Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предприе мерки за определяне на код по Националната класификация на професиите и длъжностите за длъжността „Младши следовател“

9 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет реши да допълни Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи, като след длъжностите „Младши съдия“, „Младши прокурор“ добавя „Младши следовател“. Възложено бе на съдебен служител, по компетентност да предприеме необходимите действия за определяне на код по Националната класификация на професиите и длъжностите за длъжността „Младши следовател“.

Съгласно промените в Закона за съдебната власт и измененията в чл. 163, т.5 е добавена нова длъжност към следователските длъжности – младши следовател.

В действащата Таблица №1 на ВСС за определяне на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи не съществува длъжност „младши следовател“. Съгласно чл. 218, ал. 2 ЗСВ основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност се определя по един и същ начин – в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данни на Националния статистически институт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд