Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази съгласие за участие на ВСС като бенефициент по Програма „Правосъдие“ финансирана от Норвежкия финансов механизъм

9 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази съгласие за участие на ВСС като бенефициент по Програмна област 21 „Ефективност и ефикасност на съдебната система, укрепване на върховенството на закона“ на Програма „Правосъдие“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм и за предприемане на всички необходими действия във връзка с разработване на необходимите документи.

На днешното си заседание Пленумът на ВСС се запозна с доклад от Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, създаден с решение на ВСС по т. 69 от протокол №38/02.2015 г. във връзка с участие на ВСС в разработването на концепцията на Програмна област 21.

Общият бюджет на програмата е 35 294 118 евро, като според предвиденото най-малко 30% от средствата трябва да бъдат заделени за мерки, различни от инвестициите в инфраструктурата, например обучения и изграждане  на капацитет, алтернативни мерки и реинтеграция, както и дейности, насочени към подготовка на задържаните за интегриране в обществото. Съгласно утвърдения график в края на м. април следва да бъде представена първата версия на идейните концепции на партньорите и на Офиса на Финансовия механизъм. До 29 май 2017 г. следва да бъдат изпратени идейните концепции на Националното координационно звено, а най-късно на 9 юни 2017 г. следва да бъдат изпратени идейните концепции на държавите донори.

Към настоящия момент не е уточнен бюджетът, с който ВСС ще разполага в качеството му на бенефициент. Съгласно уговореното между програмния оператор и донорите в рамките на новия програмен период, следва да бъдат надградени резултатите и достиженията, постигнати през предния период.

От страна на донора и на СЕ е изключително високо оценено изпращането на български съдии, които да подпомогнат дейността на Регистратурата на ЕСПЧ. Съдиите са били изпратени в изпълнение на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждане на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система“ по програмна област 31 „Повишаване на капацитета и изграждане на сътрудничество в съдебната система“ на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014. В изпълнение на посочения проект бе изграден Магистратски форум за правата на човека, като изпратените в ЕСПЧ деветима български съдии поставиха основата на мрежа за обмен на информация в областта на правата на човека и практиката на ЕСПЧ.

Предложените индикативни дейности са:

  • Изпращане на български магистрати /съдии и прокурори/, които да подпомагат дейността на ЕСПЧ. Тъй като до момента са провеждани единствено стажове за български съдии се определя като целесъобразно през новия програмен период дейността на ЕСПЧ да бъде подпомагана и от прокурори.
  • Изпращане на съдебни служители /от ВСС, ВКС, ВАС, ПРБ/ на стажове в структурите на СЕ, с акцент върху стажове в Европейската комисия за ефективност на правосъдието.
  • Провеждане на обучения в областта на защита правата на човека.
  • Засилване на създадената Мрежа за обмен на информация в областта на защита правата на човека и практиката на ЕСПЧ.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд