Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Публикувани са списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати за младши магистрати

7 март 2017 година

Комисиите по атестирането и конкурсите (КАК) към Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС извършиха проверка на документите и се произнесоха по допустимостта на кандидатите, подали заявления за участие в обявените  конкурси за заемане на 29 длъжности „младши съдия“ в окръжните съдилища, 31 длъжности „младши прокурор” в районните прокуратури и 19 длъжности „младши следовател” в следствените отдели към окръжните прокуратури (обн. в ДВ, бр. 12/03.02.2017 г.).

До участие в конкурса за младши съдии са допуснати 753 кандидати от общо 755 подали заявления. В конкурсите за младши прокурори и младши следователи не са допуснати по 1 кандидат от подалите  заявления съответно: 974 кандидати за младши прокурори и 883 кандидати за младши следователи. Реалният брой на недопуснатите кандидати е 2-ма, тъй като единият е подал заявления и в трите конкурса. Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие кандидати са публикувани на интернет страницата на ВСС, в раздел Важно/Конкурсни процедури, като в списъка на недопуснатите е посочено и основанието за това.

Съобразно броя на кандидатите, комисиите предложиха на Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС да определят по две конкурсни комисии за провеждането на всеки от конкурсите и да одобрят списъците на хабилитираните преподаватели, които да вземат участие в конкурсните комисии.

КАК към Съдийската колегия одобри поименния списък на магистратите от окръжните съдилища, предложени от общите събрания на съдиите от окръжните съдилища за всеки апелативен район, като номинациите са съобразени с конкурсната материя.

КАК към Прокурорската колегия одобри поименния списък на магистрати от окръжните прокуратури и НСлС, предложени от общите събрания на прокурорите във всички окръжни прокуратури за всеки апелативен район, както и от събранието на следователите в НСлС за младшите следователи.

Колегиите ще определят чрез жребий поименните състави на конкурсните комисии, които своевременно ще бъдат публикувани в съответните раздели на интернет страницата на ВСС.

Писменият изпит за младши съдии ще се проведе на 08.04.2017 г., за младши прокурори на 22.04.2017 г. и за младши следователи на 29.04.2017 г. в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Разпределението на кандидатите по зали ще бъде оповестено допълнително.

От 2017 г. конкурсите за младши магистрати се провеждат по реда на Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн. в ДВ, бр. 17/21.02.2017 г.).

 

Пожелаваме успех на всички кандидати!

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд