Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 46

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 21 НОЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Зинаида Златанова – Заместник министър-председател и Министър на правосъдието и Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет

ОТСЪСТВА: Юлиана Колева

/Откриване на заседанието – 9, 40 ч/

/Проведена среща с Министър-председателя на Република България Пламен Орешарски/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

 

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

 

І.ОТТЕГЛЯ т.41 от дневния ред.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за освобождаване на Миглена Петкова Меткалф от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд
гр. Елхово.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по заявлението на Мария Ганчева Николова – Ангелова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд гр. Пловдив.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение относно Анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите, възприети от страните – членки на Съвета на Европа.
Внася: Комисия по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт
4. Проект на решение относно проект на технически правила за използване на софтуер за случайно разпределение на делата Law Choice, версия 4 и обсъждане на постъпили писма от НПО.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Предложения за кандидатури за директор на Националната следствена служба.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Членовете на Висшия съдебен съвет: Сотир Цацаров, Румен Георгиев, Румен Боев, Галина Карагьозова, Юлия Ковачева внасят предложение Евгени Диков Диков – прокурор във Върховна касационна прокуратура и и.ф. административен ръководител на Софийска градска прокуратура, да бъде избран за директор на Националната следствена служба.

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Окръжен съд-гр.Пазарджик
Кандидати:
- Ивета Бориславова Парпулова – и.ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд-гр.Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” /Атестирана с Решение на ВСС по Протокол №5/07.02.2013г. – комплексна оценка „много добра”/
- Веселка Велкова Златева-Кожухарова – съдия в Районен съд-гр.Пазарджик, с ранг съдия в АС” /Атестирана с Решение на ВСС по Протокол №36/13.09.2012г. – комплексна оценка „много добра”/ - /ПОСТЪПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТА ЗА ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР/
- Елеонора Петрова Серафимова – съдия в Окръжен съд-гр.Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” /Атестирана с Решение на ВСС по Протокол №26/04.07.2013г. – комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: със 7 гласа „за”, 9 „против”, 7 „въздържали се” за Ивета Бориславова Парпулова и 15 гласа „за”, 3 „против” и 5 „въздържали се” за Елеонора Петрова Серафимова, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елеонора Петрова Серафимова – съдия в Окръжен съд-гр.Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” на длъжността „административен ръководител – председател” на Окръжен съд – гр.Пазарджик, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
3. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд-гр.Свиленград
Кандидати:
- Христо Георчев Георчев – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд-гр.Свиленград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС” /Атестиран с Решение на ВСС по Протокол №11/21.03.2013г. – комплексна оценка „добра”/;
- Иван Илиев Йорданов – административен ръководител – председател на Районен съд-гр.Крумовград, с ранг „съдия в АС” /Атестиран с Решение на ВСС по Протокол 45/14.11.2013г. – комплексна оценка „много добра”/;
- Елена Златанова Тодорова – съдия в Районен съд-гр.Елхово, с ранг „съдия в ОС” /Атестирана с Решение на ВСС по Протокол №30/24.07.2013г. – комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 6 гласа „за”, 10 „против”, 7 „въздържали се” за Христо Георчев Георчев, 4 гласа „за”, 8 „против”, 11 „въздържали се” за Иван Илиев Йорданов, 13 гласа „за”, 3 „против” и 7 „въздържали се” за Елена Златанова Тодорова, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Елена Златанова Тодорова – съдия в Районен съд-гр.Елхово, с ранг „съдия в ОС”на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд – гр.Свиленград, с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДИЛИЩА

4. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Маринела Ганчева Дончева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
4.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Маринела Ганчева Дончева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
5. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милен Петров Славов - заместник на административния ръководител - заместник-председател (ГО) на Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милен Петров Славов - заместник на административния ръководител - заместник-председател (ГО) на Окръжен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Благовеста Митева Костова - съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС".
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Благовеста Митева Костова - съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС".
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Методи Николов Здравков - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС".
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Методи Николов Здравков - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия в АС".
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галина Петкова Магардичиян - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС".
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Петкова Магардичиян - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС".
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ирина Севелинова Кюртева - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Златоград, с ранг „съдия в АС“.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ирина Севелинова Кюртева - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Златоград, с ранг „съдия в АС“.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Георги Стоянов Мулешков – съдия в Районен съд гр. Елин Пелин, (заемал длъжността „председател” в Районен съд гр. Елин Пелин от 11.03.2009 г. до 11.07.2013 г.), с ранг „съдия в АС”.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Стоянов Мулешков - съдия в Районен съд гр. Елин Пелин, (заемал длъжността „председател” в Районен съд гр. Елин Пелин от 11.03.2009 г. до 11.07.2013 г.), с ранг „съдия в АС”.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Владимир Огнянов Астарджиев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС".
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Владимир Огнянов Астарджиев - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС".
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Анелия Милчева Щерева - съдия в Софийски районен съд (и.ф.зам.председател и ръководител на НО - заповед № АС-95/01.06.2012 г. на административния ръководител на СРС), с ранг „съдия в АС“.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анелия Милчева Щерева - съдия в Софийски районен съд (и.ф.зам.председател и ръководител на НО - заповед № АС-95/01.06.2012 г. на административния ръководител на СРС), с ранг „съдия в АС“.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Колева Петкова - съдия в Районен съд гр. Добрич, с ранг “съдия в АС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Колева Петкова - съдия в Районен съд гр. Добрич, с ранг “съдия в АС”.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светлана Тодорова Димитрова - Кирякова - съдия в Районен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС".
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Тодорова Димитрова - Кирякова - съдия в Районен съд гр. Добрич, с ранг „съдия в АС".
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Маринела Георгиева Стефанова - съдия в Районен съд гр. Попово.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Маринела Георгиева Стефанова - съдия в Районен съд гр. Попово.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Поля Павлинова Иванова - съдия в Районен съд гр. Попово.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Поля Павлинова Иванова - съдия в Районен съд гр. Попово.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Лора Рангелова Стефанова - Иванова - съдия в Районен съд гр. Радомир, с ранг „съдия в ОС”.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Лора Рангелова Стефанова - Иванова - съдия в Районен съд гр. Радомир, с ранг „съдия в ОС”.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Майя Йончева Йончева - съдия в Районен съд гр. Русе.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Майя Йончева Йончева - съдия в Районен съд гр. Русе.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Надежда Димитрова Кирилова - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС".
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Надежда Димитрова Кирилова - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС".
20. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”, на Иван Ангелов Лещев - съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
20.1. Иван Ангелов Лещев - съдия в Апелативен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Здравков Диамандиев - и.ф. административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Здравков Диамандиев - и.ф. административен ръководител - апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
22. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Жанет Красимирова Кунева - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Жанет Красимирова Кунева - заместник на административния ръководител - заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
23. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ, на Любомир Тодоров Мирчев – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206, във вр. с чл. 205, ал.3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането «МНОГО ДОБРА» - 93 (деветдесет и три) точки, на Любомир Тодоров Мирчев – прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Георги Василев Мадолев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в АП“.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Георги Василев Мадолев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор в АП“.
25. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Людмил Траянов Коюмджиев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
25.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Людмил Траянов Коюмджиев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
26. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христо Любенов Куков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Любенов Куков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Сливен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
27. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петър Василев Мидов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Василев Мидов - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
28. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Йорданов Димов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Йорданов Димов - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Тодор Димов Тодоров - прокурор в Районна прокуратура гр. Балчик, с ранг „прокурор в ОП".
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тодор Димов Тодоров - прокурор в Районна прокуратура гр. Балчик, с ранг „прокурор в ОП".
30. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Йорданка Чанева Христова – Желева – прокурор в Районна прокуратура гр. Генерал Тошево, с ранг „прокурор в ОП”.
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йорданка Чанева Христова – Желева – прокурор в Районна прокуратура гр. Генерал Тошево, с ранг „прокурор в ОП”.
31. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Стефан Илиев Георгиев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кърджали.
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стефан Илиев Георгиев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кърджали.
32. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т.2 от ЗСВ, на Бижо Тодоров Бижев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – гр. – Русе.
32.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206, във вр. с чл. 205, ал.3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането «МНОГО ДОБРА» - 94 (деветдесет и четири) точки, на Бижо Тодоров Бижев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – гр. – Русе.
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Марин Йорданов Маринов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе.
33.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Марин Йорданов Маринов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Русе.
34. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Златка Стайкова Стайкова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „следовател в НСлС”.
34.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Златка Стайкова Стайкова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „следовател в НСлС”.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

35. ОТНОСНО: Проект на решение за допълване на решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., т. 29

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДОПЪЛВА решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г., т. 29 с нова т. 29.3. Съдиите, прокурорите и следователите командировани като постоянни преподаватели в НИП, съгласно чл. 262, ал. 3 от ЗСВ получават съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата за командировките в страната, както брутно трудово възнаграждение, така и командировъчни пари, когато НИП се явява друго населено място различно от основната им месторабота. Изплащането на брутното трудово възнаграждение се извършва от органа на постоянната работа на магистрата, а командировъчните пари (дневни, пътни и квартирни) са за сметка на НИП, ако не е уговорено друго.
36. ОТНОСНО: Определяне на месечно трудово възнаграждение на зам. административен ръководител, назначен за изпълняващ функциите на административен ръководител и размера на трудовото възнаграждение на магистрат при заместване на административен ръководител, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

36.1. На зам. административен ръководител, назначен за изпълняващ функциите на административен ръководител се дължи възнаграждение за длъжността, чиито функции изпълнява.
36.2. При заместване на административен ръководител, съгласно чл. 168, ал. 7 от ЗСВ да се изплаща допълнително трудово възнаграждение, във връзка с чл. 259, ал. 1 от КТ, при спазване Правилата за определяне на индивидуалните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи и в рамките на утвърдените бюджетни средства на съответния орган на съдебната власт.
37. ОТНОСНО: Проект на решение за допълване на решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г., т. 66.2

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Допълва решение на ВСС по Протокол № 42/31.10.2013 г., т. 66.2., като след израза: „... разходите за дневни”, се добави следния текст: „в двоен размер (съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина)”.......
38. Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013г.
38.1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Своге за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 8 000 лв. с цел осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
38.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 8 000 лв.
38.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Своге с 8 000 лв.
39. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013г.
39.1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Апелативен съд гр. Бургас за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
39.1.1.НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 94 230 лв.
39.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Апелативен съд гр. Бургас с 94 230 лв.
39.2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в работна среща с членовете на изпитна комисия за провеждане на конкурс за преместване и заемане на свободни длъжности в районните съдилища на съдия Милчо Методиев Ванев

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Апелативен съд гр. Велико Търново за 2013 г., както следва:
39.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 829 лв.
39.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Велико Търново с 829 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в работна среща с членовете на изпитна комисия.
39.3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
39.3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” със 7 264 лв.
39.3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” със 7 264 лв.
39.4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на телефонна централа и автоматичен превключвател за свързване към два електрически трафопоста

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград, както следва:
39.4.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 5 800 лв.
39.4.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 5 800 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на телефонна централа и автоматичен превключвател за свързване към два електрически трафопоста.
39.5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за възстановяване на разходи за участие в работни срещи на подгрупа към ВСС за изработване на проект на ПАРОАВАС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Бургас за 2013 г., както следва:
39.5.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 664 лв.
39.5.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Бургас с 664 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участие в работни срещи на подгрупа към ВСС за изработване на проект на ПАРОАВАС.
39.6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, облекло на новоназначени служители и възнаграждения на вещи лица

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.6.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
39.6.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 10 433 лв.
39.6.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 10 433 лв.
39.6.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначени служители, както следва:
39.6.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 366 лв.
39.6.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 366 лв.
39.6.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица, както следва:
39.6.3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 200 лв.
39.6.3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 200 лв.
39.7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд гр. Видин за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
39.7.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 4 767 лв.
39.7.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Видин с 4 767 лв.
39.8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. скенер и 1 бр. лазерен цветен принтер

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Видин за 2013 г. с 2 380 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на скенер – 1 бр. и лазерен цветен принтер, както следва:
39.8.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 2 380 лв.
39.8.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 380 лв.
39.9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Специализиран наказателен съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината, както следва:
39.9.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” с 40 102 лв.
39.9.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка” с 40 102 лв.
39.10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски военен съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
39.10.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 10 698 лв.
39.10.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски военен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 10 698 лв.
39.11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства до края на годината, поради общ недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Военен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства поради общ недостиг, както следва:
39.11.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 6 528 лв.
39.11.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с 6 528 лв.
39.11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Военен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходите по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, както следва:
39.11.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 2 845 лв.
39.11.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военен съд гр. Пловдив по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 845 лв. за възнаграждения на вещи лица и пътни пари на военен съдия.
39.12. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
39.12.1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 6 130 лв., съгласно Приложение № 1.
39.12.2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 15 036 лв., съгласно Приложение № 1.
39.12.3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 21 166 лв., съгласно Приложение № 1.
39.13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Айтос за осигуряване на средства за изплащане на първите 3 дни от временна нетрудоспособност, възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.13.1. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
39.13.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Айтос за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 600 лв.
39.13.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Айтос за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 600 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични.
39.13.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Айтос за 2013 г., както следва:
39.13.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Айтос за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 200 лв.
39.13.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Айтос за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 200 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели и вещи лица.
39.14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Бургас за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ, както следва:
39.14.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 304 лв.
39.14.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Бургас с 304 лв.
39.15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла Слатина за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Бяла Слатина за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 000 л. дизелово гориво за отопление, както следва:
39.15.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет със 7 500 лв.
39.15.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бяла Слатина по § 10-00 „Издръжка” със 7 500 лв.
39.16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Горна Оряховица за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, както следва:
39.16.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 11 355 лв.
39.16.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Горна Оряховица с 11 355 лв.
39.17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кнежа за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Кнежа за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ, както следва:
39.17.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 5 947 лв.
39.17.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Кнежа с 5 947 лв.
39.18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен Държавен съдебен изпълнител и суми от СБКО

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.18.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Крумовград за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло на новоназначен Държавен съдебен изпълнител.
39.18.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 153 лв.
39.18.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Крумовград с 1 153 лв.
39.18.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Крумовград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
39.18.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 200 лв.
39.18.2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 200 лв.
39.19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия, суми от СБКО и допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.19.1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
39.19.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 991 лв.
39.19.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 991 лв.
39.19.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище за 2013 г., с цел осигуряване на средства за СБКО, съгласно чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г., както следва:
39.19.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 963 лв.
39.19.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 963 лв.
39.19.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Панагюрище за 2013 г., с цел осигуряване на средства поради общ недостиг, както следва:
39.19.3.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 3 000 лв.
39.19.3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв.
39.20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Петрич за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия и закупуване на копирна машина WC 5845

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.20.1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
39.20.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” със 724 лв.
39.20.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Петрич за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” със 724 лв.
39.20.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Петрич за 2013 г. с 10 680 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина WC 5845, както следва:
39.20.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 10 680 лв.
39.20.2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 10 680 лв.
39.21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства, във връзка с предстоящи плащания

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Раднево за 2013 г., както следва:
39.21.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Раднево за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 200 лв.
39.21.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Раднево за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 200 лв. с цел осигуряване на средства за предстоящи плащания.
39.22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Самоков за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
39.22.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 2 811 лв.
39.22.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Своге за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 2 381 лв.
39.22.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Самоков за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 5 192 лв.
39.23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за изплащане на облекло на назначени служители, закупуване на гориво за отопление и първите 3 дни от временната нетрудоспособност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

39.23.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Тетевен за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло, както следва:
39.23.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 10-00 „Издръжка” с 1 666 лв.
39.23.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 666 лв.
39.23.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Тетевен за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво, както следва:
39.23.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 10-00 „Издръжка” с 4 000 лв.
39.23.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен по § 10-00 „Издръжка” с 4 000 лв.
39.23.3. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
39.23.3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 000 лв.
39.23.3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на първите 3 дни от временната нетрудоспособност.
39.24.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Тополовград за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ, както следва:
39.24.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 252 лв.
39.24.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Тополовград с 1 252 лв.
40. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
41. /ОТТЕГЛЕНА/

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

42. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на РБългария за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Хасково

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура гр. Хасково.
МОТИВИ: Натовареността на ОП-Хасково е над средната за прокуратурите в страната. Липса на възможност за съвместяване на функциите в Окръжен следствен отдел. Налице е финансова обезпеченост.
43. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на РБългария за даване на съгласие за трансформиране на една заета длъжност „призовкар” в длъжност „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр. Червен бряг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на една заета длъжност „призовкар” в длъжност „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр. Червен бряг, считано от 01.01.2014 г.
МОТИВИ: Натовареността на РП-Червен бряг е над средната за прокуратурите в страната. Налице е финансова обезпеченост.
44. ОТНОСНО: Искане от директора на Националния институт на правосъдието за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „старши експерт” в дирекция „Текущо обучение на магистрати”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „старши експерт” в дирекция „Текущо обучение на магистрати” в Национален институт на правосъдието.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Необходимост от исканата длъжност.
45. ОТНОСНО: Искане от председателя на Апелативен специализиран наказателен съд за увеличаване щатната численост на съда с две длъжности за: „специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество” и „работник, поддръжка сгради” и становище на комисия „Бюджет и финанси” от 06.11.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Апелативен специализиран наказателен съд за увеличаване щатната численост на съда с две длъжности за: „специалист по управление и стопанисване на съдебно имущество” и „работник, поддръжка сгради”.
МОТИВИ: Липса на финансови средства за обезпечаване на исканите длъжности. Натовареността на АСпНС е под средната за страната.
46. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Варна за даване на съгласие за преназначаване на съдебен служител от длъжност „касиер” на длъжност „съдебен архивар” по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ и назначаване на съдебен служител на освободената длъжност „касиер” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за преназначаване на съдебен служител от длъжност „касиер” на длъжност „съдебен архивар” по чл. 343, ал. 2 от ЗСВ и назначаване на съдебен служител на освободената длъжност „касиер” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Административен съд гр. Варна.
МОТИВИ: Налице е финансова обезпеченост. Необходимост от заемане на длъжността „касиер” и липса на възможност за оптимизиране.
47. ОТНОСНО: Искане от председателя на Окръжен съд гр. Благоевград за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен архивар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен архивар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Окръжен съд гр. Благоевград.
МОТИВИ: Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Натовареността на ОС-Благоевград е над средната за страната за окръжните съдилища. Съотношението бр. служители/бр. магистрати е под средното за страната. Налице е финансова обезпеченост.
48. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Девня за даване на съгласие за трансформиране на една длъжност „съдебен деловодител” в една длъжност „старши специалист-съдебно деловодство и административно обслужване”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на една длъжност „съдебен деловодител” в една длъжност „старши специалист-съдебно деловодство и административно обслужване” в Районен съд гр. Девня.
МОТИВИ: С оглед рестриктивния бюджет на органите на съдебната власт не дава съгласие за извършване на исканата трансформация. Искането не е съобразено със степените на длъжностите на съдебната администрация. Натовареността на РС-Девня е под средната за районните съдилища в страната.
49. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Пазарджик за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районен съд гр. Пазарджик.
МОТИВИ: Липса на възможност за оптимизиране на съдебната администрация. Натовареността на РС-Пазарджик е над средната за страната за районните съдилища в областните центрове. Налице е финансова обезпеченост.
50. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Перник за даване на съгласие за възобновяване на спряната конкурсна процедура със заповед № 281/09.11.2013 г. на председателя на съда и за назначаване на съдебни служители на обявените длъжности

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

50.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за възобновяване на конкурсна процедура за назначаване на съдебни служители в Районен съд гр. Перник.
50.2. Указва на председателя на РС-Перник конкурсната процедура за назначаване на съдебни служители да се проведе след 01.04.2014 г., с оглед решението на ВСС по протокол № 31/25.07.2013 г.
51. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Хасково за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

51.1. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Районен съд гр. Хасково.
51.2. Указва на председателя на РС-Хасково конкурсната процедура за назначаване на съдебен служител да се проведе след 01.04.2014 г., с оглед решението на ВСС по протокол № 31/25.07.2013 г.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

52. ОТНОСНО: Упълномощаване на експерт от дирекция „Правна” на Висшия съдебен съвет за процесуално представителство

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Росалина Милкова Димитрова – главен експерт-юрисконсулт в отдел „Нормативна дейност и процесуално представителство” в дирекция „Правна” да представлява Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

53. ОТНОСНО: Командироване на Магдалена Лазарова – член на ВСС и Гергана Алякова – преводач за участие в работната група с цел изработване на Меморандум за разбирателство между представителите на страните-участници в Конференцията на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, за периода 24-27 ноември 2013 г., в гр.Истанбул, Турция

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

53.1. КОМАНДИРОВА за участие в работната група с цел изработване на Меморандум за разбирателство между представителите на страните-участници в Конференцията на Регулаторните съдебни органи на Балканския регион, за периода 24-27 ноември 2013 г., в гр.Истанбул, Турция.
- Магдалена Лазарова – член на ВСС;
- Гергана Алякова – преводач.
53.2. Разходите за пътни са за сметка на Административен съд София-град. Пътуването ще се осъществи със самолет.
53.3. Разходите за хотелско настаняване по фактически размер и медицински застраховки на командированите лица са за сметка на Административен съд София-град.
53..4. Разходите за дневни са за сметка на ВСС.
53.5. Разходите за хонорар на преводача са за сметка на ВСС.
МОТИВИ: С решение по протокол № 19 от заседанието на Висшия съдебен съвет от 16 май 2013 г., Магдалена Лазарова – член на ВСС и председател на комисия „Публична комуникация” е определена за участие в работната група с цел изработване на Меморандум за разбирателство.
Във връзка с провеждането на първата среща на работната група е получена покана от страна на Висшия съвет на съдиите и прокурорите на Република Турция. Срещата ще се състои на 25 и 26 ноември в Съдебната палата на Истанбул.
Съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, за пътуване в Турция се полагат квартирни пари в размер до 90 щ.д. Цените на предложените от организаторите хотели варират от 70 евро до 180-225 евро, което надвишава размера на определените в Наредбата средства за квартирни разходи. Освен това, поради доближаване на прага на обществената поръчка за самолетни билети, хотелско настаняване и осигуряване на медицински застраховки с „Аргус Травъл”, не е възможно да се ползват техните услуги за резервиране и заплащане на нощувките на командированите лица. Тъй като хотелите са предложени от организаторите, би могла да се приложи разпоредбата на чл. 17. (2) от Наредбата, който гласи „Ръководителите на ведомства и предприятия могат да изплащат квартирни пари по фактически размери, но не по-високи от двойния размер на определените в приложение № 2, при участие в големи международни прояви и при условие, че е представена покана от организаторите, съдържаща информация за цените, предлагани от хотелите за участниците.”
В този случай, разходите за пътни, хотелско настаняване и медицински застраховки могат да бъдат поети от Административен съд София-град.
Разходите за дневни на командированите лица са за сметка на ВСС.
Разходите за хонорар на преводача са за сметка на Висшия съдебен съвет.
54. ОТНОСНО: Доклад от Румен Георгиев – член на ВСС за участието на българската делегация в симпозиум „Обучение на членовете на съдебната власт за ефективно и ефикасно правосъдие”, проведена в периода 23-25 октомври 2013 г. в Анталия, Турция

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

54.1. Приема за сведение доклада на Румен Георгиев – член на ВСС за участието на българската делегация в симпозиум „Обучение на членовете на съдебната власт за ефективно и ефикасно правосъдие”, проведена в периода 23-25 октомври 2013 г. в Анталия, Турция.
54.2. Възлага на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - Раздел „Доклади и декларации/Доклади от международни срещи”.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

55. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело №26/2013г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА произнасянето по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 26/2013 г. по описа на ВСС И ВРЪЩА преписката на дисциплинарния състав за изготвяне на допълнителни мотиви.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ, Миглена Петкова Меткалф от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд-гр.Елхово, считано от 29.11.2013г.
2. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл.165, ал.1, т.2 от ЗСВ, Мария Ганчева Николова-Ангелова от заеманата длъжност „съдия” в Районен съд-гр.Пловдив, с ранг „съдия в АС”, считано от датата на вземане на решението.
3. ОТНОСНО: Анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите, възприети от страните – членки на Съвета на Европа

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ПРИЕМА Анализ на практиката и подходите при оценка на натовареността на магистратите, възприети от страните–членки на Съвета на Европа, представен от Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към Висшия съдебен съвет.
4.ОТНОСНО: Проект на технически правила за използване на софтуер за случайно разпределение на делата Law Choice, версия 4 и обсъждане на постъпили писма от НПО

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. УТВЪРЖДАВА Проект на технически правила за използване на софтуер за случайно разпределение на делата Law Choice, версия 4.
4.2. Проектът на технически правила за използване на софтуер за случайно разпределение на делата Law Choice, версия 4 да се изпрати на органите на съдебната власт и на Гражданския съвет към Висш съдебен съвет и да се публикува на Интернет-страницата на Висш съдебен съвет за становища в срок до 13.12.2013 г..
4.3. ОПРЕДЕЛЯ 01.01.2014 г. за начален срок за създаване и поддържане чрез Интернет на архив за протоколите за случаен избор по чл. 9 от ЗСВ за всички съдилища, включително и за тези, които използват АСУД.
4.4. Председателите на съдилищата да организират подготовката за преминаване към версия 4 на Law Choice, както е описано в приложението към Проекта на технически правила за използване на софтуер за случайно разпределение на делата.
4.5. Възлага на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”, в срок до 05.12.2013 г., да предложи на ВСС да определи двама ит-специалисти и проект на договор с тях, които да извършат оценка, съгласно решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г., т. 13.5.
4.6. Предлага на Гражданския съвет, в срок до 5.12.2013 г. да определи двама ит-специалисти, които да извършат експертиза, съгласно решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г., т. 13.5.

/Закриване на заседанието – 16.20 ч/

Публикуван на:
22.11.2013 г.
 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд