Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра Миглена Петрова за председател на Административен съд – Враца

14 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 11 гласа „за“ Миглена Раденкова Петрова за административен ръководител - председател на Административен съд – Враца. Вторият кандидат Силвия Андреева Житарска - председател на Районен съд – Бяла Слатина, не получи подкрепа. Един член на Колегията гласува против кандидатурите.

Съдия Миглена Петрова има над 18 години общ юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната власт като съдия. До момента заема за втори мандат длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Враца.

 Тя е мотивирана да кандидатства за длъжността административен ръководител на Административен съд – Враца, въз основа на натрупания трудов стаж и професионален опит като съдия и административен ръководител на Районен съд - Враца, и водена от желанието да надгради постигнатото досега в Административен съд – Враца като предприеме мерки и прилага практики за подобряване на работата и качеството на правораздаването. Поставените от нея приоритети следват целите, заложени в Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система. За постигането им тя предвижда мерки като ежемесечен контрол за спазване на вътрешните правила и времевите стандарти за разглеждане и приключване на делата, провеждане на работни срещи с магистратите за обсъждане и анализ на причините забавяне на дела, недопускане на неоснователни отводи, провеждане на срещи със служителите на общините и кметствата за разясняване на връчването, оформянето и връщането на съдебните книжа по дела и други. Планират се периодични срещи с магистрати от районните съдилища за уеднаквяване на съдебната практика; повишаване на професионалната квалификация на съдиите и съдебните служители; набелязват се дейности за разширяване електронните услуги в правосъдието, за повишаване на бюджетната дисциплина и други. Кандидатът изразява готовност да допринесе съвместно със съдиите и съдебните служители, Административен съд – Враца да продължи да се развива и работи в условия на максимална публичност, прозрачност и независимост, в съответствие с високите изисквания на обществото за ефективно, качествено и предвидимо правосъдие.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд