Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи по две конкурсни комисии за всеки от конкурсите за младши прокурори и за младши следователи

8 март 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи на основание чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, четири конкурсни комисии – две за провеждане на конкурс за младши прокурори и две за провеждане на конкурс за младши следователи.

Прокурорската колегия одобри списък на хабилитираните преподаватели, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявените конкурси. Одобрен бе също списък на магистрати от окръжните прокуратури и Националната следствена служба, предложени по реда на чл. 183, ал. 4 от Закона за съдебната власт, отговарящи на условията на чл. 183, ал. 5 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявените конкурси.

Прокурорската колегия отложи определянето чрез жребий на поименния състав на конкурсните комисии по обявените конкурси за младши прокурори и младши следователи, поради изключване от списъка на представителите на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия, както следва -  Маринела Тотева, прокурор във Върховна административна прокуратура, поради направен отвод и Мария Павлова, поради назначаването и за министър на правосъдието в Служебния кабинет на Република България.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд