Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Директорът на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването е единственото предложение за изборен член на ВСС от квотата на следователите

14 март 2017 година

Директорът на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването е единственото предложение за изборен член на ВСС от квотата на следователите. Вчера, на 13.03.2017 г. изтече законовоопределеният срок, в който можеше да се депозират предложения за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите, съгласно чл. 29в от ЗСВ и чл. 12 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите. Срокът започна да тече след обнародване в Държавен вестник на свикването на Общото събрание и не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането му – 13.05.2017 г.

На интернет сайта на ВСС в раздел „Общи събрания за избор на членове на Висшия съдебен съвет“, подраздел „Общо събрание на следователите…“, в частта „Предложения за изборен член на ВСС от квотата на следователите“ са публикувани: документите по чл. 29в, ал. 4 от ЗСВ – автобиография, мотиви за съгласие и концепция за работа като член на ВСС на Евгени Диков, както и документите по чл. 29г, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, от които е видно, че срещу кандидата не са постъпвали основателни жалби и сигнали в Инспектората към ВСС. Документите са представени преди крайните срокове, съответно 30.03.2017 г. и 03.04.2017 г. и съдържат: декларация свързана с несъвместимостта или обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при вземане на решения, за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество по реда на чл. 19а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

До 28.04.2017 г. могат да се представят становища за кандидатите и въпроси към тях, които своевременно ще бъдат публикувани на интернет сайта (02.05.2017 г.).

Общото събрание на следователите ще се проведе на 13 и 20 май 2017 г., като право на участие в него имат 444-ма действащи следователи от цялата страна.

До момента е постъпило само едно предложение за изборен член на ВСС от квотата на съдиите за кандидатурата на Илияна Тодорова Балтова – съдия в Апелативен съд – гр. Бургас.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд