Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие сведение Проект на Правила за дейността на съдиите – наставници, изготвен от работна група, и изпрати същия за становище на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, съвместно с Директора на НИП

14 март 2017 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение Проект на Правила за дейността на съдиите – наставници съгласно чл. 242, ал. 2 от Закона за съдебната власт, и изпрати същия за становище на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, съвместно с Директора на Националния институт на правосъдието.

Правилата са изготвени от работна група, създадена с решение на Колегията по Протокол № 22 от 01.11.2017 г., т. 31. В Правилата са отразени промените в Закона за съдебната власт от месец август 2016 г., становището на административните ръководители, както и изводите, направени през 10-те години от съществуването на института на съдията – наставник.

Правилата уреждат условията и реда за назначаване, основните права и задължения на съдиите – наставници и контролът върху дейността им.

Съдия – наставник се определя на младши съдия за срока по чл. 240 от Закона за съдебната власт и на съдия при първоначално назначаване в районен, окръжен или административен съд, за първата година от встъпването в длъжност. Съдиите – наставници наблюдават и подпомагат младшите съдии и първоначално назначените съдии при изпълнение на служебните им задължения и отговорности. Те сътрудничат на Националния институт на правосъдието във връзка с подготовката и провеждането на обученията на кандидатите за младши съдии, младшите съдии и първоначално назначените съдии.

НИП има ангажимент да предоставя методическа помощ на съдиите – наставници чрез специализирани обучения за тях, организиране на годишни срещи на съдиите – наставници, постоянните преподаватели и кандидатите за младши съдии; запознаване на кандидатите за младши съдии с функцията на наставника; предоставяне на помагала и други.       

        

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд