Постоянни комисии
КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Актуални събития и съобщения
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА МЛАДШИ СЪДИИ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА (обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 05/01.02.2017 г.)

Членовете на конкурсните комисии, определени чрез жребий от Съдийската колегия на ВСС с решение по пр. № 10/07.03.2017 г., проведоха работна среща във връзка с конституиране на комисиите и избор на председатели. При обсъждане на организационните въпроси за провеждането на писмения изпит, насрочен за 08.04.2017 г., бяха взети решения за стриктно спазване на конкурсните условия, особено в частта, недопускаща злоупотреба от страна на участниците в изпита.

В тази връзка конкурсните комисии за младши съдии в окръжните съдилища напомнят на кандидатите:

-   ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ подробно с реда и условията за провеждане на писмения изпит, регламентирани в Раздел ІІІ на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт (обн. в Държавен вестник, бр.17/21.02.2017 г.)

Съгласно Наредбата, в изпитните зали НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ кандидати с мобилни телефони, компютри или други технически устройства, както и НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ползването на съдебни и тълкувателни решения или друга съдебна практика. В тази връзка явилите се на изпита следва да носят нормативни актове без такива приложения или при наличие на такава практика същата да е ограничена по начин непозволяващ ползването й.

Уведомяват се кандидатите, че организаторите по провеждането на конкурса нямат ангажимент за осигуряване съхранението на мобилни телефони или други технически устройства, в случай, че такива бъдат намерени в тях след проверката с ръчни металдетектори от служителите на съдебна охрана.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд