Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 50

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРОВЕДЕНО НА 12 ДЕКЕМВРИ 2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет

/Откриване на заседанието – 9,40 ч. /

По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТТЕГЛЯ от дневния ред точка 39 от редовните точки и точка 1 от допълнителните точки.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
1. ОТТЕГЛЕНА
2. Проект на решение по възражението на Николай Миланов Николов срещу недопускането му до участие в конкурсите за първоначално назначаване в органите на съдебната власт, обявени с решение на ВСС по протокол № 42/31.10.2013 г.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
3. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийски градски съд за повишаване на Мария Кръстева Яначкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на място в ранг „съдия във ВКС и ВАС”, считано от датата на вземане на решението.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
4. Проект на решение по предложението на Николета Антонова Карамфилова - Богословска - съдия в Районен съд гр. Кюстендил, за периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд гр. Харманли за периодично атестиране на Минка Иванова Китова - съдия в Районен съд гр. Харманли, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
6. Проект на решение по предложението на и.ф. административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Галина Желязкова Колева – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
7. Проект на решение по предложението на и.ф. административния ръководител на Районна прокуратура гр. Бургас за периодично атестиране на Христо Кръстев Колев – прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по предложенията и атестирането
8. Проект на решение по доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм относно откриване на процедура за подбор на кандидатури за втората и третата група български съдии в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в изпълнение на Цел 2 на проекта „Повишаване на капацитета на членовете на българска съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека и допълване на Методология за подбор на кандидати за провеждане на стаж в регистратурата на Европейския съд по правата на човека.
Внася: Галина Карагьозова – член на Висшия съдебен съвет
9. Писмо от Прокуратура на Република България за корекция на бюджетните сметки на почивните и учебни бази на Прокуратурата на РБългария, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изпълнение на предписания от ОУ „ПБЗН” – гр. Монтана.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за превод на дължима сума – обезщетение по застрахователно събитие.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Военно апелативен съд за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за климатична инсталация и копирна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютър и монитор.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. София за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на презентационна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
25. Проект на решение по искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
26. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и звукозаписна техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане на стая и закупуване на компютри, монитори, принтери, скенери и UPS-и.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на батерии за UPS за сървър и батерии за UPS за компютри.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на трудово възнаграждение на държавен съдебен изпълнител завръщащ се от отпуск по майчинство.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за монтаж на система за охрана, след прекратяване на договор за охрана с ОД на МВР.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение относно направен анализ по § 01-00 „Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала” на Районен съд гр. Елхово и Районен съд гр. Свиленград и поради преминаване на магистрат от един ОСВ в друг, се налага извършване на вътрешно компенсирана промяна.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател и СБКО.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за покриване на предстоящите плащания до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за текуща издръжка.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение по отложено писмо с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Разлог и анализ на очакваното изпълнение по § 10-00 „Издръжка” към 31.12.2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
51. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
52. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
53. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
54. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
55. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за интегрирана система за управление на човешки ресурси „Аладин”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
56. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
57. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
58. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
59. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
60. Проект на решение за корекция по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
61. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
62. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
63. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
64. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
65. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
66. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения”.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
67. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
68. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Търговище осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
69. Проект на решение по предложението на председателя на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на сканираща техника.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО.
Одитни доклади:
76. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1324 в Районен съд гр. Русе.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
77. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС във връзка с представена от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли, г-жа Юлия Станковска информация за изпълнение на препоръки по утвърден план за действие, съгласно решение на ВСС по протокол № 38/03.10.2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
78. Проект на решение по доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно прилагане на счетоводен продукт – WEB BP – Конто 66 във Върховния касационен съд.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
79. Проект на решение по искането на председателя на Софийски районен съд за вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
80. Проект на решение по искането на председателя на Районен съд гр. Попово за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г. за закупуване на компютри, сървър и UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – председател на Административен съд София-област
Кандидати:
- Калин Кирилов Баталски – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Радомир, с ранг „съдия в АС”/Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 47/28.11.2013 г., комплексна оценка „много добра”/;
- Мария Христова Попова – съдия в Административен съд София-град, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”/Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 47/28.11.2013 г., комплексна оценка „ много добра”/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: със 7 гласа “за”, 7 “против” и 8 “въздържали се” за Калин Кирилов Баталски и 14 гласа “за”, 3 “против” и 5 “въздържали се” за Мария Христова Попова, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Мария Христова Попова – съдия в Административен съд София-град, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, на длъжността „административен ръководител – председател” на Административен съд София-област, с ранг “съдия във ВКС и ВАС”, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/
2. ОТНОСНО: Избор на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница
Кандидати:
- Даниела Георгиева Гюрова – и.ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг „прокурор в АП”/Атестирана с решение на ВСС по Протокол № 20/27.05.2010 г., комплексна оценка „много добра”/;
- Юлиян Кирилов Крумов – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг “прокурор в АП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 25/01.07.2010 г., комплексна оценка „добра”/
- Михаил Венци Крушовски – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг “прокурор в ОП” /Атестиран с решение на ВСС по Протокол № 29/22.07.2010 г., комплексна оценка “добра/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното електронно гласуване и при обявения резултат: със 7 гласа “за”, 6 “против” и 10 “въздържали се” за Даниела Георгиева Гюрова, 10 гласа “за”, 4 “против” и 9 “въздържали се” за Юлиян Кирилов Крумов и 0 гласа “за”, 10 “против” и 13 “въздържали се” за Михаил Венци Крушовски, И СЛЕД ПРОВЕДЕН БАЛОТАЖ между Даниела Георгиева Гюрова и Юлиян Кирилов Крумов, и получен резултат: 6 гласа “за”, 9 “против” и 8 “въздържали се” за Даниела Георгиева Гюрова и 10 гласа “за”, 7 “против” и 6 “въздържали се” за Юлиян Кирилов Крумов, НЕ ИЗБИРА "Административен ръководител – районен прокурор” на Районна прокуратура гр. Дупница.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали/

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

3. ОТНОСНО: Изслушване на Иво Видинов Харамлийски – съдия в Окръжен съд гр. Благоевград, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената му оценка, на основание чл. 205, ал.2 от ЗСВ /Иво Харамлийски не се явява за изслушване и оттегля възражението си/

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

3.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране на Иво Видинов Харамлийски – съдия в Окръжен съд гр. Благоевград.
3.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206, от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “много добра - 94 точки” на Иво Видинов Харамлийски.
4. ОТНОСНО: Изслушване на Петя Любомирова Пешева – Манолова – прокурор в Софийска районна прокуратура, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й оценка, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

4.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Петя Любомирова Пешева – Манолова – прокурор в Софийска районна прокуратура.
4.2. ПРОВЕЖДА периодично атестиране Петя Любомирова Пешева – Манолова – прокурор в Софийска районна прокуратура, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ.
4.3. ПРИЕМА, на основание чл. 206, от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането “много добра – 87 точки/ на Петя Любомирова Пешева – Манолова – прокурор в Софийска районна прокуратура.

КОНКУРСИ

5. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение за първоначално назначаване на длъжността “съдия” в районните съдилища

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

5.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, София Сотирова Монева на длъжност „съдия" в Районен съд гр. Първомай, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.2. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Георги Андонов Крушарски на длъжност „съдия" в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Светослав Неделчев Тодоров на длъжност „съдия" в Районен съд гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.4. НЕ НАЗНАЧАВА Иво Вътев Вътев на длъжност „съдия" в Районен съд гр. Първомай, поради попълване на местата.
5.4.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Иво Вътев Вътев на длъжност „съдия" в Районен съд гр. Провадия, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.5. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ,
Румяна Милчева Найденова на длъжност „съдия" в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.6. НЕ НАЗНАЧАВА Виолета Веселинова Низамова на длъжност „съдия" в Районен съд гр. Първомай, поради попълване на местата.
5.6.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ,
Виолета Веселинова Низамова на длъжност „съдия" в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.7. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ,
Николай Илиев Николов на длъжност „съдия" в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.8. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Елена Иванова Николова на длъжност „съдия" в Районен съд гр. Варна, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.9. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Димитър Василев Василев на длъжност „съдия" в Районен съд гр. Девня, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.10. СЪКРАЩАВА, на основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗСВ 1 /една/ длъжност “следовател” в Окръжна прокуратура-гр.Шумен, считано от датата на вземане на решението.
5.10.1. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал.1, т.3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност за „съдия" в Софийски районен съд, считано от датата на вземане на решението.
5.10.2. НЕ НАЗНАЧАВА Росица Веселинова Чиркалева - Иванова на длъжност „съдия" в Районен съд-гр.Първомай, поради попълване на местата.
5.10.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Росица Веселинова Чиркалева - Иванова на длъжност „съдия" в Софийски районен съд, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
5.11. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия” в районните съдилища, както следва: Николай Кръстев Георгиев, Красимир Стефанов Петков, Ванина Симеонова Колева, Татяна Андонова Лефтерова – Савова, Венелин Николаев Йорданов, Красимир Красимиров Даров, Елена Георгиева Стратиева, Пламен Борисов Чобанов, Величка Запрянова Запрянова, Елисавета Минкова Димитрова, Кристиана Стоянова Кръстева, Веселка Людмилова Петрова – Сачева, Никола Георгиев Узунов, Боян Цонев Маринов, Лилия Здравкова Торньова, Анна Петкова Иванова, Лилия Ангелова Кариева, Росица Стойкова Несторова, Атанас Николов Стойков, Кристина Евгениева Панкова, Стойка Стоянова Жекова, Христина Михайлова Алексова – Николова, Надя Георгиева Радева, Тихомир Трифонов Христов, Татяна Иванова Найденова, Чавдар Христов Николов, Димитър Руменов Димитров, Диляна Петрова Стоянова, Пламен Иванов Младенов, Мартин Митков Мирчев, Йоана Веселинова Василева, Борислав Яворов Янков, Илияна Димитрова Василева и Динко Славчев Мутафчиев.
6. ОТНОСНО: Влезли в сила решения № 14463/05.11.2013 г. по административно дело № 12314/2013 г. по описа на ВАС , VІ отделение и № 14468/05.11.2013 г. по административно дело № 10646/2013 г. по описа на ВАС, VІ отделение, с които се отменят решения на ВСС по т. 4.3. и т. 4.4. от протокол 32/26.07.2013 г. и не се повишават Костадинка Стоянова Недкова и Светлин Велев Михайлов в длъжност „съдия” във Върховен касационен съд. Преписките са върнати за ново произнасяне

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

6.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 от ЗСВ, Костадинка Стоянова Недкова, съдия в Софийски градски съд, в длъжност “съдия” във Върховния касационен съд, Търговска колегия с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.2. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати участвали в конкурса за повишаване в длъжност “съдия” във Върховния касационен съд, Търговска колегия, както следва: Светлин Велков Михайлов, Геника Атанасова Михайлова, Маргарита Костадинова Георгиева – Димова, Лилия Жекова Илиева, Димитър Христов Димитров, Виолета Константинова Шипоклиева, Цветко Аспарухов Лазаров.

СЪДИЛИЩА

7. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Диан Григоров Василев - съдия в Административен съд гр. Разград, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
8.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Емилия Костадинова Нашева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
8.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емилия Костадинова Нашева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд гр. Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
9.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Рената Георгиева Мишонова - Хальова - съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Рената Георгиева Мишонова - Хальова - съдия в Окръжен съд гр. Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
10.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христо Димитров Симидчиев - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
10.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Димитров Симидчиев - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС".
11.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николинка Георгиева Чокоева - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС”.
11.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николинка Георгиева Чокоева - съдия в Окръжен съд гр. Русе, с ранг „съдия в ОС”.
12.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Никола Николов Попов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
12.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Никола Николов Попов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС”.
13.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Пенка Иванова Велинова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС” (командирована в СГС).
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Пенка Иванова Велинова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС” (командирована в СГС).
14.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Десислава Христова Ахладова - Атанасова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС".
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Христова Ахладова - Атанасова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС".
15.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Диана Младенова Йорданова - Матеева - съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг „съдия в ОС".
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Диана Младенова Йорданова - Матеева - съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг „съдия в ОС".
16.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Явор Петров Джамалов - съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС".
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Явор Петров Джамалов - съдия в Районен съд гр. Перник, с ранг „съдия в АС".
17.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Димитър Маринов Димитров - съдия в Районен съд гр. Поморие.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „ДОБРА" на Димитър Маринов Димитров - съдия в Районен съд гр. Поморие.
18.1 СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия" в Районен съд гр. Елин Пелин, считано от датата на вземане на решението.
18.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, 1 (една) длъжност „съдия” в Районен съд гр. Кубрат, считано от датата на вземане на решението.
18.3. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 175, ал. 1 от ЗСВ във вр. чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България, Диана Пенчева Петрова – Енева (командирована в Окръжен съд гр. Варна) от заеманата длъжност „Административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Кубрат, считано от датата на вземане на решението.

ПРОКУРАТУРИ

19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Нина Светославова Вълчева – прокурор в Районна прокуратура гр. Монтана, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20.1. НЕ ПРОВЕЖДА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ на Бранислав Александров Славов - прокурор в Апелативна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
20.2. ВРЪЩА предложението на административния ръководител в Комисията по предложения и атестиране.
21.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Нина Иванова Панчева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП”.
21.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Нина Иванова Панчева - прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, с ранг „прокурор в АП”.
22.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Марин Дочев Маринов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”.
22.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Марин Дочев Маринов - прокурор в Районна прокуратура гр. Варна, с ранг „прокурор в АП”.
23.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Иван Петров Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Враца.
23.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иван Петров Иванов - прокурор в Районна прокуратура гр. Враца.
24.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Васка Георгиева Наскова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в АП".
24.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Васка Георгиева Наскова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в АП".
25.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Снежана Василева Стоянова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в ОП".
25.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Снежана Василева Стоянова - прокурор в Районна прокуратура гр. Пазарджик, с ранг „прокурор в ОП".
26.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Христо Атанасов Ирикев - прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
26.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Атанасов Ирикев - прокурор в Районна прокуратура гр. Смолян, с ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
27.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Емилия Василева Вакарелска-Тодорова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП“.
27.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емилия Василева Вакарелска-Тодорова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Стара Загора, с ранг „прокурор в АП“.
28.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Емилия Дамянова Янчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в ОП".
28.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Емилия Дамянова Янчева - прокурор в Районна прокуратура гр. Шумен, с ранг „прокурор в ОП".
29.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Милен Иванов Близнаков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил.
29.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Милен Иванов Близнаков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Кюстендил.
30.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Найден Тодоров Славков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „следовател в НСлС“.
30.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Найден Тодоров Славков - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура гр. Ловеч, с ранг „следовател в НСлС“.
31.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА", на Елена Серафимова Гоцева - прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград (командирована в РП-Сандански),
31.2. Елена Серафимова Гоцева - прокурор в Районна прокуратура гр. Благоевград (командирована в РП-Сандански) ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
32.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка "МНОГО ДОБРА", на Иван Николов Кирков – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в ОП“.
32.2. Иван Николов Кирков – административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в ОП“, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, считано от датата на вземане на решението.
33. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Валентин Михайлов Василев от заеманата длъжност „прокурор” в Районна прокуратура гр. Исперих, считано от 18.12.2013 г.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

34. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Мадан

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Мадан.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за оптимизиране. Висока натовареност на РП-Мадан, над средната за районните прокуратури в страната. Налице е финансова обезпеченост.
35. ОТНОСНО: Искане от Главния прокурор на Република България за даване на съгласие за:
- провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Пловдив;
- назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районна прокуратура гр. Пловдив

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

35.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” в Районна прокуратура гр. Пловдив.
35.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ в Районна прокуратура гр. Пловдив.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканите длъжности. Липса на възможност за оптимизиране. Висока натовареност на РП-Пловдив, над средната за районните прокуратури в страната. Налице е финансова обезпеченост.
36. ОТНОСНО: Искане от председателя на Софийски апелативен съд за увеличаване щатната численост на съда с една длъжност за „съдебен деловодител”, считано от 01.09.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УВЕЛИЧАВА щатната численост на Софийски апелативен съд с една длъжност за „съдебен деловодител”, считано от датата на вземане на решението.
МОТИВИ: Искането е съгласувано с Комисия „Бюджет и финанси”.
37. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Велики Преслав за даване на съгласие за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач”, считано от 01.01.2014 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за назначаване на съдебен служител на длъжност „чистач” в Районен съд гр. Велики Преслав, считано от 01.01.2014г.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за оптимизиране. Налице е финансова обезпеченост.
38. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Горна Оряховица за даване на съгласие за трансформиране на длъжност „съдебен архивар” в длъжност „съдебен деловодител-регистратура, той и архивар” и провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на длъжност „съдебен архивар” в длъжност „съдебен деловодител-регистратура, той и архивар” и провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на трансформираната длъжност в Районен съд гр. Горна Оряховица.
МОТИВИ: Натовареност на РС-Горна Оряховица - около средната за районните съдилища в страната. Съотношение служители/магистрати по щат, също около средното за районните съдилища в страната. Възможност за оптимизиране на съдебната администрация.
39. /ОТТЕГЛЕНА/
40. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Котел за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен секретар” в Районен съд гр. Котел.
МОТИВИ: Висока натовареност на РС-Котел. Липса на възможност за оптимизиране. Налице е финансова обезпеченост.
41. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Оряхово за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „съдебен деловодител” в Районен съд гр. Оряхово.
МОТИВИ: Натовареност на РС-Оряхово - около средната за районните съдилища в страната. Много високо съотношение служители/магистрати. Съдът разполага с 4 съдебни секретари и 4 съдебни деловодители към настоящия момент при наличие на трима съдии. Възможност за оптимизиране на съдебната администрация с наличния ресурс.
42. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Плевен за даване на съгласие за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за провеждане на конкурс и назначаване на съдебен служител на длъжност „призовкар” в Районен съд гр. Плевен.
МОТИВИ: Необходимост от попълване на щата с исканата длъжност. Липса на възможност за оптимизиране. Натовареност на РС – Плевен, около средната за районните съдилища в областните центрове в страната. Налице е финансова обезпеченост.
43. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Русе за даване на съгласие за трансформиране на длъжности за съдебни служители, както следва:
- една длъжност „съдебен деловодител-компютърна обработка на данни” в една длъжност „младши специалист-счетоводител”;
- една длъжност „касиер-СИС” в една длъжност „съдебен деловодител”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на съдебни служители в Районен съд гр. Русе, както следва:
- една длъжност „съдебен деловодител-компютърна обработка на данни” в една длъжност „младши специалист-счетоводител”;
- една длъжност „касиер-СИС” в една длъжност „съдебен деловодител”.
МОТИВИ: Трансформирането на длъжностите е съобразно препоръките на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС, за привеждане в съответствие характера на изпълняваната работа, наименованието на длъжностите и възнагражденията на съдебните служители .
44. ОТНОСНО: Искане от председателя на Районен съд гр. Свищов за даване на съгласие за преназначаване на съдебен служител от длъжност „съдебен секретар” на длъжност „архивар”, и обявяване на конкурс и назначаване на съдебен служител на освободената длъжност „съдебен секретар”

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

44.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за преназначаване на съдебен служител от длъжност „съдебен секретар” на длъжност „архивар”в Районен съд гр. Свищов.
44.2. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за обявяване на конкурс и назначаване на съдебен служител на освободената длъжност „съдебен секретар” в Районен съд гр. Свищов.
МОТИВИ: Ниска натовареност на РС-Свищов, под средната за районните съдилища в страната. Високо съотношение служители/магистрати. Наличие на 4 съдебни секретари към настоящия момент. Възможност за оптимизиране на съдебната администрация с наличния ресурс.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

45. ОТНОСНО: Становище на ИВСС по преписка с вх.№ Ж-13-927/16.10.2013 г. по сигнал подаден от Поля Стефанова Попова от гр. София и Акт за резултати от извършена проверка по сигнал в Софийски районен съд, наказателни дела

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

45.1. Приема за сведение писмо от Главен инспектор на ИВСС с вх. № 11-12-150/22.11.2013г.
45.2. Приема за сведение становище на ИВСС по преписка с изх.№ Ж-13-927/16.10.2013 г. по сигнал съдържащ твърдение за липса на произнасяне с валиден съдебен акт по гр.д.№ 10671/2004 г. по описа на СРС, 49 състав срещу съдия Иван Иванов.
45.3. Приема за сведение Акт за резултатите от извършена проверка по сигнал по Заповед № Ж-13-688/24.09.2013 г. на Главния инспектор на ИВСС срещу съдия Иван Иванов.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

46. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение от Главния прокурор на Република България за изразяване на становище за създаване на Европейска прокуратура.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

46.1. Изразява подкрепа на пакета от законодателни мерки, предложени от Европейската комисия със съобщение от 17.07.2013 г., СОМ/2013/532 за по-добра защита на финансовите интереси на съюза: Създаване на Европейска прокуратура и реформиране на Евроджъст.
46.2. Изразява подкрепа и одобрение на действията на Прокуратурата на Република България в тази насока.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

47. ОТНОСНО: Заповед на Боряна Димитрова - председател на Окръжен съд гр. Бургас, с която е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал.1, т. 1 от ЗСВ - „забележка" на Цвета Живкова Попова - съдия в Окръжен съд - гр. Бургас.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ наложеното със заповед № 579/19.08.2013 г. на Боряна Димитрова - председател на Окръжен съд гр. Бургас, дисциплинарно наказание „забележка" на Цвета Живкова Попова - съдия в Окръжен съд - гр. Бургас.
48. ОТНОСНО: Заповед на Цветанчо Трифонов – председател на Районен съд гр. Козлодуй, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Адриана Добрева – съдия в Районен съд гр.Козлодуй.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

48.1. Приема за сведение Заповед № РД-80/30.10.2013 г. на Цветанчо Трифонов – председател на Районен съд гр. Козлодуй, с която на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Адриана Добрева – съдия в Районен съд гр.Козлодуй.
48.2. Прилага Заповед № РД-80/30.10.2013 г. на Цветанчо Трифонов – председател на Районен съд гр. Козлодуй към кадровото досие на магистрата.
48.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.
49. ОТНОСНО: Заповед на Евгени Диков – и.ф. градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Яни Милев Костов – прокурор при Софийска градска прокуратура.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

49.1. Приема за сведение Заповед № 2855/25.11.2013 г. на Евгени Диков – и.ф. градски прокурор на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл. 327 от ЗСВ, е обърнато внимание на Яни Милев Костов – прокурор при Софийска градска прокуратура.
49.2. Прилага Заповед № 2855/25.11.2013 г. на Eвгени Диков – и.ф. градски прокурор на Софийска градска прокуратура към кадровото досие на магистрата.
49.3. В случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Висшия съдебен съвет за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото досие на магистрата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

1. ОТТЕГЛЕНА
2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възраженията на Николай Миланов Николов срещу недопускането му до участие в конкурсите за първоначално назначаване, обявени с Решение на Висш съдебен съвет по протокол № 42/31.10.2013 г.
Мотиви: Кандидатът Николай Миланов Николов не отговаря на изискванията, уредени в чл. 162, т. 3 от ЗСВ, а именно не притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
С протокол № 5 от заседание на ВСС, проведено на 08.02.1995 г. Николай Николов е бил освободен от длъжност „районен прокурор” при РП гр. Сливен, на основание чл. 131, ал. 1, т. 4 и чл. 27, т. 4 от ЗСВ (отм.), поради трайна фактическа невъзможност да изпълнява служебните си задължения за повече от една година, установено по съответния ред. За да постанови това решение ВСС е установил, че за периода от 08.11.1993 г. до 02.02.1995 г. г-н Николов не е решил нито една преписка, не е водил разследване, не е внасял обвинителни актове. Установено е, че по-голяма част от представените болнични листове са обявени за неправилно издадени и обезсилени.
Според данни, предоставени от Национална следствена служба на 26.09.2012 г. на лицето Николай Миланов Николов е повдигнато обвинение по досъдебно производство – следствено дело СлД № 22 от 2008 г. по описа на Столична следствена служба, за престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК за измама с въвеждане в заблуждение, др. и чл. 210, ал. 1 от НК за измама от длъжностно лице, др.
Също така според предоставена информация от Адвокатска колегия гр. Варна срещу адв. Николай Миланов Николов е образувано дисциплинарно дело, което е прекратено с определение от 18.09.2009 г. на Висшия дисциплинарен съд на Адвокатурата в България, поради изтекла погасителна давност.
Пред Софийски районен съд, Наказателно отделение са заведени следните наказателни дела срещу лицето Николай Миланов Николов:
- НОХД № 3933/2009 г. обединено с нохд № 8157/2010 под нов № 17572/2012 на 6 с-в – насрочено за 24.01.2014 г., по описа на СРС,
Имайки предвид и съдебната практика (решение № 6795 от 14.05.2012 г. на ВАС, седмо отделение по адм. дело № 671/2012 г.) преценката за наличие на професионални и нравствени качества е от изключителна компетентност на органа, тъй като той действа в условията на оперативна самостоятелност. Фактът, че законодателят не е определил формални критерии, въз основа на които да се направи преценка има ли кандидатът, с оглед на писмените доказателства, професионални и нравствени качества, сочи, че преценката е предоставена на дискрецията на органа. Рамките, в които му е предоставил упражняването на оперативната самостоятелност са от една страна източниците на информация – писмени доказателства, и от друга – изискването качествата на кандидата да бъдат в съотвествие с Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Следователно КПА има дискреционната власт да прецени качествата на кандидата въз основа на писмени доказателства. Решението е взето с оглед на качествата, изискуеми от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
Предвид гореизложеното, КПА счита, че Николай Миланов Николов не притежава необходимите нравствени и професионални качества за заемане на магистратска длъжност „съдия”, „прокурор” или „следовател” в органите на съдебната власт, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
3. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Кръстева Яначкова - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
4.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Николета Антонова Карамфилова - Богословска – съдия в Районен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в ОС“.
4.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Николета Антонова Карамфилова - Богословска – съдия в Районен съд гр. Кюстендил, с ранг „съдия в ОС“.
5.1. ПРОВЕЖДА периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, на Минка Иванова Китова – съдия в Районен съд гр. Харманли.
5.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Минка Иванова Китова – съдия в Районен съд гр. Харманли.
6.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Галина Желязкова Колева - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”.
6.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Галина Желязкова Колева - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”.
7.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 2 от ЗСВ, периодично атестиране на Христо Кръстев Колев - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”.
7.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Христо Кръстев Колев - прокурор в Районна прокуратура гр. Бургас, с ранг „прокурор в АП”.
8. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от Галина Карагьозова – член на ВСС и ръководител проект “Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм относно откриване на процедура за подбор на кандидатури за втората и третата група български съдии в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в изпълнение на Цел 2 на проекта “Повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система във връзка със спазването и прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека и допълване на Методология за подбор на кандидати за провеждане на стаж в регистратурата на Европейския съд по правата на човека

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ОДОБРЯВА коригирана Методология за подбор на кандидати за провеждане на стаж в регистратурата на Европейския съд по правата на човека.
8.2.ОТКРИВА процедура за подбор на кандидатури за командироване на втора и трета група български съдии в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека.
8.3. ВЪЗЛАГА на дирекция “Информационни системи” на ВСС да публикува обявление за подбор на кандидатури за командироване в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека.
9. ОТНОСНО: Писмо от Прокуратура на Република България за корекция на бюджетните сметки на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България, в рамките на утвърдената бюджетна сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА корекции по бюджетните сметки за дейността на почивните и учебни бази на Прокуратурата на Република България за 2013 г., в рамките на общата бюджетна сметка на Прокуратурата на Република България, съгласно приложението.
Корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Монтана за осигуряване на средства за изпълнение на предписания от ОУ „ПБЗН” – гр. Монтана.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Административен съд гр. Монтана за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 692 лв. за закупуване на пожарогасители, евакуационно осветление и знаци.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тутракан за превод на дължима сума – обезщетение по застрахователно събитие.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тутракан за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 9 830 лв. за закупуване на компютърна, офис техника и видеонаблюдение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2013 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Апелативен съд гр. Бургас за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 4 080 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Апелативен съд гр. Бургас с 4 080 лв.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Военно апелативен съд за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

13.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Военно апелативен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
13.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 700 лв.
13.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военно апелативен съд за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 700 лв.
13.2. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
13.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Военно апелативен съд по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” с 300 лв.
13.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Военно апелативен съд за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 300 лв.
14. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Варна за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Варна за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 772 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Варна с 1 772 лв. с цел осигуряване на средства за възстановяване на извършени разходи за участия в работна група към ВСС за изработването на ПАРОАВАС, в работна група за изготвяне на проект по ОПАК, в кръгла маса за обсъждане на проекта на комуникационната политика на ВСС и в кръгла маса на тема ”Информационна политика на съдебната система”.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за климатична инсталация и копирна техника.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Велико Търново за 2013 г. с цел осигуряване на средства за климатична инсталация и копирна техника, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Велико Търново с 10 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Велико Търново с 10 000 лв.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Пазарджик за осигуряване на средства за закупуване на компютър и монитор.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. Пазарджик за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Пазарджик с 1 009 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Окръжен съд гр. Пазарджик с 1 009 лв. за закупуване на компютър и монитор за новоназначения административен ръководител – председател на Окръжен съд гр. Пазарджик.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Окръжен съд гр. Силистра за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 4 041 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. Силистра с 4 041 лв.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. София за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Окръжен съд гр. София за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Окръжен съд гр. София с 6 050 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. София с 6 050 лв. за изплащане на хонорари на вещи лица, кореспонденция и др.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Хасково за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 4 950 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Окръжен съд гр. Хасково с 4 950 лв. за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд гр. Плевен за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 6 010 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Плевен с 6 010 лв.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г., във връзка с изплащане на суми за СБКО.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Пловдив за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Пловдив с 1 000 лв.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Административен съд гр. Силистра за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по КТ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 5 068 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Административен съд гр. Силистра с 5 068 лв.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на презентационна техника.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Софийски районен съд с 11 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Софийски районен съд с 11 000 лв. за закупуване на презентационна техника.
24. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

24.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
24.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Софийски районен съд с 42 000 лв.
24.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Софийски районен съд с 20 000 лв. за закупуване на автоматизирана информационна система (АИС) за обработка, съхранение и пренос на класифицирана информация.
24.1.3. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Софийски районен съд с 22 000 лв. за закупуване на софтуерни лицензи, необходими за осъществяване на дейността по наказателни дела, във връзка с предстоящото стартиране на интеграцията на СРС и ЕИСПП.
25. ОТНОСНО: Искания за корекции на бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати”, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 30, ал. 1 и чл. 31 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 01-00 „Заплати” с 5 060 лв., съгласно Приложение № 1.
2. НАМАЛЯВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 36 340 лв., съгласно Приложение № 1.
3. УВЕЛИЧАВА бюджетните сметки на органите на съдебната власт за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 41 400 лв., съгласно Приложение № 1.
26. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и звукозаписна техника.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Асеновград за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Асеновград с 4 800 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Асеновград с 4 800 лв. за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и звукозаписна техника.
27. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Балчик за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Балчик за 2013 г. с цел осигуряване на средства за канцеларски материали, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Балчик с 530 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Балчик с 530 лв.
28. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Ботевград за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 12 580 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Ботевград с 12 580 лв.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бяла за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Бяла за 2013 г. от § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” в § 10-00 „Издръжка” с 1 680 лв., за покриване на недостига в § 10-00 „Издръжка”, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 680 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 1 680 лв. за ел. енергия, вода, разплащания по договори, абонаментно обслужване, възнаграждения на вещи лица и материали.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Варна за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Варна за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 19 240 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Варна с 19 240 лв.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане на стая и закупуване на компютри, монитори, принтери, скенери и UPS-и.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

31.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Велико Търново за 2013 г., както следва:
31.1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 2 026 лв.
31.1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Велико Търново с 2 026 лв. за обзавеждане на стая.
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Горна Оряховица за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Горна Оряховица за 2013 г. с цел осигуряване на средства за канцеларски материали, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Горна Оряховица с 5 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Горна Оряховица с 5 000 лв.
33. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за закупуване на батерии за UPS за сървър и батерии за UPS за компютри.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Гоце Делчев за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на батерии за UPS за сървър и батерии за UPS за компютри, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 1 580 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Гоце Делчев с 1 580 лв. за закупуването на батерии на UPS устройства.
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гълъбово за осигуряване на средства за изплащане на трудово възнаграждение на държавен съдебен изпълнител завръщащ се от отпуск по майчинство.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Гълъбово за 2013 г. с цел осигуряване на средства необходими за изплащане на полагащото се трудово възнаграждение на държавен съдебен изпълнител завърнал се от отпуск по майчинство, считано от 09.12.2013 г.
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 400 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати” с 1 400 лв.
/Забележка: ОБЕДИНЕНА с точка 64/
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Дулово за осигуряване на средства за монтаж на система за охрана, след прекратяване на договор за охрана с ОД на МВР.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

35.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Висш съдебен съвет за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 2 470 лв.
35.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Дулово за 2013 г. по § 52-03 „Други машини и съоръжения” с 2 470 лв. за доставка и монтаж на техника за охрана.
36. ОТНОСНО: Във връзка с направен анализ по § 01-00 „Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала” на Районен съд гр. Елхово и Районен съд гр. Свиленград и поради преминаване на магистрат от един ОСВ в друг, се налага извършване на вътрешно компенсирана промяна.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на Районен съд гр. Елхово и Районен съд гр. Свиленград за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 01-00 „Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала” на Районен съд гр. Елхово с 2 710 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала” на Районен съд гр. Свиленград с 2 710 лв.
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Във връзка с Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г. за безопасни и здравословни условия на труд,
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Карлово за 2013 г., както следва:
1.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 4 300 лв.
1.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Карлово с 4 300 лв. за покриване на разходите свързани със спазването на здравословните и безопасни условия на труд.
2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Карлово за 2013 г., както следва:
2.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 500 лв.
2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 1 500 лв. за покриване на разходите свързани със спазването на здравословните и безопасни условия на труд.
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Кубрат за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица до края на годината.
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” с 1 500 лв.
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Кърджали за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Кърджали с 342 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА” на Районен съд гр. Кърджали с 342 лв. за закупуване на модул „Съдебен призовкар” към ПП САС „Съдебно деловодство”.
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Луковит за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

40.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Луковит за 2013 г. с цел осигуряване на средства за възнаграждения на съдебни заседатели, както следва:
40.1.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” със 164 лв.
40.1.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Луковит за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 164 лв.
40.2. В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
40.2.1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Луковит по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” с 276 лв.
40.2.2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Луковит за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 276 лв.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Малко Търново за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Малко Търново за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 1 050 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Малко Търново с 1 050 лв. за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Несебър за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 500 лв..
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Несебър за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 500 лв.
43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за изплащане на първите три дни болничен от работодател и СБКО.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

43.1. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Нова Загора за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения за първите три дни от временната нетрудоспособност, както следва:
43.1.1. НАМАЛЯВА § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, зает по трудови правоотношения” с 400 лв.
43.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с 400 лв.
43.2. УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Нова Загора за 2013 г. с цел осигуряване на средства за СБКО, както следва:
43.2.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” с 271 лв.
43.2.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 271 лв.
44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нови Пазар за осигуряване на средства за покриване на предстоящите плащания до края на годината.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Нови Пазар за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на предстоящите плащания до края на годината, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Нови Пазар за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 2 000 лв. с цел осигуряване на средства за покриване на предстоящите плащания до края на годината.
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за текуща издръжка.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Перник за 2013 г. с цел осигуряване на средства за текуща издръжка, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Перник с 5 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Перник с 5 000 лв.
46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Поморие за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Поморие за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 2 550 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Поморие с 2 550 лв.
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Разлог за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Разлог за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 605 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Разлог за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 605 лв.
48. ОТНОСНО: Отложено писмо с искане за корекция на бюджетната сметка за 2013 г. на Районен съд гр. Разлог и анализ на очакваното изпълнение по § 10-00 „Издръжка” към 31.12.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Разлог за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходите на съда до края на годината, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Разлог за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 000 лв.
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свиленград за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Свиленград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за преводачи, вещи лица, пътни разходи и възнаграждения на особени представители.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 10 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Свиленград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 10 000 лв.
50. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Своге за осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Своге за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетения по КТ и ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 15 192 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Своге с 15 192 лв.
51. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на годината.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Смолян за 2013 г. с цел осигуряване на средства за покриване на текущи разходи до края на годината по § 10-00 „Издръжка”, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Смолян по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 1 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Смолян по § 10-00 „Издръжка” с 1 500 лв.
52. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Смолян за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Смолян за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 3 300 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Смолян с 3 300 лв.
53. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тополовград за осигуряване на средства за закупуване на дизелово гориво за отопление.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Тополовград за 2013 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Тополовград за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 3 000 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на гориво за отопление.
54. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Троян за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Троян за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 10 364 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Троян с 10 364 лв.
55. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за интегрирана система за управление на човешки ресурси „Аладин”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Търговище за 2013 г., с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 869 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Търговище по § 53-00 „придобиване на НДА” с 869 лв. за закупуване на лиценз за интегрирана система за управление на човешки ресурси „Аладин”.
56. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извършат вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Хасково за 2013 г., с цел осигуряване на средства за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, съгласно Наредба № 7/23.09.1999 г. и Наредба № 7/2005 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на ВСС за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Хасково за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 6 000 лв.
57. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Чепеларе за осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Чепеларе за 2013 г., с цел осигуряване на средства за изплащане на обезщетение по ЗСВ, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 14 246 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Чепеларе с 14 246 лв.
58. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Червен бряг за осигуряване на средства за текущи разходи до края на годината.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Червен бряг за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 3 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Червен бряг с 3 000 лв. за вода, интернет, пощенски разходи, разплащания по договори с доставчици и материали.
59. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ямбол за осигуряване на средства за покриване на недостиг до края на годината.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Ямбол за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Районен съд гр. Ямбол с 4 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Ямбол с 4 000 лв. за покриване на недостигът до края на годината.
60. ОТНОСНО: Корекция по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Националния институт на правосъдието за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 02-02 „Други възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения – ВЛ, СЗ и граждански договори” с 9 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-03 „Придобиване на друго оборудване и съоръжения” с 9 000 лв.
61. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

В изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от ПМС № 1 на Министерски съвет от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България 2013 г.,
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Велико Търново по § 01-00 „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” с 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2013 г. по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” с 500 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на болнични.
62. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски градски съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на СБКО, както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Софийски градски съд по § 10-00 „Издръжка” със 160 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Софийски градски съд по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” със 160 000 лв.
63. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Бургас за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 048 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Бургас за 2013 г. по § 10-00 „Издръжка” с 1 048 лв. с цел осигуряване на средства за покриване на разходи за издръжка до края на годината.
64. /ОБЕДИНЕНА С ТОЧКА 34/
65. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ивайловград за корекция на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Ивайловград за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ивайловград по § 10-00 „Издръжка” с 1 600 лв.
2. УВЕЛИЧАВА бюджетната сметка на Районен съд гр. Ивайловград за 2013 г. по § 52-00 „Придобиване на ДМА” с 1 600 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на климатик.
66. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карлово за осигуряване на средства по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения”.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на Районен съд гр. Карлово и на ВСС за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 1 500 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови правоотношения” на Районен съд гр. Карлово с 1 500 лв.
67. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Хасково за увеличаване на бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Хасково за 2013 г. с цел осигуряване на средства за извършване на ремонт на дефектирал сървър, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 2 285 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Районен съд гр. Хасково с 2 285 лв.
68. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Търговище за осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на вещи лица.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

68.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Висш съдебен съвет с 5 000 лв.
68.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Търговище с 5 000 лв. за изплащане на възнаграждения на вещи лица.
69. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/10.12.2013 г. от заседание на КПКИТС относно искане от председателя на Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за закупуване на сканираща техника.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Районен съд гр. Пловдив за 2013 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на сканираща техника, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Пловдив с 6 780 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” на Районен съд гр. Пловдив с 6 780 лв.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
76. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност ОАУ-1324 в Районен съд гр. Русе.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

76.1. Приема резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Русе.
76.2. Одобрява изпълнението на препоръките по време на извършване на одита по т. 1, както и изпълнението по т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5, посочени в таблицата с препоръките, приложение № 1 към одитния доклад съгласно предоставената писмена информация.
77. ОТНОСНО: Доклад от Валентин Ангелов – директор на дирекция „Вътрешен одит” във ВСС във връзка с представена от административния ръководител на Районен съд гр. Харманли, г-жа Юлия Станковска информация за изпълнение на препоръки по утвърден план за действие, съгласно решение на ВСС по протокол № 38/03.10.2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

Одобрява изпълнението на препоръките по т. 2, т. 3 и т. 11 от плана за действие за изпълнение на препоръките дадени в одитен доклад № ОАУ-1313 от 09.08.2013 г. за извършен одитен ангажимент в Районен съд гр. Харманли, съгласно представената писмена информация.
78. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС относно прилагане на счетоводен продукт – WEB BP – Конто 66 във Върховния касационен съд.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

НЕ ВЪЗРАЗЯВА Върховен касационен съд да продължи договора си за използването на модулите „Склад” и „Калкулации” на счетоводен програмен продукт Work Flow, за първото шестмесечие на 2014 г.
Вътрешно компенсирани промени по бюджетните сметки на органи на съдебната власт за 2013 г.
79. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за извършване на вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка за 2013 г.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА вътрешно компенсирана промяна по бюджетната сметка на Софийски районен съд за 2013 г. с цел осигуряване на средства, както следва:
1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка” на Софийски районен съд с 3 000 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” на Софийски районен съд с 3 000 лв. с цел осигуряване на средства във връзка с осигуряване на контрол от страна на възложителя върху изпълнението на обществена поръчка с предмет „Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане и оборудване за сградата на СРС”.
80. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 45/10.12.2013 г. от заседание на КПКИТС и писмо от Районен съд гр. Попово с искане за осигуряване на средства за закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации, сървър и UPS за сървър.

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

ДАВА СЪГЛАСИЕ да се извърши вътрешно компенсирана промяна по бюджетните сметки на ВСС и Районен съд гр. Попово за 2013 г., както следва:
1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА” на Висш съдебен съвет с 4 300 лв.
2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка” на Районен съд гр. Попово с 4 300 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на един сървър и UPS за сървър.

/Закриване на заседанието – 15, 20 ч/

Публикуван на:
12.12.2013 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд