утвърждаване на проект на проектно предложение.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1.1. УТВЪРЖДАВА проект на проектно предложение с наименование „Повишаване компетентността на съдебните служители - статистици в органите на съдебната власт и на членовете на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" и на комисия „Анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт" по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна ос ІІ „Управление на човешки ресурси", подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси", бюджетна линия BG051PO002/13/2.4-12.
8.1.2. ОПРЕДЕЛЯ за ръководител на проекта Мария Кузманова - член на ВСС.
8.1.3. УПЪЛНОМОЩАВА Мария Кузманова да изготви и да подаде окончателното проектно предложение, съгласно изискванията на управляващия орган.
8.1.4. УПЪЛНОМОЩАВА Мария Кузманова да подпише декларация във връзка с член 15, ал. 2, т. 7 от ПМС №121 /31-05-2007г.
8.2.1. /ОТТЕГЛЕНА/
8.2.2. /ОТТЕГЛЕНА/
9. ОТНОСНО: Предложение за извършване на оценка на въздействието на ГПК, АПК, и НПК

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРЕДЛАГА на Министъра на правосъдието да се възобнови мониторинга върху приложението на ГПК, АПК и НПК.
/Мотивите за решението се съдържат в пълния стенографски протокол/
10. ОТНОСНО: Предложение от Сотир Цацаров – Главен прокурор на Република България за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Георги Христов Ханджиев – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

10.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Георги Христов Ханджиев – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Ямбол.
10.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ:Румен Георгиев, Незабравка Стоева, Васил Петров.
11. ОТНОСНО: Предложение от Аня Димова – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Свилен Георгиев Цветков –прокурор в Апелативна прокуратура гр. Велико Търново

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Свилен Георгиев Цветков –прокурор в Апелативна прокуратура гр. Велико Търново.
11.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев, Юлиана Колева.
12. ОТНОСНО: Приемане на предложения за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт /продължение от заседанието на ВСС от 13.11.2013г./

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА предложения за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, които да се изпратят на министъра на правосъдието.

/Закриване на заседанието – 17, 17 ч/

Публикуван на:
15.11.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд