Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Процедура за участие на членове на Гражданския съвет към ВСС в заседанията на Пленума, колегии на ВСС и комисиите към тях

9 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет не съгласува предложения от Гражданския съвет проект на Процедура за участие на членове на Гражданския съвет към ВСС в заседанията на Пленума, колегии на ВСС и комисиите към тях. Вместо него Пленумът прие предложения проект от Комисията по правни и институционални въпроси, който ще бъде изпратен за съгласуване от Гражданския съвет.

Първоначалният проект на Процедурата е приет от Гражданския съвет с Акт №67/16.12.2016г. и внесена за обсъждане от Пленума на ВСС в заседанието му на 12.01.2017 г. С решение по Протокол № 1/12.01.2017 г. Пленумът изпрати на Комисията по „Правни и институционални въпроси“  Процедурата за участие на членове на Гражданския съвет към ВСС в заседанията на Пленума, колегии на ВСС и комисиите към тях за съгласуване.

Комисията по Правни и институционални въпроси не съгласува предложения от Гражданския съвет проект на документа, а изготви нов, който предвижда представител на организация, член на Гражданския съвет, да може да участва в заседания на пленума и на колегиите на ВСС, както и на техни комисии по точки от дневния ред, с предмет: обсъждане на подзаконови нормативни актове в кръга на нормотворческата компетентност на ВСС; становища по съгласувателни процедури на нормативни актове, касаещи съдебната власт; обсъждане дейността на ВСС и на организациите към ГС по европейски проекти, относими към съдебната власт за постигане на ефективност, отчетност и прозрачност; организиране и провеждане на деня на отворените врати във ВСС и органите на съдебната власт. Участието в заседания ще става след решение на съответния орган, прието по искане, направено в 3-дневен срок преди заседанието до главния секретар на ВСС, като едновременно с искането се уведомят по имейл членовете на ГС и неговите съпредседатели.

Участието на представителя на организацията, член на ГС, се състои в представяне на писмено или устно становище по разглеждания въпрос от дневния ред, което ангажира единствено представляваната организация.

Целта на участието на членовете на ГС по тази процедура е единствено подпомагане на дейността на ВСС.

Предвижда се при нарушение на правилата на процедурата или злоупотреба, Гражданският съвет да има право да обсъди и гласува изключване на организацията от Гражданския съвет.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд