Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата

16 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 360т от Закона за съдебната власт прие Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата.

 В регистъра се обявяват съдебни актове на правораздаване и актове, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството пред съответната инстанция или подлежат на самостоятелно обжалване.

На обявяване в този регистър не подлежат съдебни актове, определени с решение на Пленума на ВСС.

Наредбата задължава всеки съд да обявява актовете си в регистъра незабавно след постановяването им.

Регистърът на актовете на съдилищата е публичен и всеки има право на свободен и безплатен достъп до обявените в регистъра актове. Регистърът е уеб базирана електронна база данни, съдържаща актовете по чл. 2, ал. 1 и свързаните с тях обстоятелства. Той е част от единната централизирана информационна система за съдилищата.

За всеки обявен, редактиран или изтрит акт системата съхранява подробен електронен дневник, съдържащ данни за датата, часа и точното време на постъпване в системата; типа на събитието (вписване, редакция, изтриване); съда, от който е постъпила информацията; лицето, отговорно за настъпилото събитие; номера на делото по описа на съда, от който е постъпила информацията; номер на акта и дата на постановяването му. В случаите на изтриване, информацията за обявения акт се запазва като архивно копие, ведно с вписаните за него обстоятелства и хронологията на изтриването му, но не се визуализира в публичната част на регистъра.

Наредбата урежда и прилагането на Европейския идентификатор за съдебна практика, който се формира съгласно Заключения на Съвета за насърчаване на въвеждането на европейски идентификатор за съдебна практика (European Case Law Identifier – ECLI) и на минимален набор от еднотипни метаданни (metadata) за съдебната практика (2011/С 127/01). Списъкът с кодовете на участващите съдилища, публикуването на реда, по който се поставя поредния номер, и всякаква друга информация, която е от значение за функционирането на системата ECLI на национално ниво, се определят от Пленума на Висшия съдебен съвет в качеството му на национален координатор за ECLI.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд