Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра съдия Иван Цонков за председател на Административен съд – Габрово

14 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа „за“ съдия Иван Никифоров Цонков за председател на Административен съд – Габрово.

Той има над 32 години общ юридически стаж, от които над 18 години в органите на съдебната власт като следовател и съдия.

Съдия Цонков посочи, че е мотивиран да кандидатства за длъжността, воден от опита си на съдия в Административен съд – Габрово от момента на неговото създаване, от придобития при многократни замествания на административния ръководител поглед върху цялостната дейност на съда, както и предвид съществуващите практики за екипна работа и получените уважение, доверие и подкрепа от колегите.

В представената Концепция за управление на съда той стъпва на добрите резултати, постигнати от досегашното ръководство, и има за цел усъвършенстване на дейността, за да се увеличи доверието в съдебната система и в частност в Административен съд – Габрово. Набелязани са също цели за развитие в посока на защита на правата и интересите на гражданите, организациите и държавата, осигуряване на равен достъп до правосъдие и повишаване доверието на обществото в съдебната система. За тяхното постигане са предвидени мерки за качествено управление на съда, установяване на функционираща система за финансово управление, целяща пълноценно организиране на дейностите и използване на ресурсите; оптимизиране на дейността на съда чрез усъвършенстване и унифициране на работния процес; повишаване на квалификацията на магистратите и съдебните служители. Кандидатът откроява като свои приоритети оптимизиране на управлението на съда, подобряване на организацията на съдебната администрация, повишаване на общественото доверие и утвърждаване на съда като достъпна, прозрачна, обективна и отлично работеща съдебна институция чрез вътрешно-организационните дейности и борба с корупцията.

Съдия Цонков отговори на поставен от неправителствена организация въпрос за работата му в Държавна сигурност, че това не би рефлектирало върху дейността му като административен ръководител и аргумент за това са получените атестационни оценки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд