Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 49

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 11 ДЕКЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Георги Колев, Галя Георгиева, Камен Иванов

/Откриване на заседанието – 14, 00 ч/

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точка:
1. Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсни комисии във връзка с провеждането на конкурси за първоначално назначаване, обявени с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/31.10.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
2. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за периодично атестиране на Анета Георгиева Илинска – съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за периодично атестиране на Йордан Иванов Геров – административен ръководител - председател на Районен съд гр. Момчилград, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Кърджали за периодично атестиране на Мария Кирилова Дановска – съдия в Окръжен съд гр. Кърджали, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за периодично атестиране на Александър Любенов Александров – съдия в Окръжен съд
гр. Пазарджик, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Екатерина Тихомирова Георгиева - Панова – съдия в Окръжен съд
гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Плевен за периодично атестиране на Цветелина Маринова Янкулова - Стоянова – съдия в Окръжен съд
гр. Плевен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Русе за периодично атестиране на Пламен Тодоров Дочев – административен ръководител - председател на Районен съд гр. Бяла, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
9. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Окръжен съд гр. Шумен за периодично атестиране на Лидия Божидарова Томова – съдия в Окръжен съд гр. Шумен, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Берковица за периодично атестиране на Петя Димитрова Стоянова – съдия в Районен съд гр. Берковица, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
11. Проект на решение по заявлението на Димо Венков Цолов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Девня, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
12. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Девня за периодично атестиране на Добрина Иванчева Петрова – съдия в Районен съд гр. Девня, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
13. Проект на решение по заявлението на Валентин Костадинов Спасов – административен ръководител – председател на Районен съд
гр. Кърджали, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Монтана за периодично атестиране на Петя Николова Топалова – съдия в Районен съд гр. Монтана, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
15. Проект на решение по заявлението на Симеон Стефанов Стойчев – административен ръководител – председател на Районен съд
гр. Самоков, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
16. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за периодично атестиране на Тодор Иванов Димитров – съдия в Районен съд гр. Търговище, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
17. Проект на решение по заявлението на Огнян Николов Топуров за освобождаване от заеманата длъжност „прокурор” във Върховна административна прокуратура.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

КОНКУРСИ

1. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за повишаване и преместване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността „съдия” в Специализиран наказателен съд

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р ЕШ И :

1.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Иво Юриев Хинов – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.2. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Петър Теодоров Стоицев – съдия в Софийски градски съд в длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.3. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Виктор Бисеров Чаушев – прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд с ранг „съдия във ВКС/ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.4. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Елена Живкова Попова – прокурор в Софийска районна прокуратура в длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.5. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Биляна Томова Вранчева – съдия в Районен съд гр. Пловдив в длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.6. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Мариета Христова Райкова - Пашова – съдия в Софийски районен съд в длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.7. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Виржиния Александрова Петрова – съдия в Софийски районен съд в длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд с ранг „съдия в АС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.8. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване и преместване в длъжност „съдия” в Специализиран наказателен съд, както следва: Снежина Колева Георгиева, Пламен Борисов Евгениев, Константин Николов Попов, Асен Бойчев Христов, Ангелина Гергинова Гергинска -Йорджева, Владимир Атанасов Пензов, Силвия Андреева Житарска-Димитрова, Росен Кирилов Радев, Светлана Йорданова Стоянова-Вайзе, Яна Цветанова Димитрова, Евгени Мирославов Узунов, Валентин Петров Ангелов, Момчил Иванов Георгиев, Иван Любчов Тасков, Бисерка Василева Памукова, Албена Такова Момчилова, Георги Стоянов Георгиев и Христина Михайлова Иванова.
2. ОТНОСНО: Мотивирано предложение за преместване в длъжност на класираните кандидати за заемане на длъжността „прокурор” в районните прокуратури

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Светла Георгиева Николова – прокурор в Районна прокуратура гр. Карлово в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Пловдив с ранг „прокурор във ВКП/ВАП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.2. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Миглена Кирилова Митрева - Тодорова – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Монтана с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.3. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Румяна Димитрова Зайкова – Калеева – прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Панагюрище с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.4. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Боянка Андреева Михайлова – прокурор в Районна прокуратура гр. Елена в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варнa с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.5. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Гергана Грозева Костова – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Стара Загора с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.6. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Стефка Николова Димитрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.7. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Таня Тодорова Божилова – прокурор в Районна прокуратура гр. Нова Загора в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура Стара Загора с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.8. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Светослав Николаев Стойнов – прокурор в Районна прокуратура гр. Кубрат в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.9. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Цветелина Руменова Стамболова – прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.10. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Димитър Георгиев Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Дряново в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.11. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Соня Йовчева Петрова – прокурор в Районна прокуратура гр. Елхово в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Средец, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.12. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Благовест Димитров Вангелов – прокурор в Районна прокуратура гр. Момчилград в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.13. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Любомир Боянов Петров – прокурор в Районна прокуратура гр. Нови пазар в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.14. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Дияна Любенова Илиева - Стоянова – прокурор в Районна прокуратура гр. Троян в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Плевен, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.15. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Владимир Стоянов Иванов – прокурор в Районна прокуратура гр. Казанлък в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Карлово, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.16. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Виолета Манолова Радева – прокурор в Районна прокуратура гр. Девня в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.17. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Николай Христов Ингилизов – прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.18. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Драгомир Богомилов Драганов – съдия в Районен съд гр. Сливен в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Котел с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.19. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Ангелина Георгиева Василева – прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.20. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Станчо Костадинов Станчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.21. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Николинка Лазарова Крумова – прокурор в Районна прокуратура гр. Видин в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Оряхово, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.22. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Владимир Петров Вълев – прокурор в Районна прокуратура гр. Раднево в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Пловдив, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.23. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Стамен Стоянов Стаматов – прокурор в Районна прокуратура гр. Добрич в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.24. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Стоян Ичов Моневски – прокурор в Районна прокуратура гр. Козлодуй в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.25. НЕ ПРЕМЕСТВА Минчо Анастасов Минчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп, на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр. Карлово, поради попълване на местата.
2.25.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Минчо Анастасов Минчев – прокурор в Районна прокуратура гр. Пирдоп в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Девин с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.26. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Стефан Александров Димитров – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Плевен в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.27. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Константин Илиев Сулев – прокурор в Районна прокуратура гр. Гоце Делчев в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.28. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Елена Серафимова Гоцева – прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Сандански, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.29. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Емилия Николаева Варадинова – прокурор в Районна прокуратура гр. Своге в длъжност „прокурор” в Софийска районна прокуратура, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.30. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Силвия Емилова Велизарова – прокурор в Районна прокуратура гр. Кнежа в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Плевен, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.31. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Румяна Симеонова Митева - Насева – прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Благоевград с ранг „прокурор в ОП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.32. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Димитър Цветанов Цвятков – прокурор в Районна прокуратура гр. Ямбол в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.33. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Стилиян Кирилов Манолов – военен следовател във Военно-окръжна прокуратура гр. Пловдив в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Гълъбово, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.34. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Биляна Димитрова Гълъбова – прокурор в Районна прокуратура гр. Сандански в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Благоевград, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.35. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Галина Ненкова Георгиева – прокурор в Районна прокуратура гр. Карнобат в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Бургас, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.36. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Галин Кирилов Георгиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Велики Преслав в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Шумен, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.37. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Диана Кирилова Мицканова – прокурор в Районна прокуратура гр. Ловеч в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Плевен, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.38. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Ромео Парашкевов Яков – прокурор в Районна прокуратура гр. Никопол в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Плевен с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.39. НЕ ПРЕМЕСТВА Гергана Георгиева Савова – Малиновска – прокурор в Районна прокуратура гр. Видин, на длъжността „прокурор” в Софийска районна прокуратура, поради попълване на местата.
2.40. НЕ ПРЕМЕСТВА Здравко Сабинов Делиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян, на длъжността „прокурор” в Районна прокуратура гр. Девин, поради попълване на местата.
2.40.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Здравко Сабинов Делиев – прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Чепеларе, с ранг „прокурор в АП”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.41. НЕ ПРЕМЕСТВА Ана Симеонова Василева – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом, на длъжността „прокурор” в Софийска районна прокуратура, поради попълване на местата.
2.41.1. ПРЕМЕСТВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Ана Симеонова Василева – прокурор в Районна прокуратура гр. Лом в длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Плевен, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
2.42. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалия кандидат, участвал в конкурса за преместване в длъжност „прокурор” в районните прокуратури, а именно Нели Иванова Владимирова.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТНОСНО: Заявления за отвод от членове на конкурсни комисии във връзка с провеждането на конкурси за първоначално назначаване, обявени с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/31.10.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Определя Мариана Иванова Хитева – съдия в Апелативен съд гр. Пловдив – гражданска колегия, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Румяна Тодорова Цонева.
1.1.1. Определя Иванка Николова Ангелова – съдия в Апелативен съд – гр. София, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища - гражданска колегия, на мястото на Мария Христова Тончева.
1.1.2. Определя Александър Драгомиров Цонев – съдия в Апелативен съд – гр. Велико Търново, за резервен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Мариана Иванова Хитева.
1.2. Определя Иво Димитров Димитров – съдия в Апелативен съд – гр. София, за редовен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – търговска колегия, на мястото на Нели Генкова Събева.
1.2.1. Определя Цветана Тодорова Михова - съдия в Апелативен съд – гр. Пловдив, за резервен член на конкурсната комисия за апелативните съдилища – търговска колегия, на мястото на Магдалена Кръстева Недева.
1.3. Определя Елена Атанасова Янакиева – съдия в Административен съд гр. Варна, за редовен член на конкурсната комисия за административните съдилища, на мястото на Стела Александрова Динчева.
1.3.1. Определя Николай Илиев Ангелов – съдия в Административен съд-София-град, за резервен член на конкурсната комисия за административните съдилища, на мястото на Елена Атанасова Янакиева.
2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Анета Георгиева Илинска - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС".
2.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анета Георгиева Илинска - съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, с ранг „съдия в АС".
3. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Йордан Иванов Геров - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Момчилград, с ранг „съдия в АС“.
3.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йордан Иванов Геров - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Момчилград, с ранг „съдия в АС“.
4. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Мария Кирилова Дановска - съдия в Окръжен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
4.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мария Кирилова Дановска - съдия в Окръжен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
5. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Александър Любенов Александров - съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“.
5.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Александър Любенов Александров - съдия в Окръжен съд гр. Пазарджик, с ранг „съдия в АС“.
6. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Екатерина Тихомирова Георгиева - Панова - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
6.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Екатерина Тихомирова Георгиева - Панова - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
7. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Цветелина Маринова Янкулова - Стоянова - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
7.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветелина Маринова Янкулова - Стоянова - съдия в Окръжен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
8. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Пламен Тодоров Дочев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Бяла, с ранг „съдия в АС”.
8.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пламен Тодоров Дочев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Бяла, с ранг „съдия в АС”.
9. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Лидия Божидарова Томова - съдия в Окръжен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
9.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Лидия Божидарова Томова - съдия в Окръжен съд гр. Шумен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
10. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Димитрова Стоянова - съдия в Районен съд гр. Берковица.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Димитрова Стоянова - съдия в Районен съд гр. Берковица.
11. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димо Венков Цолов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Девня, с ранг „съдия в АС“.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димо Венков Цолов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Девня, с ранг „съдия в АС“.
12. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд гр. Девня, с ранг „съдия в ОС".
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Добрина Иванчева Петрова - съдия в Районен съд гр. Девня, с ранг „съдия в ОС".
13. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Валентин Костадинов Спасов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС“.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Валентин Костадинов Спасов - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Кърджали, с ранг „съдия в АС“.
14. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Петя Николова Топалова - съдия в Районен съд гр. Монтана, с ранг „съдия в АС".
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Петя Николова Топалова - съдия в Районен съд гр. Монтана, с ранг „съдия в АС".
15. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Симеон Стефанов Стойчев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Самоков, с ранг „съдия в АС”.
15.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Симеон Стефанов Стойчев - административен ръководител - председател на Районен съд гр. Самоков, с ранг „съдия в АС”.
16. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Тодор Иванов Димитров - съдия в Районен съд гр. Търговище, с ранг „съдия в АС".
16.1. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тодор Иванов Димитров - съдия в Районен съд гр. Търговище, с ранг „съдия в АС".
17. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2, от ЗСВ, Огнян Николов Топуров от заеманата длъжност „прокурор” във Върховна административна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

/Закриване на заседанието – 15, 20 ч/

Публикуван на:
11.12.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд