Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Районен съд гр. Карлово временно се премества в друга сграда

9 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да бъде сключен договор за наем на недвижим имот за нуждите на Районен съд гр. Карлово за срок от две години, както и да се предприемат действия за безвъзмездно предоставяне за управление на Висшия съдебен съвет на част от новия корпус на Техникум по механотехника „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ гр. Карлово.

Наетата сграда ще удовлетвори изискванията на съда за осигуряване на деловодства и кабинети за 7 магистрати и 23 съдебни служители. По отношение на осигуряване на съдебни зали са налице подходящи помещения в намиращия се в непосредствена близост техникум.

Преместването на работещите в съда, както и на наличните документация и оборудване ще започне още днес, като от ВСС ще бъде оказана логистична подкрепа, както по отношение на физическото преместване на материалните активи, така и по изграждане и въвеждане в експлоатация на информационните системи свързани с пряката дейност на районния съд.

Работата на Районния съд няма да бъде преустановена. С днешното си решение Пленумът на Висшия съдебен съвет финализира спешните и неотложни дейности предприети през последните две седмици, във връзка с преодоляване на възникналата аварийна ситуация в Районен съд гр. Карлово. До нея се стигна в резултат на настъпили конструктивни дефекти в сградата на съда създаващи реална опасност от срутване и  заплаха за живота и здравето на работещите и гражданите вследствие на строеж на сграда на банка ДСК ЕАД, в непосредствена близост. С решения на Комисията по управление на собствеността бяха извършени на място няколко проверки на сградата от представители на ВСС, включително бяха инициирани и проведени срещи с областния управител на Пловдив, кмета на Община Карлово и началника на Регионалната дирекция строителен надзор.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд