Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 48

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 5 ДЕКЕМВРИ 2013 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Елка Атанасова, Михаил Кожарев

/Откриване на заседанието – 9, 35 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. Изслушване на Росен Кирилов Радев – прокурор в Специализирана прокуратура, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по предложението на Главния прокурор на Република България за определяне на Бисера Здравкова Калпакчиева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София, за изпълняващ функциите „Административен ръководител – окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура гр. София.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Асен Александров Воденичаров - съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Геновева Николаева Димитрова - съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Мина Георгиева Дочева - Мумджиева - съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Светла Бисерова Букова - съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за периодично атестиране на Радка Димова Чолакова - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по заявлението на Полина Тодорова Величкова – административен ръководител на Районна прокуратура
гр. Костинброд, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за поощряване на Елияна Димитрова Карагьозова - съдия във Върховен касационен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Елияна Димитрова Карагьозова от заемана длъжност „съдия” във Върховен касационен съд.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за периодично атестиране на Яна Цветанова Димитрова - съдия в Районен съд гр. Разлог, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на Албена Такова Момчилова - съдия в Районен съд гр. Разлог за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по предложението на Димитър Василев Мирчев - съдия в Окръжен съд гр. Враца, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за периодично атестиране на Даниела Ангелова Маринова – Марчева - съдия в Софийски градски съд, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по предложението на Диана Чавдарова Узунова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за периодично атестиране на Петър Кирилов Михайлов - съдия в Окръжен съд гр. Перник, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по предложението на Христина Михайлова Иванова - съдия в Окръжен съд гр. Враца, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
18. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Сливен за периодично атестиране на Ангел Димитров Гагашев – административен ръководител на Районен съд гр. Сливен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Ловеч за периодично атестиране на Наталия Семова Райкова – Атанасова – съдия в Районен съд гр. Ловеч, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
20. Проект на решение относно корекция на бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо с вх. № 04-14-117/02.12.2013 г. на Министерство на финансите във връзка с осигуряване на средства за изпълнение на сключени договори между органи на съдебната власт и МТСП, дирекция „Бюро по труда” – по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение относно изплащане на възнаграждението на членовете на конкурсната комисия за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за превод на дължима сума – обезщетение по застрахователно събитие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изпълнение на предписания от ОУ „ПБЗН” – гр. Силистра.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение относно корекция на бюджетната сметка на Административен съд София -град.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ГД “Охрана” към Министерство на правосъдието и на РС „ПАБ”-Крумовград.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за ремонт на входна врата и фоайе, подмяна мраморна настилка пред входа и ремонт на покривна конструкция на парокотелно и нафтово стопанства и изграждане на ел. инсталация в сутерен и архив и оборудване на вход-изход със система на контрол на достъпа и видеонаблюдение.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за корекция на бюджетната сметка с размера на обезщетение по застрахователно събитие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за подмяна на осветителни тела и ремонт на етажни ел. табла.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военно апелативен съд за осигуряване на средства за покриване на текуща издръжка до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на председателя на Окръжен съд гр. Плевен за първоначално внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден във функциониращата система САС „Съдебно деловодство”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината и възнаграждения на съдебни заседатели.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за корекция по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на каса по ЗЗКИ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Извлечение от протокол № 42/19.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Велики Преслав за закупуване на звукозаписващо устройство за съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Извлечение от протокол № 42/19.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Кърджали за закупуване на 1 брой принтер и 7 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия и възнаграждения за първите три дни от временна нетрудоспособност.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
51. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
53. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица през месец декември.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
54. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
55. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
56. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.
59. Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор с „Български пощи” ЕАД.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение относно предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси” за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение по писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-1390/21.11.2013 г., с искане за вътрешно компенсирани промени.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Извлечение от протокол № 43/26.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Варна за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на съда за закупуване на компютърна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
64. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за определяне на допълнително възнаграждение на съдия Иво Лъчезаров Дачев – зам. председател и ръководител на Търговско отделение в СГС, с присъдена образователна и научна степен „доктор” по граждански и семейно право.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
65. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1316 в Окръжен съд гр. Силистра.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
66. Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ1317/У в Районен съд гр. Силистра.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
67. Проект на решение относно корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание Постановление № 268 от 22.11.2013 г. за разходи за Прокуратурата на Република България за експертизи, вещи лица и преводачески услуги, свързани с инициативите за 2013 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в следствие на засиления миграционен натиск към територията на РБ в размер на 500 000 лв. и писмо № 61-00-159/04.12.2013 г. на Министерство на финансите.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
68. Проект на решение по предложение за корекция по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г., на основание ПМС 268 от 22.11.2013 г. за разходи за Прокуратурата на Република България за експертизи, вещи лица и преводачески услуги, свързани с инициативите за 2013 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в следствие на засиления миграционен натиск към територията на РБ в размер на 500 000 лв.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
69. Проект на решение по предложение за вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
70. Проект на решение относно правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт, съгласно ПОИСДТВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
71. Проект на решение по предложението на председателя на Административен съд София-град за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
72. Проект на решение по заявлението на Славка Каменова – главен секретар на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
73. Проект на решение относно Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.
Внася: Комисия по правни въпроси
74. Проект на решение относно решение № 111/25.11.2013 г. на Върховния административен съд по жалбата на Емил Христов от гр. Бургас срещу решение на ВСС по протокол № 29/18.07.2013 г., доп. т. 1.
Внася: Комисия по правни въпроси
75. Проект на решение относно процесуалното представителство на ВСС.
Внася: Светла Петкова – член на Висшия съдебен съвет
76. Проект на решение относно извършена проверка в Софийски градски съд съгласно решение на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” по протокол № 40/06.11.2013 г.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
77. Проект на решение относно определяне на ИТ-специалисти, с които да се сключи договор, съгласно решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г, за изготвяне на становище по направените доработки в Law Choice и АСУД, съгласно решение на ВСС по протокол № 42/31.10.12013 г, т. 13.5.
Внася: Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика”
78. Проект на решение по доклад от Галина Карагьозова – член на Висшия съдебен съвет и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм относно искане за промяна № 2 на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”.
Внася: Галина Карагьозова – член на Висшия съдебен съвет

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Районен съд гр. Асеновград
Кандидати:
- Мария Атанасова Пейчева – и.ф. административен ръководител – председател на Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС”/Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 37/26.09.2013 г., комплексна оценка „много добра”/;
- Иван Георгиев Шейтанов – съдия в Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”/Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 17/12.05.2011 г., комплексна оценка „добра”/
- Мария Максимова Караджова – съдия в Районен съд гр. Асеновград, с ранг „съдия в АС” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 17/19.04.2012 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 2 гласа "за", 5 гласа "против" и 14 гласа "въздържали се" за Мария Атанасова Пейчева, 10 гласа "за", 6 гласа "против" и 5 гласа "въздържали се" за Иван Георгиев Шейтанов и 8 гласа "за", 6 гласа "против" и 7 гласа "въздържали се" за Мария Максимова Караджова, И СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ между Иван Георгиев Шейтанов и Мария Максимова Караджова, и получен резултат: 12 гласа "за", 7 гласа "против" и 2 гласа "въздържали се" за Иван Георгиев Шейтанов и 9 гласа "за", 7 гласа "против" и 5 гласа "въздържали се" за Мария Максимова Караджова, НЕ ИЗБИРА "Административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Асеновград.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител –районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас
Кандидати:
- Марина Христова Николова – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в ОП” /Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 27/09.07.2010 г., комплексна оценка „много добра”/;
- Иван Николов Кирков – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в ОП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 27/28.07.2011 г., комплексна оценка „много добра”/;
- Андрей Обретенов Червеняков – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 38/27.09.2012 г., комплексна оценка „много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: с 5 гласа “за, 5 “против”, 12 “въздържали се” за Марина Христова Николова, 15 гласа “за”, 1 “против”, 6 “въздържали се” за Иван Николов Кирков, 2 гласа „за”, 12 „против”, 8 „въздържали се” за Андрей Обретенов Червеняков, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Иван Николов Кирков – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в ОП”, на длъжността „административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг “прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

3. ОТНОСНО: Изслушване на Ана Георгиева Саракостова – прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Ана Георгиева Саракостова – прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово, по изготвената й комплексна оценка.
3.2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране на Ана Георгиева Саракостова – прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
3.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “много добра - 91 точки” на Ана Георгиева Саракостова – прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово.

КОНКУРСИ

4. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗСВ, щатната численост на Районен съд гр. Елхово с 1 (една) длъжност за „съдия”, считано от датата на вземане на решението.
4.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност за „съдия” в Районен съд гр. Свиленград, считано от датата на вземане на решението.
5. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за преместване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Петя Петрова Алексиева – съдия в Районен съд гр. Видин в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.2. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Мария Христова Шойлекова - Маринова – съдия в Районен съд гр. Самоков в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.3. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Розалина Георгиева Ботева – съдия в Районен съд гр. Търговище в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.4. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Гергана Велчова Кирова – съдия в Районен съд гр. Пещера в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.5. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Йоана Милчева Генжова – съдия в Районен съд гр. Велико Търново в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.6. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Нели Савчева Маринова – съдия в Районен съд гр. Кюстендил в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.7. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Ивайло Асенов Йорданов – съдия в Районен съд гр. Свищов в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Бяла с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.8. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Таня Георгиева Плахойчева – съдия в Районен съд гр. Варна в длъжност „съдия” в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.9. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Елина Пламенова Карагьозова – съдия в Районен съд гр. Провадия в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.10. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Атанас Николаев Атанасов – съдия в Районен съд гр. Велинград в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.11. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Райна Георгиева Стефанова – съдия в Районен съд гр. Петрич в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.12. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Весела Иванова Гълъбова - Илиева – съдия в Районен съд гр. Добрич в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.13. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Константин Николов Попов – съдия в Районен съд гр. Радомир в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.14. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Светлана Йорданова Бъчева – съдия в Районен съд гр. Дупница в длъжност „съдия” в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.15. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Кристиан Божидаров Петров – съдия в Районен съд гр. Брезник в длъжност „съдия” в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.16. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Петър Славов Петров – съдия в Районен съд гр. Силистра в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Несебър, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.17. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, София Георгиева Икономова – съдия в Районен съд гр. Благоевград в длъжност „съдия” в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.18. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Сияна Генадиева Генадиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Варна в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.19. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Росица Велкова Иванова – Стойчева – съдия в Районен съд гр. Горна Оряховица в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.20. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Валентин Тодоров Борисов – съдия в Районен съд гр. Пловдив в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.21. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Христина Валентинова Тодорова - Колева – съдия в Районен съд гр. Шумен в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.22. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Петя Петкова Стоянова– съдия в Районен съд гр. Бургас в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.23. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Даниела Петрова Попова – съдия в Районен съд гр. Панагюрище в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.24. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Весела Трайкова Живкова - Офицерска – съдия в Районен съд гр. Оряхово в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.25. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Ася Тодорова Стоименова – съдия в Районен съд гр. Кюстендил в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.26. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Рая Димитрова Манолева – съдия в Районен съд гр. Петрич в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Сандански с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.27. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Гергана Богомилова Лазарова – прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.28. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Димитър Георгиев Куртов – прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност „съдия” в Софийски районен съд с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.29. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд гр. Разлог в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Благоевград с ранг „съдия в ОС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.30. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Илиана Валентинова Станкова – съдия в Районен съд гр. Ихтиман в длъжност „съдия” в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.31. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Даниела Божидарова Александрова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.32. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Полина Тодорова Величкова – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Костинброд, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.33. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Галина Георгиева Господинова -Стефанова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата
5.34. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Елеонора Здравкова Попова - Христова – съдия в Районен съд гр. Кърджали, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата
5.35. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Антония Атанасова Атанасова – Алексова – съдия в Районен съд гр. Дулово в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Перник, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.36. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Вероника Антонова Бозова – съдия в Районен съд гр. Враца, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата
5.37. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Росица Тодорова Кюртова – съдия в Районен съд гр. Асеновград в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.38. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Александър Велинов Ангелов – съдия в Районен съд гр. Монтана, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата
5.39. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Мартин Стоянов Стаматов – съдия в Районен съд гр. Добрич, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Варна, поради попълване на местата
5.40. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Христо Кръстев Крачунов – съдия в Районен съд гр. Плевен, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.40.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Христо Кръстев Крачунов – съдия в Районен съд гр. Плевен, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Перник, поради попълване на местата
5.41. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Мария Йорданова Дучева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Несебър, поради попълване на местата.
5.41.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Мария Йорданова Дучева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.41.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Мария Йорданова Дучева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
5.41.3. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Мария Йорданова Дучева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Бяла, поради попълване на местата.
5.41.4. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Мария Йорданова Дучева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Свиленград, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.42. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Феня Владимирова Стоянова – прокурор в Районен съд гр. Раднево, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.43. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Галена Петкова Чешмеджиева –Дякова – съдия в Районен съд гр. Попово, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Бяла, поради попълване на местата.
5.44. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Татяна Димитрова Богоева - Маркова – съдия в Районен съд гр. Петрич, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Благоевград, поради попълване на местата.
5.45. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Димитър Христов Гальов – съдия в Районен съд гр. Карлово, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Несебър, поради попълване на местата.
5.45.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Димитър Христов Гальов – съдия в Районен съд гр. Карлово, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
5.45.2. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Димитър Христов Гальов – съдия в Районен съд гр. Карлово, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.46. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Георги Димитров Димитров – съдия в Районен съд гр. Карлово в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Пловдив с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.47. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Десислава Георгиева Пиронева – прокурор в Софийска районна прокуратура, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.48. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Тонка Мирославова Славова – съдия в Районен съд гр. Провадия, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
5.49. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Стамен Стоянов Стаматов – прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Варна, поради попълване на местата.
5.50. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Атанас Николов Николов – съдия в Районен съд гр. Айтос, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд , поради попълване на местата.
5.51. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Гергана Георгиева Савова - Малиновска – прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд , поради попълване на местата
5.51.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Гергана Георгиева Савова - Малиновска – прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Перник , поради попълване на местата
5.52. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Деница Николаева Урумова – съдия в Районен съд гр. Благоевград, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд , поради попълване на местата.
5.52.1 НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Деница Николаева Урумова – съдия в Районен съд гр. Благоевград, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Перник, поради попълване на местата
5.53. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Диана Кирилова Мицканова – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Бяла, поради попълване на местата.
5.54. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Иван Цветозаров Иванов – съдия в Районен съд гр. Козлодуй, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.54.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Иван Цветозаров Иванов – съдия в Районен съд гр. Козлодуй, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Перник, поради попълване на местата.
5.55. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Елена Любомирова Донкова – съдия в Районен съд гр. Враца, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.56. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Валентин Димитров Петров – съдия в Районен съд гр. Ардино, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Свиленград, поради попълване на местата.
5.57. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Албена Борисова Господинова – прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.57.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Албена Борисова Господинова – прокурор в Районна прокуратура гр. Харманли в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.58. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Красимира Недялкова Проданова - Костадинова – съдия в Районен съд гр. Кюстендил, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.58.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Красимира Недялкова Проданова - Костадинова – съдия в Районен съд гр. Кюстендил, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Перник, поради попълване на местата.
5.59. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Албена Георгиева Александрова – Миронова – съдия в Районен съд гр. Лом, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.60. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд гр. Пирдоп, на длъжността „съдия” в Софийски районен съд, поради попълване на местата.
5.60.1. НЕ ПРОВЕЖДА ГЛАСУВАНЕ за преместване на Мария Велизарова Златарева – съдия в Районен съд гр. Пирдоп, на длъжността „съдия” в Районен съд гр. Перник, поради попълване на местата.
5.61. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Момчил Александров Найденов – прокурор в Районна прокуратура гр. Пещера в длъжност „съдия” в Районен съд гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
62. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за преместване в длъжност „съдия” в районните съдилища, както следва: Гергана Иванова Кратункова, Веселин Христов Коларов, Иван Костадинов Кадев, Мария Димитрова Личева – Гургова, Стела Дянкова Бъчварова, Елисавета Георгиева Деянчева, Сийка Георгиева Милева, Албена Такова Момчилова, Евгени Мирославов Узунов, Силвия Георгиева Николова и Даниела Душкова Павлова.
6. ОТНОСНО: Одобряване на поименните списъци на хабилитираните преподаватели и магистратите от апелативните, административните съдилища, апелативните прокуратури за избор на членове на конкурсните комисии по обявените с пр. № 42/31.10.2013 г. на Висшия съдебен съвет конкурси за първоначално назначаване

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОДОБРЯВА списък на хабилитираните преподаватели и магистратите, които да вземат участие по обявените конкурси за първоначално назначаване на свободните длъжности за „съдия” в апелативен съд – гражданска, наказателна и търговска колегии, административен съд и „прокурор” в апелативна прокуратура.
7.ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсните комисии по обявените конкурси за първоначално назначаване.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий поименния състав на конкурсните комисии, на основание чл. 183 от ЗСВ, по обявените конкурси за първоначално назначаване на свободните длъжности за „съдия” в апелативен съд – гражданска, наказателна и търговска колегии, административен съд и „прокурор” в апелативна прокуратура, както следва :
1. Конкурсна комисия - апелативен съд – гражданска колегия :
РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Лидия Петкова Чобанова – АС Велико Търново;
- Румяна Тодорова Цонева – АС Пловдив;
- Румяна Стоева Манкова – АС Бургас;
- Мария Христова Тончева – АС Бургас;
- проф. д-р Валентина Методиева Попова – хабилитиран преподавател - СУ „Климент Охридски”
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Мариана Иванова Хитева – АС Пловдив;
- доц. д-р Анета Методиева Антонова – хабилитиран преподавател - ВТУ
2. Конкурсна комисия - апелативен съд – наказателна колегия :
РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Лада Любомирова Паунова – АС София;
- Недялка Стоилова Василева – АС Пловдив;
- Божидар Божидаров Манев – АС Варна;
- Георги Кирилов Кошничаров – АС Бургас;
- проф. Румен Илиев Марков – хабилитиран преподавател -
Варненски свободен университет
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Илия Николов Тошев – АС Велико Търново;
- проф. Момяна Мартинова Гунева – хабилитиран преподавател -Бургаски свободен университет
3. Конкурсна комисия - апелативен съд – търговска колегия :
РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Севдалин Минчев Божиков – АС Пловдив;
- Красимира Александрова Ангелова – АС Пловдив;
- Анелия Драганова Цанова – АС София;
- Нели Генкова Събева – АС Бургас;
- доц. д-р Антон Кирилов Грозданов – хабилитиран преподавател - Варненски свободен университет
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Магдалена Кръстева Недева – АС Варна
- доц. д-р Рая Колева Илиева – хабилитиран преподавател - ЮЗУ
4. Конкурсна комисия - административен съд:
РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Янка Желева Ганчева – Адм. съд Варна;
- Стела Александрова Динчева – Адм. съд Сливен
- Александър Антонов Митрев – Адм. съд Пловдив
- Галя Петкова Иванова – Адм. съд Сливен
- доц. д-р Валентина Александрова Голева – хабилитиран преподавател - ЮЗУ
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Елена Атанасова Янакиева – Адм. съд Варна
- проф. д-р Иван Тодоров – хабилитиран преподавател - Пловдивски университет
5. Конкурсна комисия - апелативна прокуратура:
РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Росен Димчев Димов – АП Пловдив;
- Аксиния Леон Матосян – Апелативна специализирана прокуратура;
- Димитър Янков Лещаков – АП Велико Търново;
- Марина Вангелова Белчева – АП Пловдив
- проф. д.ю.н. Костадин Кирилов Бобев – хабилитиран преподавател - ЮЗУ
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
- Пламен Иванов Марков – Апелативна специализирана прокуратура
- проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – хабилитиран преподавател - Пловдивски университет

СЪДИЛИЩА

8. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петя Христова Манова - съдия в Районен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в ОС”, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Славейка Атанасова Костадинова - съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Славейка Атанасова Костадинова - съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димо Малчев Димов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Военен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димо Малчев Димов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Военен съд гр. Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Маргарита Николова Коцева - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Маргарита Николова Коцева - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Росица Славчева Бункова – Манолова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Росица Славчева Бункова – Манолова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Полина Пенкова Пенкова - Стефанова - съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Полина Пенкова Пенкова - Стефанова - съдия в Окръжен съд гр. Габрово, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
14.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Минчева Велкова - съдия в Окръжен съд гр. Русе.
14.1ПРИЕМА, на основание чл. 206 във вр. чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” - 90 (деветдесет) точки, на Мария Минчева Велкова - съдия в Окръжен съд гр. Русе.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петър Георгиев Балков - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15.1 ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Петър Георгиев Балков - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Константин Георгиев Моллов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Константин Георгиев Моллов - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Анелия Здравкова Маркова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
17.1 ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анелия Здравкова Маркова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Валерия Иванова Братоева - Дамгова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС".
18.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валерия Иванова Братоева - Дамгова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС.
19.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Венета Стоянова Георгиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг “съдия в ОС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 във вр. чл. 205, ал. 3 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА” - 97 (деветдесет и седем) точки, на Венета Стоянова Георгиева - съдия в Софийски районен съд, с ранг “съдия в ОС”.
20. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Върбан Александров Сучков - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
20.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Върбан Александров Сучков - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
21. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Веселин Кирилов Хайдушки - съдия в Районен съд гр. Брезник, с ранг „съдия в ОС”.
21.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Веселин Кирилов Хайдушки - съдия в Районен съд гр. Брезник, с ранг „съдия в ОС”.
22. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Антони Иванов Николов - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС".
22.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Антони Иванов Николов - съдия в Районен съд гр. Варна, с ранг „съдия в АС".
23. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Теодора Руменова Йорданова - Момова - съдия в Районен съд гр. Велики Преслав, с ранг „съдия в АС”.
23.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Теодора Руменова Йорданова - Момова - съдия в Районен съд гр. Велики Преслав, с ранг „съдия в АС”.
24. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Велемира Денчева Димитрова - съдия в Районен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС“.
24.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Велемира Денчева Димитрова - съдия в Районен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС“.
25. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Радосвета Добрева Станимирова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС“.
25.1 ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радосвета Добрева Станимирова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Габрово, с ранг „съдия в АС“.
26. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Илиев Димитров - съдия в Районен съд гр. Каварна, с ранг „съдия в АС“.
26.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Илиев Димитров - съдия в Районен съд гр. Каварна, с ранг „съдия в АС“.
27. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Явор Димов Влахов - съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС".
27.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Явор Димов Влахов - съдия в Районен съд гр. Русе, с ранг „съдия в АС".
28. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Стоянова Динева - съдия в Районен съд гр. Трявна, с ранг „съдия в АС”.
28.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Стоянова Динева - съдия в Районен съд гр. Трявна, с ранг „съдия в АС”.
29. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Красимир Маринов Кръстев - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
29.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красимир Маринов Кръстев - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
30. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Пламена Колева Недялкова - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС".
30.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламена Колева Недялкова - съдия в Районен съд гр. Шумен, с ранг „съдия в АС".

ПРОКУРАТУРИ

31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Богдана Стефанова Тончева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милена Анестиева Досева - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП"..
32.1ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милена Анестиева Досева - прокурор в Апелативна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
33. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Маруся Илиева Николова - Насър административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Видин, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
33.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Маруся Илиева Николова - Насър административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Видин, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП".
34.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Маргарита Георгиева Георгиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в АП“.
34.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Маргарита Георгиева Георгиева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в АП“.
35.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Красимира Спасова Нейчева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП".
35.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красимира Спасова Нейчева - прокурор в Софийска районна прокуратура, с ранг „прокурор в АП".
36.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ралица Райкова Данкова - и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Костинброд /съгласно Заповед № 31/15.03.2013 г. на административния ръководител на РП – Костинброд, на основание чл. 140 и чл. 168, ал.7 от ЗСВ/, с ранг „прокурор в АП”..
36.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ралица Райкова Данкова - и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Костинброд /съгласно Заповед № 31/15.03.2013 г. на административния ръководител на РП – Костинброд, на основание чл. 140 и чл. 168, ал.7 от ЗСВ/, с ранг „прокурор в АП”.
37.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Бойко Боянов Игов - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП“.
37.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Бойко Боянов Игов - прокурор в Районна прокуратура гр. Кюстендил, с ранг „прокурор в АП“.
38.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петко Добринов Братованов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Мадан, с ранг „прокурор в ОП“..
38.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петко Добринов Братованов - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Мадан, с ранг „прокурор в ОП“.
39. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Надежда Иванова Банова - прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан, с ранг „прокурор в АП“.
39.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Надежда Иванова Банова - прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан, с ранг „прокурор в АП“.
40. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Евгения Иванова Запрянова - Бицина - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
40.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Евгения Иванова Запрянова - Бицина - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Пловдив, с ранг „следовател в НСлС”.
41. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Огнян Костов Атанасов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.
41.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Огнян Костов Атанасов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.
42.ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Нели Веселинова Миланова - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „следовател в НСлС“.
42.1.ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нели Веселинова Миланова - завеждащ Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Шумен, с ранг „следовател в НСлС“.
43. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ Георги Георгиев Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Дулово, с ранг „прокурор в ОП”, с отличие „служебна благодарност и грамота”, за постигнати високи професионални резултати при изпълнението на функциите му.
44. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Георги Георгиев Георгиев от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Дулово, считано от датата на вземане на решението.
45. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, Стефан Тодоров Димитров от заеманата длъжност „следовател” в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Бургас, с ранг „следовател в НСлС”, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

46. Корекции по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
46.1.ОТНОСНО: Писмо от Министерство на правосъдието до Административен съд – София – град, с отказ за отпускане на средства за обновяване на система за охрана на сградата, с копие до ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Административен съд – София – град за 2013 г. по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 6 490 лв. за обновяване и доизграждане на система за охрана на сградата.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
46.2.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за закупуване на принтер/копир/скенер

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Генерал Тошево за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със 765 лв. за закупуване на принтер/копир/скенер Kyocera FS-1035 MFP/DP.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
47. Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.
47.1.ОТНОСНО: Писмо от председателя на Върховен касационен съд с вх. № 11-01-128/20.11.2013 г. с искане за корекция по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ИЗВЪРШВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Върховния касационен съд за 2013 г., както следва:
НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 50 000 лв., в т.ч.:
§§ 10-91 „Други разходи за СБКО” с 50 000 лв.
УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 50 000 лв., в. т.ч.
§§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО на персонала с характер на възнаграждение” с 50 000 лв.
НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА” с 10 000 лв., в т.ч.:
§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти” с 10 000 лв.
УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 10 000 лв., в т.ч.
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 10 000 лв.
47.2.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 /два/ броя компютърни конфигурации, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Апелативен съд гр. Велико Търново с 1 600 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Апелативен съд гр. Велико Търново с 1 600 лв.
47.3.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Апелативен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 19 499 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Апелативен съд гр. Пловдив с 19 499 лв.
47.4.ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Апелативен специализиран наказателен съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за инсталиране на конвертиращи софтуери за обработка на сканирани документи, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен специализиран наказателен съд със 750 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Апелативен специализиран наказателен съд със 750 лв.
47.5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Габрово за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Габрово за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет със 77 813 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Габрово със 77 813 лв.
47.6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Добрич за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Добрич за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 2 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Добрич с 2 000 лв. за материали, ел. енергия и абонамент.
47.7.ОТНОСНО: Анализ на изпълнението на бюджета на Окръжен съд гр. Кърджали към 22.11.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.7.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ 7 296 лв. от целево отпуснатите средства на Окръжен съд гр. Кърджали за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” за изплащане на субсидирани такси по ЗЧСИ, да бъдат използвани за покриване на текущи разходи за вода, горива и енергия, материали, вещи лица и др. до края на годината.
47.7.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Кърджали за 2013 г., както следва:
47.7.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Кърджали с 45 000 лв.
47.7.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 45 000 лв.
47.8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Кюстендил за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на недостиг на средства за издръжка до края на годината, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 3 200 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Кюстендил по § 10-00 „Издръжка” с 3 200 лв.
47.9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Кюстендил за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Кюстендил за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 2 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Кюстендил с 2 000 лв. за акцидентни материали и провеждане на търг.
47.10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.10.1. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.
47.10.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 500 лв.
47.10.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 500 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временна нетрудоспособност.
47.10.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г., както следва:
47.10.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. по § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с 1 200 лв.
47.10.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 200 лв. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за текуща издръжка до края на годината.
47.11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Перник за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по Протокол № 10/04.03.2009 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. София за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 3 937 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Перник за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 3 937 лв.
47.12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Плевен за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с 408 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Плевен с 408 лв.
47.13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пловдив за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пловдив за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пловдив с 408 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” на Окръжен съд гр. Пловдив с 408 лв.
47.14. ОТНОСНО: Писма от председателите на Окръжен съд гр. Пловдив и Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и органите на съдебната власт за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 45 800 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пловдив с 20 000 лв.
3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пловдив с 25 800 лв.
47.15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Смолян за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с 14 215 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Смолян с 14 215 лв.
47.16. ОТНОСНО: Решение на КБФ по протокол № 34/11.09.2013 г. и постъпило писмо от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище с вх. № 11-06-781/09.08.2013 г., с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Търговище за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 15 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Търговище по § 10-00 „Издръжка” с 15 000 лв. за вода, горива и ел. енергия.
47.17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Търговище за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Търговище за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 869 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Търговище по § 53-00 „Придобиване на НДА” с 869 лв. за закупуване на лиценз за интегрирана система за управление на човешки ресурси „Аладин”.
47.18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за доплащане на облекло за 2013 г. на служители назначени по заместване

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Хасково за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Хасково по § 10-00 „Издръжка” със 768 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Хасково по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 768 лв.
47.19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Перник за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. и извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.19.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Перник за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
47.19.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 1 500 лв.
47.19.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Перник по § 10-00 „Издръжка” с 1 500 лв. за годишни абонаменти, вода, горива и енергия.
47.19.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Административен съд гр. Перник за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи по § 10-00 „Издръжка”, както следва:
47.19.2.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 000 лв.
47.19.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 1 000 лв.
47.20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Софийски районен съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с 395 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски районен съд с 395 лв.
47.21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на допълнителни компоненти към сървър, UPS устройство за осигуряване на сървър, 2 броя твърд диск, 8 броя памет, 1 брой сървър необходим за Държавното съдебно изпълнение, 4 броя памет 4GB DIMM, 667MHZ,512X72,8K,240,2RX4 и 1 брой твърд диск.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.21.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на допълнителни компоненти към сървър, UPS устройство за осигуряване на сървър, 2 броя твърд диск, 8 броя памет, 1 брой сървър необходим за Държавното съдебно изпълнение.
47.21.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 6 117 лв.
47.21.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 6 117 лв.
47.21.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Софийски районен съд за 2013 г., както следва:
47.21.2.1.НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 1 042 лв.
47.21.2.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Софийски районен съд с 1 042 лв. за закупуване на 4 броя памет 4GB DIMM, 667MHZ,512X72,8K,240,2RX4 на стойност-840 лв. и закупуване на 1 брой твърд диск на стойност 202 лв.
47.22. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 40 698 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 86 991 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 127 689 лв., съгласно Приложение № 1.
47.23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ардино за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.23.1. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
47.23.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ардино за 2013 г. по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 350 лв.
47.23.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ардино за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 350 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на първите три дни от временна нетрудоспособност.
47.23.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Ардино за 2013 г., както следва:
47.23.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със 195 лв.
47.23.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ардино за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 195 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на облекло.
47.24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на сума представляваща възстановени щети от застраховател

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Ботевград за 2013 г. с цел осигуряване на средства /възстановени щети от застраховател/, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на ВСС с 5 252 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ботевград с 5 252 лв.
47.25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Велинград за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 9 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Велинград с 9 000 лв. за ел. енергия, вода, разплащания по договори, абонаментно обслужване, възнаграждения на вещи лица, материали и гориво.
47.26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Габрово за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Габрово за 2013 г. с цел осигуряване на средства за възникнали разплащания по § 10-00 „Издръжка”.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Габрово по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 2 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Габрово по § 10-00 „Издръжка” с 2 500 лв.
47.27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за разплащане по договори, ел. енергия, поддръжка на хардуер и софтуер, гориво за отопление, телефони и трудова медицина.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Гоце Делчев за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 5 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Гоце Делчев с 5 000 лв. за разплащане по договори, ел. енергия, поддръжка на хардуер и софтуер, гориво за отопление, телефони и трудова медицина.
47.28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ихтиман за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по Протокол № 10/04.03.2009 г.,
47.28.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски окръжен съд по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 2 083 лв.
47.28.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 1 386 лв.
47.28.3. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ихтиман по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 3 469 лв.
47.29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Никопол за увеличаване на § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.29.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Никопол за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на хонорари на съдебни заседатели, вещи лица и облекло на новоназначен служител, както следва:
47.29.1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с 1 741 лв.
47.29.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Никопол с 1 741 лв., от които 1 100 лв. за изплащане на хонорари на съдебни заседатели и вещи лица и 641 лв. за облекло на новоназначен служител.
47.29.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Никопол за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на ел. енергия, материали, вещи лица и разплащане по договори, както следва:
47.29.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 5 000 лв.
47.29.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Никопол с 5 000 лв. за ел. енергия, материали, вещи лица и разплащане по договори.
47.30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Плевен за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет със 711 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Плевен със 711 лв.
47.31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по Протокол № 10/04.03.2009 г.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски окръжен съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 3 645 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливница за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 3 645 лв.
47.32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливница за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.32.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Сливница за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
47.32.1.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” с 261 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 261 лв.
47.32.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Сливница за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
47.32.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 250 лв.
47.32.2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Сливница с 250 лв. за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели.
47.33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Средец за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Средец за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Висш съдебен съвет с 377 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Средец с 377 лв.
47.34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трън за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия и възнаграждения за първите три дни от временна нетрудоспособност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.34.1. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.
47.34.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Перник за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 2 470 лв.
47.34.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Трън за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 2 470 лв.
47.34.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Трън за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
47.34.2.1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати” с 600 лв.
47.34.2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 600 лв.
47.35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Трявна за осигуряване на допълнителни средства за издръжка

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Трявна за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 1 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Трявна с 1 000 лв. за разплащане по договори.
47.36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Харманли за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 335 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Харманли за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 335 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
47.37. ОТНОСНО: . Извлечение от протокол № 43/26.11.2013 г. на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Хасково с искане за осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. твърди дискове за сървър

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Хасково за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 1 370 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Хасково с 1 370 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 бр. твърди дискове за сървър, с цел подмяна на дефектирали.
47.38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Царево за осигуряване на допълнителни средства за издръжка, поради недостиг

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна между бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Царево за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на разходи за преводачи, във връзка с образувани наказателни производства за престъпления по чл. 279, ал. 1 от НК свързани с незаконно влизане през границата на страната, на лица от арабски произход, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 3 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Царево с 3 000 лв.
48. Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
49. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет да подпише договор с „Авитек БГ” ЕООД за следгаранционно абонаментно обслужване на системата за видеонаблюдение, контрол на достъп и СОТ на територията на сградата на Висшия съдебен съвет, находяща се на ул. „Екзарх Йосиф” № 12 за срок от една година.
50. ОТНОСНО: Утвърждаване на управленски екип за целите на изпълнение на проект „Повишаване компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и на комисия „Анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешки ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.4-12.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА управленски екип за целите на изпълнение на проект „Повишаване компетентността на съдебните служители – статистици в органите на съдебната власт и на членовете на комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и на комисия „Анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешки ресурси”, подприоритет 2.4. „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.4-12, в състав:
- Координатор: Лилия Николаева Колова – външен експерт;
- Счетоводител: Инга Георгиева Динова – гл. експерт – икономист, Дирекция „Бюджет и финанси”, АВСС;
- Технически сътрудник: Диана Михайлова Манчева – сътрудник на комисия, Дирекция „Организационно административна дейност”, АВСС.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

51. ОТНОСНО: Искане от председателя на Специализиран наказателен съд за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, и провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ, и провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен помощник” в Специализиран наказателен съд.
МОТИВИ: Ниска натовареност на СНС, под средната за страната. Липса на финансови средства.
52. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд гр. Видин за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач”, считано от 01.12.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач”, считано от 01.12.2013 г. в Административен съд гр. Видин.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Налице е финансова обезпеченост.
53. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Бяла Слатина за даване на съгласие за трансформиране на една заета длъжност „административен секретар” в длъжност „съдебен администратор” и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на една заета длъжност „административен секретар” в длъжност „съдебен администратор” и преназначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност в Районен съд гр. Бяла Слатина.
МОТИВИ: Съгласно разпоредбата на чл. 357, ал. 4 от ЗСВ заемане на длъжността „съдебен администратор” става след провеждане на конкурс, поради което е невъзможно да се трансформира длъжността и тя да бъде заета чрез преназначаване от административния секретар.
54. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Гълъбово за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител”, по чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ, считано от 01.12.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „главен счетоводител”, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районен съд гр. Гълъбово, считано от 01.12.2013 г.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за съвместяване. Налице е финансова обезпеченост.
55. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Карлово за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „административен секретар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „административен секретар” в Районен съд гр. Карлово.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за съвместяване. Налице е финансова обезпеченост.
56. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Карлово за даване на съгласие за съвместяване на функции и дейности от съдебен служител на длъжност „системен администратор”, като на същият се определи допълнително възнаграждение до 50 % от съвместяваната длъжност „административен секретар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за съвместяване на функции и дейности от съдебен служител на длъжност „системен администратор”, като на същият се определи допълнително възнаграждение до 50 % от съвместяваната длъжност „административен секретар”, до заемането й в Районен съд гр. Карлово.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за съвместяване. Налице е финансова обезпеченост.
57. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Павликени за даване на съгласие за трансформиране на една длъжност „системен администратор-I-ва степен” в една длъжност „системен администратор-II-ра степен” и даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на една длъжност „системен администратор-I-ва степен” в една длъжност „системен администратор-II-ра степен” и провеждане на конкурс за назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност в Районен съд гр. Павликени.
МОТИВИ: Високо натовареност на РС-Павликени, много над средната за районните съдилища. Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за съвместяване. Налице е финансова обезпеченост.
58. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Разлог за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” в Районен съд гр. Разлог.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за съвместяване. Налице е финансова обезпеченост.

ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ

59. ОТНОСНО: Проект на План за действие за изпълнение на Комуникационната политика на Висшия съдебен съвет – 2014 -2018 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

59.1. Приема План за действие на Комуникационната политика на ВСС 2014 – 2018 г..
59.2. Планът за действие на Комуникационната политика на ВСС да бъде публикувана на електронната страница на ВСС в раздел «Вътрешни актове на ВСС», непосредствено под Комуникационната политика на ВСС, както и като приложение към протокола с решения на ВСС от заседанието на 05.12.2013 г.

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СТАТИСТИКА

60. ОТНОСНО: Реална експлоатация на обмен на данни между информационните системи на съдилищата и ядрото на ЕИСПП, в изпълнение на чл.378 ал.5 и чл.379 ал.3 от ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Да се проведат съвещания по апелативни райони на административните ръководители и системните администратори от съдилищата в апелативния район с експерти от отдел „ЕИСПП“ в НСлС за предстоящите действия и мерки за реален обмен на данни. Командировъчните средства са за сметка на бюджета на ВСС.
2. Председателите на апелативните съдилища, съвместно с дирекция „Информационни системи“ към администрацията на ВСС, да създадат организация за провеждане на съвещанията през м.декември 2013г.
3. Да се предостави, по време на съвещанията на административните ръководители на съдилищата, пакет от документи необходими за подготовка на въвеждане на обмен на данни с ЕИСПП.
4. Определя 01.01.2014 г. за начален и 30.06.2014 г. за краен срок на поетапно въвеждане в реална експлоатация на обмен на данни между информационните системи на съдилищата и ядрото на ЕИСПП, съгласно приложения график.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

61. ОТНОСНО: Предложение за командироване на Богдана Желявска – съдия от Международната Хагска мрежа относно покана за участие в 8-мия форум по правата на детето, който ще се проведе в гр. Брюксел, Белгия на 17 и 18 декември 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

61.1. Командирова Богдана Желявска - съдия от Международната хагска мрежа за участие в 8-мия форум по правата на детето, в гр. Брюксел, Белгия, за периода 16-18 декември 2013 г.
61.2. Разходите за нощувката на 16 декември 2013 г. са за сметка на Софийски градски съд.
61.3. Пътните разходи и разходите за нощувка на 17 декември 2013 г. ще бъдат поети от Европейската комисия. Пътуването ще се извърши със самолет.
61.4. Разходите за дневни са за сметка на Софийски градски съд.
61.5. Разходите за медицинската застраховка са за сметка на Софийски градски съд.
62. ОТНОСНО: Доклад от Калин Калпакчиев, Елка Атанасова, Камен Иванов и Юлиана Колева – членове на ВСС; Веселин Хаджиев – председател на ОС-Пловдив; Емилия Вакарелска – районен прокурор на РП-Стара Загора и Мартин Величков – старши експерт-юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС относно участие в работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 „Изработване на механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система, както на индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии” на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, 16-18 октомври 2013 г., гр. Страсбург, Република Франция

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

62.1. Приема за сведение доклада от Калин Калпакчиев, Елка Атанасова, Камен Иванов и Юлиана Колева – членове на ВСС; Веселин Хаджиев – председател на ОС-Пловдив; Емилия Вакарелска – районен прокурор на РП-Стара Загора и Мартин Величков – старши експерт-юрисконсулт в дирекция „Правна” в АВСС относно участие в работно посещение в Съвета на Европа във връзка с изпълнение на Дейност 1 от Цел 4 „Изработване на механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система, както на индивидуално, така и на институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии” на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014, 16-18 октомври 2013 г., гр. Страсбург, Република Франция.
62.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - Раздел „Доклади и декларации/Доклади от международни срещи” и в раздел Норвежки финансов механизъм.
63. ОТНОСНО: Доклад от Калин Баталски – председател на Районен съд гр. Радомир относно проведен дългосрочен стаж в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Нидерландия за периода 03.06.2013 г. – 31.07.2013 г. и от 02.09.2013 г. до 30.09.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

63.1. Приема за сведение доклада от Калин Баталски – председател на Районен съд гр. Радомир относно проведен дългосрочен стаж в Евроджъст, гр. Хага, Кралство Нидерландия за периода 03.06.2013 г. – 31.07.2013 г. и от 02.09.2013 г. до 30.09.2013 г.
63.2. ВЪЗЛАГА на Валери Михайлов - директор на дирекция „ИС" да публикува доклада на Интернет страницата на ВСС - Раздел „Доклади и декларации/Доклади от международни срещи”.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

64.ОТНОСНО: Заповед на Чанко Петков - председател на Районен съд гр. Карнобат, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка" на Златко Колев Костадинов - съдия в Районен съд гр. Карнобат

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

64.1. Потвърждава наложеното със Заповед № 242/29.07.2013 г. на Чанко Петков - председател на Районен съд гр. Карнобат, дисциплинарно наказание „забележка" на Златко Колев Костадинов - съдия в Районен съд гр. Карнобат, на основание чл. 314, ал. 3 от ЗСВ.
64.2. Прилага Заповед № 242/29.07.2013 г. на Чанко Петков - председател на Районен съд гр. Карнобат към кадровото досие на магистрата.
65. ОТНОСНО: Предложение от Боряна Димитрова – административен ръководител на Окръжен съд гр. Бургас, за образуване на дисциплинарно производство и налагане на дисциплинарно наказание на Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в Районен съд гр. Айтос

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

65.1. На основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ ОБРАЗУВА ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО за налагане на дисциплинарно наказание на Николай Симеонов Гемеджиев – съдия в Районен съд гр. Айтос.
65.2. На основание чл. 316, ал. 3 от ЗСВ ИЗБИРА ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪСТАВ: Михаил Кожарев, Румен Боев, Юлия Ковачева.
66. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 18/2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 310, ал. 1, във вр. с ал. 1 от ЗСВ, ПРЕКРАТЯВА дисциплинарно дело № 18/2013 г. по описа на ВСС, образувано срещу Христо Петров Станчев – следовател в Столична следствена служба, поради изтичане на шестмесечния срок за образуването му.
67. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 26/2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Налага на Ивайло Йорданов Иванов – съдия в Районен съд гр. Провадия дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – „порицание”.
68. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 9/2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Налага на Петя Георгиева Крънчева – Тропчева – заместник на административния ръководител на Софийски градски съд дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 2 от ЗСВ – „порицание”.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Изслушване на Росен Кирилов Радев – прокурор в Специализирана прокуратура, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл.205, ал.2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Росен Кирилов Радев – прокурор в Специализирана прокуратура, по изготвената му комплексна оценка.
1.2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране на Росен Кирилов Радев – прокурор в Специализирана прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
1.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „добра - 84 точки” на Росен Кирилов Радев – прокурор в Специализирана прокуратура.
2. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Бисера Здравкова Калпакчиева - заместник на административния ръководител - заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП”, за изпълняващ функциите „Административен ръководител - окръжен прокурор“ на Софийска окръжна прокуратура, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, до встъпването в длъжност на нов административен ръководител.
3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Асен Александров Воденичаров – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
3.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Асен Александров Воденичаров – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
4. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Геновева Николаева Димитрова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
4.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Геновева Николаева Димитрова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
5. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мина Георгиева Дочева - Мумджиева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мина Георгиева Дочева - Мумджиева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Светла Бисерова Букова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светла Бисерова Букова – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”.
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Радка Димова Чолакова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС”.
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Радка Димова Чолакова – съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС”.
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Полина Тодорова Величкова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Костинброд, с ранг „прокурор в ОП” (към настоящия момент в отпуск по майчинство).
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Полина Тодорова Величкова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Костинброд, с ранг „прокурор в ОП” (към настоящия момент в отпуск по майчинство).
9. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. ”а” от ЗСВ, Елияна Димитрова Карагьозова – „съдия” във Върховен касационен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен”, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, високи нравствени качества и по повод навършване на 65-годишна възраст.
10. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Елияна Димитрова Карагьозова от заеманата длъжност „съдия” във Върховен касационен съд, считано от 01.01.2014 г.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Яна Цветанова Димитрова - съдия в Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в ОС”.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Яна Цветанова Димитрова - съдия в Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в ОС”.
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Албена Такова Момчилова - съдия в Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в ОС“.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Албена Такова Момчилова - съдия в Районен съд гр. Разлог, с ранг „съдия в ОС“.
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Василев Мирчев – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия в ОС”.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитър Василев Мирчев – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия в ОС”.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Даниела Ангелова Маринова - Марчева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Ангелова Маринова - Марчева – съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“.
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Диана Чавдарова Узунова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Диана Чавдарова Узунова - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петър Кирилов Михайлов – съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия ВКС”.
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петър Кирилов Михайлов – съдия в Окръжен съд гр. Перник, с ранг „съдия ВКС”.
17. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христина Михайлова Иванова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия ВКС и ВАС”.
17.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христина Михайлова Иванова – съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия ВКС и ВАС”.
18. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Ангел Димитров Гагашев – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС”.
18.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ангел Димитров Гагашев – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Сливен, с ранг „съдия в АС”.
19. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Наталия Семова Райкова - Атанасова – съдия в Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС”.
19.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Наталия Семова Райкова - Атанасова – съдия в Районен съд гр. Ловеч, с ранг „съдия в АС”.
20. ОТНОСНО: Корекция на бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо с вх. № 04-14-117/02.12.2013 г. на Министерство на финансите във връзка с осигуряване на средства за изпълнение на сключени договори между органи на съдебната власт и МТСП, дирекция „Бюро по труда" - по програма „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

20.1. УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание писмо № 04-14-117/02.12.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
20.1.1. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) - НЕТО с 2 678 лв.
в т.ч. по показатели и подпоказатели, както следва:
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) с 2 678 лв.
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+) с 2 678 лв.
20.1.2. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ ОБЩО с 2 678 лв.
в т.ч. по показатели:
Текущи разходи с 2 678 лв.
Персонал с 2 678 лв.
20.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 2 678 лв.
Средствата са за сметка на предоставения допълнителен трансфер по бюджета на съдебната власт в размер на 2 678 лв., съгласно писмо на Министерство на финансите с изх. № 91-00-523/28.11.2013 г. /вх. № 04-14-117/02.12.2013 г./
21. ОТНОСНО: Изплащане на възнаграждението на членовете на конкурсната комисия за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор" в Районна прокуратура

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

21.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ определените възнаграждения на членовете на конкурсната комисия за провеждане на писмени изпити на кандидатите за участие в обявения конкурс за първоначално назначаване на длъжността „прокурор" в Районна прокуратура, да се изплащат от съответния орган на съдебната власт по месторабота на магистратите, както следва:
221.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 10 880 лв.
21.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратура на Република България по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 10 880 лв.
21.2. Възнаграждението на хабилитирания член на конкурсната комисия в размер на 2 760 лв. следва да се изплати от бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г., съгласно приложената справка за изплащане на възнаграждението на членовете на конкурсната комисия.
Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013г.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за превод на дължима сума - обезщетение по застрахователно събитие

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Монтана за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт" с 1 570 лв. за непредвиден ремонт след авария на отоплителна инсталация и течове от покрив и козирка.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изпълнение на предписания от ОУ „ПБЗН" - гр. Силистра

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт" с 2 970 лв. за доставка и монтаж на три броя огнеустойчиви врати.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
24. ОТНОСНО: Корекция на бюджетната сметка на Административен съд София -град

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка за 2013 г. на Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка" с 2 125 лв.
24.2. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 2 125 лв.
25. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велинград за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Велинград за 2013 г. по § 52-03 „Придобиване на други машини и съоръжения" със 7 300 лв. за доставка и монтаж на копирна машина RANK XEROX WC 5325.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Крумовград за осигуряване на средства за изпълнение на предписания на ГД "Охрана" към Министерство на правосъдието и на РС „ПАБ"-Крумовград

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Крумовград за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт" с 4 392 лв. за изпълнение на предписанията на РС „ПАБ"-Крумовград - доставка и монтаж на шест пожароустойчиви врати и доставка и монтаж на евакуационно осветление.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Оряхово за осигуряване на средства за ремонт на входна врата и фоайе, подмяна мраморна настилка пред входа и ремонт на покривна конструкция на парокотелно и нафтово стопанства и изграждане на ел. инсталация в сутерен и архив и оборудване на вход-изход със система на контрол на достъпа и видеонаблюдение

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Оряхово за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 4 905 лв. за авариен ремонт на покрив на парокотелно и прилежащи съоръжения.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Провадия за корекция на бюджетната сметка с размера на обезщетение по застрахователно събитие

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Провадия за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт" с 3 000 лв. за непредвиден ремонт след земетресение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за подмяна на осветителни тела и ремонт на етажни ел. табла

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличаване на бюджетната сметка на Районен съд гр. Раднево за 2013 г. по § 10-30 „Текущ ремонт" с 9 485 лв. за подмяна на осветителни тела и ремонт на етажни ел. табла - първи етап.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013г.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно апелативен съд за осигуряване на средства за покриване на текуща издръжка до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Военно апелативен съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на текуща издръжка до края на годината.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Военно апелативен съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 800 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военно апелативен съд по § 10-00 „Издръжка" с 800 лв.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Видин за 2013 г. с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 6 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Окръжен съд гр. Видин с 6 500 лв.
32. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 42/19.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Плевен за първоначално внедряване на модул „Съдебен призовкар", вграден във функциониращата система САС „Съдебно деловодство"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Плевен за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА" на Висш съдебен съвет с 285 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА" на Окръжен съд гр. Плевен с 285 лв. за първоначално внедряване на модул „Съдебен призовкар".
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Плевен за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 3 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Окръжен съд гр. Плевен с 3 000 лв. за изплащане на хонорари на вещи лица.
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината и възнаграждения на съдебни заседатели

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

34.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г., както следва:
34.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 4 200 лв.
34.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Окръжен съд гр. Силистра с 4 200 лв. за преглед и корекция на зрението на магистрати и служители.
34.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на съдебни заседатели до края на годината.
34.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 2 000 лв.
34.2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" на Окръжен съд гр. Силистра с 2 000 лв.
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Смолян за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 5 400 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Смолян за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 5 400 лв. с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за корекция по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Хасково за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 606 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Окръжен съд гр. Хасково с 606 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участия в работна група към ВСС за изменение и допълнение на ПАРОАВАС и работна група за изготвяне на средносрочна стратегия на човешките ресурси.
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на субсидирани такси по чл. 81 от Закона за частните съдебни изпълнители, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Софийски градски съд с 3 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства" на Софийски градски съд с 3 500 лв.
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Върховен административен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения" с 6 466 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Пловдив за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения" с 6 466 лв.
39. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати", § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" и § 10-00 „Издръжка"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати" с 2 787 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка" с 14 450 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" със 17 237 лв., съгласно Приложение № 1.
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за закупуване на каса по ЗЗКИ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка" с 4 070 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА" с 4 070 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на каса по ЗЗКИ.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командирован съдия

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. по § 01-00 „Заплати" с 1 589 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Варна за 2013 г. по § 01-00 „Заплати" с 1 589 лв.
42. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 42/19.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Велики Преслав за закупуване на звукозаписващо устройство за съдебна зала

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Велики Преслав за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА" на Висш съдебен съвет с 990 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Районен съд гр. Велики Преслав с 990 за закупуване на звукозаписващо устройство за съдебна зала.
43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Велико Търново за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на предпазни очила за работа с видеодисплей и акцидентни материали, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" на Районен съд гр. Велико Търново с 4 114 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Районен съд гр. Велико Търново с 4 114 лв.
44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Димитровград за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Димитровград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 2 030 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" на Районен съд гр. Димитровград с 2 030 лв.
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Котел за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Котел за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 5 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Районен съд гр. Котел с 5 000 лв. за закупуване и зареждане на гориво.
46. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 42/19.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Кърджали за закупуване на 1 брой принтер и 7 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Кърджали за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА" на Висш съдебен съвет с 1 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Районен съд гр. Кърджали с 1 500 лв. за закупуване на 1 брой принтер и 7 броя непрекъсваеми токозахранващи устройства.
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кюстендил за осигуряване на средства за изплащане на разлика в работната заплата на командирован съдия и възнаграждения за първите три дни от временна нетрудоспособност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

47.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Кюстендил за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
47.1.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения" с 3 080 лв.
47.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения" с 3 080 лв.
47.2. Във връзка с решение на ВСС по протокол № 10/04.03.2009 г. и с цел осигуряване на средства за изплащане на разлика в работна заплата на командировани съдии,
47.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения" с 8 050 лв.
47.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Кюстендил за 2013 г. по § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения" с 8 050 лв.
48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Мадан за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Мадан за 2013 г. с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 2 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Районен съд гр. Мадан с 2 000 лв.
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка"

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде извършена вътрешно компенсирана промяна между бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Малко Търново за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на разходи за преводачи, във връзка с образувани наказателни производства за престъпления по чл. 279, ал. 1 от НК свързани с незаконно влизане през границата на страната на чужди граждани, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 4 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Районен съд гр. Малко Търново с 4 000 лв.
50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Монтана за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 1 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Районен съд гр. Монтана с 1 500 лв. за вода, интернет, пощенски разходи и разплащания по договори с доставчици.
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови пазар за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Нови пазар за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" на Висш съдебен съвет с 1 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови пазар по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 1 000 лв. за възнаграждения на съдебни заседатели, суми за СБКО и средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност.
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Пловдив за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 27 127 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" на Районен съд гр. Пловдив с 27 127 лв.
53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Първомай за осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица през месец декември

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Първомай за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на хонорари на вещи лица през месец декември, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Първомай по § 10-00 „Издръжка" с 200 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Първомай по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" с 200 лв.
54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Свиленград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на акцидентни материали за 2014 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" на Районен съд гр. Свиленград с 1 200 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Районен съд гр. Свиленград с 1 200 лв.
55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чирпан за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Чирпан за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" на Висш съдебен съвет с 2 170 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" на Районен съд гр. Чирпан с 2 170 лв.
56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Ямбол за 2013 г. с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Висш съдебен съвет с 8 820 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" на Районен съд гр. Ямбол с 8 820 лв.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
59. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия ВСС да подпише договор с „Български пощи" ЕАД

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА Соня Найденова - представляващ ВСС да подпише договор с „Български пощи" ЕАД за използване на услугите, предлагани от „Български пощи" ЕАД за срок от една година.
60. ОТНОСНО: Предоставяне на права на комисия „Бюджет и финанси" за вземане на решения по управлението на бюджета на съдебната власт в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УПЪЛНОМОЩАВА членовете на комисия „Бюджет и финанси", в периодите, когато не се провеждат заседания на ВСС, в състав не по-малко от трима членове, да вземат решения, свързани с финансирането на органите на съдебната власт и взаимоотношенията с компетентните държавни органи по изпълнението на бюджета на съдебната власт.
61. ОТНОСНО: Постъпило писмо от Прокуратурата на Република България с вх. № 11-03-1390/21.11.2013 г., с искане за вътрешно компенсирани промени

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. УТВЪРЖДАВА вътрешно-компенсирани промени по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" със 115 292 лв., в т.ч.
§§ 10-91 „Други разходи за СБКО /тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК/" със 115 292 лв.
УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" със 115 292 лв., в т.ч.
§§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала с характер на възнаграждение" със 115 292 лв.
1.2. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА" с 16 300 лв., в т.ч.
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 16 300 лв.
НАМАЛЯВА § 53-00 „Придобиване на НДА" с 98 000 лв., в т.ч.
§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи" с 98 000 лв.
УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка" със 114 300 лв. в т.ч.:
§§ 10-30 „Текущ ремонт" с 61 300 лв.
§§ 10-15 „Материали" с 53 000 лв.
62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Панагюрище за осигуряване на средства за доставка и монтаж на копирна машина

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Панагюрище за 2013 г. по § 52-03 „Придобиване на други машини и съоръжения" със 7 300 лв. за доставка и монтаж на копирна машина RANK XEROX WC 5222.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
63. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 43/26.11.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Окръжен съд гр. Варна за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на съда за закупуване на компютърна техника

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Варна за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на сървър и два комутатора, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка" на Окръжен съд гр. Варна с 18 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА" на Окръжен съд гр. Варна с 18 000 лв.
64. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител на Софийски градски съд за определяне на допълнително възнаграждение на съдия Иво Лъчезаров Дачев - зам. председател и ръководител на Търговско отделение в СГС, с присъдена образователна и научна степен „доктор" по граждански и семейно право

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ на съдия Иво Лъчезаров Дачев - зам. председател и ръководител на Търговско отделение в СГС, да бъде определено допълнително парично възнаграждение, в размер на 10 % за придобита научна степен „доктор" към определената индивидуална основна заплата.
Допълнителното парично възнаграждение за научна степен „доктор" влиза в сила от датата на вземане на решение от ВСС.
65. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит" във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1316 в Окръжен съд гр. Силистра

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

65.1. Приема резултатите от одитния ангажимент - констатации, изводи и дадените препоръки за подобряване дейността на Окръжен съд гр. Силистра.
65.2. Одобрява предприетите действия и изпълнението на препоръките, съгласно предоставената писмена информация по т. 1 и т. 2 от Таблица с препоръки за подобряване на одитираните процеси.
66. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов - директор на дирекция „Вътрешен одит" във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ1317/У в Районен съд гр. Силистра

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

66.1. Приема резултатите - констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент.
66.2. Одобрява изпълнението на препоръките за подобряване на одитираните процеси в Районен съд гр. Силистра, съгласно представената писмена информация.
66.3. Одобрява плана за действие, изготвен от административния ръководител за изпълнение на неизпълнените по време на одитния ангажимент препоръки.

67. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на съдебната власт за 2013 г., на основание Постановление № 268 от 22.11.2013 г. за разходи за Прокуратурата на Република България за експертизи, вещи лица и преводачески услуги, свързани с инициативите за 2013 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в следствие на засиления миграционен натиск към територията на РБ в размер на 500 000 лв. и писмо № 61-00-159/04.12.2013 г. на Министерство на финансите

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА промени по бюджета на съдебната власт за 2013 г. на основание Постановление № 268 на Министерския съвет от 22.11.2013 г. и писмо № 61-00-159/04.12.2013 г. на Министерство на финансите, както следва:
I. УВЕЛИЧАВА ТРАНСФЕРИТЕ (СУБСИДИИ) - НЕТО С 500 000 лв.
в т.ч. по показател и подпоказател, както следва:
Получени трансфери /субсидии, вноски/ от ЦБ (нето) 500 000 лв.
Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 500 000 лв.
ІІ. УВЕЛИЧАВА РАЗХОДИТЕ С 500 000 лв.
в т.ч. по показатели, както следва:
Текущи разходи 500 000 лв.
Издръжка и други текущи разходи 500 000 лв.
в т.ч. по бюджетната сметка на:
Прокуратура на РБ: 500 000 лв.
68. ОТНОСНО: Предложение за корекция по бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г., на основание ПМС 268 от 22.11.2013 г. за разходи за Прокуратурата на Република България за експертизи, вещи лица и преводачески услуги, свързани с инициативите за 2013 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в следствие на засиления миграционен натиск към територията на РБ в размер на 500 000 лв.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Прокуратурата на РБ за 2013 г. на основание ПМС 268 от 22.11.2013 г. за разходи за Прокуратурата на Република България за експертизи, вещи лица и преводачески услуги, свързани с инициативите за 2013 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала в следствие на засиления миграционен натиск към територията на РБ, с 500 000 лв., разпределени както следва:
- по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала" 100 000 лв.
- по § 10-00 „Издръжка" 400 000 лв.
69. ОТНОСНО: Предложение за вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението.
70. ОТНОСНО: Правомощията на административните ръководители на органите на съдебната власт съгласно ПОИСДТВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ административните ръководители на органите на съдебната власт да упражнят правомощията си, съгласно ПОИСДТВ, приети с решение на ВСС по протокол № 34/27.10.2011 г. при стриктно спазване изискванията на чл. 17 от ЗДБРБ за 2013 година.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 7, ал. 2 от ПОИСДТВ на лицата да се изплатят възнаграждения в размер на 13,76 % върху брутните месечни възнаграждения.
71. ОТНОСНО: Искане от председателя на Административен съд София – град за даване на съгласие за назначаване на съдебни служители на длъжности: „съдебен деловодител” на свободна щатна бройка и „съдебен деловодител” при условията на чл. 68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” по чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” при условията на чл.68, ал.1, т.3 от КТ в Административен съд София – град .
МОТИВИ: Свръх натовареност на съда спрямо останалите административни съдилища в страната. Необходимост от попълване на щата с исканите длъжности. Липса на възможност за съвместяване. Налице е финансова обезпеченост.
72. ОТНОСНО: Заявление.№ 92-00-229 от 02.12.2013 г от Славка Каменова- главен секретар на ВСС, за прекратяване по взаимно съгласие на трудовото й правоотношение с ВСС, считано от 03.01.2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

72.1 ПРИЕМА отправеното от Славка Каменова - главен секретар на ВСС, със заявление с вх.№ 92-00-229 от 02.12.2013 г, предложение за прекратяване на трудовото й правоотношение по силата на което заема длъжността „Главен секретар на ВСС”, на основание чл.325,ал.1,т.1 КТ – по взаимно съгласие, считано от 03.01.2014 г.
72.2. Да се уведоми писмено Славка Каменова за решението по
т. 1 в срок до 09.12.2013 г., вкл.
73. ОТНОСНО: Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, изпратен от Комисия по правни въпроси на 42-то Народно събрание, за становище в срок до 3 декември 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

73.1. По проекта на Наказателно - процесуалния кодекс Висшият съдебен съвет е изразил положително становище в хода на съгласувателната процедура, с решение по протокол № 27/11.07.2013 г., на основание чл. 31 ЗСВ.
73.2. Да се уведоми Народното събрание, че в проектобюджета на съдебната власт не са предвидени средства за осигуряване на разширено участие на преводачи и изготвяне на преводи в наказателния процес, въпреки че Висшият съдебен съвет алармира за това своевременно.
74. ОТНОСНО: Решение № 111/25.11.2013 г. на Върховния административен съд по жалба на Емил Христов от гр. Бургас срещу решение на ВСС по протокол № 29/18.07.2013 г., т. 1 доп.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с процесуалното представителство предлага на представляващия ВСС да направи искане до компетентния орган за извършване на проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация на съдебен служител от Дирекция „Правна”, след негово съгласие, съгласно изискванията на Закона за класифицираната информация.
75. ОТНОСНО: Процесуалното представителство на Висшия съдебен съвет

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

75.1. УПЪЛНОМОЩАВА Галя Георгиева – член на ВСС, да представлява Висшия съдебен съвет пред органите на съдебната власт и органите на изпълнителната власт в случаите, изискващи разрешение за достъп до класифицирана информация.
75.2. Упълномощаването следва да бъде по всяко конкретно дело с отделно пълномощно, подписано от Соня Найденова – представляващ ВСС.
76. ОТНОСНО: извършена проверка в Софийски градски съд съгласно решение на Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” по протокол 40 от 06.11.2013г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

76.1.Приема доклада на Даниела Костова и Елка Атанасова – членове на ВСС и Валери Михайлов – директор дирекция „ИС” АВСС за извършена проверка в Софийски градски съд във връзка с изнесена информация в електронен сайт „Правен свят” от 23.10.2013г. в статия именувана „Уникално дело срещу ВАС се натъква на (не)обичайни спънки в СГС”.
76.2.Докладът да се изпрати на Министъра на правосъдието, Главния прокурор, Председателя на Върховния касационен съд, Председателя на Софийски градски съд и г-жа Вивиан Рединг, Заместник председател на Европейската комисия.
77. ОТНОСНО: Определяне на ит-специалисти, с които да се сключи договор, съгласно решение на ВСС по протокол № 46/21.11.2013 г., за изготвяне на становище по направените доработки в Law Choice и АСУД, съгласно решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г., т. 13.5.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

77.1. ОПРЕДЕЛЯ проф.дмн. Евгения Стоименова, научен секретар към БАН по „Информационни и комуникационни науки и технологии" и „Енергийни ресурси и енергийна ефективност", ръководител секция „Вероятности и статистика" в Института по математика и информатика – БАН, като експерт от страна на ВСС, за изготвяне на становище по направените доработки в Law Choice и АСУД, съгласно решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г., т. 13.5.
77.2. Утвърждава определените от Гражданския съвет ит-специалисти Димитър Димитров – Сдружение „Център на НПО в Разград”, Димитър Керелов – представител от БСА, Атанас Попов, Димитрина Полимирова, а в случай на отказ от нейна страна – Веселин Станоев – предложени от шест НПО, които да извършат експертиза, съгласно решение на ВСС по Протокол № 42/31.10.2013 г., т. 13.5.
78. ОТНОСНО: Доклад от Галина Карагьозова – член на Висшия съдебен съвет и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм относно искане за промяна № 2 на Предефиниран проект № 2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И

78.1. ПРИЕМА Искане за промяна №2 на Предефиниран проект №2 „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №93-00-41/20.02.2013г., Програма BG 14 „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” по Норвежки финансов механизъм 2009-2014г.
78.2. УПЪЛНОМОЩАВА ръководителя на проекта да подаде Искане за промяна №2 до Министерство на правосъдието на Република България, в качеството му на Програмен оператор.

/Закриване на заседанието – 17, 30 ч/

Публикуван на:
06.12.2013 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд