Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решения във връзка с управление на собствеността на съдебната власт

9 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решения във връзка с управление на собствеността на съдебната власт, като упълномощи представляващия ВСС Димитър Узунов да подпише договор за безвъзмездно предоставяне правото на управление на недвижим имот – частна държавна собственост за нуждите на Районна прокуратура – Омуртаг  с областния управител на област Търговище. Решението е във връзка с изтичане срока на договора за управление на имота.

Пленумът на ВСС допълни свое решение по т. 50 от Протокол №40/03.11.2016 г., с което се възлага правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебната власт от Апелативен район – София, като възложи на административния ръководител на Военно-окръжна прокуратура гр. София  стопанисването на имот-частна държавна собственост, предоставен от областния управител на област Плевен за нуждите на Военно-следствен участък гр. Плевен. Упълномощен бе военен следовател във Военно-окръжната прокуратура да представлява ВСС за предприемане на действия във връзка с новопридобития имот пред ВиК, ЧЕЗ и топлофикационното дружество в гр. Плевен.

Пленумът на ВСС измени свое решение по протокол № 43/24.11.2016 г. за възлагане стопанисването на предоставените за управление на Пленума на ВСС недвижими имоти – публична/частна държавна собственост, като отнеме правото на стопанисване на Съдебната палата в Бургас от административния ръководител на Апелативен съд – Бургас и възложи правото на стопанисване на административния ръководител на Окръжен съд – Бургас.

Пленумът на ВСС прие решения във връзка с възлагане правото на стопанисване на административните ръководители на органите на съдебната власт в Апелативен район Пловдив и Апелативен район Варна, по области. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд