Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 47

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 28 НОЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – Председателстващ ВСС
ОТСЪСТВА: Даниела Костова

/Откриване на заседанието – 9,50 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Атанас Стоилов Атанасов - съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196,
т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Галина Любомирова Иванова - съдия в Софийски градски съд, на основание
чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Десислава Пенчева Добрева - съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Джулиана Иванова Петкова - съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по заявлението на Калин Кирилов Баталски – административен ръководител на Районен съд гр. Радомир, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за поощряване на Величка Славчева Маринова - съдия в Административен съд гр. Силистра.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за освобождаване на Величка Славчева Маринова от заеманата длъжност „съдия” в Административен съд гр. Силистра.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание ПМС 268/22.11.2013 г., за одобряване на бюджетни кредити за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по предложение на председателя на Върховния касационен съд за смяна на обслужващата банка на набирателната сметка на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Пазарджик за прехвърляне от транзитната сметка по набирателната сметка на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение за упълномощаване на Михаил Кожарев – член на Висшия съдебен съвет, да подпише договор с Военномедицинска академия – МБАЛ – София.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение относно предложение за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Внася: Комисия по правни въпроси
13. Проект на решение относно Анализ на констатираните от Инспектората към Висшия съдебен съвет случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок за периода 01.04.2013 г. – 30.09.2013 г.
Внася: Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет
14. Проект на решение за командироване на представители на съдебната власт в срещи на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, които ще се проведат в гр. Брюксел, Белгия, в периода
8-10 декември 2013 г.
Внася: Комисия „Международна дейност”
15. Доклад от Галина Карагьозова – член на Висшия съдебен съвет и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия механизъм относно изменение и допълнение на решение на ВСС по протокол № 24/20.06.2013 г. за командироване на български съдии в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека.
Внася: Комисия “Международна дейност”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

І. Предложения за кандидатури за директор на Националната следствена служба
/Няма постъпили кандидатури за директор на Националната следствена служба/

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Административен съд гр. Добрич
Кандидати:
- Таня Райкова Димитрова – Стоянова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд гр. Добрич, с ранг “съдия в АС” /Атестирана с Решение на ВСС по Протокол №38/24.11.2011г. – комплексна оценка „много добра”/
- Красимира Керанова Иванова – и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд гр.Добрич, с ранг “съдия в АС” /Атестирана с Решение на ВСС по Протокол № 37/14.10.2010 г. – комплексна оценка “добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: със 7 гласа “за, 7 “против”, 9 “въздържали се” за Таня Райкова Димитрова – Стоянова и 15 гласа “за”, “против” няма, 8 “въздържали се” за Красимира Керанова Иванова, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Красимира Керанова Иванова – и.ф. административен ръководител – председател на Административен съд гр. Добрич, с ранг “съдия в АС” на длъжността „административен ръководител – председател” на Административен съд гр. Добрич, с ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Елин Пелин
Кандидати:
- Росица Генадиева Тодорова – Газибарова – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Елин Пелин, с ранг “съдия в АС” /Атестирана с Решение на ВСС по Протокол №26/08.07.2010 г. – комплексна оценка “добра”/
- Борислав Любомиров Чернев – съдия в Районен съд гр. Елин Пелин, с ранг “съдия в АС” /Атестиран с Решение на ВСС по Протокол № 29/18.07.2013 г. – комплексна оценка “ много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 13 гласа “за”, 2 “против”, 6 “въздържали се” за Росица Генадиева Тодорова – Газибарова и 8 гласа “за”, 5 “против”, 8 “въздържали се” за Борислав Любомиров Чернев, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Росица Генадиева Тодорова – Газибарова – и.ф. председател на Районен съд гр. Елин Пелин, с ранг “съдия в АС” на длъжността „административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Елин Пелин, с ранг “съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

СЪДИЛИЩА

3.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Александър Драгомиров Цонев - съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”.
3.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Александър Драгомиров Цонев - съдия в Апелативен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия в АС”.
4.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Диан Григоров Василев - съдия в Административен съд гр. Разград, с ранг „съдия в ОС“.
4.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диан Григоров Василев - съдия в Административен съд гр. Разград, с ранг „съдия в ОС“.
5.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Христова Попова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
5.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Христова Попова - съдия в Административен съд София-град, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
6.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Деница Вълева Вълкова - Петкова - съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
6.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Деница Вълева Вълкова - Петкова - съдия в Окръжен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
7.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Корнелия Димитрова Колева – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
7.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Корнелия Димитрова Колева – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
8.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Агнеса Борисова Ставарова -административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
8.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Агнеса Борисова Ставарова -административен ръководител - председател на Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
9.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иванка Стоименова Шкодрова - съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иванка Стоименова Шкодрова - съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
10.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Капка Емилова Павлова - съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС“.
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Капка Емилова Павлова - съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС“.
11.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Анна Иванова Иванова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
11.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анна Иванова Иванова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
12.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Виолета Иванова Гъдева - Димовска - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС".
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Виолета Иванова Гъдева - Димовска - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС".
13.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Михаела Христова Буюклиева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Михаела Христова Буюклиева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Румяна Иванова Панайотова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Румяна Иванова Панайотова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светлана Ангелова Станева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Ангелова Станева - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия в АС”.
16.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Юлияна Василева Цонева - Йорданова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Исперих, с ранг „съдия в АС“.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Юлияна Василева Цонева - Йорданова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Исперих, с ранг „съдия в АС“.
17.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Спас Маринов Стефанов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Тутракан, с ранг „съдия в ОС“.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Спас Маринов Стефанов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Тутракан, с ранг „съдия в ОС“
18.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Румяна Атанасова Танева - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в ОС”.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Румяна Атанасова Танева - съдия в Окръжен съд гр. Стара Загора, с ранг „съдия в ОС”.
19.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Елена Тодорова Иванова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
19.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елена Тодорова Иванова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
20.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Кръстева Яначкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
20.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Кръстева Яначкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
21.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Албена Марчева Ботева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС".
21.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Албена Марчева Ботева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС".
22.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иванка Колева Иванова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС” (командирована в СГС от 07.05.2009 г.).
22.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иванка Колева Иванова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС” (командирована в СГС от 07.05.2009 г.).
23.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Калоян Христов Топалов - съдия в Софийски районен съд (командирован в СГС от 01.11.2012 г.), с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
23.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калоян Христов Топалов - съдия в Софийски районен съд (командирован в СГС от 01.11.2012 г.), с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
24.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Любомир Луканов Луканов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС".
24.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Любомир Луканов Луканов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС".
25.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мариана Василева Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС".
25.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариана Василева Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС".
26.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Никола Петров Чомпалов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС".
26.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Никола Петров Чомпалов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС".
27.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Асен Тотев Радев - съдия в Районен съд гр. Бургас.
27.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Асен Тотев Радев - съдия в Районен съд гр. Бургас.
28.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Дарина Кирчева Николова - съдия в Районен съд гр. Бургас.
28.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Дарина Кирчева Николова - съдия в Районен съд гр. Бургас.
29.1.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Калин Стефанов Кунчев - съдия в Районен съд гр. Бургас.
29.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калин Стефанов Кунчев - съдия в Районен съд гр. Бургас.
30.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Невена Иванова Ковачева - съдия в Районен съд гр. Бургас.
30.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Невена Иванова Ковачева - съдия в Районен съд гр. Бургас
31.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Яна Панева Димитрова - заместник на административния ръководител на Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
31.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Яна Панева Димитрова - заместник на административния ръководител на Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС”.
32.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галя Василева Петрешкова - съдия в Районен съд гр. Козлодуй, с ранг „съдия в ОС".
32.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галя Василева Петрешкова - съдия в Районен съд гр. Козлодуй, с ранг „съдия в ОС".
33.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цонка Тодорова Миткова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Пирдоп, с ранг „съдия в АС“.
33.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цонка Тодорова Миткова - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Пирдоп, с ранг „съдия в АС“.
34.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Нася Иванова Япаджиева - съдия в Районен съд гр. Поморие, с ранг „съдия в АС“.
34.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нася Иванова Япаджиева - съдия в Районен съд гр. Поморие, с ранг „съдия в АС“.
35.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светозар Димов Светиев - съдия в Районен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС".
35.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светозар Димов Светиев - съдия в Районен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС".
36.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Диана Кирилова Георгиева - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС".
36.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диана Кирилова Георгиева - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС".
37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА”, на Атанас Николаев Атанасов - съдия в Районен съд гр. Велинград.
37.2. Атанас Николаев Атанасов - съдия в Районен съд гр. Велинград, ДА ПРИДОБИЕ СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Росица Георгиева Слабакова - Каракачанова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
39. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Юлиана Миткова Христова - прокурор в Софийска градска прокуратура, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
Мотиви: Налице са всички кумулативно предвидени предпоставки на чл. 234 от ЗСВ за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение.
Видно от становището на административния ръководител, прокурор Христова притежава много добра професионална подготовка и натрупан съществен практически опит. Владее много добре нормативната база и познава добре съдебната практика. Умее да анализира сложни фактически ситуации и да прави логически изводи. Добре мотивира решенията си и свободно изразява професионалното си мнение. Проявява последователност и настойчивост в работата си.
Предложението на и.ф. административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура, за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение „прокурор във ВКП и ВАП” на прокурор Юлиана Миткова Христова съдържа мотиви относно високата квалификация и образцово изпълнение на служебните й задължения. В него се съдържат твърдения, факти и обстоятелства, от които да се изведе преценката и да се направи извод за наличието на „доказана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения”.
Предвид гореизложеното, може да се направи извод за образцово, служещо за пример на другите магистрати, изпълнение на служебните задължения и висока професионална квалификация на прокурор Христова.
С оглед на това, приема направеното предложение за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП” на Юлиана Миткова Христова – прокурор в Софийска градска прокуратура, на основание чл. 234 от ЗСВ.
40. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимира Алексиева Филипова - заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
Мотиви: Налице са всички кумулативно предвидени предпоставки на чл. 234 от ЗСВ за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение.
Видно от допълнително изисканите данни от част IV на ЕФА за периода м. юли 2010 г. – м. юли 2013 г. (периода след последното атестиране), прокурор Филипова има 22 потвърдени и само 1 изцяло отменен акт. Не са налице дела, върнати за доразследване, нито оправдателни присъди по внесените от нея обвинителни актове. Всички възложени преписки решава в едномесечен срок.
Според становището на административния ръководител, работата на прокурор Филипова се характеризира със срочно и качествено решаване на възложените й преписки и дела. Прокурорските й актове са обосновани и прецизни. Притежава отлична правна подготовка и развито аналитично мислене.
Предложението на административния ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. София, за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение „прокурор в АП” на заместник окръжен прокурор на ОП – гр. София – Красимира Алексиева Филипова съдържа мотиви относно високата квалификация и образцово изпълнение на служебните й задължения. В него се съдържат твърдения, факти и обстоятелства, от които да се изведе преценката и да се направи извод за наличието на „доказана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения”.
Предвид гореизложеното, може да се направи извод за образцово, служещо за пример на другите магистрати, изпълнение на служебните задължения и висока професионална квалификация на прокурор Филипова
С оглед на това, приема направеното предложение за повишаване на място в по-горен ранг „прокурор в АП” на Красимира Алексиева Филипова – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София.
41. ОТХВЪРЛЯ предложението на Комисията по предложенията и атестирането за оставяне без уважение предложението от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Монтана, за повишаване на Петър Александров Петров - прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”.
41.1. ВРЪЩА предложението на административния ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура-гр.Монтана за повишаване на Петър Александров Петров в Комисията по предложения и атестиране за ново произнасяне.
42. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Иван Христов Христов – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
43. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Варна за повишаване на Илия Димитров Илиев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Варна, на място в по-горен ранг „следовател в НСлС”
Мотиви: Не са налице всички кумулативно предвидени предпоставки на чл. 234 от ЗСВ за повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение, а именно – не е доказана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения от магистрата.
От допълнително изисканата актуална част IV от ЕФА е видно, че за периода 01.10.2012 г. – 30.09.2013 г. следовател Илия Илиев е просрочил 1/3 от възложените му досъдебни производства. При ниска обща натовареност на следствените органи в страната и при общо възложени 45 досъдебни производства за посочения период, следовател Илия Илиев има 15 досъдебни производства, неприключени над 6 месеца.
Видно от Единния формуляр от последното периодично атестиране на следовател Илиев (за периода 01.10.2007 г. – 01.10.2011 г.) крайната комплексна оценка макар и „много добра” е 92 точки, т.е. с осем точки под максималния брой точки на оценка „много добра”.
Предвид гореизложеното, не може да се направи извод за образцово, служещо за пример на другите магистрати, изпълнение на служебните задължения и висока професионална квалификация на следовател Илия Илиев, които да го отличават в някаква положителна степен при изпълнението на служебните задължения от останалите магистрати с висока квалификация в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура - гр. Варна.
44.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Камелия Симеонова Стефанова - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
44.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Камелия Симеонова Стефанова - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
45.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанас Георгиев Янков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
45.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Георгиев Янков - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор в АП”.
46.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Дилян Господинов Пинчев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
46.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Дилян Господинов Пинчев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
47.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ангел Атанасов Попколев - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
47.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ангел Атанасов Попколев - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”.
48.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Лида Сашева Осипова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг ”прокурор в ОП”.
48.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Лида Сашева Осипова - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг ”прокурор в ОП”.
49.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Бойко Василев Живков - прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг „прокурор в ОП“.
49.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Бойко Василев Живков - прокурор в Районна прокуратура гр. Димитровград, с ранг „прокурор в ОП“.
50.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Сеслав Димитров Помпулуски - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП“.
50.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Сеслав Димитров Помпулуски - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП“.
51.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ивета Христова Маркович - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП”.
51.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивета Христова Маркович - прокурор в Районна прокуратура гр. Плевен, с ранг „прокурор в АП”.
52.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Илчо Петров Петров - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”.
52.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Илчо Петров Петров - прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”.
53.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Георгиев Каменов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „следовател в НСлС".
53.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Георгиев Каменов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „следовател в НСлС".
54.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Цонков Димитров - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „следовател в НСлС”.
54.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Цонков Димитров - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „следовател в НСлС”.
55.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цвятко Иларионов Камбуров - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „следовател в НСлС”.
55.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цвятко Иларионов Камбуров - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Плевен, с ранг „следовател в НСлС”.
56.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Кирил Николов Василев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Смолян, с ранг „следовател в НСлС”.
56.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кирил Николов Василев - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Смолян, с ранг „следовател в НСлС”.
57.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Живко Делчев Янков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „следовател в НСлС“.
57.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Живко Делчев Янков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „следовател в НСлС“.
58.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Росица Петкова Атанасова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „следовател в НСлС“.
58.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росица Петкова Атанасова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Хасково, с ранг „следовател в НСлС“.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

59. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

59.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2013 г.
59.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.10.2013 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
60. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждението на членовете на конкурсната комисия за участие в обявен конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районен съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на събеседвания с кандидатите за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районен съд, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 10-00 „Издръжка” за 2013 г. с 4 130 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с 2 070 лв.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тетевен по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с 1 030 лв.
4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Никопол по §§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с 1 030 лв.
5. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия в размер на 1 070 лв. следва да се изплати от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., съгласно приложената справка за изплащане на възнаграждението на членовете на конкурсната комисия.
61. Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
61.1. ОТНОСНО: Писмо № 16244/25.10.2013 г. от административните ръководители на Апелативен, Окръжен и Районен съд гр. Пловдив с молба за отпускане на средства за повишаване на сигурността на сградите, съгласно предписания на ГД „Охрана” и повишаване на пожароустойчивостта на сградите, съгласно предписание на ОУ „ПБЗН” – Пловдив.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” за отделяне на централното стълбище с изход от ул. „Йоаким Груев” с противодимна преграда и отделяне на гаража от обема на сградата с пожароустойчиви врати на обща стойност 19 392 лв.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
61.2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за преграждане на съда с метална решетка.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Монтана за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с 1 530 лв. за преграждане на съда с метална решетка.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
61.3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за осигуряване на средства за довършване на ремонт – подмяна на врати.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Берковица за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с 1 000 лв. за довършване на ремонт-подмяна на интериорни врати.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
61.4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за осигуряване на средства за авариен ремонт на воронка и водосточна тръба на вътрешно отводняване и хидроизолиране.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови пазар за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт” с 2 835 лв. за авариен ремонт на покрив и отводняване.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
61.5. ОТНОСНО: Събрани искания за копирна техника в периода юли 2012 г. – ноември 2013 г. и отлагани поради финансови причини.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

61.5.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 148 404 лв.
61.5.2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на съдилищата за 2013 г., както следва:
61.5.2.1. Окръжен съд гр. Габрово по § 52-03 „Други машини и съоръжения” със 7 300 лв. за RX WC 5222.
61.5.2.2. Районен съд гр. Севлиево по § 52-03 „Други машини и съоръжения” със 7 300 лв. за RX WC 5222.
61.5.2.3. Районен съд гр. Брезник по § 10-15 „Материали” с 980 лв. за HP Ldzer Jet Pro 400 MFP.
61.5.2.4. Районен съд гр. Царево по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 2 800 лв. за Canon IR 2022.
61.5.2.5. Окръжен съд гр. Благоевград по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 10 800 лв. за RX WC 5335.
61.5.2.6. Окръжен съд гр. Кърджали по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 10 800 лв. за RX WC 5335.
61.5.2.7. Районен съд гр. Ямбол по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 9 800 лв. за RX WC 5335.
61.5.2.8. Районен съд гр. Търговище по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 9 800 лв. за RX WC 5335.
61.5.2.9. Районен съд гр. Трявна по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 2 600 лв. за Canon IR 2520.
61.5.2.10. Окръжен съд гр. Кюстендил по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 2 400 лв. за KM Bizhub 215.
61.5.2.11. Районен съд гр. Кубрат по § 52-03 „Други машини и съоръжения” със 7 600 лв. за RX WC 5325.
61.5.2.12. Районен съд гр. Пещера по § 52-03 „Други машини и съоръжения” със 7 300 лв. за RX WC 5222.
61.5.2.13. Районен съд гр. Велико Търново по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 10 800 лв. за RX WC 5645.
61.5.2.14. Районен съд гр. Горна Оряховица по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 10 800 лв. за RX WC 5335.
61.5.2.15. Районен съд гр. Берковица по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 4 500 лв. за KM Bizhub 223.
61.5.2.16. Окръжен съд гр. Стара Загора по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 11 000 лв. за RX WC 5845.
61.5.2.17. Районен съд гр. Радомир по § 52-03 „Други машини и съоръжения” със 7 300 лв. за RX WC 5222.
61.5.2.18. Окръжен съд гр. Пазарджик по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 9 800 лв. за RX WC 5845.
61.5.2.19. Районен съд гр. Бургас по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 9 024 лв. за KM Bizhub 423.
61.5.2.20. Районен съд гр. Ловеч по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 5 700 лв. за RX WC 5222.
62. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
62.1. ОТНОСНО: Писмо от Инспектората към ВСС с вх. № 11-12-144/14.11.2013 г., с искане за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г. с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей на Наредба № 7/15.08.2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Инспектората към ВСС за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей на Наредба № 7/15.08.2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” на Инспектората към ВСС с 18 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Инспектората към ВСС с 18 000 лв.
62.2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за 100 годишния юбилей на съда.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Благоевград за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 3 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв. за финансиране на 100 годишния юбилей на съда.
62.3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Ловеч за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временна нетрудоспособност, възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и СБКО, както и средства за изпълнение на сключен договор между ОС Ловеч и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ловеч по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания” за периода от 07.10.2013 г. до 31.12.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.3.1. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
62.3.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 000 лв.
62.3.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временна нетрудоспособност.
62.3.2. В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
62.3.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 500 лв.
62.3.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 500 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
62.3.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г., както следва:
62.3.3.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 500 лв.
62.3.3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 500 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.
62.3.4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Ловеч за 2013 г., както следва:
62.3.4.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 045 лв.
62.3.4.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Ловеч по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 045 лв. с цел осигуряване на средства за изпълнение на сключен договор между ОС Ловеч и МТСП, Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ловеч по „Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания”.
62.4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пловдив с 1 440 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” на Окръжен съд гр. Пловдив с 1 440 лв.
62.5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на асансьорни двигатели и програмен продукт за конвертиране на сканирани документи.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 11 590 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 11 000 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на асансьорни двигатели.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 590 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт за конвертиране на сканирани документи.
62.6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки ВСС и Окръжен съд гр. Русе за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 11 223 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Русе с 11 223 лв.
62.7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. София за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с 6 149 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с 14 357 лв.
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ихтиман за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с 363 лв.
4. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливница за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с 534 лв.
5. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с 21 403 лв. за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии.
62.8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. София за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки ВСС и Софийски окръжен съд за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 11 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Софийски окръжен съд с 11 500 лв. за изплащане на хонорари на вещи лица, телефонни услуги, интернет, пощенски услуги, абонаментна поддръжка на хардуер и разходи за командировки.
62.9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки ВСС и Софийски градски съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с 54 731 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски градски съд с 54 731 лв.
62.10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен касационен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 11 569 лв.
2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 27 183 лв.
3. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 8 085 лв.
4. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 46 837 лв.
62.11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за увеличение на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.11.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Бургас за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
62.11.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 6 000 лв.
62.11.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с 6 000 лв. за гориво и ел. енергия.
62.11.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Бургас за 2013 г., с цел осигуряване на средства, съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, както следва:
62.11.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 6 039 лв.
62.11.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с 6 039 лв. за корекция на зрението на работещи с видеодисплей съдии и съдебни служители и извършване на периодични медицински прегледи.
62.12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на СБКО за четвърто тримесечие на 2013 г. и допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.12.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2013 г., както следва:
62.12.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд гр. Пловдив с 3 000 лв.
62.12.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Пловдив с 3 000 лв. за изплащане на СБКО на магистрати и служители за четвърто тримесечие на 2013 г.
62.12.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
62.12.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 1 500 лв.
62.12.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с 1 500 лв. за застраховка „КАСКО” и задължителна застраховка „ГО” на служебни автомобили.
62.12.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства, съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, както следва:
62.12.3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 13 000 лв.
62.12.3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка” с 13 000 лв. за корекция на зрението на работещи с видеодисплей съдии и съдебни служители.
62.13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки ВСС и Административен съд гр. Смолян за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 5 867 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Смолян с 5 867 лв.
62.14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София – град за разрешение да се използва остатъкът от сумата за текущ ремонт на фасадата на сградата /пр. № 39/10.10.2013 г./ за покриване на други нужди от текущ ремонт и осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.14.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се използва остатъка от сумата за текущ ремонт на фасадата на сградата / пр. № 39/10.10.2013 г./ в размер на 1 912 лв. за покриване на други нужди от текущ ремонт.
62.14.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд София – град за 2013 г., както следва:
62.14.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Административен съд София – град с 1 835 лв.
62.14.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Административен съд София – град с 1 835 лв., поради общ недостиг на средства до края на годината.
62.14.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Административен съд София - град за 2013 г., с цел осигуряване на средства, съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей, както следва:
62.14.3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 22 500 лв.
62.14.3.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд София - град по § 10-00 „Издръжка” с 22 500 лв. за корекция на зрението на работещи с видеодисплей съдии и съдебни служители.
62.15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки ВСС и Районен съд гр. Ардино за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с 12 453 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Ардино с 12 453 лв.
62.16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за осигуряване на средства за закупуване на нова версия ПП „JES” и импортиране на съществуващата база данни.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.16.1 ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Ардино за 2013 г., както следва:
62.16.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 430 лв.
62.16.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Ардино с 430 лв. за закупуване на нова версия ПП „JES” и импортиране на съществуващата база данни.
62.17. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 5 930 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 12 525 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 18 455 лв., съгласно Приложение № 1.
62.18. ОТНОСНО: Постъпили и отложени искания за корекция на бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” и по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с цел осигуряване на средства за покриване на разходи до края на годината.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и органите на съдебната власт за 2013 г. с цел осигуряване на допълнителни средства по § 10-00 „Издръжка” – за електроенергия, пощенски и телефонни услуги, материали, разплащания по договори, вещи лица, абонаментно обслужване и др., както и по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” – за възнаграждения на вещи лица, съдебни заседатели и за външни услуги, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 65 900 лв., съгласно Приложение № 1.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 64 200 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 700 лв., съгласно Приложение № 1.
62.19. ОТНОСНО: Отложени искания съгласно решения на Комисия „Бюджет и финанси” за корекция на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”, с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на очила, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 30 520 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ботевград с 4 600 лв.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Плевен с 9 150 лв.
4. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Генерал Тошево с 2 520 лв.
5. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Благоевград с 10 750 лв.
6. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Девня с 3 500 лв.
62.20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и СБКО.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.20.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Ботевград за 2013 г., както следва:
62.20.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 800 лв.
62.20.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ботевград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 800 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
62.20.2. В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
62.20.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ботевград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 000 лв.
62.20.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ботевград за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
62.21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица, осигуряване на здравословни условия на труд при работа с видеодисплей, ремонт-циклене и лакиране на паркет в работни кабинети, закупуване на копирна машина и метална огнеупорна каса за нуждите на регистратура за класифицирана информация.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

С решение на ВСС по протокол № 17/16.04.2008 г. са определени лимити за оборудване и обзавеждане на помещения по ЗЗКИ. Определената сума за закупуване на каса в районен съд е в размер на 1 450 лв.
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Бургас за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 450 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 450 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на метална огнеупорна каса за нуждите на регистратура за класифицирана информация.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Бургас за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 19 960 лв.
2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка” с 19 960 лв. в т.ч. 8 000 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица и 11 960 лв. за осигуряване на здравословни условия на труд при работа с видеодисплей.
62.22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Видин за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Видин за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с 34 564 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Видин с 34 564 лв.
62.23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „JES”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Габрово за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет със 760 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „придобиване на НДА” на Районен съд гр. Габрово със 760 лв. за закупуване на програмен продукт „JES”.
62.24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елин Пелин за осигуряване на средства за отопление, разплащане с вещи лица и изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.24.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Елин Пелин за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
62.24.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 850 лв.
62.24.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Елин Пелин по § 10-00 „Издръжка” с 1 850 лв. за отопление и разплащане с вещи лица.
62.24.2. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
62.24.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с 1 696 лв.
62.24.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Елин Пелин за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с 1 696 лв. за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
62.25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Костинброд за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия и възнаграждения за първите 3 дни от временна нетрудоспособност.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.25.1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
62.25.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски окръжен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати възнаграждения и други плащания за персонала” с 5 123 лв.
62.25.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Костинброд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала” с 5 123 лв.
62.25.2. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
62.25.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Костинброд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 600 лв.
62.25.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Костинброд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 600 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временна нетрудоспособност.
62.26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение на огняр за ноември и декември месец на 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Малко Търново за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 450 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Малко Търново за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 450 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение на огняр за ноември и декември месец на 2013 г.
62.27. ОТНОСНО: Писма от Районен съд гр. Петрич с вх. № 11-07-1761/19.11.2013 г. и от Районен съд гр. Сандански с вх. № 11-07-1760/19.11.2013 г. с искания за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 12 700 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Петрич със 7 000 лв.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Сандански с 5 700 лв.
62.28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за отстраняване на дефекти и недостатъци по ремонтни работи за подмяна на покрив.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Пловдив за 2013 г. с цел осигуряване на средства за отстраняване на недостатъците и дефектите в извършените работи по ремонт и подмяна на покрива, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 8 571 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пловдив с 8 571 лв.
62.29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия, допълнителни средства за издръжка и закупуване на UPS захранващи устройства.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.29.1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия,
62.29.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Специализиран наказателен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 4 297 лв.
62.29.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Разлог за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 4 297 лв.
62.29.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Разлог за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на UPS захранващи устройства, както следва:
62.29.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” със 147 лв.
62.29.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” със 147 лв.
62.30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Русе за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с 12 671 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Русе с 12 671 лв.
62.31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Русе за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Русе за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 20 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка” с 20 000 лв. за материали, горива, енергия и външни услуги.
62.32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Сливен за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели до края на годината.
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 5 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Сливен с 5 000 лв.
62.33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 4 389 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Стара Загора за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 4 389 лв.
62.34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тервел за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради общ недостиг и извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г. за покриване на част от недостига.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.34.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Тервел за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
62.34.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 4 000 лв.
62.34.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тервел по § 10-00 „Издръжка” с 4 000 лв. за ел. енергия, профилактични медицински прегледи и предпазни очила.
62.34.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Тервел за 2013 г., както следва:
62.34.2.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Тервел с 450 лв.
62.34.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тервел по § 10-00 „Издръжка” с 450 лв. за покриване на част от недостига.
62.35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Тутракан за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината.
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 900 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Тутракан с 900 лв.
62.36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.36.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Чепеларе за 2013 г., както следва:
62.36.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 4 000 лв.
62.36.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Чепеларе с 4 000 лв. за ел. енергия, вода, разплащания по договори, абонаментно обслужване, възнаграждения на вещи лица и материали.
62.36.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Чепеларе за 2013 г., от § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в § 10-00 „Издръжка” с 2 000 лв. за покриване на недостиг в § 10-00 „Издръжка”, както следва:
62.36.2.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 000 лв.
62.36.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 2 000 лв. за ел. енергия, вода, разплащания по договори, абонаментно обслужване, възнаграждения на вещи лица и материали.
64. ОТНОСНО: Проект на решение относно отчисленията за централизирания фонд „Социално – битово и културно обслужване” (СБКО) за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

64.1. За периода 01 юни 2013 г. до 31 декември 2013 г. органите на съдебната власт, дали съгласието си за създаването на централизирания фонд СБКО за 2013 г., да не отчисляват 0,2% от средствата за СБКО, съгласно решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 2/09.01.2013 г.
За същия период средствата за СБКО да се изплащат в размер на 2,2% на база начислени средства за работна заплата.
64.2. Дава съгласие за промяна по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г., с цел осигуряване на средства за централизиран фонд СБКО за 2013 г. за подпомагане на магистрати и съдебни служители, както следва:
64.2.1.НАМАЛЯВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения и изплатени суми за облекло” на ВСС със 145 663,00 лева.
64.2.2.УВЕЛИЧАВА § 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждения и изплатени суми за облекло” на органите на съдебната власт със 145 663,00 лева съгласно приложение.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

65. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен деловодител” в Окръжна прокуратура гр. Монтана.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” в Окръжна прокуратура гр. Монтана.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за съвместяване на функциите. Налице е финансова обезпеченост.
66. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на половин длъжност „чистач” в Районна прокуратура гр. Ардино.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на половин длъжност „чистач” в Районна прокуратура гр. Ардино.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за съвместяване на функциите. Налице е финансова обезпеченост.
67. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители – две длъжности „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр. Бургас.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители – две длъжности „съдебен деловодител” в Районна прокуратура гр. Бургас.
МОТИВИ: Натовареността на РП-Бургас е над средната за районните прокуратури в страната. Необходимост от попълване на щата с исканите длъжности. Липса на възможност за съвместяване на функциите. Налице е финансова обезпеченост.
68. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на РБългария за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Свиленград.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

68.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Свиленград.
68.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ в Районна прокуратура гр. Свиленград
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за съвместяване на функциите. Налице е финансова обезпеченост.
69. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за трансформиране на заета длъжност „пазач-невъоръжена охрана” в длъжност „работник-поддръжка сгради” в Районна прокуратура гр. Силистра, считано от 01.01.2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на заета длъжност „пазач-невъоръжена охрана” в длъжност „работник-поддръжка сгради” в Районна прокуратура гр. Силистра, считано от 01.01.2014 г.
МОТИВИ: Необходимост от исканата трансформация, с оглед поддръжка на сградата, в която се помещава РП-Силистра и извършването на ремонтни дейности. Налице е финансова обезпеченост.
70. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Силистра.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Силистра.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на свободната длъжност. Липса на възможност за съвместяване на функциите. Налице е финансова обезпеченост.
71. ОТНОСНО: Искане от председателя на Върховния административен съд за увеличаване щатната численост на съда с една длъжност „призовкар”, считано от 01.10.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Върховен административен съд с една длъжност „призовкар”.
МОТИВИ: Исканото увеличение не е обезпечено с финансови средства.

72. ОТНОСНО: Искане от председателя на Апелативен съд гр. Пловдив за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на свободната длъжност „съдебен помощник”, считано от 01.12.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник”, считано от 01.12.2013 г. в Апелативен съд гр. Пловдив.
МОТИВИ: Съотношение бр. служители/бр. магистрати е под средното за страната. Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Налице е финансова обезпеченост.
73. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Велико Търново за даване на съгласие за трансформиране на една длъжност „съдебен администратор” в една длъжност „съдебен помощник” и назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на една длъжност „съдебен администратор” в една длъжност „съдебен помощник” и назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност в Административен съд гр. Велико Търново.
МОТИВИ: Не е налице необходимост от четвърти съдебен помощник.
74. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Враца за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „системен администратор” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ и провеждане на конкурс за длъжността.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „системен администратор” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ и провеждане на конкурс за длъжността в Административен съд гр. Враца.
МОТИВИ: Необходимост от заемане на исканата длъжност. Налице е финансова обезпеченост.
75. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Пловдив за увеличаване щатната численост на съда с две щатни длъжности за „съдебен помощник” и даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебни служители.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ искането за увеличаване щатната численост на Административен съд гр. Пловдив с две длъжности за „съдебен помощник”.
МОТИВИ: Липса на необходимост от увеличаване на щатната численост с исканите длъжности. Предлага на председателя на Административен съд-Пловдив да оптимизира работата на съдебната администрация. Липса на финансови средства.
76. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд София-град за даване на съгласие за трансформиране на длъжности за съдебни служители, както следва:
- 1 длъжност „младши специалист-компютърни системи и информационни технологии” в длъжност „главен специалист-компютърни системи и информационни технологии”;
- 1 длъжност „младши специалист-компютърни и информационни системи” в длъжност „главен специалист-приложен администратор”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на: една длъжност „младши специалист-компютърни системи и информационни технологии” в длъжност „главен специалист-компютърни системи и информационни технологии”, и една длъжност „младши специалист-компютърни и информационни системи” в длъжност „главен специалист-приложен администратор” в Административен съд София-град.
МОТИВИ: Исканите трансформации не са обезпечени със средства за работни заплати.
77. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Костинброд за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районен съд гр. Костинброд.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за съвместяване на функциите. Налице е финансова обезпеченост.
78. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Севлиево за даване на съгласие за трансформиране на длъжност „административен секретар” в длъжност „съдебен администратор” и преназначаване на съдебен служител, заемащ длъжността „административен секретар” на трансформираната длъжност „съдебен администратор”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност „административен секретар” в длъжност „съдебен администратор” и преназначаване на съдебен служител в Районен съд гр. Севлиево.
МОТИВИ: Съгласно разпоредбата на чл. 357, ал. 4 от ЗСВ заемане на длъжността „съдебен администратор” става след провеждане на конкурс, поради което е невъзможно да се трансформира длъжността и тя да бъде заета чрез преназначаване от административния секретар.
79. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Шумен за даване на съгласие за възобновяване на спряна процедура за провеждане на конкурс за една длъжност „съдебен деловодител” и насрочване на нова процедура за провеждане на конкурс за освободената длъжност „съдебен деловодител”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за възобновяване на спряната процедура за провеждане на конкурс за една длъжност „съдебен деловодител” в Районен съд гр. Шумен.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност.

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

80. ОТНОСНО: Предложение от Главния прокурор на Република България за приемане на Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

На основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт ПРИЕМА Правилник за администрацията на Прокуратурата на Република България.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

81. ОТНОСНО: Заповед на Веселин Стоянов – административен ръководител на Окръжен съд гр. Разград, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Елица Денчева Бояджиева-Георгиева – съдия в Районен съд гр. Исперих.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

81.1. Приема за сведение Заповед № РД-08-351/01.11.2013 г. на Веселин Стоянов – административен ръководител на Окръжен съд гр. Разград, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Елица Денчева Бояджиева-Георгиева – съдия в Районен съд гр. Исперих.
81.2. Прилага Заповед № РД-08-351/01.11.2013 г. на Веселин Стоянов – административен ръководител на Окръжен съд гр. Разград към кадровото досие на магистрата.
81.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
82. ОТНОСНО: Заповед на Иво Радев - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка” на Христо Маринов Киновски – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Заповед № РД-04-96/13.10.2013 г. на Иво Радев - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Плевен, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка" на Христо Маринов Киновски – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Никопол, тъй като е издадена от некомпетентен орган.
83. ОТНОСНО: Решение № 14780/11.11.2013 г. на ВАС – Петчленен състав – ІІ колегия, с което отменя Решение № 9667/27.06.2013 г., постановено по адм. дело № 5084/2013 г. по описа на ВАС и вместо него постановява: отменя Решение по т. 46 от Протокол № 11 от заседание на ВСС, проведено на 21.03.2013 г. по дисциплинарно дело № 1/2013 г. срещу Снежанка Чалъкова – съдия в СРС, с което й е наложено дисциплинарно наказание „намаляване с 15 % на основното трудово възнаграждение за срок от 1 година”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

83.1. Приема за сведение решенията на Върховния административен съд – Петчленен състав и на ВАС – Шесто отделение.
83.2. Стенограмата, съдържаща обсъжданията по решенията, включително и тези, проведени в закрито заседание по т. 83 да се публикува на интернет-страницата на ВСС.
84. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 9/2013 г. по описа на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Поради заболяване на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице, отлага произнасянето по д.д. № 9/2013 г. за 5 декември 2013 г. от 14,00 ч.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Атанас Стоилов Атанасов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
1.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Стоилов Атанасов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
2.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Галина Любомирова Иванова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
2.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Любомирова Иванова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
3.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Десислава Пенчева Добрева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
3.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Пенчева Добрева - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
4.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Джулиана Иванова Петкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
4.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Джулиана Иванова Петкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
5.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Калин Кирилов Баталски - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Радомир.
5.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калин Кирилов Баталски - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Радомир.
6. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”б” от ЗСВ, Величка Славчева Маринова – съдия в Административен съд гр. Силистра, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен”, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
Мотиви: С оглед направеното предложение от административния ръководител - председател на Административен съд гр. Силистра, за съдия Величка Славчева Маринова са налице основанията за поощряване с отличие „личен почетен знак: втора степен - сребърен” по т. 12 от Правилата за определяне на условията, реда и критериите за поощряване на съдии, прокурори и следователи, приети с Решение на ВСС по Протокол № 1/10.01.2013 г. Същата се отличава с безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.
7. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Величка Славчева Маринова от заеманата длъжност „съдия” в Административен съд гр. Силистра, считано от 02.12.2013 г.
8. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание ПМС 268/22.11.2013 г., за одобряване на допълнителни бюджетни кредити за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА проект на писмо до министъра на финансите, с предложение за корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., в изпълнение на Постановление № 268 на Министерски съвет от 22.11.2013 г. за разходи за Прокуратурата на Република България за експертизи, вещи лица и преводачески услуги, свързани с инициативите за 2013 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в следствие на засиления миграционен натиск към територията на РБ в размер на 500 000 лв.
9. ОТНОСНО: Предложение от председателя на Върховен касационен съд за смяна на обслужващата банка на набирателната сметка на съда „Сибанк” ЕАД, считано от 01.01.2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ набирателнана сметка на Върховен касационен съд да се обслужва от Българска Народна Банка, считано от 01.01.2014 г.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пазарджик за прехвърляне от транзитната сметка по набирателната сметка на ПРС на суми 4 881,36 лв. и 221 410,65 лв., представляващи дължимо ДДС, за което е съставен протокол по чл. 131, ал. 1, т. 2 т. 3 от ЗДДС във връзка с чл. 83 от ППЗДДС от 26.09.2013 г. суми по разпределение по ИД № 284/2011 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ сумите 4 881,36 лв. и 221 410,65 лв. да бъдат прехвърлени от транзитната по набирателната сметка на Районен съд гр. Пазарджик.
11. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на Михаил Кожарев – член на ВСС да подпише договор с Военномедицинска Академия – МБАЛ – София.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Михаил Кожарев – член на Висшия съдебен съвет да подпише договор с Военномедицинска Академия – МБАЛ – София за извършване на профилактични медицински прегледи на служителите в администрацията на ВСС за срок от 1 /една/ година.
12. ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. Изразява положително становище по проекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, със забележките и предложенията, отразени в предложението, прието с решение на ВСС по протокол № 44/13.11.2013 г. и 45/14.11.2013 г., както следва:

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗСВ
ПРИЕТО ОТ ВСС НА ЗАСЕДАНИЯ НА 13 И 14. 11. 2013 Г.

По повод необходимостта от законодателни промени в ЗСВ и в продължение на работата по законопроекта, внесен в Народното събрание през м. февруари 2013 година, но неприет от 41-то НС, правим предложения за изменение и допълнение на ЗСВ .
За улеснение ще ползваме споменатия законопроект, във варианта, внесен в НС, тъй като цялата материя, свързана с внедряването на модела „електронно правосъдие” има подкрепата на ВСС без промяна.
1. В чл. 5 да се създаде нова алинея 4: „Органите на изпълнителната власт, отговарящи за области, които засягат съдиите, прокурорите или следователите, или правораздаването, са длъжни да подкрепят независимостта на съдебната власт. Те не трябва да правят изявления относно упражняване на съдебната власт, когато се касае до висящи производства.”
Мотиви: предложеният нов текст създава регламентиран стандарт и гаранция в отстояване принципа за независимост на съдебната власт.
2. Подкрепяме текстовете за създаване на нови чл. 15а и чл. 26а.
3. Чл. 28 да се върне в редакцията преди изменението му със ЗИД /д.в. бр. 1/ 2011 г./, а именно: изразът „не по-ниска от заеманата преди избора” се заменя с „която е заемал преди избора”, а след „стаж по чл. 164 ал. 1 – 7” се добавя „и по чл. 237”.
Мотиви: в настоящия вариант текстът е доказано неработещ. Практиката продължава да е в същия смисъл отпреди изменението. Текстът преди изменението е по-ясен и не създава напрежение в съдебната система, за разлика от настоящия.
4. По чл. 30:
а/ Подкрепяме текста за изменение на чл. 30 ал. 1 т. 9, т. 10 и т. 16.
б/В чл. 30 ал. 1 да се създаде нова т. 16 със следното съдържание: „извършва проверки за изпълнение на приетите от него решения”. Останалите точки придобиват съответната номерация.
Мотиви: необходимост от осъществяване на последващ контрол и обратна връзка с адресатите на приетите от ВСС решения.
5. Подкрепяме текстовете за допълнение на чл. 30а ал. 2 и за създаване на нови чл. 30б, 30в, 30г., със следните забележки:
а/ В новата разпоредба на чл. 30в да отпадне изразът „съгласувано с министерството на правосъдието”
Мотиви: цялостната дейност по съдебната статистика е изцяло в правомощията на ВСС.
б/ В новата разпоредба на чл. 30б ал. 7 изразът „за последните 3 години” да се замести със „за периода на атестирането”.
Мотиви: индивидуалната степен на натовареност ще бъде елемент от оценяването при атестиране, а самата атестация на магистрата се взема предвид и при поощренията, и при дисциплинарните наказания.
6. Чл. 34 ал. 3 да придобие следната редакция: „За мотиви на решение на ВСС, прието с явно или тайно гласуване, се смятат съображенията на вносителите на предложението и изказаните от членовете на ВСС становища по решението при неговото приемане.”
Мотиви: досегашната разпоредба предполага изразяване на мотиви от колективен орган в зависимост от формата на гласуването /явно или тайно/. В действителност по изразения в предложената разпоредба начин се формират мотивите на ВСС и при двете форми на гласуване.
7. В чл. 39 ал. 4 изречението „ Административният ръководител не може да бъде избиран за член на помощната атестационна комисия.” да отпадне. Вместо това да се създаде нова ал. 5 със следното съдържание: „В състава на помощната атестационна комисия не може да участва:
1. Административен ръководител
2. Съдия, прокурор или следовател, който не е придобил статут на несменяемост
3. Съдия, прокурор или следовател, който има комплексна оценка „отрицателна” или „задоволителна” от последното периодично атестиране
4. Съдия, прокурор или следовател с наложено дисциплинарно наказание, което не е заличено
5. Съдия, прокурор или следовател, когато атестирането се отнася до него, негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или п сватовство до трета степен включително.”
Мотиви: тези ограничения се налагат с цел в процеса на атестирането да участват магистрати, които са с доказани професионални качества и спрямо тях няма съмнения в пристрастност или заинтересуваност.
8. Чл. 50 да се върне в редакцията преди изменението му със ЗИД /д.в. бр. 1/ 2011 г./, а именно: изразът „не по-ниска от заеманата преди избора” се заменя с „която е заемал преди избора”.
Мотиви: в настоящия вариант текстът е доказано неработещ. Практиката продължава да е в същия смисъл отпреди изменението. Текстът преди изменението е по-ясен и не създава напрежение в съдебната система, за разлика от настоящия.
9. В чл. 52 след „стаж по чл. 164 ал. 1 – 7” се добавя „и по чл. 237”.
10. Поддържаме измененията и допълненията в чл. 54 ал. 1 т.1 и т. 10; чл. 60 ал.1 т.4; чл. 60 ж нова ал. 2; чл. 79 ал. 1; чл. 80 ал. 1 т. 10, 11; чл. 85 ал. 1; чл. 86 ал. 1 т. 13,14; чл. 92 ал. 1; 93 ал. 1 т. 9 и 10; 98 ал. 1; 100г; 104 ал. 1; 106 ал. 1 т. 13,14; 111 ал. 1; 112 ал. 1; 114 ал. 1 т. 11 и 12; 119 ал. 1; 120 ал. 1, 122 ал. 1 т. 10 и 12.
11. В чл. 110 да се създаде нова т. 4: „общо събрание на наказателната, гражданската и търговската колегии – когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение по общи въпроси на наказателното, гражданското и търговското правораздаване.”
Мотиви: Предложението е направено от съдиите от ВКС, които са установили, че е необходима тълкувателна дейност, засягаща не само отделните материи, но и общи въпроси, например по въпроса за гражданския иск в наказателния процес.
12. В чл. 111 да се създаде нова ал. 4: „Пленумът на ВКС се свиква и по искане на не по-малко от 1/3 от всички съдии.”
Сегашната ал. 4 да стане ал 5
13. По чл. 112:
а/ В чл. 112 ал. 2 след сегашния текст да се добави: „, а общото събрание на наказателната, гражданската и търговската колегии – от съдиите в трите колегии”.
б/ Да се създаде нова ал. 3: „Общото събрание на всяка колегия се свиква и по искане на не по-малко от 1/3 от всички съдии”. Останалите алинеи се преномерират.
в/ В ал. 4 след чл. 110 т.3 да се добави „и 4”.
14. По чл. 119:
а/ В чл. 119 ал. 2 т.1 след сегашния текст да се добави: „и разпределя административно-правната материя между колегиите”.
Мотиви: Предложението за правомощие на пленума на ВАС за разпределяне на административно-правната материя между колегиите произлиза от факта, че във ВКС колегиите са по закон с разпределена материя – по наказателно, гражданско и търговско право. Във ВАС такова разпределение липсва, поради което пленумът следва да го извърши .
б/ Да се създаде нова ал. 4 : „Пленумът на ВАС се свиква и по искане на не по-малко от 1/3 от всички съдии.”
в/ Сегашната ал. 4 да стане ал 5.
15. В чл. 120 да се създаде нова ал. 2: „Общото събрание на всяка колегия се свиква и по искане на не по-малко от 1/3 от всички съдии”. Останалите алинеи се преномерират.
Мотиви за предложенията по чл. 110 до чл. 120: всички общи събрания до ниво апелативен съд се свикват и по искане на 1/3 от съдиите. Не може да се обясни защо органите, които във ВКС и ВАС имат характеристика на общи събрания, не разполагат с тази възможност.
16. Поддържаме предложенията по чл. 147 т. 3; по чл. 161 ал. 1; текстовете по чл. 164.
17. Не поддържаме предложеното допълнение в чл. 150 ал. 2.
Мотиви: Ако се даде възможност за организационно ръководство от страна на директора на НСлС спрямо следователите от отделите в окръжните прокуратури, ще се създаде колизия между правомощия на окръжните прокурори и тези на директора на НСлС спрямо организационното ръководство на следователите от тези прокуратури.
18. В чл. 165 ал. 4 думата „пенсионирани” да се замени с „освободени”.
Мотиви: освобождаването по чл. 165 ал. 1 т. 1 не е пенсиониране. Пенсионирането има други основания и се осъществява по реда на друг закон.
19. Поддържаме предложението по чл. 167 ал. 3, но и двата срока да се намалят от 14 на 7 дни.
20. По чл. 168:
а/ В чл. 168 ал. 5 думите „14-дневен” се заменят със „7-дневен”, а думите „от влизането в сила” се заменят с „от постановяването”.
Мотиви: оперативна бързина, която не е в колизия с правото на обжалване.
б/. Поддържаме предложението за изменение на ал. 2
21. Поддържаме предложенията по чл. 169 ал. 1 и 2; чл. 170; чл. 175 ал. 7; 179; 180
22. В чл. 176 ал. 1 т. 2 след думата „назначаване” да се добави „в първоинстанционни органи на съдебната власт”.
Мотиви: Същността на предлаганата промяна е външно за системата назначение да се допуска само в първоинстанционните органи. Целта е последователност при кариерното развитие на магистратите.
23. В чл. 178 ал. 1 думите „по 20 на сто” да се заменят с „до 20 на сто”
Мотиви: С постъпването на младшите магистрати в районните звена на органите на съдебната власт, което е гарантирано от закона, оставащите свободни места стават в средносрочен план все по-малко и след попълването с младшите магистрати не винаги могат да остават 20 на сто от всички свободни места за заемане по този ред. От друга страна, на магистратите от по-ниските нива следва да се осигури възможност за равномерно кариерно развитие, още повече, че от 2007 г. в системата постъпват магистратите, които влизат след тежък конкурс за младши магистрати и тяхната подготовка за упражняване на професията като цяло е по-добра.
24. По чл. 181:
а/ В чл. 181 ал. 2 след думите „ по чл. 164 и” да се добави: „към датата на изтичане на срока за подаване на документи”.
б/ В чл. 181 ал. 3 т. 2, 3, 6 думите „нотариално заверено” да се отменят.
в/ В чл. 181 да се създаде нова ал. 4: „След проведените класирания кандидатите, на които предстои назначаване в органите на съдебната власт, представят пред ВСС оригинални или нотариално заверени копия от документите по ал. 3.”
Мотиви: не е оправдано от всички кандидати да се изискват нотариално заверени документи, което, особено по отношение на кандидатите за младши съдии и младши прокурори, е финансово обременително. ВСС е длъжен да провери наличието на законовите условия за назначаване , а това може да стане след проведеното класиране, преди назначаването им.
25. По чл. 182:
а/ В чл. 182 ал. 2 – подкрепяме предложението.
б/ В чл. 182 да се създаде нова ал. 4: „В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред ВСС. Решението на ВСС може да се обжалва по реда на чл. 187, като жалбата не спира изпълнението на решението.
Мотиви: защита от грешни решения на ВСС в по-ранен етап на конкурса .
26. По чл. 183:
а/ В чл. 183 ал. 3 думите „ранг, равен или по-висок от ранга на обявената свободна длъжност” да се заменят с: „длъжност, равна или по-висока от длъжността, за която се провежда конкурсът”, а след този текст да се добави: „, а членовете на комисията за конкурс за младши съдии и младши прокурори са съдии и прокурори, работещи в апелативните съдилища и прокуратури.
б/. В чл. 183 да се добави нова ал. 5: „в състава на комисиите не могат да участват:
1. Административен ръководител
2. Съдия или прокурор, който не е придобил статут на несменяемост
3. Съдия или прокурор , който има комплексна оценка „отрицателна” или „задоволителна” от последното периодично атестиране
4. Съдия или прокурор с наложено дисциплинарно наказание, което не е заличено
5. Съдия или прокурор, когато в конкурса участва негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен включително
6. Членовете на ВСС.”
Мотиви: повишаване изискванията към участниците в конкурсните комисии създава гаранция за по-обективното му и компетентно провеждане
27. Подкрепяме предложенията за изменение на чл. 184 ал. 3, 185, 186 ал. 8.
28. По чл. 186:
а/ Не подкрепяме предложението по чл. 186 ал. 1 . Предлагаме текстът да остане същият .
Мотиви: Докато при другите конкурси участниците имат стаж и дейност, по която могат да бъдат оценявани, то при конкурса за младши съдии и младши прокурори оценката от дипломата е оценката, която може да се добави към тази от изпита.
б/ Предлагаме в чл. 186 ал. 7 след последното изречение да се добави ново изречение: „При отказ на кандидат до започване на обучението в Националния институт на правосъдието, списъкът може да бъде изменен чрез включване на следващ кандидат от списъка по поредността на класирането.”
в/ Подкрепяме предложеното изменение на чл. 186 ал. 8.
29. По чл. 186а:
а/ Не подкрепяме предложението за изменение по чл. 186а ал. 1 изр. 1. Предлагаме изр. 1 да остане същото, а изр. 2 да се измени така: „При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-продължителен юридически стаж.
б/ В чл. 186 а ал. 2 изразът „от първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати” да се замени с израза” „от класираните за съответните свободни места кандидати и от един резервен кандидат”
Мотиви: Становищата, които се изготвят от Комисията по професионална етика, изискват задълбочено проучване, което отнема значителни административни ресурси, с каквито ВСС не разполага и се налага да привлича персонал от други органи на съдебната власт. Конкурсите са много, кандидатите – също. Досегашната практика показва, че изготвянето на такива становища за трима кандидати за всяко място е неоправдано, тъй като местата обичайно се заемат от първия класиран кандидат.
в/. Подкрепяме предложението по ал. 3
30. По чл. 187:
а/ В чл. 187 ал. 1 след думите „ВСС” да се добави „по чл. 182 ал. 4,”, а накрая да се добави: „на интернет страницата на ВСС”.
б/ В ал. 3 след думите „тричленен състав” да се добави „в едномесечен срок”
31. В чл. 188 ал. 1 след сегашния текст да се добави: „, като посочват и съответната гражданска, наказателна или търговска колегия или отделение, където е свободната длъжност, когато такава специализация е налице, в 7 – дневен срок от освобождаване на длъжността.”
Мотиви: продължение на идеята за посочване на специализацията и обявяване на съответния конкурс.
32. В чл. 189 да се направят следните изменения и допълнения:
а/ Подкрепяме предложението за изменение на чл. 189 ал. 1, като след думите „и следствените органи” се поставя запетая и се добавя „с изключение на районните съдилища и районните прокуратури” и след думите „по реда на чл. 179” се поставя запетая и се добавя „след планиране,”
б/ В чл. 189 ал. 3 след „равна по степен” да се добави „или по-ниска”
в/ Ал. 5 да добие следната редакция: „В състава на комисиите не могат да участват:
1. Административен ръководител
2. Съдия, прокурор или следовател, който не е придобил статут на несменяемост
3. Съдия, прокурор или следовател, който има комплексна оценка „отрицателна” или „задоволителна” от последното периодично атестиране
4. Съдия, прокурор или следовател с наложено дисциплинарно наказание, което не е заличено
5. Съдия, прокурор или следовател, когато в конкурса участва негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен включително
6. Членовете на ВСС.”
г/ Не подкрепяме предложената в законопроекта нова ал. 5.
д/ Ал. 7 да добие следната редакция: „В зависимост от специализацията по материя на свободните длъжности, ВСС може да определи и повече от една комисия за провеждането на един конкурс. В тези случаи при формиране на поименния състав на конкурсните комисии за съдии, се определят съдии от съответната материя.”
Мотиви: Така предложението за ал. 10 се инкорпорира в ал. 7.
е/ В чл. 189 да се създадат нови ал. 8 и ал. 9:
„Чл. 189, ал. 8. Кандидат за заемане на длъжността чрез преместване в друг равен по степен районен съд , съответно в друга равна по степен районна прокуратура, или чрез преместване на по-ниска длъжност в едни и същи органи на съдебната власт, в 14-дневен срок от обявяването подава заявление с мотивирано предложение за причините, налагащи преместването.”
„Чл. 189, ал. 9 Когато кандидатите са повече от свободните длъжности, те се заемат с конкурс по правила, приети от Висшия съдебен съвет.”
Мотиви: При преместване в друг равен по степен орган дефинитивно се приема, че съдиите и прокурорите във всички районни съдилища и прокуратури са на еднакво ниво. Всички магистрати подлежат на оценка и атестация, поради което не би трябвало да бъде прилагана същата процедура по оценка, както е при външно назначаване или за повишаване в по-горен орган.
33. В чл. 191 ал. 1 в края на първото изречение да се добави: „към датата на изтичане на срока за подаване на документи”.
Подкрепяме предложението по чл. 191 ал. 4
34. По принцип подкрепяме предложението за изменение на чл. 192, но със следните забележки:
а/ В ал. 1 след текста на сегашното изр. 1 да се добави „, както и по не по-малко от три, предварително проучени от членовете на конкурсната комисия приключени дела или преписки, по ред, определен с правилата на ВСС по чл. 194в. Не подкрепяме предложения в законопроекта текст на ал. 1.
б/ В ал. 2 от предложението в законопроекта след думите „не е работил” да се добави: „на еднаква с обявената длъжност или”.
в/ Подкрепяме останалите предложения по ал.3, 4 и 5.
Мотиви: целта на конкурса е да се провери практическата подготовка на магистрата за заемане на длъжността, за която канддатства, а не само за длъжността, която е заемал.
35. Подкрепяме предложението за създаване на нов чл. 192 а, със следната забележка:
а/ В чл. 192а а ал. 3 изразът „от първите трима класирани кандидати за всяка длъжност” да се замени с израза: „от класираните кандидати за всяка длъжност и от един резервен кандидат”.
Мотиви: същите, както по предложението по чл. 186а.
б/ Подкрепяме предложенията в останалата част на нов чл. 192а.
36. Не поддържаме предложението за допълнение по чл. 193 ал. 3. Текстът да остане във вида, в който е .
37. В чл. 194:
а/ Поддържаме предложението за изменение на чл. 194, като досегашният текст да стане ал. 1 и след думите „Висшият съдебен съвет” се прибави „по приети от него правила”.
б/ В предложената нова ал. 2 думите „в тези случаи” да се заменят с: „В случаи на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи”.
Мотиви: преместването на магистрати без тяхно съгласие може да става само в крайни случаи, например при закриване на органи на съдебната власт. В тази насока е и европейската практика и решения на международни органи на съдиите, както и Доклад на Венецианската комисия за независимост на съдебната система /12-13.03.2010 година/.
38. Поддържаме предложенията за изменения в чл. 194а ал. 2 и 4, заедно със следното предложение: в ал. 2 думата „кратка” да се замени с „подробна”
39. Поддържаме предложението за изменение в чл. 194б ал. 1 т. 1
В т. 2 думите „стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт” да се заменят с: „работата си като административен ръководител”.
40. Поддържаме предложението за нов чл. 194в
41. По чл. 195 :
а/ поддържаме предложението по ал. 1 т. 2
б/ по чл. 195, по новото предложение за ал. 4 : след израза „.... преди назначаването му по чл. 167, ал. 1” да се постави запетая и да се добави израза „, ако тя е по-висока от заеманата и ......”
Мотиви: Административните ръководители се назначават и като магистрати и те работят и като такива. Връщането им на по-ниска магистратска длъжност би било незаконен вид санкция.
42. По чл. 196:
А/. В чл. 196 досегашният текст да стане ал. 1, като т. 2 придобие следната редакция:
„Периодично – на съдия, прокурор и следовател, на административен ръководител и на заместник административен ръководител:
а/ на една година – при получена отрицателна комплексна оценка от атестирането;
б/ на две години – при получена задоволителна комплексна оценка от атестирането;
в/ на три години – при получена комплексна оценка от атестирането добра;
г/ на всеки пет години до навършване на 60 – годишна възраст – при получена много добра комплексна оценка от атестирането.
Б/. Да се създаде нова точка 3: „ извънредно – когато съдия, прокурор или следовател няма проведено периодично атестиране.”
В/. Да се създаде нова ал. 2: Първото периодично атестиране се провежда след навършване на три години от назначаването в органите на съдебната власт.
Мотиви: Периодичното атестиране има за цел да се контролира качеството на работа на всеки магистрат. Тези магистрати, които са получили по-ниска оценка от атестиране, очевидно имат нужда от по-висока степен на контрол в сравнение с тези, които са получили много добри оценки. От друга страна, ако при това по-често атестиране магистратът продължава да получава недобри оценки, ВСС има възможност да реагира със съответни мерки в по-кратки срокове.
Въвеждането на извънредно атестиране като постоянен способ на атестиране се налага не само в случаите, обхванати от пар. 129 от ПЗР на ЗСВ, а и тогава, когато магистратът, преди да бъде атестиран за първи път , желае да кандидатства в конкурс за повишаване в длъжност или преместване, каквато възможност има по правилата на ЗСВ.
43. По чл. 197:
а/ Не поддържаме предложението за изменение в чл. 197 ал. 1 - второто изречение да се заличи.
б/. Поддържаме предложението по ал. 2. Думите „и в наредбата по чл. 209а” да се заменят с „и в методика, приета от ВСС”
в/ В чл. 197 да се създаде нова ал. 3: „ Извънредното атестиране замества периодичното атестиране и се прилага само спрямо законовата цел, за която е проведено.То се провежда по реда и по критериите за периодично атестиране.”
Сегашната ал. 3 да стане ал. 4 и да се допълни с предложеното в законопроекта изречение.
44. По чл. 198:
а/. Не поддържаме предложението за изменение на чл. 198 ал. 1.
Мотиви: смесването на критерии с показателите за тяхното изпълнение не е добро. Показателите не могат да бъдат превърнати механично в критерии.
б/ Предлагаме в ал. 1 т. 3 да се добави : „умения за оптимална организация на работа и експедитивност” , а т. 4 да стане „етичност и дисциплинираност”.
в/ Поддържаме предложението да се отмени сегашният текст на ал. 2. Вместо него ал. 2 да добие следното съдържание: „Показателите, които се вземат предвид при атестирането, се определят спрямо общите и специфичните критерии в методика, приета от ВСС. Те трябва да дават възможност за еднакво, обективно и справедливо оценяване.”
г/ Поддържаме предложението за създаване на нова ал. 5.
д/ Предлагаме да се създаде нова ал. 6: „В периода на атестирането се включва и времето на изборна длъжност като член на ВСС , главен инспектор и инспектор в ИВСС. Оценката на съдия, прокурор или следовател за работата му на тези длъжности се извършва от КПА, след възстановяването му по реда на чл. 28.”
Мотиви: Целта на ВСС е да разграничат ясно критериите от показателите за тяхното изпълнение. Показателите трябва да не са предмет на законова уредба, за да може ВСС да изработи показатели и за тези длъжности, които не могат да се атестират по общите и специфични критерии за длъжностите, които са масови в системата. Липсата на атестиране на членовете на ВСС и инспекторите от ИВСС след тяхното възстановяване на заеманите длъжности е пречка за тяхното кариерно развитие като магистрати.
45. В чл. 199 да се създаде нова ал. 4: „В методика, приета от ВСС, могат да се определят специфични критерии за атестиране на конкретни длъжности в органите на съдебната власт, чиято работа не може да бъде оценена по общите и специфичните критерии, определени в закона”.
46. Поддържаме предложението за изменение на чл. 201 ал. 2.
47. В чл. 203:
а/. ал. 1 накрая да се добави „или по инициатива на КПА на ВСС”
б/. ал. 3 да отпадне.
Мотиви: В практиката често се срещат случаи, в които въпреки липсата на атестация, не постъпват предложения от административния ръководител или от заинтересувания магистрат. Доколкото правилото е всички магистрати да подлежат на атестиране, трябва да се даде възможност на ВСС да инициира служебно това атестиране. Отпадането на ал. 3 също е продиктувано от практиката. Тази алинея е неработеща и не постига целта, за която е създадена.
48. Не поддържаме предложението за изменение на чл. 204а ал. 2
49. Предлагаме чл. 205 да се измени, като придобие следното съдържание:
Ал. 1. КПА предоставя комплексната оценка по чл. 204а ал. 3 на атестирания, който в 7-дн. срок може да направи писмено възражение.
Ал. 2. При постъпило възражение КПА изслушва атестирания, като при необходимост събира допълнителна информация.
Ал. 3. КПА може:
а/ да уважи изцяло или частично възражението, да изготви нова комплексна оценка и да я внесе за приемане във ВСС;
б/ да остави без уважение възражението и да го внесе във ВСС, който изслушва атестирания;
Ал. 4. Атестираният се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанията по ал. 2 и ал. 3 б. б.
Ал. 5 Когато ВСС уважи направеното възражение, КПА изготвя нова комплексна оценка.
Мотиви: В момента изслушването е само пред ВСС и той констатира дали помощната атестационна комисия е допуснала непълноти или неточности при представяне работата на магистрата. В тези случаи /които не са малко/ процедурата по атестацията се връща и отново се повтарят процедурите. В предложението КПА има ролята на междинен орган, който в по-ранна фаза може да констатира слабостите и да се разпореди те да бъдат отстранени, т.е. връщането на процедурата да стане в по-ранна фаза.
50. Поддържаме предложението за създаване на нов чл. 209б.
51. В чл. 218, ал. 2след израза „ удвоената средномесечна заплата на наетите лица в” изразът „ бюджетната сфера” да отпадне и да се замести с „обществения сектор.”
МОТИВИ: Определянето на възнагражденията по чл. 218, ал. 1 се извършва съобразно определените със заповед основни месечни заплати от Народното събрание на Република България, на основание чл. 9, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – Приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Решения на Бюрото на ВНС и съобразно данните на Националния статистически институт за средномесечната работна заплата на наетите лица в обществения сектор. За коректно съотношение между най-високата и най-ниската магистратска заплата в органите на съдебната власт е необходимо определянето им да се извършва на еднаква база.
52. В чл. 221, чл.277, чл. 292 и чл. 352 изразът „две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера” да се измени така: „удвоената средномесечна заплата на наетите лица в обществения сектор”.
53. По чл. 227:
а/ Не поддържаме предложеното изменение на чл. 227 .
б/ Предлагаме ал. 1 да има следното съдържание:
„Съдия, прокурор или следовател може да бъде командирован в друг орган на съдебната власт:
1. На незаета длъжност – до провеждане на конкурс и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат;
2. На длъжност, чийто титуляр е в продължителен отпуск – до завръщането на титуляра;
3. В случаи , когато титулярят е в продължителна командировка в или чрез международни институции и в други случаи, изрично предвидени в закона.”
в/ Да се създаде нова ал. 2: „Административни ръководители не могат да бъдат командировани за изпълнение на служебни задължения в други органи.”
г/ Досегашните алинеи от 1 до 4 да се преномерират.
Мотиви: Командироването на магистрати в други органи на съдебната власт има смисъл в посочените в предложената ал. 1 случаи и то не трябва да е обвързано с определен срок, който в нормална ситуация е по-малък от предложения в момента 2 – годишен срок. Така формулирани, основанията за командироване ще могат по-пълно да изпълнят предназначението си. Наличието на голям брой командировани , заварен в момента на изготвяне на законопроекта, през изминалата година е значително намален, поради провеждането на редовни конкурси за заемане на незаетите длъжности.
54. Поддържаме предложението за създаване на нов чл. 227а.
55. В чл. 234 да се добави второ изречение: „При вземане на решението си ВСС преценява и обстоятелствата и фактите, които имат значение за квалификацията и изпълнението на служебните задължения , настъпили след периода на атестирането.”
Подкрепяме предложението за заличаване на думата „периодично”
Мотиви: Сегашната редакция на текста поражда противоречиви решения между актуалната практика на ВСС и ВАС, в хода на административния съдебен контрол. Атестацията засяга определен период от време от работата на магистрата и оценката се дава за този период. Получаването на ранг обикновено не следва непосредствено същия период. Ако от момента на атестирането до момента на получаване на ранг магистратът има проявления, които не могат да се ценят като „образцово” изпълнение на задълженията, ВСС ги отразява в становището си. Има случаи, при които ВАС отменя решение на ВСС за отказ да се получи ранг, позовавайки се на много добрата атестация, въпреки наличието на отрицателни данни за работата на магистрата , получени допълнително.
56. Поддържаме предложението за изменение в чл. 258 ал. 4, в чл. 264 ал. 2, в чл. 266 ал. 2, 271, в чл. 282 ал. 2, в чл. 287, в чл. 299 ал. 2.
57. Не поддържаме предложението за изменение на чл. 264 ал. 4 и 5 и на чл. 279 ал. 3 и 4
58. Досегашният текст на чл.309 да се измени, както следва:
„Чл. 309. При определяне вида и размера на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици за съответния орган на съдебната власт и за гражданите, формата и степента на вината на магистрата, обстоятелствата, при които е извършено нарушението и цялостното поведение на нарушителя.”
Мотиви: Тези допълнения към старата редакция усъвършенстват текста и го правят по-дефинитивен и по-ясен.
59. Досегашният текст на чл.312 , ал. 1, т. 4 да се измени както следва: „от една пета от членовете на Висшия съдебен съвет;”
Мотиви: Предлаганата редакция е по-конкретна, защото сегашната означава, че може и повече членове да се включат в предложението. Включването на повече членове на ВСС в предложението правят съвета предубеден при вземане на окончателното решение
60. По чл. 313:
а/ Досегашният текст на чл.313, ал. 1 да се измени и допълни, както следва: изразът „и дисциплинарният състав” да се замени с израза „съответно дисциплинарният състав и наказващият орган ”
б/ Предлагаме нова алинея 4 на чл. 313 със следното съдържание: „Факти и обстоятелства по смисъла на ал. 3 не представляват имената и длъжността на издалото заповедта лице, имената и длъжността на привлеченото към дисциплинарна отговорност лице, на вносителите на предложението за налагане на дисциплинарно наказание и на членовете на дисциплинарния състав”.
Мотиви: С този текст става ясно, че не се нарушава забраната по чл. 313.
61. По чл. 314:
а/ Не поддържаме предложените изменения в чл. 314, ал. 3 и ал. 4 .
б/ Предлагаме ал. 3 и 4 да бъдат отменени
в/ Да се създаде нова ал. 3 на чл. 314 със следното съдържание:
„Чл. 314, ал. 3 Заповедите на административните ръководители по ал.1 подлежат на оспорване по реда на Административно-процесуалния кодекс. Влезлите в сила съдебни решения се съобщават на ВСС и се прилагат към кадровите досиета на съдии, прокурори и следователи, като се обявяват на интернет страницата на Съвета”.
г/ Алинея 5 на чл. 314 да стане алинея 4.
Мотиви: С ал.ал. 3 и 4 (предложени да отпаднат) е създадено производство, свързано с налагане на дисциплинарни наказания „забележка” и „порицание” от административния ръководител, което е в противоречие с разпоредби на АПК. Преписката по наложеното наказание се изпраща във Висшия съдебен съвет, без да има възражение нито от страна на наказаното лице, нито от административно-наказващия орган. Считаме, че това производство следва да отпадне, защото противоречи на АПК. От друга страна заповедта на административния ръководител за налагане на дисциплинарно наказание не може да се обжалва по съдебен ред самостоятелно, поради което на обжалване подлежи решението на Висшия съдебен съвет съответно пред 3-членен и 5-членен състав на ВАС. С предложеното изменение съответният административен съд в първоинстанционните административни съдилища могат да разглеждат заповедите за наказание „забележка” и „порицание”.
62. В чл.316 ал. 3 да добие следната редакция:
„Чл.316, ал.3 Когато образува дисциплинарно производство, Висшият съдебен съвет чрез жребий определя между изборните членове, включително и тези по чл. 312, ал. 1, т. 4 от ЗСВ, тричленен състав. Чрез жребий между тях се избират председател и докладчик”.
63. В чл.325 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:
„Чл.325 ал. 3. За срока на изтърпяване на дисциплинарните наказания по чл.308, ал.1, т.1, 2, 3, 4 и 5 съдия, прокурор или следовател не може да бъде назначаван на по-висока длъжност и повишаван на място в ранг”.
64. По чл. 326:
а/ в чл.326, ал. 1 да се добави изречение второ: „Заличаването се отразява служебно от администрацията на ВСС чрез съответно отбелязване в кадровото досие и уведомяване за това съответния съдия, прокурор или следовател и Комисията по предложенията и атестирането”.
б/. да се създаде нова ал. 5: „ Решението за предсрочно заличаване на дисциплинарното наказание се съобщава на съответния съдия, прокурор или следовател и се прилага към кадровото му досие”.
в/. Сегашната алинея 5 на чл.326 става алинея 6.
Мотиви: Текстът на ал. 1 следва да се прецизира, за да се знае, че наказанието е заличено, това трябва да се отбележи в кадровото досие и да се уведоми комисията по предложенията и атестирането.
65. По чл.327:
а/ досегашният текст да стане ал. 1 и да се допълни, както следва:
„след израза „обръща внимание” да се добавят думите „на заместниците си ” и след израза „по организацията на работата им” да се сложи точка, а изразът „за което уведомява Висшия съдебен съвет” да отпадне.
б/ да се създаде нова алинея (2): „Висшият съдебен съвет може с решение да обръща внимание на административните ръководители за допуснати от тях нарушения по общоорганизационното и административно ръководство на органа, който представляват, както и за тези по ал. 1.”
в/ да се създаде нова алинея (3): „Решението по предходната алинея се приема от ВСС по предложение на лицата и органите по чл. 312 ал. 1, т. 2 – 4”.
г/ да се създаде нова алинея (4): „Заповедите на административните ръководители по ал.1 и решенията на Висшия съдебен съвет по ал.2 подлежат на оспорване по реда на Административно-процесуалния кодекс. Влезлите в сила заповеди по ал. 1 и влезлите в сила съдебни решения се съобщават на ВСС и се прилагат към кадровите досиета на съдиите, прокурорите и следователите, като се обявяват на интернет страницата на ВСС”.
Мотиви: Тези разпоредби са наложени от практиката, тъй като до този момент няма разпоредба за обръщане внимание на административен ръководител, при неизпълнение на задължения, които не са дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307 ЗСВ, но са по съществената част от работата им като административни ръководители.
66. Не поддържаме предложението за изменение на чл. 327 по § 77 от законопроекта за изменение на ЗСВ.
67. Поддържаме предложението за допълнение в чл. 320 ал. 2 и създаване на нов чл. 320а, за изменение на чл. 324, за създаване на нов чл. 327а, за създаване на нови ал. 3 – 5 в чл. 331
68. Не поддържаме предложението за изменения в чл. 342
69. В чл. 349, ал. 3 след думата „ повишаване” да се добави „и понижаване”
70. Предлагаме в чл. 354 да се създаде нова ал. 2: „Трудовите правоотношения на съдебните служители, навършили 65-годишна възраст и придобили осигурителен стаж по чл. 68 ал. 1 и ал. 2 от КСО, се прекратяват при условията на чл. 328 т. 10 от КТ.”
71. По чл. 357:
а/ в ал. 2 след думите „съдебни администратори” да се добави „или административни секретари”.
б/ В ал. 3 след думите „съдебен администратор” да се добави „или административен секретар”
в/ В ал. 4 след думата „конкурсът” се поставя точка и останалата част от изречението се заличава.
г/ В ал. 5 след думите „съдебният администратор” да се добави „или административният секретар”.
д/ В ал. 6 да се добави „и на административния секретар”
е/ В ал. 7 думите „главният секретар и съдебният администратор” да се заменят с „ръководителите на администрациите на съдилищата и прокуратурите:”
Мотиви: Ръководството на органите на съдебната власт само от съдебни администратори създава излишен административен персонал, със съответното финансово осигуряване, особено в малките звена. Ако се допусне администрацията да може да се ръководи и от административни секретари, ще се даде възможност на административните ръководители, под контрола на ВСС, да избират според обема на ръководната работа.
72. Подкрепяме предложението за отмяна на чл. 360 ал. 1 и създаването на цялата глава 18а, както и изменението на посочените в ПЗР закони и кодекси, свързани с електронното правосъдие.
73. В чл. 361 да се създаде нова ал. 5, със следното съдържание: „Наличностите по сметки от преходни години се изразходват по решение на Висшия съдебен съвет”.
МОТИВИ: В Закона за публичните финанси, който влиза в сила от 01.01.2014 г. ползването на наличностите по сметки от предходни години не е уреден.
74. Предлагаме нов текст на подходящо систематично място: „Военните съдии, прокурори и следователи при освобождаване от длъжност получават по избор само едно от обезщетенията по чл. 225 от ЗСВ или по чл. 237, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. При вече изплатени обезщетения по реда на един от двата закона, при освобождаване от длъжност, съдиите, прокурорите и следователите получават като обезщетение разликата до максималния предвиден в закона размер.”
75. Считаме, че освен посочените в предложенията изменения и допълнения, в ЗСВ трябва да получат по-добра цялостна регламентация частите за съдебните заседатели и за съдебните експерти и експертизи.
12.2. Решението, ведно с предложението, да се изпрати до Министерство на правосъдието и Народното събрание.
13. ОТНОСНО: Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок. (01.04.2013 г. – 30.09.2013 г.)

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. Приема данните от ИВСС по Глава трета „а” от ЗСВ за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 01.04.2013 г. – 30.09.2013 г.
13.2. Приема отчета на министъра на правосъдието, относно постъпилите заявления и изплатените обезщетения по реда на Глава трета ”а” от ЗСВ за периода 01.07.2013 г. – 30.09.2013 г.
13.3. Приема Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок (01.04.2013 г. – 30.09.2013 г.) в изпълнение на чл. 60м от ЗСВ.
13.3.1. Напомня на административните ръководители да прилагат решенията на ВСС по протокол № 20/23.05.2013 г. с цел недопускане на нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок.
13.3.2. Задължава горестоящите административни ръководители в двумесечен срок да информират ВСС за изпълнението на решението по т. 46.3.5 от протокол № 20/23.05.2013 г. на ВСС, като изготвят обобщени доклади за извършените проверки.
13.3.3. Изпраща настоящия Анализ на Управителния съвет на НИП с предложение в обучителната програма на института за 2014 г. да се заложи по-разширено обучение на съдебните служители в съдилищата и прокуратурите.
13.4. Материалите по т.1, т. 2 и т. 3 да се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
14. ОТНОСНО: Предложение за командироване на представители на съдебната власт в срещи на проектните екипи на Европейската мрежа на съдебните съвети, които ще се проведат в гр. Брюксел, Белгия в периода 8-10 декември 2013 г.
МОТИВИ: В периода 5 -7 юни 2013 г. Висшият съдебен съвет на Република България бе домакин на Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети. По време на събитието бяха определени и трите основни приоритетни проекта за 2013/2014 г. Проектните екипи работят в следните насоки и по следните теми:
Проект 1. Независимост и отчетност на съдебната власт
Проект 2. Стандарти IV: Разпределение на делата
Проект 3. Разработване на Наръчник на ЕМСС
С решение на ВСС по протокол № 27 от 11 юли 2013 г. за участие в проектните екипи на ЕМСС бяха определени следните участници:
1. Соня Найденова - представляващ Висшия съдебен съвет- за участие в Проект 1. Независимост и отчетност на съдебната власт.
2. Елга Цонева - председател на Административен съд гр. Русе за участие в Проект 2. Стандарти IV: разпределение на делата.
3. Христина Тодорова - директор на дирекция „Международна дейност”, Администрация на Висшия съдебен съвет - Проект 3. Разработване на Наръчник на ЕМСС.
Първата обща среща за трите екипа бе проведена в периода 29 септември -1 октомври 2013 г., в гр. Брюксел, Белгия.
В периода 8-11 декември 2013 г. предстои провеждането на поредните срещи на проектните екипи, като крайният срок за регистрация е 29 ноември 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

14.1. КОМАНДИРОВА за участие в срещите на проектните екипи на ЕМСС, в гр. Брюксел, Белгия за периода 8-10 декември 2013 г., следните представители на съдебната власт:
- Соня Найденова – представляващ ВСС – участник в Проект 1. Оценка на независимостта и отчетността на съдебната власт,
- Елга Цонева - председател на Административен съд гр. Русе – участник в Проект 2. Стандарти IV: разпределение на делата,
14.2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на ВСС да командирова Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност”, Администрация на Висшия съдебен съвет – участник в Проект 3. Разработване на Наръчник на ЕМСС, за периода 8-10 декември 2013 г.
14.3. РАЗХОДИТЕ за пътни, нощувки и медицинска застраховка ще бъдат поети от Административен съд – гр. Русе. Пътуването ще се осъществи със самолет.
14.4. РАЗХОДИТЕ за дневни пари са за сметка на ВСС.
15. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм.
МОТИВИ: С решение на ВСС по Протокол № 24 от 20 юни 2013 г. и в изпълнение на Цел 2 за участие в стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека бяха командировани Илияна Тодорова Балтова - съдия в Окръжен съд - гр. Бургас; Ирина Миткова Ганева - съдия в Окръжен съд - гр. Разград и Цвета Стоянова Желязкова - съдия в Софийски районен съд, командирован в Софийски градски съд. Срокът за командироване е една година.
Предвид наложеното с разпоредбата на чл. 11 ал. 1 на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина ограничение, общата продължителност на всички командировки на командировано лице за една календарна година не може да превишава 180 дни. Същевременно служебните задължения на командированите български съдии в Регистратурата на ЕСПЧ приключват на 30 юни 2014 г.
В тази връзка и с цел спазване на нормативното ограничение на продължителността на командироването, предлагам на ВСС да измени решението си по Протокол № 24 от 20 юни 2013 г. в частта му, касаеща срока на командироване. Предвид приключването на финансовата година и работата на СЕБРА, авансовите средства за месец януари 2014 г. следва да бъдат преведени на командированите лица с авансовите средства за месец декември 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

15.1. ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение на ВСС по т. 41 (допълнителна) от Протокол № 24/20 юни 2013 г. както следва:
15.1.1. Срокът на командироване на Илияна Тодорова Балтова - съдия в Окръжен съд - гр. Бургас и Ирина Миткова Ганева - съдия в Окръжен съд - гр. Разград, се изменя както следва:
„за срок от 28 юни 2013 г. до 24 декември 2013 г. включително и от 3 януари 2014 г. до 01 юли 2014 г. включително”;
15.1.2 Срокът на командироване на Цвета Стоянова Желязкова - съдия в Софийски районен съд, командирован в Софийски градски съд, се изменя както следва:
„за срок от 05 юли 2013 г. до 31 декември 2013 г. включително и от 3 януари 2014 г. до 01 юли 2014 г. включително”;
15.1.3. След изречение „Средствата ще бъдат привеждани на предварително посочена от командирования сметка” се добавя изречение „Авансовите средства за месец януари 2014 г. ще бъдат преведени на командированите лица с авансовите средства за месец декември 2013 г.”.
ЗАБЕЛЕЖКА: Проектът на решение е съгласуван с Комисия „Бюджет и финанси”

/Закриване на заседанието – 15.30 ч/

Публикуван на:
29.11.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд