Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на ВСС и фирмите изпълнители по реконструкцията на новата сграда на СРС и СРП набелязаха мерки във връзка с въвеждането ѝ в експлоатация

07 март 2017 година               

Председателят на комисия „Управление на собствеността” към Пленума на ВСС и експерти от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт” проведоха работна среща с представители на изпълнителя Консорциум „РСРП - София” и представител на строителния надзор от Комплект консулт ООД.

Срещата бе на територията на новата сграда на Софийска районна прокуратура и Софийски районен съд находяща се на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ и целеше набелязване на мерки във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на сградата.

Основните проблеми към настоящия момент са свързани с осигуряване на подход за обществен достъп на граждани към централния вход на сградата, възстановяване и изграждане на тротоарна настилка около целия имот, каквато към момента съществува на места в лошо състояние или изцяло липсва. Постигнато бе съгласие за иницииране на среща с кмета на Столична община, в най-кратък срок за договаряне на конкретни действия при решаване на проблема и осигуряване на безпрепятствен достъп на гражданите, което е задължително условие за откриване на обекта.

Сериозно забавяне по отношение въвеждането в експлоатация на обекта е възникналата авария във вентилационната и климатична система през м. декември 2016 г., вследствие на изключително ниските минусови температури. По данни на фирмата изпълнител за отстраняване на възникналата авария и последиците от нея ще е необходимо осигуряване на допълнителни средства в размер на приблизително 200 000 лв. от бюджета на съдебната власт.

Участниците в срещата се обединиха около идеята за максимална експедитивност и постоянно координиране на съвместните действия за въвеждане на обекта в експлоатация във възможно най-кратък срок, преди началото на м. септември 2017 г. Очаква се до три месеца да бъде готово оборудването и обзавеждането на сградата, което се изпълнява по реда на ЗОП от Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура.

Представителите на ВСС направиха оглед на сградата, която е с обща разгърната площ от 36 000 кв. м. и е разделена на две основни тела, с височина от 8 етажа за прокуратурата и 5 етажа за наказателната колегия на Софийски районен съд.

Най-новата и съвременна съдебна сграда ще отговаря в най-пълна степен на изискванията на Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт. Сградата е с

един централен и четири служебни входа, като общественият достъп се осигурява откъм бул. „Ген. М. Д. Скобелев”, достъпът до подземните паркинги се осъществява посредством два входа откъм ул. „Цар Петър”, ул."Княз Борис I" и с лице през парка към бул. „Ген. М. Д. Скобелев“. Сградата има два подземни етажа, на които е изграден подземен паркинг с манежно разположение, като автомобилният достъп до него е организиран посредством две рампи от към ул."Цар Петър" и от към ул."Княз Борис I".

В частта на СРС са изградени 35 съдебни зали и една многофункционална зала с капацитет – 200 души. Към всяка зала е организирана самостоятелна съвещателна зала за съдебния състав. Останалите надземни етажни нива на бившия киноконферентен блок се разполагат работните помещения на магистрати-съдии и служебни лица на Софийски районен съд.

 В сградата на СРС е изградена нова етажна конструкция в зоната на бившата зала. Обособени са 15 съдебни зали с приблизителна площ от 40кв.м, една специализирана зала за разпит на защитени свидетели, с площ около 40 кв. м., една стая за разпит на малолетни лица и 15 кабинети за съдии. Достъпът до съдебните зали е диференциран за прокурори, за съдии и за служебни лица, подсъдими, адвокати и граждани.

За нуждите на СРП са изградени две съвещателни зали, останалите помещения са обособени в кабинети за прокурорите, съдебните служители и нуждите на съответните административни служби.

За сградата са осигурени  общо седем асансьора и шест основни стълбища.

Ремонтните дейности на Съдебната сграда са на приблизителна стойност 14 346 000 лева.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд