Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обсъди разпределението на делата в Апелативния специализиран наказателен съд

14 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша становище на Лозан Панов - председател на Върховния касационен съд, по поставени от членове на Колегията въпроси относно случайното разпределение на делата в Апелативния специализиран наказателен съд.

Въпросите са във връзка с Доклад за проверка на организацията и дейността на АСпНС, изготвен от комисия на Върховния касационен съд с председател Лозан Панов – председател на ВКС.

Г-н Панов поясни, че изборът на съдия-докладчик по ВЧНД 34/2017 г. е извършен на случаен принцип, съгласно Вътрешните правила за случайно електронно разпределение на делата в съда, и определянето на Първи състав е направено според създадената в съда практика. Замяната на отсъстващия към момента на разпределението член на този състав със съдия Даниела Росенова – административен ръководител – председател на съда, обаче е извършено в отклонение от установената в АСпНС практика.

Друг проблем е наличието на непълен Четвърти съдебен състав, който не се попълва чрез случаен избор на съдия.

Установено е също, че случайният избор на съдия - докладчик предопределя съдебния състав, който разглежда делото.

Комисията на ВКС препоръчва да се изготвят вътрешни правила за определяне на начина на попълване на непълния Четвърти състав, за заместване на отсъстващ член – съдия от утвърдените постоянни въззивни състави, както и за начина за определяне на останалите съдии в съставите по мерки за отклонение, което да става чрез автоматичен избор между възможните съдии за разпределение.

Председателят на ВКС Лозан Панов съобщи, че е внесъл във ВСС предложение за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Даниела Врачева, която е направила разпределение на ВЧНД 34/2017 г.

В хода на обсъждането стана ясно, че Инспекторатът към ВСС прави проверки на дейността на Апелативния специализиран наказателен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд